• +66 (0)62 396 5966
  • 603/147 Pracha-Uthit Rd., BKK

เรียนต่อมัธยมที่ประเทศสวิส

เรียนต่อสวิส ใน โรงเรียนประถมศึกษา และ โรงเรียนมัธยม ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ระบบการศึกษาของสวิตเซอร์แลนด์ ในระดับประถม มัธยมศึกษา ไฮสคูล และ มหาวิทยาลัย ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ระบบการศึกษาในสวิสเซอร์แลนด์ แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้

ระดับชั้น รายละเอียด
ระดับอนุบาล สวิส
(Pre-School Education) 
เป็นการศึกษาก่อนวัยเรียน โดยทั่วไปเด็กจะเข้าเรียนอนุบาล ตั้งแต่อายุ 3-6 ปี
ระดับประถมศึกษา สวิส
(Primary Education)
จัดเป็นการศึกษาภาคบังคับ เด็กสวิสทุกคนจะต้องเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาเมื่ออายุ 6 ปีขึ้นไป จำนวนปีที่เรียนในระดับประถมศึกษาแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับแต่ละมณฑลจะจัด ส่วนใหญ่เป็น 6 ปี แต่บางมณฑลจัดเป็น 4 ปี หรือ 5 ปี
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สวิส
(Lower Secondary Education)
ระยะเวลาในการศึกษาระดับนี้ มณฑลส่วนใหญ่จัดไว้ 3 ปี ต่อจากประถมศึกษา แต่บางมณฑลอาจมีระยะเวลาศึกษาเป็น 4 ปี หรือ 5 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่ที่การจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาไว้กี่ปี แต่ถ้ารวมการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแล้ว ต้องมีระยะเวลาทั้งสิ้น 9 ปี และต้องศึกษาให้จบมัธยมศึกษาตอนต้น จึงจะถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ เด็กนักเรียนระดับนี้อายุประมาณ 13-15 ปี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สวิส
(Upper Secondary Ecuation)

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. โรงเรียนศิลปศาสตร์ (Liberal Arts School) แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ
1.1 Tenth School Year : เป็นโรงเรียนที่จัดให้มีชั้นเรียนปีที่ 10 ต่อจากการศึกษาภาคบังคับ (ประถม+มัธยม= 9 ปี) เพื่อให้นักเรียนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเรียนวิชาชีพใด หรือนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา เช่น เรียนช้าหรือนักเรียนที่ต้องการเรียนเพื่อให้มีความรู้แน่นโดยเรียนอีก 1 ปี ก่อนที่จะเรียนต่อในระดับสูงขึ้น
1.2 Diploma Level School : หรือ General School เป็นโรงเรียนที่จัดสอนการศึกษาทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน เพื่อให้แนวทางแก่นักเรียนในการเลือกแนวทางการศึกษาหรือวิชาชีพสำหรับเรียนต่อในสาขาวิชาชีพระดับสูงขึ้น
1.3 Cantonal School : หรือ Gymnasium หรือ Lycee หรือ College เป็นโรงเรียนที่เตรียมนักเรียนให้สอบ Leaving Certificate (หรือ Certificate de maturit) เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันเทคโนโลยี โดยไม่ต้องผ่านการสอบเข้า (Entrance Examination) ระยะเวลาในการเรียนเพื่อสอบรับประกาศนียบัตรดังกล่าว ใช้เวลา 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น การเรียนประเภทนี้ นอกจากจะเรียนในโรงเรียนที่สอนและจัดสอบเองแล้ว ยังมีโรงเรียนประเภทกวดวิชา สอนเฉพาะวิชาที่จะสอบรับ Leaving Certificate การสอบจะจัดทำโดย Commission Federal de Maturit (Ferderal Graduation Commission) ซึ่งจัดสอบเป็นประจำทุกปี โรงเรียนประเภทนี้มีทั้งของรัฐบาลและ เอกชน โดยเปิดสอนภาคค่ำ มีอยู่ในเมืองใหญ่ 6 เมือง คือ Zurich, Basel, Geneva, Berne, Lausanne และ Luzerne
2. โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ แบ่งเป็น
2.1 Apprenticeship : หลักสูตร 2-4 ปี เรียนทั้งทฤษฎีและฝึกงานด้านวิชาชีพ เมื่อจบแล้วจะได้ Federal Certificate
2.2 College of Commerce : หลักสูตร 3-4 ปี ทางด้านธุรกิจ และการบริหาร จบแล้วได้ประกาศนียบัตรซึ่งได้รับการรับรองจาก Federal Office of Industry, Arts, Trade and Labour
ระดับอุดมศึกษา สวิส
(Tertiary Ecucation)
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. การศึกษาวิชาชีพชั้นสูง โดยทั่วไปแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ
1.1 Higher Vocational School : สอนวิชาชีพต่าง ๆ เช่น ครูอนุบาล ธุรกิจ การบริหาร เป็นต้น
1.2 Higher Technical School : สอนวิชาชีพทางช่าง เช่น วิศวกรรมศาสตร์
2. การศึกษาในมหาวิทยาลัยและสถาบันเทคโนโลยี โดยทั่วไปแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ
2.1 First degree (ปริญญาตรี) : สถานศึกษาบางแห่งเรียกว่า Diploma ระยะเวลาในการศึกษา 6-13 semester หรือ 3 – 6 1/2 ปี (2 semester 1 ปี) ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาและสถานศึกษากำหนด
2.2 Doctorate (ปริญญาเอก) : ระยะเวลาในการศึกษา 2-3 ปี ต่อจากปริญญาตรี (First degree ที่กล่าวข้างต้น) การเรียนในระดับนี้ส่วนใหญ่เป็นการสัมมนา ค้นคว้าวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์

