• +66 (0)62 396 5966
  • 603/147 Pracha-Uthit Rd., BKK

เรียนต่อมัธยมที่ประเทศฝรั่งเศส

เรียนต่อฝรั่งเศส ใน โรงเรียนประถมศึกษา และ โรงเรียนมัธยม ที่ประเทศฝรั่งเศส

ระบบการศึกษาของฝรั่งเศส ในระดับประถม มัธยมศึกษา ไฮสคูล ของประเทศฝรั่งเศส
ปฐมวัยก่อนวัยเรียน หรือ อนุบาลฝรั่งเศส (Kindergarten)
สำหรับนักเรียนอายุ 2-5 ขวบ มีเด็กมีอายุตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไป เข้ารับการศึกษา 99% ของจำนวนเด็กทั้งหมดโรงเรียนอนุบาลของรัฐเป็นบริการฟรี แต่ในโรงเรียนเอกชนผู้ปกครองต้องเสียค่าเล่าเรียนเอง โดยทั่วไปโรงเรียนอนุบาลแยกออกเป็น 3 ชั้นเรียนคือ ชั้นเล็ก (Pettite Section) ชั้นกลาง (Moyenne Section) และชั้นสูง (Grande Section)
ประถมศึกษา ฝรั่งเศส (Primary School)
สำหรับนักเรียนอายุ ตั้งแต่ 6-10 ปี เป็นการบริการฟรีและเป็นการศึกษาภาคบังคับ สำหรับเด็กฝรั่งเศส และเด็กต่างชาติในฝรั่งเศส
โรงเรียนระดับประถม ประกอบด้วย 5 ชั้น คือ
✅ ชั้นเตรียมประถมศึกษา Classe Preparatoire (CP)
✅ ชั้นประถมศึกษาตอนต้นปีที่ 1 Classe Elementaire 1 (CE1)
✅ ชั้นประถมศึกษาตอนต้นปีที่ 2 Classe Elementaire 2 (CE2)
✅ ชั้นประถมศึกษาตอนปลายปีที่ 1 Classe Moyenne 1 (CM1)
✅ ชั้นประถมศึกษาตอนปลายปีที่ 2 Classe Moyenne 2 (CM2)
มัธยมศึกษา ฝรั่งเศส (Secondary School)
สำหรับนักเรียนอายุ ตั้งแต่ 11-18 ปี ยังคงเป็นการบริการฟรี และส่วนหนึ่งยังคงเป็นการศึกษาภาคบังคับ สำหรับเด็กฝรั่งเศส และเด็กต่างชาติในฝรั่งเศส แยกออกเป็น 2 ระดับ คือ

1. มัธยมศึกษา (11-14 ปี) เป็นการศึกษาระบบเดียวกันทั้งหมด สถานศึกษาเรียกว่า "College" รับเด็กทุกคนที่สำเร็จจาก ชั้นประถมศึกษา ประกอบด้วย 4 ชั้น ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (Sixieme) เรียงลงมาตามลำดับจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (Troisieme) เป็นการเรียนการสอนทั่วไปในวิชาการสายสามัญ โดยยังไม่แยกออกเป็นวิชาเฉพาะด้าน

2. มัธยมปลาย (15-17ปี) สถานศึกษาเรียกว่า "Lycee" ภายหลังสำเร็จการศึกษา จะได้รับประกาศนียบัตรตามสาขาวิชา ที่เลือกศึกษา ซึ่งเริ่มแยกการศึกษาออกเป็น 2 ระบบ คือ

2.1 โรงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญและทางเทคโนโลยี (Lycee d'enseignement geneal et technologique) ใช้ระยะเวลาศึกษา 3 ปี เพื่อเตรียมสอบรับประกาศนียบัตรสายสามัญ (Baccalaureat general) หรือ ประกาศนียบัตรสายเทคโนโลยี (Baccalaureat technologique) หรือประกาศนียบัตรสายช่างเทคนิค (Brevet de technicien)

