• +66 (0)62 396 5966
  • 603/147 Pracha-Uthit Rd., BKK

เรียนต่อมหาวิทยาลัยสวิตเซอร์แลนด์

เรียนต่อสวิส เรียนมหาวิทยาลัย ปริญญาตรี ปริญญาโท ที่สวิตเซอร์แลนด์

ระบบการศึกษาในสวิสเซอร์แลนด์ แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับชั้น รายละเอียด
ระดับอนุบาล สวิส
(Pre-School Education) 
เป็นการศึกษาก่อนวัยเรียน โดยทั่วไปเด็กจะเข้าเรียนอนุบาล ตั้งแต่อายุ 3-6 ปี
ระดับประถมศึกษา สวิส
(Primary Education)
จัดเป็นการศึกษาภาคบังคับ เด็กสวิสทุกคนจะต้องเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาเมื่ออายุ 6 ปีขึ้นไป จำนวนปีที่เรียนในระดับประถมศึกษาแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับแต่ละมณฑลจะจัด ส่วนใหญ่เป็น 6 ปี แต่บางมณฑลจัดเป็น 4 ปี หรือ 5 ปี
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สวิส
(Lower Secondary Education)
ระยะเวลาในการศึกษาระดับนี้ มณฑลส่วนใหญ่จัดไว้ 3 ปี ต่อจากประถมศึกษา แต่บางมณฑลอาจมีระยะเวลาศึกษาเป็น 4 ปี หรือ 5 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่ที่การจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาไว้กี่ปี แต่ถ้ารวมการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแล้ว ต้องมีระยะเวลาทั้งสิ้น 9 ปี และต้องศึกษาให้จบมัธยมศึกษาตอนต้น จึงจะถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ เด็กนักเรียนระดับนี้อายุประมาณ 13-15 ปี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สวิส
(Upper Secondary Ecuation)

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. โรงเรียนศิลปศาสตร์ (Liberal Arts School) แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ
1.1 Tenth School Year : เป็นโรงเรียนที่จัดให้มีชั้นเรียนปีที่ 10 ต่อจากการศึกษาภาคบังคับ (ประถม+มัธยม= 9 ปี) เพื่อให้นักเรียนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเรียนวิชาชีพใด หรือนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา เช่น เรียนช้าหรือนักเรียนที่ต้องการเรียนเพื่อให้มีความรู้แน่นโดยเรียนอีก 1 ปี ก่อนที่จะเรียนต่อในระดับสูงขึ้น
1.2 Diploma Level School : หรือ General School เป็นโรงเรียนที่จัดสอนการศึกษาทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน เพื่อให้แนวทางแก่นักเรียนในการเลือกแนวทางการศึกษาหรือวิชาชีพสำหรับเรียนต่อในสาขาวิชาชีพระดับสูงขึ้น
1.3 Cantonal School : หรือ Gymnasium หรือ Lycee หรือ College เป็นโรงเรียนที่เตรียมนักเรียนให้สอบ Leaving Certificate (หรือ Certificate de maturit) เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันเทคโนโลยี โดยไม่ต้องผ่านการสอบเข้า (Entrance Examination) ระยะเวลาในการเรียนเพื่อสอบรับประกาศนียบัตรดังกล่าว ใช้เวลา 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น การเรียนประเภทนี้ นอกจากจะเรียนในโรงเรียนที่สอนและจัดสอบเองแล้ว ยังมีโรงเรียนประเภทกวดวิชา สอนเฉพาะวิชาที่จะสอบรับ Leaving Certificate การสอบจะจัดทำโดย Commission Federal de Maturit (Ferderal Graduation Commission) ซึ่งจัดสอบเป็นประจำทุกปี โรงเรียนประเภทนี้มีทั้งของรัฐบาลและ เอกชน โดยเปิดสอนภาคค่ำ มีอยู่ในเมืองใหญ่ 6 เมือง คือ Zurich, Basel, Geneva, Berne, Lausanne และ Luzerne
2. โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ แบ่งเป็น
2.1 Apprenticeship : หลักสูตร 2-4 ปี เรียนทั้งทฤษฎีและฝึกงานด้านวิชาชีพ เมื่อจบแล้วจะได้ Federal Certificate
2.2 College of Commerce : หลักสูตร 3-4 ปี ทางด้านธุรกิจ และการบริหาร จบแล้วได้ประกาศนียบัตรซึ่งได้รับการรับรองจาก Federal Office of Industry, Arts, Trade and Labour
ระดับอุดมศึกษา สวิส
(Tertiary Ecucation)
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. การศึกษาวิชาชีพชั้นสูง โดยทั่วไปแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ
1.1 Higher Vocational School : สอนวิชาชีพต่าง ๆ เช่น ครูอนุบาล ธุรกิจ การบริหาร เป็นต้น
1.2 Higher Technical School : สอนวิชาชีพทางช่าง เช่น วิศวกรรมศาสตร์
2. การศึกษาในมหาวิทยาลัยและสถาบันเทคโนโลยี โดยทั่วไปแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ
2.1 First degree (ปริญญาตรี) : สถานศึกษาบางแห่งเรียกว่า Diploma ระยะเวลาในการศึกษา 6-13 semester หรือ 3 – 6 1/2 ปี (2 semester 1 ปี) ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาและสถานศึกษากำหนด
2.2 Doctorate (ปริญญาเอก) : ระยะเวลาในการศึกษา 2-3 ปี ต่อจากปริญญาตรี (First degree ที่กล่าวข้างต้น) การเรียนในระดับนี้ส่วนใหญ่เป็นการสัมมนา ค้นคว้าวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์

อนึ่ง สถานศึกษาบางแห่งอาจแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ Licentiate, Diploma (หรือ Certificate) และ Doctorate

