• +66 (0)62 396 5966
  • 603/147 Pracha-Uthit Rd., BKK

Summer Camp in China

เรียนซัมเมอร์ ซัมเมอร์แคมป์ ซัมเมอร์คอรส์ ที่ประเทศจีน

Summer Camp in Guangzhou 2019 ซัมเมอร์ เรียนภาษาจีน พร้อมเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมจีน และกิจกรรมทัศนศึกษาเต็ม 3 วัน
วันเดินทาง 8-20 ตุลาคม 2562 (13 วัน)
** ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน ก็สมัครเข้าร่วมโครงการได้ **
** หมดเขตรับใบสมัคร 30 ส.ค. 2562 **
   
สถาบัน : South China Normal University (SCNU)
เมือง : กวางโจว
วันเดินทาง  : 8-20 ตุลาคม 2562 (13 วัน)
อายุ  : 12-18 ปี
ค่าใช้จ่าย  : 79,990 บาท
จุดเด่นของโครงการ ✓ จันทร์-ศุกร์ : ภาคเช้า เรียนภาษาจีน และ ภาคบ่าย เรียนวิชาศิลปะและวัฒนธรรมจีน เช่น ไทเก๊ก กังฟู ศิลปะการตัดกระดาษจีน พู่กันจีน วาดภาพงิ้วจีน ฯลฯ
✓ เสาร์-อาทิตย์ : ทัศนศึกษาท่องเที่ยวเต็มวัน เช่น Baiyun Mountain,Guangdong Museum,Guangdong Museum of Art,Flower City Square,Pearl River Night Cruise, Zhengjia Square, Tianhe City, Fashion Tianhe, Ancestral Temple,Residence of Huang Feihong
ที่พัก : โรงแรม ห้องละ 2 คน แยกชาย-หญิง
อัตราค่าโครงการ รวมถึง ✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพฯ - กวางโจว สายการบิน Thai Airways นำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม x 1 ใบ
✓ ค่าเรียน  ค่ากิจกรรม ค่าทัศนศึกษาตามโปรแกรม
✓ ค่าที่พักโรงแรม แบบห้องคู่ ห้องละ 2 คน แยกชาย-หญิง หากไม่ได้มาเป็นคู่ ทางโครงการจะจัดให้ตามความเหมาะสม
✓ ค่าบัตรนักเรียน และบัตรนี้สามารถใช้เป็นบัตรรับประทานอาหารที่โรงอาหารมหาวิทยาลัยได้ในมูลค่า 500 หยวน โดยจะได้รับบัตรเมื่อเดินทางไปถึงมหาวิทยาลัยแล้ว 
✓ ค่ารถรับ - ส่งสนามบิน สนามบินกวางโจว
✓ ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีน (กรณีท่านถูกปฏิเสธการขอวีซ่าทางสถานฑูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน)
✓ ค่าประกันสุขภาพและการเดินทาง (วงเงิน 1.5 ล้านบาท)
✓ เสื้อยืดที่ระลึกของโครงการ
✓ พี่เลี้ยงคนไทยดูแลใกล้ชิดตลอดเวลา
✓ กำหนดการปฐมนิเทศก่อนเดินทาง จะแจ้งอีกครั้งในภายหลัง
✓ ในกรณีที่ไม่สามารถออกเดินทางได้ เนื่องจากความผิดพลาดของทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินค่าเข้าร่วมโครงการเต็มจำนวน หากจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการไม่ถึง 15 คนขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโครงการ
อัตราค่าโครงการ ไม่รวมถึง ✓ ค่าทำหนังสือเดินทาง
✓ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าชอปปิ้ง ค่าซักรีดเสื้อผ้า ค่าโทรศัพท์มือถือ ค่าอาหาร ค่าขนมเพิ่มเติม เป็นต้น
✓  ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่า 30 กิโลกรัม
✓  ทางโครงการจะไม่รับผิดชอบใดๆกับความเสียหายที่เกิดขึ้น จากความล่าช้าของสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ เหตุสุดวิสัย จากการปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานของรัฐ การนัดหยุดงาน หรือ ปัญหาทางการเมือง
เอกสารในการสมัคร ✓ ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่
✓ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 6 ใบ (พื้นหลังสีขาวเท่านั้น เห็นหู เห็นใบหน้าชัดเจน ไม่สวมเครื่องประดับ ห้ามใส่เสื้อสีขาว)
✓ หนังสือเดินทางตัวจริง (มีอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
✓ ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อกลาง – นามสกุล (ถ้ามี)
✓ สำเนาบัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้านของ นักเรียน
✓ สำเนาบัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้านของ พ่อและแม่
✓ สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือนของผู้ปกครอง 55,000 บาทขึ้นไป
✓ ชำระเงินมัดจำจำนวน 20,000 บาท ณ วันสมัคร และชำระเงินค่าโครงการส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 30 ส.ค. 62
**เอกสารเพิ่มเติมในกรณีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์**
✓ สำเนาสูติบัตร
✓ หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ จากผู้ปกครองที่ออกโดยสำนักงานเขตนั้นๆ ที่ขึ้นตรงกับทะเบียนบ้าน
หมายเหตุ : ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ และเงินค่าโครงการทั้งหมด หากทางผู้สมัครเปลี่ยนใจ ไม่เข้าร่วมโครงการด้วยสาเหตุุใดๆ ก็ตาม เรื่องจากทางโครงการต้องชำระค่าตั๋วเครื่องบิน ชำระค่าที่พัก ทัวร์และค่าเรียน และการใช้จ่ายอื่นๆ

