• +66 (0)62 392 5966
  • Level 31, G Tower, Rama 9 Rd., BKK

เรียนต่อมัธยมที่ประเทศฝรั่งเศส

เรียนต่อฝรั่งเศส ใน โรงเรียนประถมศึกษา และ โรงเรียนมัธยม ที่ประเทศฝรั่งเศส

ระบบการศึกษาของฝรั่งเศส ในระดับประถม มัธยมศึกษา ไฮสคูล ของประเทศฝรั่งเศส
ปฐมวัยก่อนวัยเรียน หรือ อนุบาลฝรั่งเศส (Kindergarten)
สำหรับนักเรียนอายุ 2-5 ขวบ มีเด็กมีอายุตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไป เข้ารับการศึกษา 99% ของจำนวนเด็กทั้งหมดโรงเรียนอนุบาลของรัฐเป็นบริการฟรี แต่ในโรงเรียนเอกชนผู้ปกครองต้องเสียค่าเล่าเรียนเอง โดยทั่วไปโรงเรียนอนุบาลแยกออกเป็น 3 ชั้นเรียนคือ ชั้นเล็ก (Pettite Section) ชั้นกลาง (Moyenne Section) และชั้นสูง (Grande Section)
ประถมศึกษา ฝรั่งเศส (Primary School)
สำหรับนักเรียนอายุ ตั้งแต่ 6-10 ปี เป็นการบริการฟรีและเป็นการศึกษาภาคบังคับ สำหรับเด็กฝรั่งเศส และเด็กต่างชาติในฝรั่งเศส
โรงเรียนระดับประถม ประกอบด้วย 5 ชั้น คือ
✓ ชั้นเตรียมประถมศึกษา Classe Preparatoire (CP)
✓ ชั้นประถมศึกษาตอนต้นปีที่ 1 Classe Elementaire 1 (CE1)
✓ ชั้นประถมศึกษาตอนต้นปีที่ 2 Classe Elementaire 2 (CE2)
✓ ชั้นประถมศึกษาตอนปลายปีที่ 1 Classe Moyenne 1 (CM1)
✓ ชั้นประถมศึกษาตอนปลายปีที่ 2 Classe Moyenne 2 (CM2)
มัธยมศึกษา ฝรั่งเศส (Secondary School)
สำหรับนักเรียนอายุ ตั้งแต่ 11-18 ปี ยังคงเป็นการบริการฟรี และส่วนหนึ่งยังคงเป็นการศึกษาภาคบังคับ สำหรับเด็กฝรั่งเศส และเด็กต่างชาติในฝรั่งเศส แยกออกเป็น 2 ระดับ คือ

1. มัธยมศึกษา (11-14 ปี) เป็นการศึกษาระบบเดียวกันทั้งหมด สถานศึกษาเรียกว่า "College" รับเด็กทุกคนที่สำเร็จจาก ชั้นประถมศึกษา ประกอบด้วย 4 ชั้น ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (Sixieme) เรียงลงมาตามลำดับจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (Troisieme) เป็นการเรียนการสอนทั่วไปในวิชาการสายสามัญ โดยยังไม่แยกออกเป็นวิชาเฉพาะด้าน

2. มัธยมปลาย (15-17ปี) สถานศึกษาเรียกว่า "Lycee" ภายหลังสำเร็จการศึกษา จะได้รับประกาศนียบัตรตามสาขาวิชา ที่เลือกศึกษา ซึ่งเริ่มแยกการศึกษาออกเป็น 2 ระบบ คือ

2.1 โรงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญและทางเทคโนโลยี (Lycee d'enseignement geneal et technologique) ใช้ระยะเวลาศึกษา 3 ปี เพื่อเตรียมสอบรับประกาศนียบัตรสายสามัญ (Baccalaureat general) หรือ ประกาศนียบัตรสายเทคโนโลยี (Baccalaureat technologique) หรือประกาศนียบัตรสายช่างเทคนิค (Brevet de technicien)