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันเทคโนโลยีเป็นของรัฐบาลทั้งหมด มี 10 แห่ง โดยแบ่งเป็นสถานศึกษาที่อยู่ในเขตพูดภาษาเยอรมัน (German) 5 แห่ง และอยู่ในเขตพูดภาษาฝรั่งเศส (French) 5 แห่ง ในเขตพูดภาษาอิตาเลียน (Italian) ไม่มีมหาวิทยาลัยหรือสถาบันเทคโนโลยีตั้งอยู่ สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพูดภาษาใดก็จะใช้ภาษานั้นเป็นภาษาในการเรียนการสอน ยกเว้นมหาวิทยาลัย Fribourg จะใช้ทั้งภาษาเยอรมัน (German) และภาษาฝรั่งเศส (French)

เครดิต ข้อมูลจากสำนักงาน ก.พ.

เรียนต่อมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่สวิตเซอร์แลนด์ (Public Universities in Switzerland)
ค่าเรียนเริ่มที่ ปีละ 40,000 บาท!!

หลักสูตรเรียนต่อ สวิส ระยะเวลาเรียน ที่สวิส ภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยสวิส
ปริญญาเอก (Doctoral Degree) 3-4 ปี มหาวิทยาลัยสวิส แบ่งระบบการศึกษา เป็น 2 เทอม คือ
✅ เทอมที่ 1. Winter Semester : สิงหาคม - ธันวาคม
✅ เทอมที่ 2. Spring Semester : กุมภาพันธ์ - มิถุนายน
ปริญญาโท (Master Degree) 1-3 ปี
ปริญญาตรี (Bachelor Degree) 3-4 ปี

ข้อดีของการเรียนต่อที่สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland)

สวิตเซอร์แลนด์ มีภาษาราชการ 3 ภาษา คือ เยอรมัน (German) ฝรั่งเศส (France) อิตาเลียน (Italian) ส่วนภาษาโรมานซ์ (Romance) มีผู้ใช้ประมาณ 1%
✅ สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญา มีทั้งสถาบันการศึกษาของรัฐบาล และสถาบันการศึกษาของเอกชน
✅ สถาบันการศึกษาของรัฐบาล โดยมากจะจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาเยอรมัน (German Program) หรือ ฝรั่งเศส (French Program) ขึ้นอยู่กับสถาบันการศึกษานั้นๆ นักศึกษาต่างชาติสามารถจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ไม่สูงมากนัก ในระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท ในสถาบันการศึกษาของรัฐบาล ที่จัดการเรียนการสอนด้วยภาษาเยอรมัน (German Program) หรือ ฝรั่งเศส (French Program) โดยค่าเรียนปริญญาตรี และโท (Bachelor & Master Degree) เริ่มที่ ปีละ € 1,000 (ประมาณ 40,000 บาท)
✅ สถาบันการศึกษาของเอกชน จะจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ (English Program)มีค่าเล่าเรียนสูงกว่า
✅ ทำงานพิเศษระหว่างเรียนได้ 15 ชั่วโมง ต่อ อาทิตย์ (ในช่วงเปิดเทอม) และ ทำงานได้เต็มเวลา (ในช่วงปิดเทอม) หากมีนายจ้างรับรองการจ้างงาน และสามารถเริ่มงานได้หลังเริ่มเรียนในระดับปริญญาไปแล้ว 6 เดือน
✅ หลังจบการศึกษาสามารถขอวีซ่าทำงานต่อที่สวิตเซอร์แลนด์ได้ หากมีนายจ้างสปอนเซอร์วีซ่าให้
✅ มีโอกาสใช้ชีวิต ท่องเที่ยวทั่วยุโรป ระหว่างเรียนที่สวิตเซอร์แลนด์โดยไม่ต้องขอวีซ่าใหม่

อยากเรียนในระดับปริญญาตรี (Bachelor) ปริญญาโท (Master)
ของมหาวิทยาลัยรัฐบาลของสวิตเซอร์แลนด์ (State/Public Universities in Switzerland)
หลักสูตรภาคภาษาฝรั่งเศส (French Program) เริ่มต้นอย่างไรดี

เพียงแค่เริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาฝรั่งเศส (Intensive French Preparatory Language Courses) เมื่อเรียนจบหลักสูตรเรียนภาษาฝรั่งเศสแล้ว สอบให้ได้ระดับภาษาฝรั่งเศสตามที่มหาวิทยาลัยต้องการ โดยน้องๆ จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศส (French Language) และจะต้องมีใบประกาศนียบัตร A1 ก่อนไปเรียนปรับพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติม ก่อนเดินทางไปเรียนที่สวิตเซอร์แลนด์

โดยแผนการศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์ จะเป็นดังนี้
✅ จบ ม. 6 => เรียนปรับพื้นฐานภาษาฝรั่งเศส => สมัครเรียนต่อปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล หลักสูตรภาคภาษาฝรั่งเศส (French Program)
✅ จบ ปริญญาตรี => เรียนปรับพื้นฐานภาษาฝรั่งเศส => สมัครเรียนต่อปริญญาโทในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล หลักสูตรภาคภาษาฝรั่งเศส (French Program)
✅ จบ ปริญญาโท => เรียนปรับพื้นฐานภาษาฝรั่งเศส => สมัครเรียนต่อปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล หลักสูตรภาคภาษาฝรั่งเศส (French Program)
หลักสูตร เรียนต่อสวิส ค่าใช้จ่าย เรียนต่อสวิส
หลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาฝรั่งเศส (Intensive French Preparatory Language Courses)
✅ ระยะเวลาเรียน 44 อาทิตย์ สามารถเริ่มต้นเรียนได้ทุกวันจันทร์ ตลอดทั้งปี
✅ เป็นหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาฝรั่งเศส
✅ เรียนในสถาบันการศึกษาเอกชนที่ Montreux (alpadia)
✅ ช่วยน้องๆ ในการเตรียมความพร้อมในการสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยในสวิตเซอร์แลนด์
✅ เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้ว น้องๆ จะต้องสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศสให้ได้ตามที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ ต้องการ
€ 14,800
(ประมาณ 592,000 บาท)
หมายเหตุ
✅ ค่าใช้จ่ายดังตาราง เป็นส่วนของค่าเรียนเท่านั้น เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ อาจจะมีการเปลี่ยแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสถาบันการศึกษาเรียกเก็บ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของธนาคาร
✅ ค่าใช้จ่าย ไม่รวม ค่าสมัครเรียน ค่าจัดหาที่พัก ค่าหอพัก ค่าทำวีซ่า ค่าแปลเอกสาร ค่าเครื่องบิน ค่าประกันสุขภาพ ค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เป็นต้น
✅ ค่าโฮมสเตย์ ห้องเดี่ยว รวมอาหารเช้าและเย็น 1 เดือน เริ่มที่ € 1,340 (ประมาณ 54,000 บาท)

เอกสารที่ใช้สมัครเรียน

✅ พาสปอร์ต
✅ ทรานสคริป และ ใบจบการศึกษา ม. 6 / ปริญญาตรี / ปริญญาโท เป็นภาษาอังกฤษ
✅ หลักฐานทางการเงิน (Bank Letter/Bank Statement) ที่มีจำนวนเงินครอบคลุมสำหรับค่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือนอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
 

อยากเรียนในระดับปริญญาตรี (Bachelor) ปริญญาโท (Master)
ของมหาวิทยาลัยรัฐบาลของสวิตเซอร์แลนด์ (State/Public Universities in Switzerland)
หลักสูตรภาคภาษาเยอรมัน (German Program) เริ่มต้นอย่างไรดี

เพียงแค่เริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาเยอรมัน (Intensive German Language Courses) เมื่อเรียนจบหลักสูตรเรียนภาษาเยอรมันแล้ว สอบให้ได้ระดับภาษาเยอรมันตามที่มหาวิทยาลัยต้องการ โดยน้องๆ จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาเยอรมัน (German Language) และจะต้องมีใบประกาศนียบัตร A1 ก่อนไปเรียนปรับพื้นฐานภาษาเยอรมันเพิ่มเติม ก่อนเดินทางไปเรียนที่สวิตเซอร์แลนด์

โดยแผนการศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์ จะเป็นดังนี้
✅ จบ ม. 6 => เรียนปรับพื้นฐานภาษาเยอรมัน => สมัครเรียนต่อปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล หลักสูตรภาคภาษาเยอรมัน (German Program)
✅ จบ ปริญญาตรี => เรียนปรับพื้นฐานภาษาเยอรมัน => สมัครเรียนต่อปริญญาโทในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล หลักสูตรภาคภาษาเยอรมัน (German Program)
✅ จบ ปริญญาโท => เรียนปรับพื้นฐานภาษาเยอรมัน => สมัครเรียนต่อปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล หลักสูตรภาคภาษาเยอรมัน (German Program)
หลักสูตร เรียนต่อสวิส ค่าใช้จ่าย เรียนต่อสวิส
หลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาเยอรมันและเตรียมสอบ (Intensive German Courses + Academic Course)
✅ ระยะเวลาเรียน 48 อาทิตย์ สามารถเริ่มต้นเรียนได้ทุกวันจันทร์ ตลอดทั้งปี
✅ เป็นหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาเยอรมันและเตรียมสอบ
✅ เรียนในสถาบันการศึกษาเอกชนที่ Zurich (lsi)
✅ ช่วยน้องๆ ในการเตรียมความพร้อมในการสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยในสวิตเซอร์แลนด์
✅ เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้ว น้องๆ จะต้องสอบวัดระดับภาษาเยอรมัน ให้ได้ตามที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ ต้องการ
CHF 25,000
(ประมาณ 865,000 บาท)
หมายเหตุ
✅ ค่าใช้จ่ายดังตาราง เป็นส่วนของค่าเรียนเท่านั้น เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ อาจจะมีการเปลี่ยแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสถาบันการศึกษาเรียกเก็บ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของธนาคาร
✅ ค่าใช้จ่าย ไม่รวม ค่าสมัครเรียน ค่าจัดหาที่พัก ค่าหอพัก ค่าทำวีซ่า ค่าแปลเอกสาร ค่าเครื่องบิน ค่าประกันสุขภาพ ค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เป็นต้น
✅ ค่าโฮมสเตย์ ห้องเดี่ยว รวมอาหารเช้าและเย็น 1 เดือน เริ่มที่ CHF 1,720 (ประมาณ 60,000 บาท)

เอกสารที่ใช้สมัครเรียน

✅ พาสปอร์ต
✅ ทรานสคริป และ ใบจบการศึกษา ม. 6 / ปริญญาตรี / ปริญญาโท เป็นภาษาอังกฤษ
✅ หลักฐานทางการเงิน (Bank Letter/Bank Statement) ที่มีจำนวนเงินครอบคลุมสำหรับค่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือนอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
 

