• +66 (0)62 392 5966
  • Level 31, G Tower, Rama 9 Rd., BKK

เรียนต่อมัธยมที่ประเทศสวิส

เรียนต่อสวิส ใน โรงเรียนประถมศึกษา และ โรงเรียนมัธยม ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ระบบการศึกษาของสวิตเซอร์แลนด์ ในระดับประถม มัธยมศึกษา ไฮสคูล และ มหาวิทยาลัย ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ระบบการศึกษาในสวิสเซอร์แลนด์ แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้

ระดับชั้น รายละเอียด
เทอมการศึกษา
โรงเรียนสวิส
เทอมการศึกษาแบ่งเป็น 2 เทอม (Semester)
✓ เทอม 1 : Winter Semester กลางเดือนตุลาคม – ต้นเดือนมีนาคม
✓ เทอม 2 : Summer Semester กลางเดือนเมษายน – กลางเดือนกรกฎาคม
ระดับอนุบาล
โรงเรียนสวิส
(Pre-School Education) 
เป็นการศึกษาก่อนวัยเรียน โดยทั่วไปเด็กจะเข้าเรียนอนุบาล ตั้งแต่อายุ 3-6 ปี
ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนสวิส
(Primary Education)
จัดเป็นการศึกษาภาคบังคับ เด็กสวิสทุกคนจะต้องเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาเมื่ออายุ 6 ปีขึ้นไป จำนวนปีที่เรียนในระดับประถมศึกษาแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับแต่ละมณฑลจะจัด ส่วนใหญ่เป็น 6 ปี แต่บางมณฑลจัดเป็น 4 ปี หรือ 5 ปี
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสวิส
(Lower Secondary Education)
ระยะเวลาในการศึกษาระดับนี้ มณฑลส่วนใหญ่จัดไว้ 3 ปี ต่อจากประถมศึกษา แต่บางมณฑลอาจมีระยะเวลาศึกษาเป็น 4 ปี หรือ 5 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่ที่การจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาไว้กี่ปี แต่ถ้ารวมการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแล้ว ต้องมีระยะเวลาทั้งสิ้น 9 ปี และต้องศึกษาให้จบมัธยมศึกษาตอนต้น จึงจะถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ เด็กนักเรียนระดับนี้อายุประมาณ 13-15 ปี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนสวิส
(Upper Secondary Ecuation)
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. โรงเรียนศิลปศาสตร์ (Liberal Arts School) แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ
1.1 Tenth School Year : เป็นโรงเรียนที่จัดให้มีชั้นเรียนปีที่ 10 ต่อจากการศึกษาภาคบังคับ (ประถม+มัธยม= 9 ปี) เพื่อให้นักเรียนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเรียนวิชาชีพใด หรือนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา เช่น เรียนช้าหรือนักเรียนที่ต้องการเรียนเพื่อให้มีความรู้แน่นโดยเรียนอีก 1 ปี ก่อนที่จะเรียนต่อในระดับสูงขึ้น
1.2 Diploma Level School : หรือ General School เป็นโรงเรียนที่จัดสอนการศึกษาทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน เพื่อให้แนวทางแก่นักเรียนในการเลือกแนวทางการศึกษาหรือวิชาชีพสำหรับเรียนต่อในสาขาวิชาชีพระดับสูงขึ้น
1.3 Cantonal School : หรือ Gymnasium หรือ Lycee หรือ College เป็นโรงเรียนที่เตรียมนักเรียนให้สอบ Leaving Certificate (หรือ Certificate de maturit) เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันเทคโนโลยี โดยไม่ต้องผ่านการสอบเข้า (Entrance Examination) ระยะเวลาในการเรียนเพื่อสอบรับประกาศนียบัตรดังกล่าว ใช้เวลา 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น การเรียนประเภทนี้ นอกจากจะเรียนในโรงเรียนที่สอนและจัดสอบเองแล้ว ยังมีโรงเรียนประเภทกวดวิชา สอนเฉพาะวิชาที่จะสอบรับ Leaving Certificate การสอบจะจัดทำโดย Commission Federal de Maturit (Ferderal Graduation Commission) ซึ่งจัดสอบเป็นประจำทุกปี โรงเรียนประเภทนี้มีทั้งของรัฐบาลและ เอกชน โดยเปิดสอนภาคค่ำ มีอยู่ในเมืองใหญ่ 6 เมือง คือ Zurich, Basel, Geneva, Berne, Lausanne และ Luzerne
2. โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ แบ่งเป็น
2.1 Apprenticeship : หลักสูตร 2-4 ปี เรียนทั้งทฤษฎีและฝึกงานด้านวิชาชีพ เมื่อจบแล้วจะได้ Federal Certificate
2.2 College of Commerce : หลักสูตร 3-4 ปี ทางด้านธุรกิจ และการบริหาร จบแล้วได้ประกาศนียบัตรซึ่งได้รับการรับรองจาก Federal Office of Industry, Arts, Trade and Labour
ระดับอุดมศึกษา 
สวิตเซอร์แลนด์
(Tertiary Ecucation)
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. การศึกษาวิชาชีพชั้นสูง โดยทั่วไปแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ
1.1 Higher Vocational School : สอนวิชาชีพต่าง ๆ เช่น ครูอนุบาล ธุรกิจ การบริหาร เป็นต้น
1.2 Higher Technical School : สอนวิชาชีพทางช่าง เช่น วิศวกรรมศาสตร์
2. การศึกษาในมหาวิทยาลัยและสถาบันเทคโนโลยี โดยทั่วไปแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ
2.1 First degree (ปริญญาตรี) : สถานศึกษาบางแห่งเรียกว่า Diploma ระยะเวลาในการศึกษา 6-13 semester หรือ 3 – 6 1/2 ปี (2 semester 1 ปี) ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาและสถานศึกษากำหนด
2.2 Doctorate (ปริญญาเอก) : ระยะเวลาในการศึกษา 2-3 ปี ต่อจากปริญญาตรี (First degree ที่กล่าวข้างต้น) การเรียนในระดับนี้ส่วนใหญ่เป็นการสัมมนา ค้นคว้าวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์
อนึ่ง สถานศึกษาบางแห่งอาจแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ Licentiate, Diploma (หรือ Certificate) และ Doctorate