2.2 โรงเรียนมัธยมศึกษาสายวิชาชีพ (Lycee Professionnel) เพื่อเตรียมสอบรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP) หรือประกาศนียบัตรอาชีวศึกษา Brevet d'Etudes Professionnelles (BEP) และประกาศนียบัตรมัธยมปลายสายอาชีพ (Baccalaureat professionnel) ประกาศนียบัตร Baccalaureat เป็นกุญแจสำคัญสู่การศึกษา ต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งประกาศนียบัตรดังกล่าวนี้จะต้อง เป็นประกาศนียบัตรแห่งชาติ ที่ได้มาจากผลการสอบทั่วไป โดยข้อสอบกลางของรัฐ ไม่ใช่ประกาศนียบัตรของสถานศึกษา ซึ่งเป็นปัญหากับนักศึกษาไทย เพราะระบบการมอบ ประกาศนียบัตรแตกต่างกัน จึงทำให้ไม่สามารถนำประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ออกให้โดยสถานศึกษาในประเทศไทย ไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการเข้ารับการศึกษา ในระดับ อุดมศึกษาของฝรั่งเศสได้ จึงต้องไปเรียนใหม่ในฝรั่งเศส และสอบ ให้ได้ Baccalaureatf สาขาใดสาขาหนึ่งก่อน หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือ ต้องลงทะเบียน เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยก่อน เพื่อใช้เป็นหลักฐานว่า สามารถเข้ารับการศึกษาในระดับ อุดมศึกษาได้แล้ว จึงย้ายสถานศึกษาเข้าไปเรียนต่อใน มหาวิทยาลัยฝรั่งเศส

แหล่งที่มา สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 15 พ.ค. 2551

Saint Denis International School (Loches, France)

จุดเด่นเรียนมัธยมฝรั่งเศส ✅ เป็นโรงเรียนไฮสคูลเอกชนในเครือคาธอลิคที่เก่าแก่ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1858
✅ โรงเรียนตั้งอยู่ที่เมือง Loches ห่างจาก Paris ประมาณ 3 ชั่วโมง
✅ โรงเรียนใช้หลักสูตรฝรั่งเศส French Baccalauréat Programme
✅ ใช้ภาษาฝรั่งเศส (French) ในการเรียนการสอน และบางวิชาเป็นภาษาอังกฤษ (English) สามารถเรียนภาษาอังกฤษเสริมได้ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
✅ มีนักเรียนทั้งหมด 1,000 คน และมีนักเรียนต่างชาติประมาณ 60 คน จากหลายประเทศทั่วโลก แต่ยังไม่มีนักเรียนไทย
✅ นักเรียนต่างชาติอยู่หอพัก (Boarding) 5 วัน (จันทร์-ศุกร์) ในช่วงวันเปิดเรียน และอยู่โฮมสเตย์ 2 วัน (เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด)(ทางโรงเรียนจัดหาโฮมสเตย์ชาวฝรั่งเศสให้)
✅ หอพัก (ห้องละ 2-4 คน) พร้อมอาหาร 3 มื้อในวันเปิดเรียน และโฮมสเตย์พร้อมอาหาร 3 มื้อ ในวันหยุด
✅ เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. และเรียนประมาณ 10 วิชาต่อเทอม
✅ เมื่อจบการศึกษาสามารถสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรีที่ฝรั่งเศสได้เลย
✅ ค่าเรียนปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยที่ฝรั่งเศสไม่แพงมาก เริ่มที่ปีละ 2,800 € (ประมาณ 104,000 บาท)
รับสมัครนักเรียน
มัธยมฝรั่งเศส
✅ รับนักเรียนชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 12-16 ปี Grade 6-9 (Middle School/Collège)
✅ รับนักเรียนชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 16-19 ปี Grade 10-12 (High School/Lycée)
✅ รับนักเรียนชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 12-18 ปี ที่ต้องการเรียนภาษาฝรั่งเศสเพียงอย่างเดียว (French as a Foreign Language Classes) ตั้งแต่ 1 เทอม - 1 ปี
✅ รับนักเรียนชาย-หญิง ที่จบ ม. 6 และอายุไม่เกิน 18 ปี ที่ต้องการเรียนภาษาฝรั่งเศส 1 ปี เพื่อสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่ฝรั่งเศสในภายหลัง
หลักสูตรการเรียน
ไฮสคูลฝรั่งเศส
มีให้เลือกเรียน 2 หลักสูตร คือ
✅ สอนด้วยภาษาฝรั่งเศสเพียงอย่างเดียว (French Program)
✅ สอนด้วยภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษ (French + English Program)
หากน้องๆ ไม่มีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสก็สมัครเรียนได้ค่ะ โดยทางโรงเรียนมีโปรแกรมสอนพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสให้ค่ะ รวมอยู่ในค่าเทอมแล้วค่ะ และมีกิจกรรมไปทัศนศึกษานอกสถานที่ด้วยค่ะ
เทอมการศึกษา
มัธยมฝรั่งเศส
1 ปี มี 3 เทอม (10 เดือน)
✅ Autumn: Sep - Dec
✅ Spring: Jan - Mar
✅ Summer: Mar/April - Jun
เทอมหลักคือ September แต่นักเรียนใหม่ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสสามารถเริ่มเรียนได้ทุกเดือนค่ะ แต่ควรจะทำเรื่องสมัครเรียนล่วงหน้าอย่างน้อย 4 เดือนค่ะ
การสมัครเรียน
ไฮสคูลฝรั่งเศส
เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
✅ ใบสมัคร พร้อมค่าสมัคร (ค่าสมัครไม่สามารถขอเงินคืนได้ เมื่อทำการสมัครแล้ว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม)
✅ สำเนาพาสปอร์ต
✅ ใบทรานสคริปต์ หรือ ใบเกรดผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 2 ปีย้อนหลัง
✅ นัดวันและเวลาทำแบบทดสอบ English Placement Test และ Skype Interview
ค่าใช้จ่าย
ต่อ 1 ปีการศึกษา