EU Business School (Geneva & Montreux, Switzerland) - English Program

จุดเด่นของการเรียนต่อที่ EU Business School

✅ ก่อตั้งเมื่อปี 1973 ได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจที่ยอดเยี่ยม
✅ มีนักศึกษาที่จบจากสถาบันการศึกษาแห่งนี้มากกว่า 27,000 คน จาก 100 ประเทศทั่วโลก
✅ มี 4 แคมปัส ใน 5 ประเทศได้แก่ Barcelona (Spain), Geneva (Switzerland), Montreux (Switzerland), Munich (Germany) และ Online
✅ เปิดสอนในหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจโดยเฉพาะ ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และ MBA โดยใช้ภาษาอังกฤษ (English Program) ในการเรียนการสอน
✅ หากผลคะแนนภาษาอังกฤษ เช่น IELTS ไม่ถึงตามที่กำหนด ทางสถาบันมีหลักสูตรภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน (English Foundation Program) ก่อนเริ่มเรียน ปริญญาตรี ปริญญาโท และ MBA
✅ เลือกเรียนที่แคมปัส Switzerland ไม่สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ และขอต่อวีซ่าเพื่อหางานทำได้ แต่สามารถฝึกงาน Internship ระหว่างเรียนได้

วีดีโอแนะนำสถาบัน EU Business School

✅ Montreux Campus : https://www.youtube.com/watch?v=ZMq1eSI02io
✅ Life at EU Geneva & Montreux : https://www.youtube.com/watch?v=kIfnAxpjD5E
✅ Bachelor’s programs : https://www.youtube.com/watch?v=CHdXaJHvIUY
✅ Master’s programs : https://www.youtube.com/watch?v=UaHo6YzSX88
✅ MBA’s programs : https://www.youtube.com/watch?v=ikfg2sDYluU

