• +66 (0)62 396 5966
  • 603/147 Pracha-Uthit Rd., BKK

เรียนต่อมัธยมที่ประเทศแคนาดา

เรียนต่อแคนาดา ใน โรงเรียนประถมศึกษา และ โรงเรียนมัธยม ที่ประเทศแคนาดา

ระบบการศึกษาของแคนาดา ในระดับประถม มัธยมศึกษา ของประเทศแคนาดา

โรงเรียนมัธยมศึกษาแคนาดา (High School in Canada) สามารถแบ่งได้ ดังนี้

ประเภท (Type) โรงเรียนรัฐบาลแคนาดา
(Government Schools)
โรงเรียนเอกชนแคนาดา
(Private Schools)
รายละเอียด แต่ละโรงเรียนนั้นจะบริหารงานโดยกรรมการการศึกษาของแต่ละมณฑลหรือเมืองนั้นๆ โรงเรียนรัฐบาลในแคนาดาถือว่ามีคุณภาพดีมากเพราะรัฐบาล ถือความสำคัญและคุณภาพของการเรียนการสอนเป็นหลัก เกือบทุกโรงเรียนจะมีทั้งนักเรียนชาวแคนาดา และ นักเรียนต่างชาติรวมกัน โดยสัดส่วนของนักเรียนต่างชาติ จะถูกแบ่งไปในทุกโรงเรียนของเขตการศึกษานั้นๆ เงื่อนไขการรับนักเรียนต่างชาติ ขึ้นอยู่กับนโยบายของกรรมการแต่ละมณฑลที่เป็นผู้กำหนด ทุกโรงเรียนจะมี หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมความพร้อม ให้นักเรียนต่างชาติด้วย โรงเรียนรัฐบาลเกือบทุกโรงเรียนจะป็นโรงเรียนสหศึกษา และนักเรียนต่างชาติพักอยู่กับโฮมสเตย์ที่ทางโรงเรียนเป็นผู้จัดหา ที่จะต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการของแต่ละ มณฑล โดยส่วนใหญ่จะมีหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนเหมือน โรงเรียนรัฐบาล มีทั้งโรงเรียนแบบสหศึกษา หญิงล้วน ชายล้วน โรงเรียนของคาธอลิก โรงเรียนแบบประจำ และแบบไป-กลับ
ชายล้วน ( Boys) - มี
หญิงล้วน (Girls) - มี
สหศึกษา (Co-Ed) มี มี
ประเภทของที่พัก
(Accomodation)
โฮมสเตย์ มีหอพัก และ โฮมสเตย์


ในแต่ละมณฑลจะมีระบบการศึกษาเป็นของตัวเอง แต่ก็มีมาตรฐานกลางที่เชื่อถือได้ว่ามีคุณภาพเหมือนกัน โดยผู้ปกครองและนักเรียน จะต้องเลือกมณฑลหรือเมืองที่สนใจจะส่งบุตรหลานไปเรียนต่อ แล้วทางแต่ละมณฑลหรือเมือง จะเป็นผู้พิจารณาใบสมัครและคุณวุฒิของนักเรียน ก่อนตอบรับเข้าเรียนในโรงเรียนใด โรงเรียนหนึ่ง ในเขตมณฑลหรือเมืองนั้นๆ

สำหรับนักเรียนไทย ที่ต้องการได้รับใบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ควรจะไปเริ่มเรียนใน Grade 10 จนจบการศึกษาในระดับ Grade 12 หากต้องการไปเริ่มเรียนใน Grade 11 ก็สามารถทำได้เช่นกัน เพียงแต่น้องๆ จะต้องขยันมากขึ้นเป็น 2 เท่าเพื่อให้เรียนจนสำเร็จหลักสูตร

ชั้นเรียน
(Grade)
หลักเกณฑ์ในการจบหลักสูตร ในมณฑลบริติช โคลัมเบีย แคนาดา
(British Columbia)
นักเรียนจะต้องสอบผ่านอย่างน้อย 80 เครดิต (Credits) ใน Grade 10, 11 และ 12 โดยต้องมีอย่างน้อย 48 เครดิต (Credits) ในวิชาเหล่านี้
หลักเกณฑ์ในการจบหลักสูตรใน มณฑลอัลเบอร์ต้า แคนาดา
(Alberta)

