• +66 (0)62 396 5966
  • 603/147 Pracha-Uthit Rd., BKK

Summer Camp in New Zealand (NZ)

เรียนซัมเมอร์ ซัมเมอร์แคมป์ ซัมเมอร์คอรส์ ที่ประเทศนิวซีแลนด์

ซัมเมอร์นิวซีแลนด์ 2561 (Summer Camp New Zealand 2018)
19 มีนาคม – 17 เมษายน 2561  (ซัมเมอร์นิวซีแลนด์ 4 สัปดาห์)
 
ราคา 159,900 บาท โปรพิเศษลด 2,000 บาท เมื่อสมัครภายใน 25 ธ.ค. 2560 สมัครพร้อมกัน 2 คน ลดเพิ่มอีก 1,000 บาท
พร้อมรับสิทธิ์เข้าร่วม English Camp 2 วัน (2-3 มีนาคม 2561) กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ โดยครูชาวนิวซีแลนด์
และปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง วันที่ 4 มีนาคม 2561 สปอนเซอร์โดยสถานทูตนิวซีแลนด์ค่ะ
ซัมเมอร์นิวซีแลนด์ 2018 ในโรงเรียนรัฐบาลนิวซีแลนด์ณ เมืองเวลลิงตัน (Wellington) เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์
 
Upper Hutt College รับสมัครนักเรียน ชาย-หญิง อายุ 13-18 ปี
St Joseph's School รับสมัครนักเรียน ชาย-หญิง อายุ 10-12 ปี
   
สถาบัน : Upper Hutt College และ St Joseph's School
เมือง : ตั้งอยู่ในเขต Upper Hutt ห่างจากเมือง Wellington เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ เพียง 25 นาที
วันเดินทาง  : 19 มีนาคม – 17 เมษายน 2561  (ซัมเมอร์นิวซีแลนด์ 4 สัปดาห์)
อายุ  : 10-18 ปี
ค่าใช้จ่าย  : 159,990 บาท
จุดเด่นของโครงการ ✓ มีบัดดี้ชาวนิวซีแลนด์ให้กับนักเรียน และไปเรียนในชั้นเดียวกับบัดดี้ เรียนร่วมกับนักเรียนนิวซีแลนด์ ตลอดทั้งวัน
✓ นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษ ESOL ร่วมกับนักเรียนต่างชาติ ตามตารางเรียนที่ได้รับ
✓ มีกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ตามตารางกิจกรรม ในวันเสาร์และวันหยุดตามตาราง
✓ พักผ่อนและทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวโฮมสเตย์ในช่วงวันหยุด
✓ หากนักเรียนต้องการศึกษาต่อหลังจบ โปรแกรมซัมเมอร์นิวซีแลนด์ 2561 สามารถเรียนต่อได้เลย
ที่พัก : นักเรียน 1 คน (แยก ชาย-หญิง) ต่อ 1 ครอบครัวโฮมสเตย์ชาวนิวซีแลนด์ โดยทางโรงเรียนเป็นผู้ดูแลและจัดหาครอบครัวโฮมสเตย์ที่เหมาะสมให้กับนักเรียน
ครอบครัวโฮมสเตย์ได้ผ่านการตรวจสอบและเลือกสรรเป็นอย่างดีตามข้อกำหนดของโรงเรียนจึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัย

อาหาร  ครอบครัวโฮมสเตย์  จะจัดเตรียมอาหาร 3 มื้อให้กับนักเรียน อาหารเช้า/ pack lunch / อาหารเย็น นักเรียนจะต้องมีเงินส่วนตัวสำหรับซื้ออาหาร/ขนม ในช่วงพาไปทัศนศึกษานอกสถานที่
สายการบิน  แควนตัส
การเดินทางมาโรงเรียน นักเรียนอาจจะเดินทางมาโรงเรียน โดยการเดิน หรือ นั่งรถประจำทางของโรงเรียน หรือ รับ-ส่งโดยครอบครัวโฮมสเตย์ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวโฮมสเตย์ 