2.2 โรงเรียนมัธยมศึกษาสายวิชาชีพ (Lycee Professionnel) เพื่อเตรียมสอบรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP) หรือประกาศนียบัตรอาชีวศึกษา Brevet d'Etudes Professionnelles (BEP) และประกาศนียบัตรมัธยมปลายสายอาชีพ (Baccalaureat professionnel) ประกาศนียบัตร Baccalaureat เป็นกุญแจสำคัญสู่การศึกษา ต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งประกาศนียบัตรดังกล่าวนี้จะต้อง เป็นประกาศนียบัตรแห่งชาติ ที่ได้มาจากผลการสอบทั่วไป โดยข้อสอบกลางของรัฐ ไม่ใช่ประกาศนียบัตรของสถานศึกษา ซึ่งเป็นปัญหากับนักศึกษาไทย เพราะระบบการมอบ ประกาศนียบัตรแตกต่างกัน จึงทำให้ไม่สามารถนำประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ออกให้โดยสถานศึกษาในประเทศไทย ไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการเข้ารับการศึกษา ในระดับ อุดมศึกษาของฝรั่งเศสได้ จึงต้องไปเรียนใหม่ในฝรั่งเศส และสอบ ให้ได้ Baccalaureatf สาขาใดสาขาหนึ่งก่อน หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือ ต้องลงทะเบียน เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยก่อน เพื่อใช้เป็นหลักฐานว่า สามารถเข้ารับการศึกษาในระดับ อุดมศึกษาได้แล้ว จึงย้ายสถานศึกษาเข้าไปเรียนต่อใน มหาวิทยาลัยฝรั่งเศส

แหล่งที่มา สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 15 พ.ค. 2551

Saint Denis International School (Loches, France)


โรงเรียนมัธยมเอกชนแบบสหศึกษาในเครือคาธอลิค โดยใช้หลักสูตร French ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1858 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลาเรียน 8.00-17.00 น. และเรียนประมาณ 10 วิชาต่อเทอม มีนักเรียนทั้งหมด 700 คน และมีนักเรียนต่างชาติประมาณ 50 คน แต่ไม่มีนักเรียนไทย (ปี 2020) โดยอยู่หอพัก (Boarding) 5 วัน (จันทร์-ศุกร์) ในช่วงวันเปิดเรียน และอยู่โฮมสเตย์ 2 วัน (เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด)(ทางโรงเรียนจัดหาโฮมสเตย์ชาวฝรั่งเศสให้)

เมือง Loches ห่างจาก Paris ประมาณ 3 ชั่วโมง
รับสมัครนักเรียน
มัธยมฝรั่งเศส
อายุ 12 - 17 ปี ชาย-หญิง Grade 6 -12
หลักสูตรการเรียน
ไฮสคูลฝรั่งเศส
มีให้เลือกเรียน 2 หลักสูตร คือ
1. สอนด้วยภาษาฝรั่งเศสเพียงอย่างเดียว (French Program)
2. สอนด้วยภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษ (French + English Program)
หากน้องๆ ไม่มีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสก็สมัครเรียนได้ค่ะ โดยทางโรงเรียนมีโปรแกรมสอนพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสให้ค่ะ รวมอยู่ในค่าเทอมแล้วค่ะ และมีกิจกรรมไปทัศนศึกษานอกสถานที่ด้วยค่ะ
เทอมการศึกษา
มัธยมฝรั่งเศส
1 ปี มี 3 เทอม (10 เดือน)
✓ เทอม 1 Autumn: September
✓ เทอม 2 Spring: January
✓ เทอม 3 Summer: April
เทอมหลักคือ September แต่ถ้านักเรียนใหม่ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสสามารถเริ่มเรียนได้ทุกเดือนค่ะ แต่ควรจะทำเรื่องสมัครเรียน ล่วงหน้าอย่างน้อย 4 เดือนค่ะ
ที่พัก หอพัก (ห้องละ 2-4 คน) พร้อมอาหาร 3 มื้อในวันเปิดเรียน และโฮมสเตย์พร้อมอาหาร 3 มื้อ ในวันหยุด
การสมัครเรียน
ไฮสคูลฝรั่งเศส
เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
✓ ใบสมัคร พร้อมค่าสมัคร 48,500 บาท (ค่าสมัครไม่สามารถขอเงินคืนได้ เมื่อทำการสมัครแล้ว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม)
✓ สำเนาพาสปอร์ต
✓ ใบทรานสคริปต์ หรือ ใบเกรดผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 2 ปีย้อนหลัง
✓ นัดวันและเวลาทำแบบทดสอบ English Placement Test และ Skype Interview