 นักเรียนจะต้องสอบผ่านอย่างน้อย 100 เครดิต (Credits) จาก
Grade 10 ✅ English 10 (4 credits)
✅ Math 10 (4 credits)
✅ Science 10 (4 credits)
✅ Social Studies 10 (4 credits)
✅ Physical Education 10 (4 credits)
✅ Planning 10 (4 credits)
35 credits ในวิชาเหล่านี้
✅ Social Studies 30-1 or English 30-2
✅ Math 20-1 or Math 20-2 or Math 20-3
✅ Science 20 or 24 or Biology 20 or Chemistry 20 or Physics 20
✅ Physical Education 10 (3 credits)
✅ Career and Life Management (CALM) 20 (3 credits)
Grade 11 ✅ English 11 (4 credits)
✅ Math 11 (4 credits)
✅ Science 11 or 12 (4 credits)
✅ Social Studies 11 (4 credits)
35 credits อีก 10 เครดิต รวมกัน จากวิชาเหล่านี้:
✅ Career and Technology Studies (CTS)
✅ Fine Arts
✅ Second Languages (French, Spanish, etc.)
✅ Physical Education 20 and/or 30
Grade 12

✅ English 12 (4 credits)
✅ Fine Arts and/or Applied Skills 10, 11, 12 (4 credits)

Students must also:
✅ Earn 4 Graduation Portfolio Assessment credits. The Portfolio is a paper-based or electronic collection of students’ work or other records of achievement. It focuses on: information technology, community involvement, personal health, employability skills, education and career planning, and art and design.
✅ Complete a minimum of 28 elective credits.
✅ Five Graduation Program Exams in Grade 10-12 are required for graduation, including a Grade 12 English exam.

30 credits อีก 10 เครดิต ในลีเวล 30 รวมถึง
✅ English 30-1 หรือ 30-2 และ
✅ Social Studies 30-1 หรือ 30-2

โรงเรียนประถมแคนาดา และ โรงเรียนมัธยมแคนาดา สามารถแบ่งชั้นเรียนตามอายุได้เป็น

โรงเรียนแคนาดา ชั้นเรียน (Grade) อายุ (ปี) เทอมการศึกษาของโรงเรียนแคนาดา
Elementary / Primary School
นักเรียน Year 1-6
จะต้องอาศัยอยู่กับพ่อ หรือ แม่ ตลอดระยะเวลาการศึกษา
K 5 โดยส่วนใหญ่ แบ่งเป็น 2 เทอม ต่อ 1 ปี
หากนักเรียนมีความประสงค์ที่จะต้องการเรียนในเทอมที่ 1 จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือน พฤษภาคม ของทุกปี
เนื่องจากจะต้องทำการสมัครไปยังโรงเรียน การเลือกวิชาเรียนที่ต้องการ เพื่อป้องกันความผิดหวังค่ะ

เทอม 1 : Fall Term

เดือน กันยายน - มกราคม

เทอม 2 : Spring Term
เดือน กุมภาพันธ์ - มิถุนายน
1 6
2 7
3 8
4 9
5 10
6 11
Junior High School
นักเรียน Year 7-9
พักอยู่กับโฮมสเตย์ หรือ หอพักของทางโรงเรียนได้
7 12
8 13
9 14
Senior High School
นักเรียน Year 10-12
พักอยู่กับโฮมสเตย์ หรือ หอพักของทางโรงเรียนได้
10 15
11 16
12 17
เอกสารการสมัครเรียนในโรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา
✅ เตรียมเอกสารพาสปอร์ต และทรานสคริป/ใบเกรด ย้อนหลัง 3 ปี รวมผลการเรียนปัจจุบันด้วย เป็นภาษาอังกฤษ
✅ ชำระค่าใบสมัคร (ขึ้นอยู่กับทางโรงเรียนเรียกเก็บ)
✅ ในบางโรงเรียนอาจจะมีนัดหมายเพื่อทำแบบทดสอบ English (Reading/Writing/Listening) และ Math
✅ ในบางโรงเรียนอาจจะมีนัดหมายเพื่อทำการสัมภาษณ์ (Skype Interview)
✅ ถ้าคะแนนผ่านเกณฑ์ จะสามารถทำการสมัครเรียนได้


แนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญาตรีหลักสูตรอินเตอร์ในไทย สำหรับ นักเรียนที่จบจากโรงเรียนมัธยมในแคนาดาสามารถเข้าเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญาตรีหลักสูตรอินเตอร์ (International Program) ในประเทศไทย ในหลากสาขาวิชา เช่น แพทยศาสตร์ วิศวะ วิทยาศาสตร์ บริหาร เศรษศาสตร์ สถาปัตย์ ดีไซน์ เป็นต้น ในมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์ มหิดล เกษตรศาสตร์ ศิลปากร มศว เป็นต้น

Convoy International Secondary Academy (Toronto, Canada)
เลือกเรียนหลักสูตรออนไลน์ ค่าเรียนเริ่มที่ ปีละ 144,000 บาท

เมือง แคนาดา : Toronto (Ontario)
รับสมัครนักเรียน : อายุ 14/15-17 ปี (Grade 9-12) ชาย-หญิง
จุดเด่นโรงเรียน ✅ โรงเรียนไฮสคูลสหศึกษาของเอกชน จำนวนนักเรียนไม่เยอะ ทำให้ครูอาจารย์ดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง
✅ เปิดรับสมัครนักเรียนชาย-หญิง ทั้งนักเรียนแคนาดาและนักเรียนต่างชาติ Grade 9-12
✅ เมื่อจบการศึกษาจะได้วุฒิบัตรจาก Ontario Secondary School Diploma (OSSD) สามารถนำไปสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ที่ แคนาดา อเมริกา ออสเตรเลีย เป็นต้น
✅ การเรียนการสอน แบ่งเป็น 2 แบบ
✓  เรียนที่แคมปัส (Excellence Program/OSSD Program) เรียนที่ Convoy Interntional Secondary Academy - Essa Campus เพียง 1 ชั่วโมงจากใจกลางเมืองโตรอนโต้ อยู่หอพัก ห้องละ 2 คน พร้อมอาหาร 3 มื้อ พร้อมครูดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
✓  เรียนออนไลน์ที่เมืองไทย (Moodle Program/Moodle Live Program) โดยคณะครูอาจารย์จาก Convoy Online School - Markham ย่านใจกลางเมืองโตรอนโต้
✅ มีครูคอยดูแลในชั่วโมงทำการบ้าน และ มีติวหลังเลิกเรียน
✅ มีคลาสเรียนเตรียมสอบเพื่อยื่นคะแนนต่อในระดับมหาวิทยาลัย IELTS/TOEFL/SAT
✅ มีเรียนภาษาอังกฤษเสริม สำหรับนักเรียนที่อ่อนภาษาอังกฤษ
✅ มีตารางนัดพบครูด้านวิชาการ และครูแนะแนวเป็นประจำ เพื่อประเมินแนวทางการเรียน
✅ มีกิจกรรมหลังเลิกเรียน และช่วงวันหยุด เช่น กีฬา ทัศนศึกษา
✅ นักเรียนนต้องใส่ชุดนักเรียน (Uniform)
✅ นักเรียนสามารถมาทดลองเรียนระยะสั้น 1 เทอมได้
หลักสูตรการเรียน แคนาดา และ ค่าใช้จ่าย แคนาดา
ต่อ 1 ปีการศึกษา

: ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน มีนักเรียนประมาณ 8-10 คน ต่อ ห้อง ทำให้ครูดูแลได้ทั่วถึง โดยสามารถเลือกเรียนได้ 4 แบบ คือ