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันเทคโนโลยีเป็นของรัฐบาลทั้งหมด มี 10 แห่ง โดยแบ่งเป็นสถานศึกษาที่อยู่ในเขตพูดภาษาเยอรมัน 5 แห่ง และอยู่ในเขตพูดภาษาฝรั่งเศส 5 แห่ง ในเขตพูดภาษาอิตาเลียนไม่มีมหาวิทยาลัยหรือสถาบันเทคโนโลยีตั้งอยู่ สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพูดภาษาใดก็จะใช้ภาษานั้นเป็นภาษาในการเรียนการสอน ยกเว้นมหาวิทยาลัย Fribourg จะใช้ทั้งภาษาเยอรมันและภาษาฝรั่งเศส

เครดิต ข้อมูลจากสำนักงาน ก.พ.

Collège et Lycée St-Charles (Jura, Switzerland)


Collège et Lycée St-Charles โรงเรียนประจำสหศึกษาแบบเอกชนที่สวิสเซอร์แลนด์ เป็นโรงเรียนที่เก่าแก่แห่งหนึ่งก่อตั้งเมื่อปี 1897 มีนักเรียนประมาณ 200 คน โดยมีนักเรียนต่างชาติ ประมาณ 20 คน ส่วนมากเป็นชาวยุโรป แต่ไม่มีนักเรียนไทยค่ะ (ปี 2020) หอพักของ รร พักห้องแบบ 2 คน แยกชาย-หญิง
เมือง : Jura ห่างจาก Bern ประมาณ 1.5 ชั่วโมง
รับสมัครนักเรียน : อายุ 10-17 ปี (Grade 5-12)
หลักสูตรการเรียน
โรงเรียนสวิส
: ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลักในการสอน และอาจเสริมด้วยภาษาอังกฤษ เยอรมัน หรือ อิตาเลียน โดยมีหลักสูตรให้เลือกเรียน คือ
หลักสูตรโรงเรียนสวิส ชั้นเรียนโรงเรียนสวิส รายละเอียดวิชาเรียนโรงเรียนสวิส
Primary Program Grade 5-8 : Academic Subjects + German + English
Collège Grade 9-12 : Lycée Maturité (French) หรือ Lycée Maturité (French+English)
IB Programs (English Program) Grade 11-12 : International Baccalaureate Diploma Program - IBDP (English)

หากเลือกเรียนหลักสูตร Swiss Matura (French+English) เมื่อเรียบจบแล้วสามารถใช้วุฒินี้ ในการสมัครเรียนต่อมหาลัยในสวิสได้ โดยจ่ายค่าเล่าเรียนเท่ากับคนสวิส หรือจะไปต่อที่ฝรั่งเศสก็ได้ค่ะ