อนึ่ง สถานศึกษาบางแห่งอาจแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ Licentiate, Diploma (หรือ Certificate) และ Doctorate

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันเทคโนโลยีเป็นของรัฐบาลทั้งหมด มี 10 แห่ง โดยแบ่งเป็นสถานศึกษาที่อยู่ในเขตพูดภาษาเยอรมัน (German) 5 แห่ง และอยู่ในเขตพูดภาษาฝรั่งเศส (French) 5 แห่ง ในเขตพูดภาษาอิตาเลียน (Italian) ไม่มีมหาวิทยาลัยหรือสถาบันเทคโนโลยีตั้งอยู่ สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพูดภาษาใดก็จะใช้ภาษานั้นเป็นภาษาในการเรียนการสอน ยกเว้นมหาวิทยาลัย Fribourg จะใช้ทั้งภาษาเยอรมัน (German) และภาษาฝรั่งเศส (French)

เครดิต ข้อมูลจากสำนักงาน ก.พ.

Collège et Lycée St-Charles (Jura, Switzerland)

เมือง : Jura ห่างจาก Bern ประมาณ 1.5 ชั่วโมง
รับสมัครนักเรียน : อายุ 10-17 ปี (Grade 5-12) ชาย-หญิง
จุดเด่นโรงเรียน ✅ โรงเรียนไฮสคูลสหศึกษาของเอกชน จำนวนนักเรียนไม่เยอะ ทำให้ครูอาจารย์ดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง
✅ เป็นโรงเรียนที่เก่าแก่แห่งหนึ่งก่อตั้งเมื่อปี 1897
✅ เปิดรับสมัครนักเรียนชาย-หญิง ทั้งนักเรียนสวิสและนักเรียนต่างชาติ Grade 5-12 อายุ 10-17 ปี
✅ มีนักเรียนประมาณ 200 คน โดยมีนักเรียนต่างชาติ ประมาณ 20 คน ส่วนมากเป็นชาวยุโรป แต่ไม่มีนักเรียนไทยค่ะ (ปี 2020)
✅ หอพักของ รร พักห้องแบบ 2 คน แยกชาย-หญิง พร้อมอาหาร 3 มื้อ พร้อมครูดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
✅ มีกิจกรรมหลังเลิกเรียน และช่วงวันหยุด เช่น กีฬา ทัศนศึกษา
✅ นักเรียนไม่ต้องใส่ชุดนักเรียน (Uniform)
✅ นักเรียนสามารถมาทดลองเรียนระยะสั้น 1 เทอมได้
หลักสูตรการเรียน
โรงเรียนสวิส