1. หลักสูตร Excellence Program (On Campus) - ค่าเรียนเริ่มที่ปีละ CAD$ 21,000 (ประมาณ 504,000 บาท)
✅ สำหรับนักเรียน Grade 9-12
✅ เรียนที่ Convoy Interntional Secondary Academy - Essa Campus เพียง 1 ชั่วโมงจากใจกลางเมืองโตรอนโต้ อยู่หอพัก ห้องละ 2 คน พร้อมอาหาร 3 มื้อ พร้อมครูดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
✅ เป็นหลักสูตรการเรียนไฮสคูลแบบเข้มข้น ที่เน้นเป้าไปสู่การเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชื่อดังของแคนาดา
✅ มีครูคอยดูแลในชั่วโมงทำการบ้าน และ มีติวหลังเลิกเรียน
✅ มีคลาสเรียนเตรียมสอบเพื่อยื่นคะแนนต่อในระดับมหาวิทยาลัย IELTS/TOEFL/SAT
✅ มีเรียนภาษาอังกฤษเสริม (ELS Support)
✅ มีตารางนัดพบครูด้านวิชาการ และครูแนะแนวเป็นประจำ เพื่อประเมินแนวทางการเรียน
✅ เมื่อเรียนจบการศึกษาจะได้วุฒิบัตรจาก Ontario Secondary School Diploma (OSSD)
2. หลักสูตร OSSD Program (On Campus) - ค่าเรียนเริ่มที่ปีละ CAD$ 14,000 (ประมาณ 336,000 บาท)
✅ สำหรับนักเรียน Grade 9-12
✅ เรียนที่ Convoy Interntional Secondary Academy - Essa Campus เพียง 1 ชั่วโมงจากใจกลางเมืองโตรอนโต้ อยู่หอพัก ห้องละ 2 คน พร้อมอาหาร 3 มื้อ พร้อมครูดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
✅ เป็นหลักสูตรการเรียนไฮสคูลแบบปกติ
✅ มีตารางนัดพบครูด้านวิชาการ และครูแนะแนวเป็นประจำ เพื่อประเมินแนวทางการเรียน
✅ เมื่อเรียนจบการศึกษาจะได้วุฒิบัตรจาก Ontario Secondary School Diploma (OSSD)
3. หลักสูตร Moodle Program (Online) - ค่าเรียนเริ่มที่ปีละ CAD$ 6,000 (ประมาณ 144,000 บาท)
✅ สำหรับนักเรียน Grade 9-12
✅ เป็นการเรียนไฮสคูลผ่านระบบออนไลน์ เมื่อเรียนจบการศึกษาจะได้วุฒิบัตรจาก Ontario Secondary School Diploma (OSSD) สามารถนำไปสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ที่ แคนาดา อเมริกา ออสเตรเลีย เป็นต้น เหมือนการเรียนในโรงเรียนตามปกติ
✅ โดยคณะครูอาจารย์จาก Convoy Online School - Markham ย่านใจกลางเมืองโตรอนโต้
✅ มีตารางนัดพบครูด้านวิชาการ และครูแนะแนวเป็นประจำ เพื่อประเมินแนวทางการเรียน
✅ มีตารางนัดพบผู้ปกครองเป็นประจำ เพื่อประเมินการเรียน
✅ หากปีนี้นักเรียนเลือกเรียนแบบ Moodle Program (Online) แล้วในปีถัดไป สามารถเลือกเรียนแบบ OSSD Program (On Campus) หรือ Excellence Program (On Campus) ได้ โดยชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
4. หลักสูตร Moodle Live Program (Online) - ค่าเรียนเริ่มที่ปีละ CAD$ 10,800 (ประมาณ 259,000 บาท)
✅ สำหรับนักเรียน Grade 9-12
✅ เป็นการเรียนไฮสคูลผ่านระบบออนไลน์ เมื่อเรียนจบการศึกษาจะได้วุฒิบัตรจาก Ontario Secondary School Diploma (OSSD) สามารถนำไปสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ที่ แคนาดา อเมริกา ออสเตรเลีย เป็นต้น เหมือนการเรียนในโรงเรียนตามปกติ
✅ โดยคณะครูอาจารย์จาก Convoy Online School - Markham ย่านใจกลางเมืองโตรอนโต้
✅ เป็นการเรียนผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom 
✅ มีตารางนัดพบครูด้านวิชาการ และครูแนะแนวเป็นประจำ เพื่อประเมินแนวทางการเรียน
✅ มีตารางนัดพบผู้ปกครองเป็นประจำ เพื่อประเมินการเรียน
✅ หากปีนี้นักเรียนเลือกเรียนแบบ Moodle Live Program (Online) แล้วในปีถัดไป สามารถเลือกเรียนแบบ OSSD Program (On Campus) หรือ Excellence Program (On Campus) ได้ โดยชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้าหากเลือกไปเรียนที่ Convoy Interntional Secondary Academy - Essa Campus หากเลือกในหลักสูตรOSSD Program (On Campus) หรือ Excellence Program (On Campus)
✓ ค่าหอพักพร้อมอาหาร 3 มื้อ เริ่มที่ CAD$ 800/เดือน (ประมาณ 20,000 บาท)
✓ ค่าประกันสุขภาพและการเดินทาง เริ่มที่ CAD$ 600/ปี (ประมาณ 15,000 บาท)
✓ ค่าการ์เดี้ยน เริ่มที่ CAD$ 1,000/ปี (ประมาณ 25,000 บาท)
✓ ค่ากิจกรรมช่วงวันหยุด เริ่มที่ CAD$ 500/ปี (ประมาณ 13,000 บาท)
ค่าใช้จ่าย ไม่รวม ค่าพาสปอร์ต, ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าตรวจสุขภาพ, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ, ตลอดระยะเวลาที่เรียนอยู่, ค่าสอบ, ค่าทริปในช่วงปิดเทอม, ค่าเรียนดนตรี เป็นต้น
✅ ค่าใช้จ่ายด้านบนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางโรงเรียนเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
✅ อัตราแลกเปลี่ยน 1 CAD$ ประมาณ 25 บาท ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางธนาคารเป็นผู้กำหนด