โครงการซัมเมอร์แคมป์จีน เที่ยวเซี่ยงไฮ้ “นครปารีสแห่งตะวันออก” หาดไว่ทั่น The Bund ที่โด่งดังที่สุดจากภาพยนตร์เรื่องเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้  ขึ้นหอไข่มุก ชมวิวที่ชั้นบนสุด สเปซแคปซูลอวกาศ ช๊อปปิ้งของฝากที่ถนนนานจิง ซินเทียนตี้ และ เทียนจึฟาง สถานที่ช๊อปปิ้งแหล่งใหม่ที่พลาดไม่ได้ เที่ยวหางโจว ทะเลสาบซีหู ถนนคนเดินเหอฟาง เส้าซิง จูจี้ อู๋เซี่ย บ้านแม่นางไซซี เก็บสตรอเบอรี่สดๆจากไร่ ตำนานเขาบินเฟยไหลเฟิง ที่วัดหลิงอิ่น สวนสัตว์หางโจวชมหมีแพนด้า หมู่บ้านพื้นเมืองของเมืองจูจี้
วันเดินทาง 26 มีนาคม - 23 เมษายน 2016 (29 วัน)
** ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน ก็สมัครเข้าร่วมโครงการได้ **
   
สถาบัน : โรงเรียนนานาชาติหรงหวาย (Zhejiang Zhuji Ronghuai School) พร้อมศึกษาวัฒนธรรมจีน เต็มอิ่มกับการท่องเที่ยวแบบครบสูตร  
เมือง : เมืองจูจี้ ใกล้กับเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง
วันเดินทาง  : 26 มีนาคม - 23 เมษายน 2016 (4 สัปดาห์ หรือ 29 วัน) 
อายุ  : 10-18 ปี
ค่าใช้จ่าย  : 79,990 บาท
จุดเด่นของโครงการ โรงเรียนนานาชาติหรงหวาย (Zhejiang Zhuji Ronghuai School) เมืองจูจี้ ใกล้กับเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง
โรงเรียนหรงหวายเป็นโรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่แบบมีหอพักในตัว สามารถเดินทางไปยังเมืองเซี่ยงไฮ้และเมืองหางโจวได้สะดวก โรงเรียนได้รับการรับรองจากทางรัฐบาลของประเทศจีน มีนักเรียนลงเรียนมากกว่า 10,000 คน ทั้งนักเรียนจีนและนักเรียนต่างชาติจากหลายประเทศทั่วโลก ที่นิยมมาเรียนภาษาจีนและระดับชั้นต่างๆมากมาย เช่น นักเรียนจากสหรัฐอเมริกา เกาหลี แคนาดา สเปน อิตาลี รัสเซีย ไทย อินโดนีเซีย เป็นต้น ผู้เรียนไม่จำกัดว่าจะต้องมีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาจีนมาก่อน นักเรียนจะได้ เรียนภาษาจีน ท่องเที่ยว ทำกิจกรรมส่งเสริมทักษะ ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญๆมากมาย เช่น หางโจว จูจี้ เซี่ยงไฮ้ เส้าซิง น้ำตกอู๋เซี่ย และอื่นๆอีกมากมาย

กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมที่น่าสนใจของจีน
เรียนภาษาจีนภาคเช้าของทุกวันโดยแยกระดับของผู้เรียน เรียนร่วมกับเพื่อนนักเรียนต่างชาติที่อยู่ในระดับเดียวกัน ร่วมกิจกรรมเสริมทักษะภาคบ่ายในหลากหลายรูปแบบที่น่าสนใจ เพลิดเพลินและสนุกสนานไปกับการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมจีน เช่น เขียนตัวหนังสือจีนด้วยพู่กันจีน วาดภาพจีน ทำเกี๊ยวจีน งิ้วปักกิ่ง หมากรุกจีน หมากล้อม ไทเก๊ก ศิลปะตัดกระดาษจีน  ผูกเชือกจีน เป่าขลุ่ย  กังฟู และอื่นๆอีกมากมาย
ที่พัก : หอพักของนักเรียนต่างชาติ แยกห้องพักชาย-หญิง มีอาจารย์ประจำดูแลใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง   ห้องพักสะอาด พัก 4 คน ต่อ 1 ห้อง (ได้นอนเตียงเดี่ยวทุกคน) ห้องพักมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง แอร์ ตู้เย็น ทีวี น้ำอุ่น และอินเตอร์เน็ต  มีห้องน้ำในตัว และเครื่องซักผ้าในทุกห้องนอน