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตร Gap Year สำหรับน้องๆ ที่เรียนจบมัธยมศึกษาแล้ว แต่อายุไม่เกิน 20 ปีที่สนใจเรียนภาษา English/French ในบรรยากาศไฮสคูลก็ได้ค่ะ

เทอมการศึกษา
โรงเรียนสวิส
: 1 ปี มี 2 เทอม
✓ Autumn: August - December
✓ Spring: January - July
ที่พัก โรงเรียนสวิส : หอพัก (ห้องละ 2 คน) พร้อมอาหาร 3 มื้อ
การสมัครเรียน
โรงเรียนสวิส
: เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
✓ ใบสมัคร พร้อมค่าสมัคร (ค่าสมัครไม่สามารถขอเงินคืนได้ เมื่อทำการสมัครแล้ว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม)
✓ สำเนาพาสปอร์ต
✓ ใบทรานสคริปต์ หรือ ใบเกรดผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 2 ปีย้อนหลัง
✓ นัดวันและเวลาทำแบบทดสอบ Math and English Placement Test และ Skype Interview
ค่าใช้จ่าย โรงเรียนสวิส
ต่อ 1 ปีการศึกษา
1 ปี มี 2 เทอมสามารถแบ่งจ่ายเป็นรายเทอมได้ค่ะ
หลักสูตร โรงเรียนสวิส ค่าเทอม โรงเรียนสวิส เริ่มที่ประมาณ
CHF บาท
Primary 61,400.00 2,150,000
Secondary 65,000.00 2,275,000
Lycée Maturité (French) 67,400.00 2,359,000
Bilingual Lycée (French+English) 71,000.00 2,490,000
IB 77,000.00 2,695,000
Language Class 67,400.00 2,359,000
หมายเหตุ

ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ รวม ค่าสมัครเรียน, ค่าหอพัก พร้อมอาหาร 3 มื้อทุกวัน, ค่าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา, ค่ากิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ เช่น สกี หรือ กีฬา, ค่าหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน, ค่าสอนทำการบ้าน, ค่ากิจกรรมทางวัฒนธรรมและวิชาการ, ค่าซักรีด, ค่ากิจกรรมภายในโรงเรียน

ค่าใช้จ่าย ไม่รวม ค่าพาสปอร์ต, ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าตรวจสุขภาพ, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ, ตลอดระยะเวลาที่เรียนอยู่, ค่ารถไปรับสนามบิน, ค่าเรียนภาษาฝรั่งเศส/อังกฤษ (FLE/EAL Course), ค่าสอบ, ค่าทริปในช่วงปิดเทอม, ค่าเรียนดนตรี ขี่ม้า ขับเครื่องบิน เป็นต้น

✓ ค่าใช้จ่ายด้านบนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางโรงเรียนเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
✓ อัตราแลกเปลี่ยน 1 CHF ประมาณ 35 บาท ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางธนาคารเป็นผู้กำหนด

 

Hochalpines Institut Ftan AG (HIF) (Ftan, Switzerland)


Hochalpines Institut Ftan AG (HIF) หรือ Swiss International School and Sports Academy โรงเรียนประจำสหศึกษาที่สวิสเซอร์แลนด์ เป็นโรงเรียนที่เก่าแก่แห่งหนึ่งอายุมากกว่า 220 ปี มี นร ประมาณ 100 คน โดย 60 คนเป็นนักเรียนสวิสและเยอรมัน ที่เหลือเป็นนักเรียนต่างชาติ จาก จีน ไต้หวัน ฮ่องกง รัสเซีย ไม่มีนักเรียนไทยค่ะ ส่วนมากนักเรียนอยู่หอพักของโรงเรียนมีอาหารให้ 5 มื้อ และพักห้องแบบ 2 คน แยกชาย-หญิง
เมือง : Ftan ห่างจาก Zurich ประมาณ 3 ชั่วโมง
รับสมัครนักเรียน : อายุ 12-17 ปี (Grade 7-12)
หลักสูตรการเรียน
โรงเรียนสวิส
: ใช้ภาษาเยอรมันเป็นหลักในการสอน และเสริมด้วยภาษาอังกฤษ โดยมี 2 หลักสูตรให้เลือกเรียน คือ
1. Swiss Bilingual Secondary School - หลักสูตรการเรียนของสวิส ใช้ภาษาเยอรมันเป็นหลักในการสอน และเสริมด้วยภาษาอังกฤษ
1.1 Bilingual Swiss Secondary School Year 7-9 : Curruculum 21 (German + English)
1.2 Bilingual Swiss High School Year 7-12 : Swiss Matura (German + English)
1.3 International Sports Academy Year 7-12 : เลือกเรียนหลักสูตร 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 หรือ 2.3 แล้วเสริมด้วยกีฬา เช่น Nordic Skiing, Alpine Skiing, Alpine Snowboard, Free Style, Ice Hockey, Fitness Training
2. International Education School - หลักสูตรการเรียนของอังกฤษและนานาชาติ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสอน และเสริมด้วยภาษาเยอรมัน
2.1 International Lower Secondary School Year 7-8 : Intensive Language Learning* + Pre-IGCSE (English)
2.2 International Upper Secondary School Year 9-10 : IGCSE (English)
2.3 International Senior School Year 11-12 : International Baccalaureate Diploma Program - IBDP (English)