ค่าใช้จ่าย
ต่อ 1 ปีการศึกษา

มัธยมฝรั่งเศส

ค่าใช้จ่ายเรียนมัธยมฝรั่งเศสโดยประมาณ รวม ค่าเรียนรวมหอพักพร้อมอาหาร และโฮมสเตย์ในวันหยุด 1 ปีการศึกษา (10 เดือน)
โปรแกรม เหมาะสำหรับ ค่าใช้จ่าย รายละเอียดหลักสูตร
Programme A
French
Level A1-A2
นักเรียนที่ไม่มี
พื้นฐานภาษาฝรั่งเศส
€ 28,380
ประมาณ 1,022,000 บาท
1. เรียนภาษาฝรั่งเศส F.L.E (Intensive French)
จำนวน 25 ชั่วโมง/อาทิตย์
2. เรียนวิชาการในคลาสเรียนปกติ
Programme B
French
Level A2-B1-B2
นักเรียนที่ผ่าน
Programme A แล้ว
€ 21,630
ประมาณ 779,000 บาท
1. เรียนภาษาฝรั่งเศส F.L.E (Semi-Intensive French)
จำนวน 7.5 ชั่วโมง/อาทิตย์
2. เรียนวิชาการในคลาสเรียนปกติ
Programme C
French
Level B2-C1+
นักเรียนที่ผ่าน
Programme B แล้ว
€ 17,795
ประมาณ 641,000 บาท
1. เรียนภาษาฝรั่งเศส (French for Literature)
จำนวน 3 ชั่วโมง/อาทิตย์
2. เรียนวิชาการในคลาสเรียนปกติ
Programme D
French
Level A1-C1+
นักเรียนที่ต้องการเสริมบางวิชา
เป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจาก
โปรแกรม A, B หรือ C
€ 2,700
ประมาณ 97,500 บาท
เรียนเสริมวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ ในบางวิชา เช่น History, Geography, Intensive English, English Literature Optional programme in English History, Geography, Intensive English, English Literature
หมายเหตุ
✓ ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ รวม ค่าสมัครเรียน, ค่าหอพัก พร้อมอาหาร 3 มื้อทุกวัน, ค่าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา ค่ากิจกรรมภายในโรงเรียน
✓ ค่าใช้จ่าย ไม่รวม ค่าพาสปอร์ต, ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าตรวจสุขภาพ, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ เป็นต้น
✓ ค่าใช้จ่ายด้านบนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางโรงเรียนเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
✓ อัตราแลกเปลี่ยน 1 € ประมาณ 36 บาท ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางธนาคารเป็นผู้กำหนด

 

โรงเรียนมัธยมศึกษาฝรั่งเศส - โครงการเรียนแลกเปลี่ยนฝรั่งเศส 1 ปี
(Exchange Students Program in France)