อัตราค่าโครงการ รวมถึง ✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-เวลลิงตัน รวมค่าภาษีสนามบิน และ น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัม
✓ ค่ารถรับ-ส่ง สนามบิน เวลลิงตัน
✓ ค่าสมัครเรียน ค่าเรียน ค่ากิจกรรม ค่าทัศนศึกษา ตามตาราง
✓ ค่าที่พักกับครอบครัวโฮมสเตย์ชาวนิวซีแลนด์ พร้อมอาหาร 3 มื้อ
✓ ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุวงเงิน 1.5 ล้านบาท
✓ ซิมการ์ดพร้อมเบอร์โทรของประเทศนิวซีแลนด์
✓ ค่าวีซ่ากรุ๊ปนิวซีแลนด์
✓ เสื้อที่ระลึก
✓ เจ้าหน้าที่คนไทย และเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนคอยดูแลตลอดระยะเวลาของโปรแกรมซัมเมอร์นิวซีแลนด์ 2018
อัตราค่าโครงการ ไม่รวมถึง ✓ ค่าทำหนังสือเดินทาง
✓ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าชอปปิ้ง ค่าซักรีดเสื้อผ้า ค่าโทรศัพท์มือถือ ค่าอาหาร ค่าขนมเพิ่มเติม เป็นต้น
✓  ค่าแปลเอกสารประกอบยื่นวีซ่า
✓  ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม
✓  ทางโครงการจะไม่รับผิดชอบใดๆกับความเสียหายที่เกิดขึ้น จากความล่าช้าของสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ เหตุสุดวิสัย จากการปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานของรัฐ การนัดหยุดงาน หรือ ปัญหาทางการเมือง
เอกสารในการสมัคร ✓ ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่
✓ หนังสือเดินทางตัวจริง (มีอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
✓ ชำระค่ามัดจำ 20,000 บาท ทันทีเมื่อจองโครงการ (ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากจะต้องนำเงินมัดจำไปสำรองตั๋วเครื่องบิน และค่าเรียน)
✓ ชำระค่าใช้จ่าย งวดที่ 2 จำนวน 70,000 บาท ภายในวันที่ 25 ธ.ค. 2560
✓ ชำระค่าใช้จ่ายที่เหลือทั้งหมดและเรียกเก็บเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า ก่อนวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับการออกตั๋วเครื่องบิน ชำระค่าเรียน ค่าที่พักโฮมสเตย์ ค่าทัศนศึกษา และค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
✓ ปฐมนิเทศน์เตรียมพร้อมก่อนเดินทางวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2018 เวลา 10.00-12.00 น. (จะแจ้งสถานที่ให้ทราบอีกครั้ง)
หมายเหตุ ✓ ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ และเงินค่าโครงการทั้งหมด หากทางผู้สมัครเปลี่ยนใจ ไม่เข้าร่วมโครงการด้วยสาเหตุุใดๆ ก็ตาม เรื่องจากทางโครงการต้องชำระค่าตั๋วเครื่องบิน ชำระค่าที่พัก ทัวร์และค่าเรียน และการใช้จ่ายอื่นๆ
✓ ทางสถาบันฯ ที่นิวซีแลนด์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ

ซัมเมอร์นิวซีแลนด์ 2560 (Summer Camp New Zealand 2017)

12 มีนาคม – 9 เมษายน 2017  (ระยะเวลา 4 สัปดาห์)

 
ซัมเมอร์นิวซีแลนด์ 2017 ในโรงเรียนรัฐบาลนิวซีแลนด์ณ เมืองเวลลิงตัน (Wellington) เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์
 
Upper Hutt College รับสมัครนักเรียน ชาย-หญิง อายุ 13-18 ปี
St Joseph's School รับสมัครนักเรียน ชาย-หญิง อายุ 10-12 ปี
   