หลักสูตร เรียนต่อสวิส ค่าใช้จ่ายต่อ 1 เทอม
หลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (English Foundation Program) - ระยะเวลาเรียน 1 เทอม (13 อาทิตย์)
✅ เหมาะสำหรับผู้สมัครที่ต้องการสมัครเรียนในหลักสูตร Business Bridging Program / Bachelor's / Master Degree / MBA / DBA แต่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษไม่ได้ตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนดไว้ เมื่อเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษจบแล้ว จึงสามารถผ่านไปเรียนในหลักสูตรอื่นต่อได้
✅ วันเปิดเรียน ก.ย./ก.พ./มิ.ย.
CHF 7,300
(ประมาณ 480,000 บาท)
หลักสูตรปรับพื้นฐานบริหารธุรกิจ (Business Bridging Program) - ระยะเวลาเรียน 1 เทอม (13 อาทิตย์)
✅ เหมาะสำหรับผู้สมัครที่ต้องการปรับพื้นฐานวิชาด้านบริหารธุรกิจ ก่อนเริ่มเรียนปริญญาตรี (Bachelor's) โดยเฉพาะน้องๆ ที่จบ ม. 6 แต่เกรดเฉลี่ยค่อนข้างน้อย หรือจบ GED
✅ วันเปิดเรียน ต.ค./ก.พ./มิ.ย.
CHF 13,800
(ประมาณ 249,000 บาท)
ปริญญาตรี Bachelor's (BBA/BA/BS) - ระยะเวลาเรียน 3 ปี (6-7 เทอม) สาขาวิชาเลือก
✅ BBA - Bachelor of Business Administration มีสาขาให้เลือกดังนี้
✓ Marketing
✓ Management
✓ Finance
✓ Entrepreneurship
✅ BA - Bachelor of Arts in Communication & Public Relations มีสาขาให้เลือกดังนี้
✓ Advertising
✓ Media relations
✓ Digital communications
✓ Reputation and crisis management
✅ BA - Bachelor of Arts in Leisure & Tourism Management มีสาขาให้เลือกดังนี้
✓ Event organization
✓ Hotel management
✓ Customer service
✓ Digital tourism
✅ BA - Bachelor of Arts in International Relations มีสาขาให้เลือกดังนี้
✓ Diplomacy and foreign policy
✓ International corporate development
✓ Public, civil service and local government
✓ International communications
✅ BA - Bachelor of Arts in Sports Management มีสาขาให้เลือกดังนี้
✓ Team and club management
✓ Merchandising
✓ Sports event management
✓ Corporate sponsorship
✅ BA - Bachelor of Arts in Digital Business, Design & Innovation มีสาขาให้เลือกดังนี้
✓ Digital startups
✓ Online marketing
✓ Digital innovation management
✓ Information technology
✅ BS - Bachelor of Science in Business Finance มีสาขาให้เลือกดังนี้
✓ Banking
✓ Financial planning
✓ Financial analysis
✓ International finance
✅ วันเปิดเรียน ต.ค./ก.พ./มิ.ย./ส.ค.
✅ หากเลือกเรียนแบบ 6 เทอม เมื่อจบการศึกษาจะได้รับวุฒิปริญญาตรีจาก Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) in Spain
✅ หากเลือกเรียนแบบ 7 เทอม เมื่อจบการศึกษาจะได้รับวุฒิปริญญาตรีจาก Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) in Spain และ University of Derby (UK)
CHF13,800
(ประมาณ 470,000 บาท)
ปริญญาโท Master Degree - ระยะเวลาเรียน 1 ปี (3 เทอม) สาขาวิชาเลือก
✅ Master in Management มีสาขาให้เลือกดังนี้
✓ Corporate leadership
✓ Division/Business unit management
✓ Strategic management
✓ Strategic planning
✅ Master in Marketing มีสาขาให้เลือกดังนี้
✓ Marketing management
✓ Brand management
✓ Marketing research
✓ Digital marketing
✅ Master in Finance มีสาขาให้เลือกดังนี้
✓ Asset management
✓ Financial analysis
✓ Investment banking
✓ Fintech
✅ Master in Tourism & Hospitality Management มีสาขาให้เลือกดังนี้
✓ Hospitality management
✓ Event management
✓ Conference management
✓ Digital tourism
✅ Master in Innovation & Entrepreneurship มีสาขาให้เลือกดังนี้
✓ Entrepreneurship & new venture creation
✓ New product development
✓ Innovation management
✅ Master in Digital Business มีสาขาให้เลือกดังนี้
✓ Digital management
✓ Digital commerce
✓ Change management
✅ Master in Fashion & Luxury Business มีสาขาให้เลือกดังนี้
✓ Fashion & luxury brand management
✓ Advertising & communication
✓ Luxury retail
✅ Master in Business Analytics & Data Science มีสาขาให้เลือกดังนี้
✓ Data analytics
✓ Business analysis consultancy
✓ Operations analysis
✓ Data science
✅ Master in Digital Marketing, Transformation & Design Thinking มีสาขาให้เลือกดังนี้
✓ Digital business transformation
✓ Digital marketing
✓ Search engine optimization
✓ Design strategy
✅ วันเปิดเรียน ต.ค./ม.ค./มี.ค.
✅ เมื่อจบการศึกษาจะได้รับวุฒิปริญญาโทจาก Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) in Spain
CHF 9,600
(ประมาณ 329,000 บาท)
ปริญญาโท MBA - ระยะเวลาเรียน 1 ปี (3 เทอม) สาขาวิชาเลือก
✅ MBA in International Business มีสาขาให้เลือกดังนี้
✓ International management
✓ Multinational corporations
✓ Import and export
✓ Marketing
✅ MBA in Communication & Public Relations มีสาขาให้เลือกดังนี้
✓ Event management
✓ Corporate communications
✓ Public relations
✓ Press relations
✅ MBA in International Marketing มีสาขาให้เลือกดังนี้
✓ Marketing consulting
✓ Advertising
✓ Media
✓ Brand management
✅ MBA in Global Banking & Finance
มีสาขาให้เลือกดังนี้
✓ Investment banking
✓ Financial management and planning
✓ Strategic acquisitions
✓ Credit strategy management
✅ MBA in Leisure & Tourism Management
มีสาขาให้เลือกดังนี้
✓ Hotel management
✓ Digital tourism
✓ Event and conference management
✓ Tour operators
✅ MBA in Entrepreneurship
มีสาขาให้เลือกดังนี้
✓ Innovation management
✓ Entrepreneurship
✓ Venture capital
✓ Management consulting
✅ MBA in Digital Business
มีสาขาให้เลือกดังนี้
✓ Online marketing and sales
✓ Consulting
✓ Digital commerce
✓ Entrepreneurship
✅ MBA in Sports Management
มีสาขาให้เลือกดังนี้
✓ Team and club management
✓ Marketing and promotions management
✓ Sports media and public relations
✓ Corporate sponsorship
✅ MBA in Human Resources Management
มีสาขาให้เลือกดังนี้
✓ Recruitment
✓ Personnel management
✓ Compensation management
✓ Labor relations
✅ MBA in Design Management
มีสาขาให้เลือกดังนี้
✓ Brand strategy
✓ Advertising
✓ Packing design development
✓ Marketing management
✅ MBA in Blockchain Management
มีสาขาให้เลือกดังนี้
✓ Fintech
✓ Transformation management
✓ Banking
✓ Financial consulting
✅ วันเปิดเรียน ต.ค./ม.ค./มี.ค.
✅ เมื่อจบการศึกษาจะได้รับวุฒิปริญญาโทจาก Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) in Spain
CHF 12,600
(ประมาณ 439,000 บาท)
ปริญญาเอก Doctor of Business Administration (DBA) - ระยะเวลาเรียน 2-5 ปี เฉพาะแคมปัส Geneva
✅ วันเปิดเรียน สามารถยื่นสมัครได้ตลอด
✅ ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร เริ่มที่ CHF 45,000 (ประมาณ 1,600,000 บาท) สามารถแบ่งจ่ายได้ 9 งวด งวดละ CHF 5,000
✅ เมื่อจบการศึกษาจะได้รับวุฒิปริญญาเอกจาก EU Business School Switzerland
CHF 5,000
(ประมาณ 175,000 บาท)
หมายเหตุ
✅ ค่าใช้จ่ายดังตาราง เป็นส่วนของค่าเรียนเท่านั้น เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ อาจจะมีการเปลี่ยแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสถาบันการศึกษาเรียกเก็บ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของธนาคาร
✅ ค่าใช้จ่าย ไม่รวม ค่าสมัครเรียน ค่าจัดหาที่พัก ค่าหอพัก ค่าทำวีซ่า ค่าแปลเอกสาร ค่าเครื่องบิน ค่าประกันสุขภาพ ค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เป็นต้น
✅ ค่าใช้จ่ายรายเดือนโดยประมาณ เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าจิปาถะ เริ่มที่ € 2,500/เดือน (ประมาณ 93,500 บาท)

เอกสารที่ใช้สมัครเรียน

✅ สมัครเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (English Foundation Program)
✓ พาสปอร์ต และค่าสมัคร CHF 200 (ประมาณ 7,500 บาท)
✓ ทรานสคริป และ ใบจบการศึกษา ม. 6 / GED / ปริญญาตรี / ปริญญาโท เป็นภาษาอังกฤษ
✓ ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 5.0 / TOEFL 60 (Internet) / TOEFL 173 (Computer) / PTE 36 / CAE B1 with a minimum score of 154; PTE 36 / Duolingo 80
✓ 1 Letter of Recommendation
✓ 1 Motivation Letter
✓ หลักฐานทางการเงิน (Bank Letter/Bank Statement) ที่มีจำนวนเงินครอบคลุมสำหรับค่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือนอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา เป็นจำนวนเงินอย่างน้อย CHF 30,000 (ประมาณ 1,100,000 บาท)