โครงการเรียนแลกเปลี่ยนไฮสคูลฝรั่งเศส Classic Premium Boarding School European Section
หลักสูตรภาษา ฝรั่งเศส ฝรั่งเศส ฝรั่งเศส ฝรั่งเศส+อังกฤษ
ความรู้ด้านภาษาฝรั่งเศส อย่างน้อยในระดับ A2/B1 A2/B1 A2/B1 A2/B1
เมือง เมืองเล็ก เมืองใหญ่ เช่น Paris, Lyon,
Lille, Toulouse, Nantes
ขึ้นอยู่กับหอพักว่าง เมืองเล็ก
อายุ 12-17 ปี 12-17 ปี 14-17 ปี 14-17 ปี
ที่พัก โฮมสเตย์ โฮมสเตย์ หอพักของโรงเรียน โฮมสเตย์
การสมัครโครงการเรียนแลกเปลี่ยนไฮสคูลฝรั่งเศส (SILC) เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
✓ ใบสมัคร พร้อมค่าสมัคร € 500 (18,000 บาท) (ค่าสมัครไม่สามารถขอเงินคืนได้ เมื่อทำการสมัครแล้ว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม)
✓ สำเนาพาสปอร์ต
✓ ใบทรานสคริปต์ หรือ ใบเกรดผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 2 ปีย้อนหลัง
✓ นัดวันและเวลาสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส ผ่าน Skype
✓ หลังจากผ่านการสัมภาษณ์ ทางโครงการเรียนแลกเปลี่ยนไฮสคูลที่ฝรั่งเศส จะเป็นผู้พิจารณาโรงเรียนฝรั่งเศส เมือง และโฮมสเตย์ที่เหมาะสมให้กับผู้สมัคร
✓ หากผู้สมัครต้องการเรียนติวภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติม (One-to-One Lessons) หลังจากที่เดินทางไปถึงฝรั่งเศสแล้ว สมารถสมัครเรียนเพิ่มได้ ค่าเรียน € 990 ต่อ 20 ชั่วโมง
จำนวนเทอม
ที่เลือกเรียนได้
เดือนที่เรียน วันหมดเขต
รับสมัคร
ค่าใช้จ่าย ไฮสคูลฝรั่งเศส
โดยประมาณ
ค่าใช้จ่าย มัธยมฝรั่งเศส
โดยประมาณ
ค่าใช้จ่าย ไฮสคูลฝรั่งเศส
โดยประมาณ
ค่าใช้จ่าย มัธยมฝรั่งเศส
โดยประมาณ
1 เทอม ม.ค.-มี.ค 15 ต.ค. € 3,200
ประมาณ 115,900 บาท
€ 4,600
ประมาณ 165,900 บาท
- -
1 เทอม เม.ย.-มิ.ย. 15 ก.ย. € 3,200
ประมาณ 115,900 บาท
€ 4,600
ประมาณ 165,900 บาท
- -
1 เทอม ก.ย.-ธ.ค. 15 เม.ย. หรือ
15 พ.ค.
€ 3,975
ประมาณ 143,900 บาท
€ 5,450
ประมาณ 196,900 บาท
- -
2 เทอม ก.ย.-ก.พ. 15 เม.ย. หรือ
15 พ.ค.
€ 4,750
ประมาณ 171,900 บาท
€ 6,750
ประมาณ 243,900 บาท
€ 7,500
ประมาณ 270,900 บาท
-
2 เทอม ม.ค.-มิ.ย. 15 ต.ค. € 4,750
ประมาณ 171,900 บาท
€ 6,750
ประมาณ 243,900 บาท
€ 7,500
ประมาณ 270,900 บาท
-
3 เทอม (1 ปี) ก.ย.-มิ.ย. 15 เม.ย. € 6,100
ประมาณ 219,900 บาท
€ 9,350
ประมาณ 336,900 บาท
€ 10,950
ประมาณ 394,500 บาท
€ 7,500
ประมาณ 270,00 บาท
หมายเหตุ            
ค่าใช้จ่าย รวม            
✓ ค่าสมัครและจัดหาโรงเรียนไฮสคูลฝรั่งเศส
✓ ค่าเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24/7
    ✓ ค่าจัดหาที่พักพร้อมอาหาร
✓ ค่ารถไปรับที่สนามบินตามวันที่กำหนด
    ✓ ค่าปฐมนิเทศที่เมืองปารีส สำหรับผู้สมัครหลักสูตร 1 ปีเท่านั้น
ค่าใช้จ่าย ไม่รวม            
✓ ค่าตั๋วรถไฟทั้งขาไปและกลับระหว่างเมือง
✓ ค่าอาหารกลางวันที่โรงเรียน
✓ ค่าตั๋วรถเมล์
    ✓ ค่าประกันสุขภาพและการเดินทาง
✓ ค่าจัดส่งเอกสารสำหรับวีซ่า
✓ ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน
    ✓ ค่าจิปาถะ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
✓ ค่าตั๋วเครื่องบิน
✓ ค่าวีซ่าฝรั่งเศส

 

 

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไปเรียนต่อต่างประเทศ บริการยื่นวีซ่าต่างประเทศ จัดกรุ๊ปทัวร์ซัมเมอร์แคมป์ กรุ๊ปทัวร์ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกันสุขภาพและการเดินทางต่างประเทศ