สถาบัน : Upper Hutt College และ St Joseph's School
เมือง : ตั้งอยู่ในเขต Upper Hutt ห่างจากเมือง Wellington เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ เพียง 25 นาที
วันเดินทาง  : 12 มีนาคม – 9 เมษายน 2561  (ซัมเมอร์นิวซีแลนด์ 4 สัปดาห์)
อายุ  : 10-18 ปี
ค่าใช้จ่าย  : 159,990 บาท
จุดเด่นของโครงการ ✓ มีบัดดี้ชาวนิวซีแลนด์ให้กับนักเรียน และไปเรียนในชั้นเดียวกับบัดดี้ เรียนร่วมกับนักเรียนนิวซีแลนด์ ตลอดทั้งวัน
✓ นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษ ESOL ร่วมกับนักเรียนต่างชาติ ตามตารางเรียนที่ได้รับ
✓ มีกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ตามตารางกิจกรรม ในวันเสาร์และวันหยุดตามตาราง
✓ พักผ่อนและทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวโฮมสเตย์ในช่วงวันหยุด
✓ หากนักเรียนต้องการศึกษาต่อหลังจบ โปรแกรมซัมเมอร์นิวซีแลนด์ 2561 สามารถเรียนต่อได้เลย
ที่พัก : นักเรียน 1 คน (แยก ชาย-หญิง) ต่อ 1 ครอบครัวโฮมสเตย์ชาวนิวซีแลนด์ โดยทางโรงเรียนเป็นผู้ดูแลและจัดหาครอบครัวโฮมสเตย์ที่เหมาะสมให้กับนักเรียน
ครอบครัวโฮมสเตย์ได้ผ่านการตรวจสอบและเลือกสรรเป็นอย่างดีตามข้อกำหนดของโรงเรียนจึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัย

อาหาร  ครอบครัวโฮมสเตย์  จะจัดเตรียมอาหาร 3 มื้อให้กับนักเรียน อาหารเช้า/ pack lunch / อาหารเย็น นักเรียนจะต้องมีเงินส่วนตัวสำหรับซื้ออาหาร/ขนม ในช่วงพาไปทัศนศึกษานอกสถานที่
สายการบิน  แควนตัส
การเดินทางมาโรงเรียน นักเรียนอาจจะเดินทางมาโรงเรียน โดยการเดิน หรือ นั่งรถประจำทางของโรงเรียน หรือ รับ-ส่งโดยครอบครัวโฮมสเตย์ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวโฮมสเตย์ 

อัตราค่าโครงการ รวมถึง ✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-เวลลิงตัน รวมค่าภาษีสนามบิน และ น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัม
✓ ค่ารถรับ-ส่ง สนามบิน เวลลิงตัน
✓ ค่าสมัครเรียน ค่าเรียน ค่ากิจกรรม ค่าทัศนศึกษา ตามตาราง
✓ ค่าที่พักกับครอบครัวโฮมสเตย์ชาวนิวซีแลนด์ พร้อมอาหาร 3 มื้อ
✓ ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุวงเงิน 1.5 ล้านบาท
✓ ซิมการ์ดพร้อมเบอร์โทรของประเทศนิวซีแลนด์
✓ ค่าวีซ่ากรุ๊ปนิวซีแลนด์
✓ เสื้อที่ระลึก
✓ เจ้าหน้าที่คนไทย และเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนคอยดูแลตลอดระยะเวลาของโปรแกรมซัมเมอร์นิวซีแลนด์ 2017
อัตราค่าโครงการ ไม่รวมถึง ✓ ค่าทำหนังสือเดินทาง
✓ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าชอปปิ้ง ค่าซักรีดเสื้อผ้า ค่าโทรศัพท์มือถือ ค่าอาหาร ค่าขนมเพิ่มเติม เป็นต้น
✓  ค่าแปลเอกสารประกอบยื่นวีซ่า
✓  ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม
✓  ทางโครงการจะไม่รับผิดชอบใดๆกับความเสียหายที่เกิดขึ้น จากความล่าช้าของสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ เหตุสุดวิสัย จากการปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานของรัฐ การนัดหยุดงาน หรือ ปัญหาทางการเมือง
เอกสารในการสมัคร ✓ ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่
✓ หนังสือเดินทางตัวจริง (มีอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
✓ ชำระค่ามัดจำ 20,000 บาท ทันทีเมื่อจองโครงการ (ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากจะต้องนำเงินมัดจำไปสำรองตั๋วเครื่องบิน และค่าเรียน)
✓ ชำระค่าใช้จ่าย งวดที่ 2 จำนวน 70,000 บาท ภายในวันที่ 25 ธ.ค. 2559
✓ ชำระค่าใช้จ่ายที่เหลือทั้งหมดและเรียกเก็บเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า ก่อนวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 สำหรับการออกตั๋วเครื่องบิน ชำระค่าเรียน ค่าที่พักโฮมสเตย์ ค่าทัศนศึกษา และค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
✓ ปฐมนิเทศน์เตรียมพร้อมก่อนเดินทาง ประมาณต้นเดือน มีนาคม 2560
หมายเหตุ ✓ ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ และเงินค่าโครงการทั้งหมด หากทางผู้สมัครเปลี่ยนใจ ไม่เข้าร่วมโครงการด้วยสาเหตุุใดๆ ก็ตาม เรื่องจากทางโครงการต้องชำระค่าตั๋วเครื่องบิน ชำระค่าที่พัก ทัวร์และค่าเรียน และการใช้จ่ายอื่นๆ
✓ ทางสถาบันฯ ที่นิวซีแลนด์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ
Summer Camp NZ ซัมเมอร์นิวซีแลนด์ มีนาคม 2016
เรียนในโรงเรียนมัธยม Kerikeri High School ในแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามระดับโลก
บินตรงการบินไทย & รวมซิมการ์ดของ NZ 
19 มีนาคม – 15 เมษายน 2016  ระยะเวลา 4 สัปดาห์ (รับนักเรียนอายุ 11 ปีขึ้นไป)
   
