• +66 (0)62 392 5966
  • Level 31, G Tower, Rama 9 Rd., BKK

เรียนต่อมหาวิทยาลัยสวิส

เรียนต่อสวิส เรียนมหาวิทยาลัย ปริญญาตรี ปริญญาโท ที่สวิตเซอร์แลนด์

ระบบการศึกษาในสวิสเซอร์แลนด์ แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับชั้น รายละเอียด
เทอมการศึกษาสวิส เทอมการศึกษาแบ่งเป็น 2 เทอม (Semester)
เทอม 1 : Winter Semester  กลางเดือนตุลาคม – ต้นเดือนมีนาคม
เทอม 2 : Summer Semester กลางเดือนเมษายน – กลางเดือนกรกฎาคม
ระดับอนุบาล สวิส
(Pre-School Education) 
เป็นการศึกษาก่อนวัยเรียน โดยทั่วไปเด็กจะเข้าเรียนอนุบาล ตั้งแต่อายุ 3-6 ปี
ระดับประถมศึกษา สวิส
(Primary Education)
จัดเป็นการศึกษาภาคบังคับ เด็กสวิสทุกคนจะต้องเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาเมื่ออายุ 6 ปีขึ้นไป จำนวนปีที่เรียนในระดับประถมศึกษาแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับแต่ละมณฑลจะจัด ส่วนใหญ่เป็น 6 ปี แต่บางมณฑลจัดเป็น 4 ปี หรือ 5 ปี
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สวิส
(Lower Secondary Education)
ระยะเวลาในการศึกษาระดับนี้ มณฑลส่วนใหญ่จัดไว้ 3 ปี ต่อจากประถมศึกษา แต่บางมณฑลอาจมีระยะเวลาศึกษาเป็น 4 ปี หรือ 5 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่ที่การจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาไว้กี่ปี แต่ถ้ารวมการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแล้ว ต้องมีระยะเวลาทั้งสิ้น 9 ปี และต้องศึกษาให้จบมัธยมศึกษาตอนต้น จึงจะถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ เด็กนักเรียนระดับนี้อายุประมาณ 13-15 ปี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สวิส
(Upper Secondary Ecuation)
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. โรงเรียนศิลปศาสตร์ (Liberal Arts School) แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ
1.1 Tenth School Year : เป็นโรงเรียนที่จัดให้มีชั้นเรียนปีที่ 10 ต่อจากการศึกษาภาคบังคับ (ประถม+มัธยม= 9 ปี) เพื่อให้นักเรียนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเรียนวิชาชีพใด หรือนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา เช่น เรียนช้าหรือนักเรียนที่ต้องการเรียนเพื่อให้มีความรู้แน่นโดยเรียนอีก 1 ปี ก่อนที่จะเรียนต่อในระดับสูงขึ้น
1.2 Diploma Level School : หรือ General School เป็นโรงเรียนที่จัดสอนการศึกษาทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน เพื่อให้แนวทางแก่นักเรียนในการเลือกแนวทางการศึกษาหรือวิชาชีพสำหรับเรียนต่อในสาขาวิชาชีพระดับสูงขึ้น
1.3 Cantonal School : หรือ Gymnasium หรือ Lycee หรือ College เป็นโรงเรียนที่เตรียมนักเรียนให้สอบ Leaving Certificate (หรือ Certificate de maturit) เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันเทคโนโลยี โดยไม่ต้องผ่านการสอบเข้า (Entrance Examination) ระยะเวลาในการเรียนเพื่อสอบรับประกาศนียบัตรดังกล่าว ใช้เวลา 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น การเรียนประเภทนี้ นอกจากจะเรียนในโรงเรียนที่สอนและจัดสอบเองแล้ว ยังมีโรงเรียนประเภทกวดวิชา สอนเฉพาะวิชาที่จะสอบรับ Leaving Certificate การสอบจะจัดทำโดย Commission Federal de Maturit (Ferderal Graduation Commission) ซึ่งจัดสอบเป็นประจำทุกปี โรงเรียนประเภทนี้มีทั้งของรัฐบาลและ เอกชน โดยเปิดสอนภาคค่ำ มีอยู่ในเมืองใหญ่ 6 เมือง คือ Zurich, Basel, Geneva, Berne, Lausanne และ Luzerne
2. โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ แบ่งเป็น
2.1 Apprenticeship : หลักสูตร 2-4 ปี เรียนทั้งทฤษฎีและฝึกงานด้านวิชาชีพ เมื่อจบแล้วจะได้ Federal Certificate
2.2 College of Commerce : หลักสูตร 3-4 ปี ทางด้านธุรกิจ และการบริหาร จบแล้วได้ประกาศนียบัตรซึ่งได้รับการรับรองจาก Federal Office of Industry, Arts, Trade and Labour
ระดับอุดมศึกษา สวิส
(Tertiary Ecucation)
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. การศึกษาวิชาชีพชั้นสูง โดยทั่วไปแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ
1.1 Higher Vocational School : สอนวิชาชีพต่าง ๆ เช่น ครูอนุบาล ธุรกิจ การบริหาร เป็นต้น
1.2 Higher Technical School : สอนวิชาชีพทางช่าง เช่น วิศวกรรมศาสตร์
2. การศึกษาในมหาวิทยาลัยและสถาบันเทคโนโลยี โดยทั่วไปแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ
2.1 First degree (ปริญญาตรี) : สถานศึกษาบางแห่งเรียกว่า Diploma ระยะเวลาในการศึกษา 6-13 semester หรือ 3 – 6 1/2 ปี (2 semester 1 ปี) ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาและสถานศึกษากำหนด
2.2 Doctorate (ปริญญาเอก) : ระยะเวลาในการศึกษา 2-3 ปี ต่อจากปริญญาตรี (First degree ที่กล่าวข้างต้น) การเรียนในระดับนี้ส่วนใหญ่เป็นการสัมมนา ค้นคว้าวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์