: ใช้ภาษาฝรั่งเศส (French) เป็นหลักในการสอน และอาจเสริมด้วยภาษาอังกฤษ (English) เยอรมัน (German) หรือ อิตาเลียน (Italian) โดยมีหลักสูตรให้เลือกเรียน คือ

✅ ระดับประถมศึกษา (Primary School) (Grade 5-8) อายุ 8-11 ปี : เรียนวิชาบังคับ การสอนใช้ภาษาฝรั่งเศส (French) ภาษาเยอรมัน (German) และ ภาษาอังกฤษ (English)
✅ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Collège and Lycée) (Grade 9-11) อายุ 12-14 ปี : เรียนวิชาบังคับ การสอนใช้ภาษาฝรั่งเศส (French) ภาษาเยอรมัน (German) และ ภาษาอังกฤษ (English)
✅ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Lycée - Senior School) โดยแบ่งเป็น 3 หลักสูตรให้เลือกเรียนคือ
✓ Swiss Matura (French) การสอนใช้ภาษาฝรั่งเศส (French) หรือ
✓ Bilingual Swiss Matura (French and English) การสอนใช้ภาษาฝรั่งเศส (French) และ ภาษาอังกฤษ (English)
✓ International Baccalaureate (English) การสอนใช้ภาษาอังกฤษ (English)
✅ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย IB Programs (English Program)
✓ IB - MYP 3-5 (Grade 8-10) : อายุ 14-16 ปี
✓ IB - DP 1-2 (Grade 11-12) : อายุ 17-18 ปี

หมายเหตุ

✅ หากเลือกเรียนหลักสูตร Swiss Matura (French+English) เมื่อเรียบจบแล้วสามารถใช้วุฒินี้ ในการสมัครเรียนต่อมหาลัยในสวิสได้ โดยจ่ายค่าเล่าเรียนเท่ากับคนสวิส หรือจะไปต่อที่ฝรั่งเศสก็ได้ค่ะ
✅ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตร Gap Year สำหรับน้องๆ ที่เรียนจบมัธยมศึกษาแล้ว แต่อายุไม่เกิน 20 ปีที่สนใจเรียนภาษา English/French ในบรรยากาศไฮสคูลก็ได้ค่ะ

เทอมการศึกษา
โรงเรียนสวิส
: 1 ปี มี 2 เทอม
✅ เทอม 1 (Autumn) : สิงหาคม - ธันวาคม
✅ เทอม 2 (Spring): มกราคม - กรกฎาคม
การสมัครเรียน
โรงเรียนสวิส
: เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
✅ ใบสมัคร พร้อมค่าสมัคร (ค่าสมัครไม่สามารถขอเงินคืนได้ เมื่อทำการสมัครแล้ว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม)
✅ สำเนาพาสปอร์ต
✅ ใบทรานสคริปต์ หรือ ใบเกรดผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 2 ปีย้อนหลัง
✅ นัดวันและเวลาทำแบบทดสอบ Math and English Placement Test และ Skype Interview
✅ หลักฐานทางการเงิน (Bank Letter/Bank Statement) ที่มีจำนวนเงินครอบคลุมสำหรับค่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือนอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
ค่าใช้จ่าย โรงเรียนสวิส
ต่อ 1 ปีการศึกษา
: 1 ปี มี 2 เทอมสามารถแบ่งจ่ายเป็นรายเทอมได้ค่ะ