สถาบัน : Kerikeri High School
เมือง : Kerikeri
วันเดินทาง  : 19 มีนาคม – 15 เมษายน 2561  (ซัมเมอร์นิวซีแลนด์ 4 สัปดาห์)
อายุ  : 11-18 ปี
ค่าใช้จ่าย  : 159,990 บาท
จุดเด่นของโครงการ

Bay of Islands ตอนเหนือสุดของเกาะเหนือ เรียนร่วมชั้นกับเพื่อนบัดดี้ชาวนิวซีแลนด์ กิจกรรมพิเศษไม่ซ้ำใคร! เรียนขี่ม้าที่ Equestrian Academy และ เรียนการแล่นเรือใบที่ทะเลสาบ Manuwai  เที่ยวโอ๊คแลนด์ 3 วัน 2 คืน สวนสนุก Rainbow’s End ชมวิวกลางคืนที่ Mt. Eden ขึ้น Sky Tower อ่าวจอดเรือยอร์ช Harbor Front ช๊อปปิ้งของฝากที่ระลึกที่ Queen St, Quay St & Water Front ล่องเรือ Cream Boat Trip ที่ Bay of Islands ชมปลาโลมาแสนน่ารัก The Hole in the Rock เที่ยวฟาร์มบลูเบอรี่ ฟาร์มผลิตน้ำผึ้ง รีดนมวัว ช๊อปชิมที่โรงงานผลิตช๊อกโกแลต Makana ปิคนิคริมแม่น้ำที่ Stone Store ชมบ้านนกกีวี่ Kiwi North Kiwi House ผจญภัยโหนสลิงสุดมันส์ ที่ Whangarei Adventure Forest โชว์ตัดขนแกะและทัวร์ฟาร์มสุดน่ารัก Sheep World 

จุดเด่นของโครงการ

 โครงการนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษทั้งในเชิงวิชาการและการใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับเจ้าของภาษาอย่างแท้จริง เรียนภาษาอังกฤษ ESOL ภาคเช้า เรียนและทำกิจกรรมภาคบ่ายร่วมกับเพื่อนบัดดี้ชาวนิวซีแลนด์ทุกๆวัน ในโรงเรียนมัธยมท้องถิ่นของประเทศนิวซีแลนด์ 

โรงเรียนมัธยม Kerikeri High School เป็นโรงเรียนรัฐบาลขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Kerikeri ในเขต Bay of Islands มีจำนวนนักเรียนประมาณ 1,400 คน มีนักเรียนต่างชาติประมาณ 5% ส่วนมากเป็นนักเรียนที่มาจากประเทศฝั่งยุโรปและมีนักเรียนจากภูมิภาคเอเชียน้อยมาก นักเรียนและครอบครัวโฮมสเตย์ส่วนมากเป็นคนท้องถิ่น โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมต้น Year 7 จนถึงมัธยมปลาย Year 13 โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย พร้อมต้อนรับนักเรียนจากนานาชาติด้วยไมตรีจิตร 

*นักเรียนโครงการซัมเมอร์แคมป์จะได้เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ESOL ในช่วงเช้า และแยกเรียนวิชาการภาคบ่ายหรือเล่นกีฬา ตามตารางเรียนของเพื่อนบัดดี้ ในระดับอายุเท่ากัน

*นักเรียนที่อายุ 15 ปีขึ้นไปสามารถเรียนวิชาการกับเพื่อนบัดดี้แบบเต็มวันได้ หากต้องการ  
  