อาหาร    ทานอาหาร 3 มื้อที่โรงอาหารของโรงเรียน เสิร์ฟอาหารแบบบุฟเฟ่ต์สำหรับนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ เน้นอาหารหลากหลายผลัดเปลี่ยนเมนู รวมถึงอาหารเกาหลี จีน ฯลฯ นักเรียนสามารถซื้อของใช้และขนมต่างๆได้ที่ซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ 2 แห่งในโรงเรียนได้
อัตราค่าโครงการ รวมถึง ✓ ซิมการ์ดพร้อมเบอร์โทรของประเทศจีน และบัตรโทรศัพท์ต่างประเทศ
✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบิน China Eastern Airline รวมค่าภาษีสนามบิน
✓ ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุวงเงิน 1.5 ล้านบาท
✓ น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 กิโลกรัม x 2 ใบ (น้ำหนักรวม 46 กิโลกรัม)
✓ ค่าเรียน ค่ากิจกรรม ทัศนศึกษา ค่าเดินทาง ค่าตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
✓ ที่พักตลอดทั้งโปรแกรม / ซักผ้าเองโดยใช้เครื่องซักผ้าในห้องนอน
✓ ค่าอาหาร 3 มื้อที่โรงอาหารของโรงเรียน (ยกเว้น มื้ออาหารที่ทัศนาจรนอกสถานที่)
✓ เสื้อยืดที่ระลึกของโครงการ
✓ พี่เลี้ยงคนไทยดูแลใกล้ชิดตลอดเวลา
✓ ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าจีน
✓ ในกรณีที่ไม่สามารถออกเดินทางได้ เนื่องจากความผิดพลาดของทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินค่าเข้าร่วมโครงการเต็มจำนวน หากจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการไม่ถึง 15 คนขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโครงการ
อัตราค่าโครงการ ไม่รวมถึง ✓ ค่าทำหนังสือเดินทาง
✓ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าชอปปิ้ง ค่าซักรีดเสื้อผ้า ค่าโทรศัพท์มือถือ ค่าอาหาร ค่าขนมเพิ่มเติม เป็นต้น
✓  ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่า 30 กิโลกรัม
✓  ทางโครงการจะไม่รับผิดชอบใดๆกับความเสียหายที่เกิดขึ้น จากความล่าช้าของสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ เหตุสุดวิสัย จากการปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานของรัฐ การนัดหยุดงาน หรือ ปัญหาทางการเมือง
เอกสารในการสมัคร ✓ ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่
✓ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 6 ใบ (พื้นหลังสีขาวเท่านั้น เห็นหู เห็นใบหน้าชัดเจน ไม่สวมเครื่องประดับ ห้ามใส่เสื้อสีขาว)
✓ หนังสือเดินทางตัวจริง (มีอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
✓ ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อกลาง – นามสกุล (ถ้ามี)
✓ สำเนาบัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้านของ นักเรียน
✓ สำเนาบัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้านของ พ่อและแม่
✓ สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือนของผู้ปกครอง 55,000 บาทขึ้นไป
✓ ชำระเงินมัดจำจำนวน 30,000 บาท ณ วันสมัคร และชำระเงินค่าโครงการส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2016
**เอกสารเพิ่มเติมในกรณีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์**
✓ สำเนาสูติบัตร
✓ หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ จากผู้ปกครองที่ออกโดยสำนักงานเขตนั้นๆ ที่ขึ้นตรงกับทะเบียนบ้าน
หมายเหตุ : ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ และเงินค่าโครงการทั้งหมด หากทางผู้สมัครเปลี่ยนใจ ไม่เข้าร่วมโครงการด้วยสาเหตุุใดๆ ก็ตาม เรื่องจากทางโครงการต้องชำระค่าตั๋วเครื่องบิน ชำระค่าที่พัก ทัวร์และค่าเรียน และการใช้จ่ายอื่นๆ

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไปเรียนต่อต่างประเทศ บริการยื่นวีซ่าต่างประเทศ จัดกรุ๊ปทัวร์ซัมเมอร์แคมป์ กรุ๊ปทัวร์ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกันสุขภาพและการเดินทางต่างประเทศ