✅ สมัครเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานบริหารธุรกิจ (Business Bridging Program)
✓ พาสปอร์ต และค่าสมัคร CHF 200 (ประมาณ 7,500 บาท)
✓ ทรานสคริป และ ใบจบการศึกษา ม. 6 / GED หรือเทียบเท่า ม ปลาย เป็นภาษาอังกฤษ
✓ ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 5.0 / TOEFL 60 (Internet) / TOEFL 173 (Computer) / PTE 36 / CAE B1 with a minimum score of 154; PTE 36 / Duolingo 80
✓ 1 Letter of Recommendation
✓ 1 Motivation Letter
✓ หลักฐานทางการเงิน (Bank Letter/Bank Statement) ที่มีจำนวนเงินครอบคลุมสำหรับค่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือนอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา เป็นจำนวนเงินอย่างน้อย CHF 30,000 (ประมาณ 1,100,000 บาท)

✅ สมัครเรียนปริญญาตรี (Bachelor Program)
✓ พาสปอร์ต และค่าสมัคร CHF 200 (ประมาณ 7,500 บาท)
✓ ทรานสคริป และ ใบจบการศึกษา ม. 6 เป็นภาษาอังกฤษ
✓ ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 / TOEFL 80 (Internet) / TOEFL 213 (Computer) / PTE 57 / CAE B2 with a minimum score of 169 / Duolingo 95
✓ 2 Letters of Recommendation และ 1 written essay (500 words) or video essay (2-3 minutes)
✓ หลักฐานทางการเงิน (Bank Letter/Bank Statement) ที่มีจำนวนเงินครอบคลุมสำหรับค่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือนอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา เป็นจำนวนเงินอย่างน้อย CHF 30,000 (ประมาณ 1,100,000 บาท)

✅ สมัครเรียนปริญญาโท (Master Program)
✓ พาสปอร์ต และค่าสมัคร CHF 200 (ประมาณ 7,500 บาท)
✓ ทรานสคริป และ ใบจบการศึกษา ปริญญาตรี เป็นภาษาอังกฤษ GPA 3.0+
✓ ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 / TOEFL 89 (Internet) / TOEFL 233 (Computer) / PTE 59 / CAE C1 with a minimum score of 176 / Duolingo 105
✓ 2 Letters of Recommendation และ 1 written essay (500 words) or video essay (2-3 minutes) และ CV/résumé
✓ GMAT or GRE
✓ Interview
✓ หลักฐานทางการเงิน (Bank Letter/Bank Statement) ที่มีจำนวนเงินครอบคลุมสำหรับค่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือนอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา เป็นจำนวนเงินอย่างน้อย CHF 30,000 (ประมาณ 1,100,000 บาท)

✅ สมัครเรียนปริญญาโท (MBA Program)
✓ พาสปอร์ต และค่าสมัคร CHF 200 (ประมาณ 7,500 บาท)
✓ ทรานสคริป และ ใบจบการศึกษา ปริญญาตรี เป็นภาษาอังกฤษ GPA 3.0+
✓ ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 / TOEFL 89 (Internet) / TOEFL 233 (Computer) / PTE 59 / CAE C1 with a minimum score of 176 / Duolingo 105
✓ 2 Letters of Recommendation และ 1 written essay (500 words) or video essay (2-3 minutes) และ CV/résumé
✓ GMAT or GRE
✓ Interview
✓ หลักฐานทางการเงิน (Bank Letter/Bank Statement) ที่มีจำนวนเงินครอบคลุมสำหรับค่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือนอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา เป็นจำนวนเงินอย่างน้อย CHF 30,000 (ประมาณ 1,100,000 บาท)

✅ สมัครเรียนปริญญาเอก (DBA Program)
✓ พาสปอร์ต และค่าสมัคร CHF 200 (ประมาณ 7,500 บาท)
✓ ทรานสคริป และ ใบจบการศึกษา ปริญญาตรี และ โท เป็นภาษาอังกฤษ GPA 3.0+
✓ มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี
✓ ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 7.0 / TOEFL 110 (Internet) / TOEFL 253 (Computer) / PTE 68 / CAE C1 with a minimum score of 185
✓ 2 Letters of Recommendation และ CV/résumé
✓ 1 research proposal stating your reasons for pursuing a DBA and your research interests; this should be 3-5 pages long
✓ A satisfactory score on the GMAT or GRE
✓ Interview
✓ หลักฐานทางการเงิน (Bank Letter/Bank Statement) ที่มีจำนวนเงินครอบคลุมสำหรับค่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือนอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา เป็นจำนวนเงินอย่างน้อย CHF 30,000 (ประมาณ 1,100,000 บาท)
 

IMI - International Managment Institute Switzerland (Luzern, Switzerland) - English Program

จุดเด่นของการเรียนต่อที่ IMI - International Managment Institute Switzerland

✅ ก่อตั้งเมื่อปี 1991 เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่เปิดสอนด้านการบริหารโรงแรม และทำอาหารโดยเฉพาะ
✅ ตั้งอยู่ที่เมืองลูเซิร์น (Luzern) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland)
✅ มีนักศึกษาที่จบจากสถาบันการศึกษาแห่งนี้มากกว่า 10,000 คน จาก 50 ประเทศทั่วโลก
✅ เปิดสอนทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตร (Certificate) ปริญญาตรี (Bachelor Degree) และอนุปริญญาโท (Postgraduate Diploma)
✅ มีโปรแกรมฝึกงานระหว่างเรียน (Paid Internship) และได้รับเงินเดือนอีกด้วย (ประมาณ 70,000 บาทต่อเดือน)
✅ เมื่อจบการศึกษาจะได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยชื่อดังจากอังกฤษ Manchester Metropolitan University (UK) หรือ Oxford Brookes University (UK)
✅ มีโปรแกรม Career Day พร้อมโอกาสการสมัครงานด้านโรงแรมในต่างประเทศ หลังจบการศึกษา
✅ นักศึกษาอยู่หอพักประจำของสถาบัน ซึ่งค่าใช้จ่ายรวมอยู่ในค่าเล่าเรียนแล้ว

