• +66 (0)62 396 5966
  • 603/147 Pracha-Uthit Rd., BKK

เรียนต่อมัธยมที่ประเทศเดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน

เรียนต่อเดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ใน โรงเรียนประถมศึกษา และ โรงเรียนมัธยม ที่ประเทศเดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน

โปรแกรมเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปี ณ เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน

(Student Exchanage Program in Denmark, Norway and Sweden)

จุดเด่นของโครงการ ✅ โครงการเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปี (10 เดือน) ในแถบประเทศสแกนดิเนเวีย
✅ รับนักเรียนชาย-หญิง อายุ 15 - 17 ปี กำลังศึกษาในระดับชั้น ม.3-5
✅ ผู้สมัครสามารถเลือกประเทศได้ คือ เดนมาร์ก (Denmark) นอร์เวย์ (Norway) หรือ สวีเดน (Sweden)
✅ เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการไปเรียนแลกเปลี่ยนในโรงเรียนไฮสคูลของรัฐบาล ในประเทศ เดนมาร์ก (Denmark) นอร์เวย์ (Norway) หรือ สวีเดน (Sweden)
✅ พักอยู่โฮมสเตย์อาสาสมัครซึ่งเป็นชาวเมืองท้องถิ่นในประเทศนั้นๆ พร้อมอาหาร 3 มื้อ
✅ ผู้สมัครจะต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
✅ ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาเดนิช (Danish) นอร์วีเจี้ยน (Norwegian) หรือ ภาษาสวีดิช (Swedish) ในระดับดี แต่ควรจะมีพื้นฐานเบื้องต้นบ้าง
✅ ผู้สมัครจะได้เรียนในโรงเรียนรัฐบาลที่ทางโครงการได้คัดเลือกมาให้ โดยเป็นการเรียนตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-15.30 น.
✅ ผู้สมัครจะมีโอกาสได้เรียนรู้ทั้งทางด้านภาษาท้องถิ่น วิชาการ และวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ
✅ ไม่จำเป็นต้องใส่ยูนิฟอร์ม
✅ มีโปรแกรม Orientation Camp 3 วัน เฉพาะเริ่มเรียนในเทอมสิงหาคม เมื่อสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนของประเทศ เดนมาร์ก (Copenhagen - Denmark) หรือ นอร์เวย์ (Oslo - Norway)
เทอมการศึกษา
มัธยมเดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน
✅ สำหรับประเทศ เดนมาร์ก (Denmark) หรือ สวีเดน (Sweden)
เทอม 1 Fall Semester : กลางเดือน สิงหาคม - ธันวาคม
✓ ปิดรับใบสมัคร 1 เม.ย. 2564
✓ วันที่เดินทางไปถึง 4 ส.ค. 2564
เทอม 2 Spring Semester : ธันวาคม - มิถุนายน
✓ ปิดรับใบสมัคร 1 ต.ค. 2564
✓ วันที่เดินทางไปถึง 3 ม.ค. 2565
✅ สำหรับประเทศ นอร์เวย์ (Norway)
✓ ปิดรับใบสมัคร 1 เม.ย. 2564
✓ วันที่เดินทางไปถึง 11 ส.ค. 2564
เทอม 2 Spring Semester : ธันวาคม - มิถุนายน
✓ ปิดรับใบสมัคร 1 ต.ค. 2564
✓ วันที่เดินทางไปถึง 3 ม.ค. 2565
การสมัครเรียน
ไฮสคูลเดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน
เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
✅ ใบสมัคร พร้อมชำระค่าโครงการ
✅ สำเนาพาสปอร์ต
✅ ใบทรานสคริปต์ หรือ ใบเกรดผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 2 ปีย้อนหลัง
✅ English Placement Test และ Skype Interview เป็นภาษาอังกฤษ
ค่าใช้จ่าย
ต่อ 1 ปีการศึกษา
มัธยมเดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน
ค่าเข้าโครงการ และโฮมสเตย์อาสาสมัครพร้อมอาหาร เริ่มที่ €9,990 (ประมาณ 380,000 บาท)
ค่าประกันสุขภาพและการเดินทาง €1,000 (ประมาณ 38,000 บาท)
หมายเหตุ
✅ ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ รวม ค่าเรียน ค่าโฮมสเตย์อาสาสมัครพร้อมอาหาร 3 มื้อทุกวัน ค่ารถไปรับสนามบินไปส่งยังที่พัก
ค่าใช้จ่าย ไม่รวม ค่าพาสปอร์ต ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าตรวจสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ ค่าวีซ่า ค่าใช้จ่ายส่วนตัวตลอดระยะเวลาที่เรียนอยู่ เป็นต้น
✅ ค่าใช้จ่ายด้านบนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางโรงเรียนเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
✅ อัตราแลกเปลี่ยน € 1ประมาณ 38 บาท ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางธนาคารเป็นผู้กำหนด
เงื่อนไขการชำระค่าโครงการ ค่าเข้าโครงการ และโฮมสเตย์อาสาสมัครพร้อมอาหาร เริ่มที่ €9,990 (ประมาณ 380,000 บาท) แบ่งชำระ 2 งวด
✓ ค่าโครงการงวดที่ 1 : €3,000 (ประมาณ 120,000 บาท) ชำระพร้อมเอกสารการสมัคร
✓ ค่าโครงการงวดที่ 2 : ค่าโครงการที่เหลือพร้อม ค่าประกันสุขภาพและการเดินทาง €6,990+€1,000 (ประมาณ 260,000+38,000 บาท) ชำระหลังจากได้รับการยืนยันที่เรียนและโฮมสเตย์ เพื่อเตรียมการออกเอกสารยืนยัน
หลังจากชำระค่าโครงการงวดที่ 1 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าโครงการงวดที่ 1 หากผู้สมัครเปลี่ยนใจไม่ร่วมโครงการด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ในช่วงระยะเวลาการดำเนินการจัดหาโรงเรียนและโฮมสเตย์
หลังจากชำระค่าโครงการงวดที่ 2 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าโครงการงวดที่ 1 และ 2 หากผู้สมัครเปลี่ยนใจไม่ร่วมโครงการด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม หลังจากที่ได้รับการยืนยันตอบรับจากโรงเรียนและโฮมสเตย์แล้ว
ดังนั้นผู้สมัครควรจะพิจารณาให้รอบคอบและครบถ้วนในทุกด้านก่อนทำการสมัคร

 

 

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไปเรียนต่อต่างประเทศ บริการยื่นวีซ่าต่างประเทศ จัดกรุ๊ปทัวร์ซัมเมอร์แคมป์ กรุ๊ปทัวร์ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกันสุขภาพและการเดินทางต่างประเทศ