ที่พัก : พักกับครอบครัวโฮมสเตย์ชาวนิวซีแลนด์  โรงเรียนเป็นผู้ดูแลและจัดหาครอบครัวและที่พักอย่างเหมาะสมให้ตามความต้องการของนักเรียน
โฮมสเตย์ทุกครอบครัวได้ผ่านการเลือกสรรเป็นอย่างดี โฮมสเตย์เป็นบ้านพักที่สะอาด ปลอดภัย และมีบรรยากาศที่เป็นกันเอง สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนและการใช้ชีวิต เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกภาษาอังกฤษ ทำให้ทักษะการพูดและการฟังดีขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ 

*โฮมสเตย์บ้านพักละ 1-2 คน / แยก ชาย-หญิง / ห้องนอนเดี่ยว หรือ ห้องคู่
*ที่พัก 2 คืนที่โอ๊คแลนด์ เป็นที่พักแบบโฮสเทลของนักศึกษา (ไม่รวมอาหาร)

อาหาร  3 มื้อจัดโดยโฮมสเตย์  

การเดินทาง โรงเรียนจะจัดหาบ้านที่สามารถเดินทางมาโรงเรียนโดยการเดินเท้า นั่งรถประจำทางของโรงเรียน หรือ รับ-ส่งโดยครอบครัวโฮมสเตย์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะทางของแต่ละบ้าน 

อัตราค่าโครงการ รวมถึง ✓ ซิมการ์ดพร้อมเบอร์โทรของประเทศนิวซีแลนด์ พร้อมค่าโทร NZD 20
✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ การบินไทย รวมค่าภาษีสนามบิน
✓ ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุวงเงิน 2 ล้านบาท
✓ น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัม
✓ ค่าเรียน ค่ากิจกรรม ทัศนศึกษา ค่าเดินทางท่องเที่ยว ค่าตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
✓ ที่พักตลอดทั้งโปรแกรม / ซักผ้าให้โดยครอบครัวโฮมสเตย์
✓ ค่าอาหาร 3 มื้อ (ยกเว้นที่โอ๊คแลนด์)
✓ เสื้อยืดที่ระลึก
✓ พี่เลี้ยงคนไทยและเจ้าหน้าที่จากโรงเรียน Kerikeri High School ดูแลตลอดเวลา
อัตราค่าโครงการ ไม่รวมถึง ✓ ค่าทำหนังสือเดินทาง
✓ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าชอปปิ้ง ค่าซักรีดเสื้อผ้า ค่าโทรศัพท์มือถือ ค่าอาหาร ค่าขนมเพิ่มเติม เป็นต้น
✓  ค่าแปลเอกสารประกอบยื่นวีซ่า
✓  ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม
✓  ทางโครงการจะไม่รับผิดชอบใดๆกับความเสียหายที่เกิดขึ้น จากความล่าช้าของสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ เหตุสุดวิสัย จากการปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานของรัฐ การนัดหยุดงาน หรือ ปัญหาทางการเมือง
เอกสารในการสมัคร ✓ ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่
✓ หนังสือเดินทางตัวจริง (มีอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
✓ ชำระค่ามัดจำ 30,000 บาท ทันทีเมื่อจองโครงการ (ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำในกรณีที่นักเรียนยกเลิกการเดินทางด้วยเหตุผลส่วนตัว)
✓ ชำระค่าโครงการที่เหลือทั้งหมดและเรียกเก็บเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า ก่อนวันที่ 5 กุมภาพันธ์2016 สำหรับการออกตั๋วเครื่องบิน ชำระค่าที่พัก ทัวร์และค่าเรียน
หมายเหตุ ✓ ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ และเงินค่าโครงการทั้งหมด หากทางผู้สมัครเปลี่ยนใจ ไม่เข้าร่วมโครงการด้วยสาเหตุุใดๆ ก็ตาม เรื่องจากทางโครงการต้องชำระค่าตั๋วเครื่องบิน ชำระค่าที่พัก ทัวร์และค่าเรียน และการใช้จ่ายอื่นๆ
✓ ทางสถาบันฯ ที่นิวซีแลนด์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ

Dominion English Schools สถาบันสอนภาษาอังกฤษของเอกชน ในเมือง Auckland
เปิดรับสมัคร Summer Programme สำหรับน้องๆ อายุ 12-17 ปี ในช่วง เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม และ ธันวาคม 2558 โดยสมัครก่อนเริ่มเรียนอย่างน้อย 6 อาทิตย์ เพื่อสำรองที่ค่ะ
   