มัธยมฝรั่งเศส
โปรแกรม รายละเอียดหลักสูตร
Programme A
French Level A1-A2
✅ เหมาะสำหรับนักเรียนที่ไม่มี พื้นฐานภาษาฝรั่งเศส
✅ ค่าใช้จ่าย เริ่มที่ € 28,380 (ประมาณ 1,100,000 บาท)
✅ หลักสูตรการเรียน ประกอบไปด้วย
✓  เรียนภาษาฝรั่งเศส F.L.E (Intensive French) จำนวน 25 ชั่วโมง/อาทิตย์
✓  เรียนวิชาการในคลาสเรียนปกติ
Programme B
French Level A2-B1-B2
✅ เหมาะสำหรับนักเรียนที่ผ่าน Programme A แล้ว
✅ ค่าใช้จ่าย เริ่มที่ € 21,630 (ประมาณ 799,000 บาท)
✅ หลักสูตรการเรียน ประกอบไปด้วย
✓  เรียนภาษาฝรั่งเศส F.L.E (Semi-Intensive French) จำนวน 7.5 ชั่วโมง/อาทิตย์
✓  เรียนวิชาการในคลาสเรียนปกติ
Programme C
French Level B2-C1+
✅ เหมาะสำหรับนักเรียนที่ผ่าน Programme B แล้ว
✅ ค่าใช้จ่าย เริ่มที่ € 17,795 (ประมาณ 656,000 บาท)
✅ หลักสูตรการเรียน ประกอบไปด้วย
✓  เรียนภาษาฝรั่งเศส (French for Literature) จำนวน 3 ชั่วโมง/อาทิตย์
✓  เรียนวิชาการในคลาสเรียนปกติ
Programme D
French Level A1-C1+
✅ เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเสริมบางวิชาเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจาก โปรแกรม A, B หรือ C
✅ ค่าใช้จ่าย เริ่มที่ € 2,700 (ประมาณ 99,500 บาท)
✅ เรียนเสริมวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ ในบางวิชา เช่น History, Geography, Intensive English, English Literature Optional programme in English History, Geography, Intensive English, English Literature
หมายเหตุ
✅ ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ รวม ค่าสมัครเรียน, ค่าหอพัก พร้อมอาหาร 3 มื้อทุกวัน, ค่าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา ค่ากิจกรรมภายในโรงเรียน
✅ ค่าใช้จ่าย ไม่รวม ค่าพาสปอร์ต, ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าตรวจสุขภาพ, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ เป็นต้น
✅ ค่าใช้จ่ายด้านบนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางโรงเรียนเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
✅ อัตราแลกเปลี่ยน 1 € ประมาณ 36 บาท ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางธนาคารเป็นผู้กำหนด
 

โรงเรียนมัธยมศึกษาฝรั่งเศส - โครงการเรียนแลกเปลี่ยนฝรั่งเศส 1 ปี
(Exchange Students Program in France)