วีดีโอแนะนำสถาบัน IMI - International Managment Institute Switzerland

✅ Campus Tour : https://www.youtube.com/watch?v=iONevsuslG0
✅ Thai Student : https://www.youtube.com/watch?v=XiW6dTshqvw
✅ บรรยากาศรอบสถาบัน IMI : https://www.youtube.com/watch?v=Il1Aj2mVnkg

หลักสูตร เรียนต่อการโรงแรมสวิส (Course) ค่าใช้จ่าย

หลักสูตรปรับพื้นฐานด้านการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว (Foundation Certificate Programme in International Hotel and Tourism Management)
✅ ระยะเวลาเรียน 22 อาทิตย์ (6 เดือน หรือ 1 เทอม)
✅ รับอายุ 17 ปีขึ้นไป จบ ม. 6 เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป และมีคะแนน IELTS 4.5 ขึ้นไป
✅ เปิดเทอม กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม หรือ พฤศจิกายน
✅ เมื่อเรียนจบหลักสูตร สามารถเรียนต่อหลักสูตรปริญญาตรี (Bachelor Degree) ได้

CHF 29,150
(ประมาณ 1,020,000 บาท)
หลักสูตรปริญญาตรีด้านการโรงแรม Bachelor of Arts (Hons) Degree in Hospitality Management - Manchester Metropolitan University (UK)
สาขาวิชาที่เปิดสอน
✓ International Hotel Management
✓ International Hotel & Tourism Management
✓ International Hotel & Events Management
✓ International Tourism & Events Management
✓ International Hospitality Entrepreneurship
✅ ระยะเวลาเรียนทั้งหมด 5 เทอม (2.5 ปี) (1 เทอม = 6 เดือน)
✅ เทอมที่ 1 เรียนทฤษฎี IMI Diploma & MMU Certificate of Higher Education
✅ เทอมที่ 2 ฝึกงานแบบได้รับค่าจ้าง (ประมาณ 70,000 บาทต่อเดือน)
✅ เทอมที่ 3 เรียนทฤษฎี IMI Higher Diploma & MMU Diploma of Higher Education
✅ เทอมที่ 4 ฝึกงานแบบได้รับค่าจ้าง (ประมาณ 70,000 บาทต่อเดือน)
✅ เทอมที่ 5 เรียนทฤษฎี IMI BA (Hons) Degree & MMU BA (Hons) Degree
✅ รับอายุ 18 ปีขึ้นไป จบ ม. 6 เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป และมีคะแนน IELTS 5.0 ขึ้นไป
✅ เปิดเทอม กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม หรือ พฤศจิกายน
✅ เมื่อเรียนจบหลักสูตร จะได้รับวุฒิบัตรปริญญาตรีจาก Manchester Metropolitan University (UK)
✅ มีโปรแกรม Career Day พร้อมโอกาสการสมัครงานด้านโรงแรมในต่างประเทศ หลังจบการศึกษา
เทอมที่ 1 CHF 31,650
(ประมาณ 1,108,000 บาท)

เทอมที่ 3 CHF 31,650
(ประมาณ 1,108,000 บาท)

เทอมที่ 4 CHF 33,650
(ประมาณ 1,178,000 บาท)
หลักสูตรปริญญาตรีด้านการโรงแรม Bachelor of Arts (Hons) Degree in International Culinary Arts - Oxford Brookes University (UK)
✅ ระยะเวลาเรียนทั้งหมด 4 เทอม (2 ปี) (1 เทอม = 6 เดือน)
✅ เทอมที่ 1 เรียนทฤษฎี Diploma in International Culinary Arts
✅ เทอมที่ 2 เรียนทฤษฎี Higher Diploma in International Culinary Arts
✅ เทอมที่ 3 ฝึกงานแบบได้รับค่าจ้าง (ประมาณ 70,000 บาทต่อเดือน)
✅ เทอมที่ 4 เรียนทฤษฎี BA (Hons) Degree in International Culinary Arts
✅ รับอายุ 18 ปีขึ้นไป จบ ม. 6 เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป และมีคะแนน IELTS 5.0 ขึ้นไป
✅ เปิดเทอม กุมภาพันธ์ หรือ สิงหาคม
✅ เมื่อเรียนจบหลักสูตร จะได้รับวุฒิบัตรปริญญาตรีจาก Oxford Brookes University (UK)
✅ มีโปรแกรม Career Day พร้อมโอกาสการสมัครงานด้านโรงแรมในต่างประเทศ หลังจบการศึกษา
เทอมที่ 1 CHF 33,150
(ประมาณ 1,178,000 บาท)

เทอมที่ 3 CHF 33,150
(ประมาณ 1,178,000 บาท)

