• +66 (0)62 392 5966
  • Level 31, G Tower, Rama 9 Rd., BKK

เรียนและทำงาน แคนาดา

เรียนต่อแคนาดา เรียนหลักสูตรวิชาชีพ เรียนและทำงาน ที่ประเทศแคนาดา

โปรแกรมเรียนและทำงานที่แคนาดา (Work and Study in Canada) นักเรียนสามารถทำงานพิเศษ (Part Time) ได้สูงสุด 20 ชั่วโมง ต่อ อาทิตย์ ในระหว่างการเรียนที่แคนาดา สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนในหลักสูตรแบบเต็มเวลา (Full Time) 26 อาทิตย์ หรือนานกว่า
และ/หรือ ทำงานเต็มเวลา ได้ในช่วงปิดเทอม และช่วงฝึกงาน Co-Op หากเลือกเรียนในโปรแกรม Co-Op (Work and Study in Canada)
การขอ Post-Graduation Work Permit Visa (PGWP) เพื่อทำงานต่อในประเทศแคนาดา หลังเรียนจบการศึกษา
ระยะเวลาเรียนของหลักสูตร ระยะเวลาของวีซ่า PGWP
น้อยกว่า 8 เดือน ไม่สามารถขอวีซ่าทำงาน PGWP ต่อได้
ระหว่าง 8 เดือน - 2 ปี วีซ่าทำงาน PGWP มีอายุเท่ากับระยะเวลาของคอร์สเรียน เช่น คอร์สเรียน 9 เดือน สามารถขอวีซ่าทำงาน PGWP ได้ 9 เดือน
มากกว่า 2 ปี วีซ่าทำงาน PGWP ได้ 3 ปี
หากลงเรียนมากกว่า 1 หลักสูตรขึ้นไป ระยะเวลาเรียนรวมกันจะต้องไม่น้อยกว่า 8 เดือน จึงสามรถขอวีซ่าทำงาน PGWP ได้

ILAC International College
สถาบันการศึกษาของเอกชน ใน Vancouver, Toronto เปิดสอนในหลักสูตร Certificate, Diploma โดยในระหว่างเรียน
สามารถทำงาน part-time ได้ 20 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ และทำงานเต็มเวลา ได้ในช่วงปิดเทอม และช่วงฝึกงาน Co-Op
ผู้สมัครเรียนจะต้องทำการทำแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อประเมินผลทักษะทางด้านภาษาอังกฤษก่อนทำการสมัครเรียน หากนักเรียน ได้ผลภาษาไม่ถึงตามที่กำหนด สามารถทำการสมัครเรียนภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียน Diploma ได้

Service Excellence for Business Programs
English Requirement : ILAC Level 10 - IELTS 4.5
หลักสูตร เรียนและทำงานแคนาดา (Course) Weeks
Class Co-Op
- Service Excellence for Business Diploma with Co-op 24 24
- Service Essentials for Business Diploma with Co-op 20 20
- Service Excellence for Business Certificate 26 -
Service Excellence with Business Communication Programs
English Requirement : ILAC Level 8 - IELTS 4.0
หลักสูตร เรียนและทำงานแคนาดา (Course) Weeks
Class Co-Op
Communication & Service Essentials Diploma with Co-op 30 30
Communication & Service Essentials Certificate 30 -
Sales & Marketing Programs
English Requirement : ILAC Level 12 - IELTS 5.0
หลักสูตร เรียนและทำงานแคนาดา (Course) Weeks
Class Co-Op
Sales & Marketing Diploma with Co-op 52 40
Sales & Marketing Diploma 52 -
Business Administration Programs
English Requirement : ILAC Level 12 - IELTS 5.0
หลักสูตร เรียนและทำงานแคนาดา (Course) Weeks
Class Co-Op
Business Administration Diploma with Co-op 52 40
Business Administration Diploma 52 -
Health Care Adminsitration Programs
English Requirement : ILAC Level 12 - IELTS 5.0
หลักสูตร เรียนและทำงานแคนาดา (Course) Weeks
Class Co-Op
Health Care Administration Diploma with Co-op 52 40
Health Care Administration Diploma 52 -
 