สถาบัน : Dominion English Schools
เมือง : Auckland
วันเดินทาง  : เลือกวันเดินทางเอง ในช่วงเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม และ ธันวาคม 2558 
อายุ  : 12-17 ปี
ค่าใช้จ่าย  : บาท
จุดเด่นของโครงการ

✓ เรียนภาษาอังกฤษ (General English) ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 11.45 น.
✓ ทำกิจกรรม หรือ ทัศนศึกษา (Activties) ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 12.45 - 15.30 น.
✓ สมัครเรียนอย่างน้อย 2 อาทิตย์ ถ้าต้องการลงทะเบียนมากกว่า 4 อาทิตย์ สามารถลงเรียนหลักสูตร Teenage Super-Intensive Course ได้ เนื่องจากกิจกรรมจะซ้ำกันทุกๆ 4 อาทิตย์ค่ะ

ที่พัก : พักกับครอบครัวโฮมสเตย์ชาวนิวซีแลนด์  โรงเรียนเป็นผู้ดูแลและจัดหาครอบครัวและที่พักอย่างเหมาะสมให้ตามความต้องการของนักเรียน
โฮมสเตย์ทุกครอบครัวได้ผ่านการเลือกสรรเป็นอย่างดี โฮมสเตย์เป็นบ้านพักที่สะอาด ปลอดภัย และมีบรรยากาศที่เป็นกันเอง สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนและการใช้ชีวิต เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกภาษาอังกฤษ ทำให้ทักษะการพูดและการฟังดีขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ 

การเดินทาง โรงเรียนจะจัดหาบ้านที่สามารถเดินทางมาโรงเรียนโดยการเดินเท้า นั่งรถประจำทางของโรงเรียน หรือ รับ-ส่งโดยครอบครัวโฮมสเตย์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะทางของแต่ละบ้าน 

อัตราค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ✓ ค่าเรียนภาษาอังกฤษ (General English) + ทำกิจกรรม หรือ ทัศนศึกษา (Activties) ประมาณ NZD$520 / อาทิตย์
✓ ค่าสมัครเรียน NZD$200
✓ ค่าจัดหาที่พัก NZD$190
✓ ค่าที่พักแบบโฮมสเตย์ NZD$280/week สำหรับน้องๆ อายุต่ำกว่า 18 ปี (อาหารเช้าและเย็นในวันธรรมดา และ 3 มื้อในวันหยุด)
✓ ค่าประกันสุขภาพ แล้วแต่ระยะเวลา
✓ ค่ารถรับ-ส่ง สนามบิน NZD$180 เป็นต้น
อัตราค่าใช้จ่าย ไม่รวมถึง ✓ ค่าทำหนังสือเดินทาง
✓ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าชอปปิ้ง ค่าซักรีดเสื้อผ้า ค่าโทรศัพท์มือถือ ค่าอาหาร ค่าขนมเพิ่มเติม เป็นต้น
✓  ค่าแปลเอกสารประกอบยื่นวีซ่า
✓  ค่าตั๋วเครื่องบิน
✓  ทางโครงการจะไม่รับผิดชอบใดๆกับความเสียหายที่เกิดขึ้น จากความล่าช้าของสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ เหตุสุดวิสัย จากการปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานของรัฐ การนัดหยุดงาน หรือ ปัญหาทางการเมือง
เอกสารในการสมัคร ✓ ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่
✓ หนังสือเดินทางตัวจริง (มีอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
หมายเหตุ ✓ ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ และเงินค่าโครงการทั้งหมด หากทางผู้สมัครเปลี่ยนใจ ไม่เข้าร่วมโครงการด้วยสาเหตุุใดๆ ก็ตาม เรื่องจากทางโครงการต้องชำระค่าตั๋วเครื่องบิน ชำระค่าที่พัก ทัวร์และค่าเรียน และการใช้จ่ายอื่นๆ
✓ ทางสถาบันฯ ที่นิวซีแลนด์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ

New Zealand Language Centres (NZLC) สถาบันสอนภาษาอังกฤษของเอกชน ในเมือง Auckland และ Wellington  
 