อนึ่ง สถานศึกษาบางแห่งอาจแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ Licentiate, Diploma (หรือ Certificate) และ Doctorate

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันเทคโนโลยีเป็นของรัฐบาลทั้งหมด มี 10 แห่ง โดยแบ่งเป็นสถานศึกษาที่อยู่ในเขตพูดภาษาเยอรมัน 5 แห่ง และอยู่ในเขตพูดภาษาฝรั่งเศส 5 แห่ง ในเขตพูดภาษาอิตาเลียนไม่มีมหาวิทยาลัยหรือสถาบันเทคโนโลยีตั้งอยู่ สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพูดภาษาใดก็จะใช้ภาษานั้นเป็นภาษาในการเรียนการสอน ยกเว้นมหาวิทยาลัย Fribourg จะใช้ทั้งภาษาเยอรมันและภาษาฝรั่งเศส

เครดิต ข้อมูลจากสำนักงาน ก.พ.

IMI - International Managment Institute Switzerland (Luzern, Switzerland)

สถาบันการศึกษาของเอกชน ใน Luzern เปิดสอนในหลักสูตร Diploma, Higher Diploma, Bachelor Degree, Postgraduate Diploma
ด้านการทำอาหาร โรงแรม บริหารธุรกิจ พร้อมหลักสูตรการฝึกงาน (Internship) แบบได้รับค่าจ้าง
เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ก่อนเรียนจบ และโอกาสการได้ทำงานประจำหลังจบการศึกษา
หลักสูตรเรียนต่อการโรงแรมสวิส (Course) ระยะเวลาเรียนต่อการโรงแรมสวิส (Weeks) ผลคะแนนภาษาอังกฤษ
คอรส์เรียน (Class) ฝึกงาน (Internship)
BA (Hons) in International Hospitality Management เมื่อเรียนจบจะได้วุฒิปริญญาตรีจาก Manchester Metropolitan University (UK)
สามารถเลือกสาขาวิชาได้ดังนี้
1. BA (Hons) in International Hotel & Tourism Management (IHT)
2. BA (Hons) in International Hotel & Events Management (IHE)
3. BA (Hons) in International Hospitality Entrepreneurship (HE)
ปีที่ 1 : Diploma in Business, Hotel & Tourism Management 22 22 IELTS 5.0 overall
ปีที่ 2 : Higher Diploma in Chosen Pathway 22 22
ปีที่ 3 : BA (Hons) Degree in Chosen Pathway 22 22
BA (Hons) in Global Business or Marketing Management เมื่อเรียนจบจะได้วุฒิปริญญาตรีจาก Manchester Metropolitan University (UK)
สามารถเลือกสาขาวิชาได้ดังนี้
1. BA (Hons) in Global Business Management (GBM)
2. BA (Hons) in Global Marketing Management (GMM)
ปีที่ 1 : Diploma in Business, Hotel & Tourism Management 22 22 IELTS 5.0 overall
ปีที่ 2 : Higher Diploma in Chosen Pathway 22 22
ปีที่ 3 : BA (Hons) Degree in Chosen Pathway 22 22
BA (Hons) in International Culinary Arts เมื่อเรียนจบจะได้วุฒิปริญญาตรีจาก Oxford Brookes University (UK)
ปีที่ 1 : Diploma in International Culinary Arts 22 22 IELTS 5.0 overall
ปีที่ 2 : Higher Diploma in International Culinary Arts 22 22
ปีที่ 3 : BA (Hons) Degree in International Culinary Arts 22 22
Swiss Degree in International Hospitality Management Diplom Hôtelier/ère-Restaurateur/rice HF เมื่อเรียนจบจะได้วุฒิบัติจาก IMI และถ้านักเรียนลงเรียน BA (Hons) Hospitality อีก 1 เทอม เมื่อเรียนจบจะได้วุฒิปริญญาตรีจาก Manchester Metropolitan University (UK)
ปีที่ 1 : Hospitality Management (F&B/Housekeeping Internship) 22 22 IELTS 5.0 overall
ปีที่ 2 : Hospitality Management (Culinary Internship) 22 22
ปีที่ 3 : Hospitality Management (Management Internship) 22 22
การสมัครเรียนต่อสวิส
✓ จบเทียบเท่า ม.6
✓ พาสปอร์ต
✓ อายุ 18 ปี ขึ้นไป
✓  มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS ตามที่กำหนด
✓ ทรานสคริป และ ใบจบการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ
✓  ค่าสมัคร
✓ หลักฐานทางการเงิน (Bank Letter)

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไปเรียนต่อต่างประเทศ บริการยื่นวีซ่าต่างประเทศ จัดกรุ๊ปทัวร์ซัมเมอร์แคมป์ กรุ๊ปทัวร์ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกันสุขภาพและการเดินทางต่างประเทศ