เทอมที่ 4 CHF 34,650
(ประมาณ 1,213,000 บาท)
หลักสูตรปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ หรือการตลาด Bachelor of Arts (Hons) Degree in Business or Marketing - Manchester Metropolitan University (UK)
✅ ระยะเวลาเรียนทั้งหมด 5-6 เทอม (2.5-3 ปี) (1 เทอม = 6 เดือน)
✅ เทอมที่ 1 เรียนทฤษฎี Diploma in Business, Hotel and Tourism Management
✅ เทอมที่ 2 ฝึกงานแบบได้รับค่าจ้าง (ประมาณ 65,000 บาทต่อเดือน)
✅ เทอมที่ 3 เรียนทฤษฎี Higher Diploma in Global Business Management
✅ เทอมที่ 4 ฝึกงานแบบได้รับค่าจ้าง (ประมาณ 65,000 บาทต่อเดือน)
✅ เทอมที่ 5 เรียนทฤษฎี Bachelor of Arts (Hons) in Global Business Management
✅ เทอมที่ 6 ฝึกงานแบบได้รับค่าจ้าง (ประมาณ 65,000 บาทต่อเดือน)
✅ รับอายุ 18 ปีขึ้นไป จบ ม. 6 เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป และมีคะแนน IELTS 5.5 ขึ้นไป
✅ เปิดเทอม กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม หรือ พฤศจิกายน
✅ เมื่อเรียนจบหลักสูตร จะได้รับวุฒิบัตรปริญญาตรีจาก Manchester Metropolitan University (UK)
✅ มีโปรแกรม Career Day พร้อมโอกาสการสมัครงานด้านโรงแรมในต่างประเทศ หลังจบการศึกษา
เทอมที่ 1 CHF 31,650
(ประมาณ 1,108,000 บาท)

เทอมที่ 3 CHF 31,650
(ประมาณ 1,108,000 บาท)

เทอมที่ 4 CHF 33,650
(ประมาณ 1,178,000 บาท)
หลักสูตรอนุปริญญาโทด้านการโรงแรมและอีเว้นท์ IMI Postgraduate Diploma in Int. Hotel and Events Management
✅ ระยะเวลาเรียนทั้งหมด 2 เทอม (1 ปี) (1 เทอม = 6 เดือน)
✅ เทอมที่ 1 เรียนทฤษฎี
✅ เทอมที่ 2 ฝึกงานแบบได้รับค่าจ้าง (ประมาณ 70,000 บาทต่อเดือน)
✅ รับอายุ 18 ปีขึ้นไป จบปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป และมีคะแนน IELTS 5.5 ขึ้นไป
✅ เปิดเทอม กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม หรือ พฤศจิกายน
✅ มีโปรแกรม Career Day พร้อมโอกาสการสมัครงานด้านโรงแรมในต่างประเทศ หลังจบการศึกษา
CHF 31,400
(ประมาณ 1,108,000 บาท)
หลักสูตรอนุปริญญาโทด้านการทำอาหาร IMI Postgraduate Diploma in Int. International Culinary Arts
✅ ระยะเวลาเรียนทั้งหมด 2 เทอม (1 ปี) (1 เทอม = 6 เดือน)
✅ เทอมที่ 1 เรียนทฤษฎี
✅ เทอมที่ 2 ฝึกงานแบบได้รับค่าจ้าง (ประมาณ 65,000 บาทต่อเดือน)
✅ รับอายุ 18 ปีขึ้นไป จบปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป และมีคะแนน IELTS 5.5 ขึ้นไป
✅ เปิดเทอม กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม หรือ พฤศจิกายน
✅ มีโปรแกรม Career Day พร้อมโอกาสการสมัครงานด้านโรงแรมในต่างประเทศ หลังจบการศึกษา
CHF 32,150
(ประมาณ 1,126,000 บาท)
หลักสูตรปริญญาโทด้านการโรงแรมและอีเว้นท์ MSc in Int. Hospitality and Events Management - Manchester Metropolitan University (UK)
✅ ระยะเวลาเรียนทั้งหมด 1-2 ปี
✅ ส่วนที่ 1 เรียนทฤษฎี
✅ ส่วนที่ 2 เรียนทฤษฎี
✅ ส่วนที่ 3 ฝึกงานแบบได้รับค่าจ้าง ไม่เกิน 11 เดือน (ประมาณ 65,000 บาทต่อเดือน)
✅ รับอายุ 18 ปีขึ้นไป จบปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป และมีคะแนน IELTS 6.5 ขึ้นไป
✅ เปิดเทอม กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม หรือ พฤศจิกายน
✅ เมื่อเรียนจบหลักสูตร จะได้รับวุฒิบัตรปริญญาตรีจาก Manchester Metropolitan University (UK)
✅ มีโปรแกรม Career Day พร้อมโอกาสการสมัครงานด้านโรงแรมในต่างประเทศ หลังจบการศึกษา
ส่วนที่ 1 CHF 26,550
(ประมาณ 930,000 บาท)

ส่วนที่ 2 CHF 14,500
(ประมาณ 508,000 บาท)
หมายเหตุ
✅ ค่าใช้จ่ายดังตาราง เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ อาจจะมีการเปลี่ยแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสถาบันการศึกษาเรียกเก็บ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของธนาคาร
✅ ค่าใช้จ่าย รวม ค่าสมัครเรียน ค่าเรียน ค่าที่พัก และค่าอาหาร
✅ ค่าใช้จ่าย ไม่รวม ค่าทำวีซ่า ค่าแปลเอกสาร ค่าเครื่องบิน ค่าประกันสุขภาพ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เป็นต้น

การสมัครเรียนต่อสวิส
✅ พาสปอร์ต
✅ ทรานสคริป และ ใบจบการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ
✅ มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS ตามที่กำหนด
✅ ใบสมัครและค่าสมัคร
✅ หลักฐานทางการเงิน (Bank Letter/Bank Statement) ที่มีจำนวนเงินครอบคลุมสำหรับค่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือนอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
 

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไปเรียนต่อต่างประเทศ บริการยื่นวีซ่าต่างประเทศ จัดกรุ๊ปทัวร์ซัมเมอร์แคมป์ กรุ๊ปทัวร์ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกันสุขภาพและการเดินทางต่างประเทศ