• +66 (0)62 396 5966
  • 603/147 Pracha-Uthit Rd., BKK

Summer Camp in United Kingdom (UK)

เรียนซัมเมอร์ ซัมเมอร์แคมป์ ซัมเมอร์คอรส์ ที่ประเทศอังกฤษ

ซัมเมอร์ อังกฤษ 2020 มีนาคม - เมษายน 2563 (Summer UK 2020)
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ อยู่หอพักประจำ ในลอนดอน (
London)
28 มี.ค. - 25 เม.ย. 63 (4 อาทิตย์)
รับสมัครนักเรียนชาย-หญิง อายุ 10-17 ปี
 เหมาะสำหรับน้องๆ ที่สามารถเดินทางไปด้วยตนเองได้
   
สถาบัน : Burlington School  สถาบันสอนภาษาอังกฤษ ชื่อดัง ในเมืองลอนดอน (London) ที่มีประสบการณ์มากว่า 30 ปี เน้นการเรียนการสอนที่เข้มข้น ครูอาจารย์ที่คัดเลือกมาเปี่ยมด้วยคุณภาพ มั่นใจได้ว่าน้องๆ จะได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย
เมือง : ลอนดอน (London)
วันเดินทาง  : 28 มี.ค. - 25 เม.ย. 63
อายุ  : 12-17 ปี
ค่าใช้จ่าย  : 145,990 บาท
จุดเด่นของโครงการ ✓ จันทร์-ศุกร์ : ภาคเช้า กิจกรรมนอกสถานที่ ตามธีมในแต่ละอาทิตย์ เช่น Harry Potter, London - Our City, Kings and Queens, Green Living และ ภาคบ่าย เรียนภาษาอังกฤษ
✓ เสาร์ : ทัศนศึกษาท่องเที่ยวเต็มวัน ตามธีมในแต่ละอาทิตย์ เช่น Harry Potter, London - Our City, Kings and Queens, Green Living
✓ อาทิตย์ : พักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก : หอพัก ห้องละ 4 คน ห้องน้ำรวม พร้อมอาหาร
อัตราค่าโครงการ รวมถึง ✓ ค่าเรียนภาษาอังกฤษ General English 15 ชั่วโมง ต่อ อาทิตย์ จำนวนนักเรียนต่อห้อง ไม่เกิน 15 คน เรียนคละกับนักเรียนชาติอื่นๆ ที่มาเรียนในขณะนั้น และแบ่งชั้นเรียนตามความเหมาะสม
✓ รวมค่ากิจกรรมทัศนศึกษา (*รวมค่าบัตรเข้าชม Harry Potter Studio Tour)
✓ ค่าสมัครเรียน
✓ ค่าจัดหาที่พัก
✓ ค่าหอพัก ห้องละ 4 คน ห้องน้ำรวม
✓ ค่าอาหารที่โรงเรียน เช้า-กลางวัน-เย็น
✓ ค่าอาหารระหว่างเรียน
✓ ค่าเจ้าหน้าที่ และ รถรับ-ส่งสนามบิน Heathow
✓ ค่าบัตร Oyster Card
✓ ค่าประกันสุขภาพและการเดินทาง
✓ ค่าวีซ่าอังกฤษ
✓ ค่าธรรมเนียมธนาคาร
อัตราค่าโครงการ ไม่รวมถึง ✓ ค่าทำหนังสือเดินทาง
✓ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าชอปปิ้ง ค่าซักรีดเสื้อผ้า ค่าโทรศัพท์มือถือ ค่าอาหาร ค่าขนมเพิ่มเติม เป็นต้น
✓  ค่าตั๋วเครื่องบิน เริ่มที่ 3x,xxx บาท
✓  ค่าแปลเอกสารประกอบยื่นวีซ่า
✓  ทางโครงการจะไม่รับผิดชอบใดๆกับความเสียหายที่เกิดขึ้น จากความล่าช้าของสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ เหตุสุดวิสัย จากการปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานของรัฐ การนัดหยุดงาน หรือ ปัญหาทางการเมือง
เอกสารในการสมัคร ✓ ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่
✓ หนังสือเดินทางตัวจริง (มีอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
✓ ชำระเงินมัดจำจำนวน 30,000 บาท ณ วันสมัคร และชำระค่าโครงการที่เหลือ และเรียกเก็บเอกสารขอวีซ่าอังกฤษ ก่อนวันที่ 24 มกราคม 2563
หมายเหตุ ✓ ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ และเงินค่าโครงการทั้งหมด หากทางผู้สมัครเปลี่ยนใจ ไม่เข้าร่วมโครงการด้วยสาเหตุุใดๆ ก็ตาม เรื่องจากทางโครงการต้องชำระค่าตั๋วเครื่องบิน ชำระค่าที่พัก ทัวร์และค่าเรียน และการใช้จ่ายอื่นๆ
✓ ทางสถาบันฯ ที่อังกฤษ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ

 

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไปเรียนต่อต่างประเทศ บริการยื่นวีซ่าต่างประเทศ จัดกรุ๊ปทัวร์ซัมเมอร์แคมป์ กรุ๊ปทัวร์ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกันสุขภาพและการเดินทางต่างประเทศ