New Zealand Language Centres (NZLC) - Auckland เปิดรับสมัคร Summer Programme สำหรับน้องๆ อายุ 11-17 ปี ในช่วง 8 ธันวาคม 2557 - 6 กุมภาพันธ์ 2558 โดยสมัครก่อนเริ่มเรียนอย่างน้อย 6 อาทิตย์ เพื่อสำรองที่ค่ะ
   
สถาบัน : New Zealand Language Centres (NZLC)
เมือง : Auckland
วันเดินทาง  : เลือกวันเดินทางเอง ในช่วงเดือน 8 ธันวาคม 2557 - 6 กุมภาพันธ์ 2558 
อายุ  : 11-17 ปี
ค่าใช้จ่าย  : บาท
จุดเด่นของโครงการ

✓ เรียนภาษาอังกฤษ (General English) ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 12.15 น.
✓ ทำกิจกรรม หรือ ทัศนศึกษา (Activties) ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.15 - 15.15 น.
✓ สมัครเรียนอย่างน้อย 2 อาทิตย์ แต่ไม่เกิน 5 อาทิตย์ 

ที่พัก : พักกับครอบครัวโฮมสเตย์ชาวนิวซีแลนด์  โรงเรียนเป็นผู้ดูแลและจัดหาครอบครัวและที่พักอย่างเหมาะสมให้ตามความต้องการของนักเรียน
โฮมสเตย์ทุกครอบครัวได้ผ่านการเลือกสรรเป็นอย่างดี โฮมสเตย์เป็นบ้านพักที่สะอาด ปลอดภัย และมีบรรยากาศที่เป็นกันเอง สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนและการใช้ชีวิต เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกภาษาอังกฤษ ทำให้ทักษะการพูดและการฟังดีขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ 

การเดินทาง โรงเรียนจะจัดหาบ้านที่สามารถเดินทางมาโรงเรียนโดยการเดินเท้า นั่งรถประจำทางของโรงเรียน หรือ รับ-ส่งโดยครอบครัวโฮมสเตย์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะทางของแต่ละบ้าน 

อัตราค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ✓ ค่าเรียนภาษาอังกฤษ (General English) + ทำกิจกรรม หรือ ทัศนศึกษา (Activties) ประมาณ NZD$560 / อาทิตย์ 
✓ ค่าสมัครเรียน NZD$200
✓ ค่าจัดหาที่พัก NZD$250
✓ ค่าที่พักแบบโฮมสเตย์ NZD$270/week สำหรับน้องๆ อายุต่ำกว่า 18 ปี (อาหารเช้าและเย็นในวันธรรมดา และ 3 มื้อในวันหยุด)
✓ ค่าประกันสุขภาพ แล้วแต่ระยะเวลา
✓ ค่ารถรับ-ส่ง สนามบิน NZD$200 เป็นต้น
อัตราค่าใช้จ่าย ไม่รวมถึง ✓ ค่าทำหนังสือเดินทาง
✓ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าชอปปิ้ง ค่าซักรีดเสื้อผ้า ค่าโทรศัพท์มือถือ ค่าอาหาร ค่าขนมเพิ่มเติม เป็นต้น
✓  ค่าแปลเอกสารประกอบยื่นวีซ่า
✓  ค่าตั๋วเครื่องบิน
✓  ทางโครงการจะไม่รับผิดชอบใดๆกับความเสียหายที่เกิดขึ้น จากความล่าช้าของสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ เหตุสุดวิสัย จากการปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานของรัฐ การนัดหยุดงาน หรือ ปัญหาทางการเมือง
เอกสารในการสมัคร ✓ ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่
✓ หนังสือเดินทางตัวจริง (มีอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
หมายเหตุ ✓ ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ และเงินค่าโครงการทั้งหมด หากทางผู้สมัครเปลี่ยนใจ ไม่เข้าร่วมโครงการด้วยสาเหตุุใดๆ ก็ตาม เรื่องจากทางโครงการต้องชำระค่าตั๋วเครื่องบิน ชำระค่าที่พัก ทัวร์และค่าเรียน และการใช้จ่ายอื่นๆ
✓ ทางสถาบันฯ ที่นิวซีแลนด์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไปเรียนต่อต่างประเทศ บริการยื่นวีซ่าต่างประเทศ จัดกรุ๊ปทัวร์ซัมเมอร์แคมป์ กรุ๊ปทัวร์ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกันสุขภาพและการเดินทางต่างประเทศ