✅ ค่าลงทะเบียนเรียน (Admission Fee) เริ่มที่ CHF 3,000 (ประมาณ 105,000 บาท)
✅ ระดับประถมศึกษา (Primary School) (Grade 5-8) อายุ 8-11 ปี : เริ่มที่ ปีละ CHF 61,400 (ประมาณ 2,140,000 บาท)
✅ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Collège and Lycée) (Grade 9-11) อายุ 12-14 ปี : เริ่มที่ ปีละ CHF 65,000 (ประมาณ 2,258,000 บาท)
✅ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Lycée - Senior School) Lycée Maturité (French Program) เริ่มที่ ปีละ CHF 67,400 (ประมาณ 2,342,000 บาท)
✅ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Lycée - Senior School) Bilingual Lycée (French+English Program) เริ่มที่ ปีละ CHF 71,000 (ประมาณ 2,470,000 บาท)
✅ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย IB Programs (English Program)
✓ IB - MYP 3 (Grade 8) : อายุ 14 ปี เริ่มที่ ปีละ CHF 67,000 (ประมาณ 2,328,000 บาท)
✓ IB - MYP 4-5 (Grade 9-10) : อายุ 15-16 ปี เริ่มที่ ปีละ CHF 77,000 (ประมาณ 2,675,000 บาท)
✓ IB - DP 1-2 (Grade 11-12) : อายุ 17-18 ปี เริ่มที่ ปีละ CHF 77,000 (ประมาณ 2,675,000 บาท)
✅ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Language)/ ภาษาฝรั่งเศส (French Language) 1 ปี เริ่มที่ ปีละ CHF 67,400 (ประมาณ 2,342,000 บาท)

หมายเหตุ

✅ ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ รวม ค่าสมัครเรียน, ค่าหอพัก พร้อมอาหาร 3 มื้อทุกวัน, ค่าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา, ค่ากิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ เช่น สกี หรือ กีฬา, ค่าหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน, ค่าสอนทำการบ้าน, ค่ากิจกรรมทางวัฒนธรรมและวิชาการ, ค่าซักรีด, ค่ากิจกรรมภายในโรงเรียน
✅ ค่าใช้จ่าย ไม่รวม ค่าพาสปอร์ต, ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าตรวจสุขภาพ, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ, ตลอดระยะเวลาที่เรียนอยู่, ค่ารถไปรับสนามบิน, ค่าเรียนภาษาฝรั่งเศส/อังกฤษ (FLE/EAL Course), ค่าสอบ, ค่าทริปในช่วงปิดเทอม, ค่าเรียนดนตรี ขี่ม้า ขับเครื่องบิน เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายด้านบนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางโรงเรียนเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
อัตราแลกเปลี่ยน 1 CHF ประมาณ 35 บาท ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางธนาคารเป็นผู้กำหนด

วีดีโอแนะนำโรงเรียนสวิส https://www.youtube.com/watch?v=LlMoStU2XUY
https://www.youtube.com/watch?v=Y634Y9lwtm4
https://www.youtube.com/watch?v=M2Fb-sGbaXM
 

Hochalpines Institut Ftan AG (HIF) (Ftan, Switzerland)
HIF Swiss International School and Sports Academy

เมือง : Ftan ห่างจาก Zurich ประมาณ 3 ชั่วโมง
รับสมัครนักเรียน : อายุ 12-17 ปี (Grade 7-12) ชาย-หญิง
จุดเด่นโรงเรียน ✅ โรงเรียนไฮสคูลสหศึกษาของเอกชน จำนวนนักเรียนไม่เยอะ ทำให้ครูอาจารย์ดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง
✅ โดดเด่นด้วยกิจกรรมด้านกีฬา เช่น Nordic Skiing, Alpine Skiing, Alpine Snowboarding, On-Snow Training, Ice Hockey, Fitness Training
✅ เป็นโรงเรียนที่เก่าแก่แห่งหนึ่งก่อตั้งเมื่อปี 1897 เป็นโรงเรียนที่เก่าแก่แห่งหนึ่งอายุมากกว่า 220 ปี มี นร ประมาณ 100 คน
✅ เปิดรับสมัครนักเรียนชาย-หญิง ทั้งนักเรียนสวิสและนักเรียนต่างชาติ Grade 7-12 อายุ 12-17 ปี
✅ มีนักเรียนประมาณ 100 คน โดย 60 คนเป็นนักเรียนสวิสและเยอรมัน ที่เหลือเป็นนักเรียนต่างชาติ จาก จีน ไต้หวัน ฮ่องกง รัสเซีย ไม่มีนักเรียนไทยค่ะ
✅ หอพักของ รร พักห้องแบบ 2 คน แยกชาย-หญิง พร้อมอาหาร 5 มื้อ พร้อมครูดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
✅ มีกิจกรรมหลังเลิกเรียน และช่วงวันหยุด เช่น กีฬา ทัศนศึกษา
✅ นักเรียนไม่ต้องใส่ชุดนักเรียน (Uniform)
✅ นักเรียนสามารถมาทดลองเรียนระยะสั้น 1 เทอมได้
หลักสูตรการเรียน
โรงเรียนสวิส