*Intensive Language Learning คือ หลักสูตรเรียนพื้นฐานภาษาเพิ่มเติม เช่น ภาษาอังกฤษ (English) หรือ ภาษาเยอรมัน (German - อย่างน้อย A1 Level) เหมาะสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อไฮสคูลที่สวิส แต่พื้นฐานภาษายังอ่อนอยู่

หากเลือกเรียนหลักสูตร Swiss Matura (German+English) เมื่อเรียบจบแล้วสามารถใช้วุฒินี้ ในการสมัครเรียนต่อมหาลัยในสวิสได้ โดยจ่ายค่าเล่าเรียนเท่ากับคนสวิส หรือจะไปต่อที่เยอรมันก็ได้ค่ะ

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตร HIF International Summer Adventure Camp ในช่วงเดือน July - August เหมาะสำหรับน้องๆ อาย 10-16 ปีที่สนใจเรียนภาษา English/German ในบรรยากาศไฮสคูลก็ได้ค่ะ
เทอมการศึกษา
โรงเรียนสวิส
: 1 ปี มี 2 เทอม
✓ Autumn: August - December
✓ Spring: January - July
ที่พัก โรงเรียนสวิส : หอพัก (ห้องละ 2 คน) พร้อมอาหาร 5 มื้อ
การสมัครเรียน
โรงเรียนสวิส
: เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
✓ ใบสมัคร พร้อมค่าสมัคร (ค่าสมัครไม่สามารถขอเงินคืนได้ เมื่อทำการสมัครแล้ว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม)
✓ สำเนาพาสปอร์ต
✓ ใบทรานสคริปต์ หรือ ใบเกรดผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 2 ปีย้อนหลัง
✓ นัดวันและเวลาทำแบบทดสอบ Math and English Placement Test และ Skype Interview
HIF Switzerland รับใบสมัครตลอดปี และสามารถเริ่มเรียนได้ทุกเดือน ขึ้นอยู่กับความพร้อมของนักเรียน แต่เทอม 1 เริ่มกลางเดือน สิงหาคม ค่ะ
ค่าใช้จ่าย โรงเรียนสวิส
ต่อ 1 ปีการศึกษา
1 ปี มี 2 เทอมสามารถแบ่งจ่ายเป็นรายเทอมได้ค่ะ
หลักสูตร โรงเรียนสวิส ค่าเทอม โรงเรียนสวิส เริ่มที่ประมาณ
CHF บาท
Year 7 - 10 53,400.00 1,869,000
Year 11 - 12 57,000.00 1,995,000
International Sports Academy (2 trainings per week) 2,250.00 79,000
Sports Competition Package (daily trainings and competitions) 5,050.00 177,000
HIF International Summer Adventure Camp - 2 weeks 3,450.00 121,000
หมายเหตุ

ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ รวม ค่าสมัครเรียน, ค่าหอพัก พร้อมอาหาร 3 มื้อทุกวัน, ค่าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา

ค่าใช้จ่าย ไม่รวม ค่าพาสปอร์ต, ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าตรวจสุขภาพ, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ, ตลอดระยะเวลาที่เรียนอยู่, ค่ารถไปรับสนามบิน, ค่าสอบ, ค่าทริปในช่วงปิดเทอม, ค่าเรียนดนตรี ขี่ม้า ขับเครื่องบิน เป็นต้น

✓ ค่าใช้จ่ายด้านบนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางโรงเรียนเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
✓ อัตราแลกเปลี่ยน 1 CHF ประมาณ 35 บาท ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางธนาคารเป็นผู้กำหนด

 

 

 

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไปเรียนต่อต่างประเทศ บริการยื่นวีซ่าต่างประเทศ จัดกรุ๊ปทัวร์ซัมเมอร์แคมป์ กรุ๊ปทัวร์ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกันสุขภาพและการเดินทางต่างประเทศ