จุดเด่นโปรแกรม
เรียนแลกเปลี่ยนฝรั่งเศส
✅ โปรแกรมเรียนแลกเปลี่ยนไฮสคูลฝรั่งเศส เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการเรียนภาษาฝรั่งเศส ศึกษาวัฒนธรรม วิชาการ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศฝรั่งเศส
✅ น้องๆ สามารถเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมกับตัวเองได้
โปรแกรมแลกเปลี่ยนฝรั่งเศส โปรแกรม รายละเอียดหลักสูตรแลกเปลี่ยนฝรั่งเศส 1 ปี
Classic ✅ หลักสูตรภาษาฝรั่งเศส (French Program)
✅ ระดับความรู้ด้านภาษาฝรั่งเศส อย่างน้อย A2/B1
✅ ทางโปรแกรมจะคัดเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมให้กับนักเรียน โดยโรงเรียนจะตั้งอยู่ในเมืองเล็ก
✅ รับนักเรียนชาย-หญิง อายุ 12-17 ปี
✅ ที่พักประเภทโฮมสเตย์
✅ เปิดเทอม ก.ย. หมดเขตรับใบสมัคร 15 เม.ย.
✅ ค่าใช้จ่าย เริ่มที่ €8,000 (ประมาณ 320,000 บาท)
Premium ✅ หลักสูตรภาษาฝรั่งเศส (French Program)
✅ ระดับความรู้ด้านภาษาฝรั่งเศส อย่างน้อย A2/B1
✅ ทางโปรแกรมจะคัดเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมให้กับนักเรียน โดยโรงเรียนจะตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ เช่น Paris, Lyon, Lille, Toulouse, Nantes
✅ รับนักเรียนชาย-หญิง อายุ 12-17 ปี
✅ ที่พักประเภทโฮมสเตย์
✅ เปิดเทอม ก.ย. หมดเขตรับใบสมัคร 15 เม.ย.
✅ ค่าใช้จ่าย เริ่มที่ €10,000 (ประมาณ 400,000 บาท)
Boarding School ✅ หลักสูตรภาษาฝรั่งเศส (French Program)
✅ ระดับความรู้ด้านภาษาฝรั่งเศส อย่างน้อย A2/B1
✅ ทางโปรแกรมจะคัดเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมให้กับนักเรียน ขึ้นอยู่กับหอพักว่างในช่วงนั้น
✅ รับนักเรียนชาย-หญิง อายุ 14-17 ปี
✅ ที่พักประเภทหอพักของโรงเรียน
✅ เปิดเทอม ก.ย. หมดเขตรับใบสมัคร 15 เม.ย.
✅ ค่าใช้จ่าย เริ่มที่ €12,000 (ประมาณ 480,000 บาท)
European Section ✅ หลักสูตร 2 ภาษา คือ ภาษาฝรั่งเศส และ ภาษาอังกฤษ (French & English Program)
✅ ระดับความรู้ด้านภาษาฝรั่งเศส อย่างน้อย A2/B1
✅ ทางโปรแกรมจะคัดเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมให้กับนักเรียน โดยโรงเรียนจะตั้งอยู่ในเมืองเล็ก
✅ รับนักเรียนชาย-หญิง อายุ 14-17 ปี
✅ ที่พักประเภทโฮมสเตย์
✅ เปิดเทอม ก.ย. หมดเขตรับใบสมัคร 15 เม.ย.
✅ ค่าใช้จ่าย เริ่มที่ €10,000 (ประมาณ 400,000 บาท)

หมายเหตุ
ค่าใช้จ่าย รวม
✅ ค่าสมัครและจัดหาโรงเรียนไฮสคูลฝรั่งเศส
✅ ค่าเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24/7
✅ ค่าจัดหาที่พักพร้อมอาหาร
✅ ค่ารถไปรับที่สนามบินตามวันที่กำหนด
✅ ค่าปฐมนิเทศที่เมืองปารีส สำหรับผู้สมัครหลักสูตร 1 ปีเท่านั้น

ค่าใช้จ่าย ไม่รวม
✅ ค่าตั๋วรถไฟทั้งขาไปและกลับระหว่างเมือง
✅ ค่าอาหารกลางวันที่โรงเรียน
✅ ค่าตั๋วรถเมล์
✅ ค่าประกันสุขภาพและการเดินทาง
✅ ค่าจัดส่งเอกสารสำหรับวีซ่า
✅ ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน
✅ ค่าตั๋วเครื่องบิน
✅ ค่าวีซ่าฝรั่งเศส
✅ ค่าจิปาถะ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

การสมัครโครงการ
เรียนแลกเปลี่ยนไฮสคูลฝรั่งเศส (SILC)
เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
✅ ใบสมัคร พร้อมค่าสมัคร € 500 (18,000 บาท) (ค่าสมัครไม่สามารถขอเงินคืนได้ เมื่อทำการสมัครแล้ว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม)
✅ สำเนาพาสปอร์ต
✅ ใบทรานสคริปต์ หรือ ใบเกรดผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 2 ปีย้อนหลัง
✅ นัดวันและเวลาสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส ผ่าน Skype
✅ หลังจากผ่านการสัมภาษณ์ ทางโครงการเรียนแลกเปลี่ยนไฮสคูลที่ฝรั่งเศส จะเป็นผู้พิจารณาโรงเรียนฝรั่งเศส เมือง และโฮมสเตย์ที่เหมาะสมให้กับผู้สมัคร
✅ หากผู้สมัครต้องการเรียนติวภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติม (One-to-One Lessons) หลังจากที่เดินทางไปถึงฝรั่งเศสแล้ว สมารถสมัครเรียนเพิ่มได้ ค่าเรียน € 990 ต่อ 20 ชั่วโมง

 

 

 

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไปเรียนต่อต่างประเทศ บริการยื่นวีซ่าต่างประเทศ จัดกรุ๊ปทัวร์ซัมเมอร์แคมป์ กรุ๊ปทัวร์ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกันสุขภาพและการเดินทางต่างประเทศ