: ใช้ภาษาเยอรมัน (German) เป็นหลักในการสอน และเสริมด้วยภาษาอังกฤษ (English) โดยมี 2 หลักสูตรให้เลือกเรียน คือ

1. Swiss Bilingual Secondary School - หลักสูตรการเรียนของสวิส ใช้ภาษาเยอรมัน (German) เป็นหลักในการสอน และเสริมด้วยภาษาอังกฤษ (English)
1.1 Bilingual Swiss Secondary School (Grade 7-9) : หลักสูตร Lehrplan 21
1.2 Bilingual Swiss High School (Grade 7-12) : หลักสูตร Swiss Matura
1.3 International Sports Academy (Grade 7-12) : เลือกเรียนหลักสูตร 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 หรือ 2.3 แล้วเสริมด้วยกีฬา เช่น Nordic Skiing, Alpine Skiing, Alpine Snowboard, Free Style, Ice Hockey, Fitness Training

2. International Education School - หลักสูตรการเรียนของอังกฤษและนานาชาติ ใช้ภาษาอังกฤษ (English) เป็นหลักในการสอน และเสริมด้วยภาษาเยอรมัน (German)
2.1 International Lower Secondary School (Grade 7-8) : หลักสูตรอังกฤษ Intensive Language Learning* + Pre-IGCSE
2.2 International Upper Secondary School (Grade 9-10) : หลักสูตรอังกฤษ IGCSE
2.3 International Senior School (Grade 11-12) : หลักสูตรอเมริกัน International Baccalaureate Diploma Program - IBDP

หมายเหตุ
✅ *Intensive Language Learning คือ หลักสูตรเรียนพื้นฐานภาษาเพิ่มเติม เช่น ภาษาอังกฤษ (English) หรือ ภาษาเยอรมัน (German - อย่างน้อย A1 Level) เหมาะสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อไฮสคูลที่สวิส แต่พื้นฐานภาษายังอ่อนอยู่
✅ หากเลือกเรียนหลักสูตร Swiss Matura (German+English) เมื่อเรียบจบแล้วสามารถใช้วุฒินี้ ในการสมัครเรียนต่อมหาลัยในสวิสได้ โดยจ่ายค่าเล่าเรียนเท่ากับคนสวิส หรือจะไปต่อที่เยอรมันก็ได้ค่ะ
✅ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตร HIF International Summer Adventure Camp ในช่วงเดือน July - August เหมาะสำหรับน้องๆ อาย 10-16 ปีที่สนใจเรียนภาษา English/German ในบรรยากาศไฮสคูลก็ได้ค่ะ