SELC Career College Canada
สถาบันการศึกษาของเอกชน ใน Vancouver เปิดสอนในหลักสูตร Certificate, Diploma โดยในระหว่างเรียน
สามารถทำงาน part-time ได้ 20 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ และทำงานเต็มเวลา ได้ในช่วงปิดเทอม และช่วงฝึกงาน Co-Op

Hospitality Management
English Requirement : TOEFL(IBT): 65 / IELTS: 5.5 / LPI: LEVEL 5 WITH ESSAY 25 / TOEIC: 605
หลักสูตร เรียนและทำงานแคนาดา (Course) Weeks
Class Co-Op
Food and Beverage Management (Certificate) 12 -
Hospitality Management – Co-op (Certificate) 12 12
Hospitality Management – Co-op (Diploma) - 1 Yr 24 24
Hospitality Management – Co-op (Diploma) - 2 Yrs 48 48
Communications
English Requirement : TOEFL(IBT): 75 / IELTS: 6 / LPI: LEVEL 4 WITH ESSAY 25 / TOEIC: 700
หลักสูตร เรียนและทำงานแคนาดา (Course) Weeks
Class Co-Op
Introduction to Communications 101 6 -
Business Communications 100 12 12
Business Communications 110  12 -

Business Foundations (Certificate with Co-op)

English Requirement : TOEFL(IBT): 75 / IELTS: 6 / LPI: LEVEL 4 WITH ESSAY 25 / TOEIC: 700
หลักสูตร เรียนและทำงานแคนาดา (Course) Weeks
Class Co-Op
Business Foundations 100 12 12
Business Foundations 200 24 24

Toronto School of Management (TSoM)
สถาบันการศึกษาของเอกชน ใน Totonto เปิดสอนในหลักสูตร Certificate, Diploma โดยในระหว่างเรียน
สามารถทำงาน part-time ได้ 20 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ และทำงานเต็มเวลา ได้ในช่วงปิดเทอม และช่วงฝึกงาน Co-Op

Hospitality and Tourism
English Requirement : IELTS of 4.5-5.5 / Wonderlic Scholastic Level Exam
หลักสูตร เรียนและทำงานแคนาดา (Course) Weeks
Class Co-Op
Diploma in Hospitality and Tourism Management Co-op 24 24
Diploma in Fundamentals of Hospitality and Tourism Co-op 42 30
Advanced Diploma in Hospitality and Tourism Management Co-op 48 24
Advanced Diploma in Hospitality and Tourism Management 48 24
Certificate in Customer Service Excellence Co-op 12 12
Business
English Requirement : IELTS of 5.0-5.5 / Wonderlic Scholastic Level Exam
หลักสูตร เรียนและทำงานแคนาดา (Course) Weeks
Class Co-Op
 Diploma in Business Administration Co-op 24 24
Diploma in Business Management Co-op 48 24
Diploma in Business Management 48 -
Diploma in Digital Marketing Co-op 24 12
Certificate in Business Essentials Co-op 12 12

 

Big Data
English Requirement : IELTS of 5.5 / Wonderlic Scholastic Level Exam with a minimum score of 16
หลักสูตร เรียนและทำงานแคนาดา (Course) Weeks
Class Co-Op
Diploma In Data Analytics Co-op 24 12
Accounting
English Requirement : IELTS of 5.5 / Wonderlic Scholastic Level Exam
หลักสูตร เรียนและทำงานแคนาดา (Course) Weeks
Class Co-Op
Preparatory Course for ACCA Examination 115 -
Information Technology
English Requirement : IELTS of 5.5 / Wonderlic Scholastic Level Exam
หลักสูตร เรียนและทำงานแคนาดา (Course) Weeks
Class Co-Op
Diploma in Cybersecurity Specialist Co-op 24 12
 

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไปเรียนต่อต่างประเทศ บริการยื่นวีซ่าต่างประเทศ จัดกรุ๊ปทัวร์ซัมเมอร์แคมป์ กรุ๊ปทัวร์ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกันสุขภาพและการเดินทางต่างประเทศ