เทอมการศึกษา
โรงเรียนสวิส
: 1 ปี มี 2 เทอม
✅ เทอม 1 (Autumn) : สิงหาคม - ธันวาคม
✅ เทอม 2 (Spring): มกราคม - กรกฎาคม
การสมัครเรียน
โรงเรียนสวิส
: เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
✅ ใบสมัคร พร้อมค่าสมัคร (ค่าสมัครไม่สามารถขอเงินคืนได้ เมื่อทำการสมัครแล้ว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม)
✅ สำเนาพาสปอร์ต
✅ ใบทรานสคริปต์ หรือ ใบเกรดผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 2 ปีย้อนหลัง
✅ นัดวันและเวลาทำแบบทดสอบ Math and English Placement Test และ Skype Interview
✅ หลักฐานทางการเงิน (Bank Letter/Bank Statement) ที่มีจำนวนเงินครอบคลุมสำหรับค่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือนอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
✅ HIF Switzerland รับใบสมัครตลอดปี และสามารถเริ่มเรียนได้ทุกเดือน ขึ้นอยู่กับความพร้อมของนักเรียน แต่เทอม 1 เริ่มกลางเดือน สิงหาคม ค่ะ
ค่าใช้จ่าย โรงเรียนสวิส
ต่อ 1 ปีการศึกษา

: 1 ปี มี 2 เทอมสามารถแบ่งจ่ายเป็นรายเทอมได้ค่ะ

✅ ค่าลงทะเบียนรายปี รวมค่าวีซ่า ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ (Annual Adlmistration Fee) เริ่มที่ ปีละ CHF 2,350 (ประมาณ 82,000 บาท)
✅ ค่าสมัครเรียน (Entrance Fee) เริ่มที่ ปีละ CHF 1,500 (ประมาณ 52,000 บาท)
✅ ค่ามัดจำ (Deposit) เริ่มที่ ปีละ CHF 10,000 (ประมาณ 35,000 บาท)
✅ ค่าเรียน Grade 7-10 เริ่มที่ ปีละ CHF 53,400 (ประมาณ 1,855,000 บาท)
✅ ค่าเรียน Grade 11-12 เริ่มที่ ปีละ CHF 57,000 (ประมาณ 1,980,000 บาท)
✅ ค่ากิจกรรมพิเศษเพิ่มเติม
✓ ค่าฝึกซ้อมกีฬาและการแข่งขัน (Sport Academy)เริ่มที่ ปีละ CHF 5,050 (ประมาณ 176,000 บาท)
✓ ค่าฝึกซ้อมฟิตเนสมีครูฝึกอาทิตย์ละ 2 ครั้ง (Fitness Training) เริ่มที่ ปีละ CHF 2,250 (ประมาณ 79,000 บาท)
✓ ค่าห้องพักเดี่ยว Grade 4-6 เริ่มที่ ปีละ CHF 3,000 (ประมาณ 105,000 บาท)
✓ ค่าเรียนดนตรีตัวต่อตัว เริ่มที่ ชั่วโมงละ CHF 50-75 (ประมาณ 1,800 - 2,600 บาท)

หมายเหตุ

✅ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ รวม ค่าสมัครเรียน, ค่าหอพัก พร้อมอาหาร 3 มื้อทุกวัน, ค่าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ค่าใช้จ่าย ไม่รวม ค่าพาสปอร์ต, ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าตรวจสุขภาพ, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ, ตลอดระยะเวลาที่เรียนอยู่, ค่ารถไปรับสนามบิน, ค่าสอบ, ค่าทริปในช่วงปิดเทอม, ค่าเรียนดนตรี ขี่ม้า ขับเครื่องบิน เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายด้านบนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางโรงเรียนเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
อัตราแลกเปลี่ยน 1 CHF ประมาณ 35 บาท ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางธนาคารเป็นผู้กำหนด

วีดีโอแนะนำโรงเรียนสวิส

https://www.youtube.com/watch?v=DhUU2zbBj7Q
https://www.youtube.com/watch?v=NBESPOmd1h0
https://www.youtube.com/watch?v=p-7x4m5cV9U
https://www.youtube.com/watch?v=D587xJF58pg

 

Swiss International Boarding School Switzeralnd (SiBS) (Leukerbad)

เมือง : ล็อยเคอร์บาท (Leukerbad) ห่างจาก Geneva ประมาณ 2.20 ชั่วโมง
รับสมัครนักเรียน : อายุ 12-17 ปี (Grade 7-12) ชาย-หญิง
จุดเด่นโรงเรียน ✅ โรงเรียนไฮสคูลสหศึกษาของเอกชน จำนวนนักเรียนไม่เยอะ ทำให้ครูอาจารย์ดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง
✅ เปิดรับสมัครนักเรียนชาย-หญิง ทั้งนักเรียนสวิสและนักเรียนต่างชาติ Grade 7-12 อายุ 12-17 ปี
✅ หอพักของ รร พักห้องแบบ 2 คน แยกชาย-หญิง พร้อมอาหาร 3 มื้อ พร้อมครูดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
✅ มีกิจกรรมหลังเลิกเรียน และช่วงวันหยุด เช่น กีฬา ทัศนศึกษา Indoor & Outdoor รวมถึง ดนตรี ชมรมคลับ
✅ นักเรียนไม่ต้องใส่ชุดนักเรียน (Uniform)
✅ นักเรียนสามารถมาทดลองเรียนระยะสั้น 1 เทอมได้
หลักสูตรการเรียน
โรงเรียนสวิส

: ใช้ภาษาอังกฤษ (English) เป็นหลักในการสอน และเสริมด้วยภาษาเยอรมัน (German) และภาษาฝรั่งเศส (French) โดยมี 2 หลักสูตรให้เลือกเรียน คือ

หลักสูตรอังกฤษ IGCSE (Grade 7-10) - หลักสูตรการเรียนของประเทศอังกฤษ
หลักสูตรอเมริกัน AP (Grade 11-12) - หลักสูตรการเรียนของประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยความร่วมมือจากโรงเรียนไฮสคูลของอเมริกา Squaw Valley Academy (California, USA)

เทอมการศึกษา
โรงเรียนสวิส
: 1 ปี มี 2 เทอม
✅ เทอม 1 (Autumn) : สิงหาคม - ธันวาคม
✅ เทอม 2 (Spring): มกราคม - กรกฎาคม
การสมัครเรียน
โรงเรียนสวิส
: เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
✅ ใบสมัคร พร้อมค่าสมัคร (ค่าสมัครไม่สามารถขอเงินคืนได้ เมื่อทำการสมัครแล้ว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม)
✅ สำเนาพาสปอร์ต
✅ ใบทรานสคริปต์ หรือ ใบเกรดผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 2 ปีย้อนหลัง
✅ จดหมายรับรองจากครู 1 ฉบับ
✅ เรียงความด้วยภาษาอังกฤษ 1 หน้า
✅ นัดวันและเวลาทำแบบทดสอบ Math and English Placement Test และ Skype Interview
✅ หลักฐานทางการเงิน (Bank Letter/Bank Statement) ที่มีจำนวนเงินครอบคลุมสำหรับค่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือนอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
ค่าใช้จ่าย โรงเรียนสวิส
ต่อ 1 ปีการศึกษา

: 1 ปี มี 2 เทอมสามารถแบ่งจ่ายเป็นรายเทอมได้ค่ะ

✅ เริ่มที่ ปีละ CHF 58,000 (ประมาณ 2,020,000 บาท)

หมายเหตุ

✅ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ รวม ค่าสมัครเรียน, ค่าหอพัก พร้อมอาหาร 3 มื้อทุกวัน, ค่าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา ค่ากิจกรรมของโรงเรียน
ค่าใช้จ่าย ไม่รวม ค่าพาสปอร์ต, ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าตรวจสุขภาพ, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ, ตลอดระยะเวลาที่เรียนอยู่, ค่ารถไปรับสนามบิน, ค่าสอบ, ค่าทริปในช่วงปิดเทอม, ค่าเรียนดนตรี เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายด้านบนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางโรงเรียนเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
อัตราแลกเปลี่ยน 1 CHF ประมาณ 35 บาท ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางธนาคารเป็นผู้กำหนด

   

 

 

 

 

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไปเรียนต่อต่างประเทศ บริการยื่นวีซ่าต่างประเทศ จัดกรุ๊ปทัวร์ซัมเมอร์แคมป์ กรุ๊ปทัวร์ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกันสุขภาพและการเดินทางต่างประเทศ