หลักเกณฑ์ในการจบการศึกษา : เกณฑ์ในการจบการศึกษาระดับไฮสคูลและได้วุฒิบัตรจาก Ontario Secondary School Diploma (OSSD) เป็นดังนี้
✅ ระบบการเรียนไฮสคูล Grade 9-12 จะมีจำนวนหน่วยกิตทั้งหมด 30 หน่วยกิต (Credits)
✅ โดย 18 หน่วยกิต เป็นวิชาบังคับ (Compulsory Courses) และ อีก 12 หน่วยกิตเป็นวิชาเลือก (Optional Courses)
✅ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 1 วิชา
✅ สอบผ่าน Ontario English Test
✅ เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน อย่างน้อย 40 ชั่วโมง
เทอมการศึกษา แคนาดา : โรงเรียน Convoy Interntional Secondary Academy - Essa Campus (1 ปี มี 4 เทอม)
✅ เทอม 1 : ก.ย. - พ.ย.
✅ เทอม 2 : พ.ย. - ม.ค.
✅ เทอม 3 : ม.ค. - มี.ค.
✅ เทอม 4 : เม.ย. - มิ.ย.
✅ นักเรียนสามารถสมัครเรียน Grade 9-10 ได้ทุกเทอม ยกเว้น Grade 11 เริ่มเรียนได้เฉพาะเทอม 1 เท่านั้น
การสมัครเรียน แคนาดา ✅ อายุ 15 ปี+
✅ จบ ม. 3 เป็นอย่างน้อย
✅ สำเนาพาสปอร์ต
✅ ใบสมัคร พร้อมค่าสมัคร CAD$ 500 (ประมาณ 12,500 บาท) (ค่าสมัครไม่สามารถขอเงินคืนได้ เมื่อทำการสมัครแล้ว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม)
✅ ใบทรานสคริปต์ หรือ ใบเกรดผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 2 ปีย้อนหลัง
✅ นัดวันและเวลาทำแบบทดสอบ Math and English Placement Test และ Skype Interview
วีดีโอแนะนำโรงเรียน
30303030
20202020
https://www.youtube.com/watch?v=869qqNmIvPs
https://www.youtube.com/watch?v=xRnHoYgG81A
https://www.youtube.com/watch?v=J6UTa13RqEE
https://www.youtube.com/watch?v=AUP7l8cwsfM
https://www.youtube.com/watch?v=PKV3CT38bPk
 

Kanata Academy (Ottawa, Canada)
มีทุนการศึกษาให้กับน้องๆ ที่เลือกเรียนหลักสูตรออนไลน์ Kanata Academy Online (Online Program)
ค่าเรียนปกติ เริ่มที่ ปีละ 544,000 บาท เหลือชำระเพียง 199,000 บาท

เมือง แคนาดา : Ottawa ห่างจาก Montreal ประมาณ 2 ชั่วโมง
รับสมัครนักเรียน : อายุ 14/15-17 ปี (Grade 9-12) ชาย-หญิง
จุดเด่นโรงเรียน ✅ โรงเรียนไฮสคูลสหศึกษาของเอกชน จำนวนนักเรียนไม่เยอะ ทำให้ครูอาจารย์ดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง
✅ เปิดรับสมัครนักเรียนชาย-หญิง ทั้งนักเรียนแคนาดาและนักเรียนต่างชาติ Grade 9-12
✅ เมื่อจบการศึกษาจะได้วุฒิบัตรจาก Ontario Secondary School Diploma (OSSD) สามารถนำไปสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ที่ แคนาดา อเมริกา ออสเตรเลีย เป็นต้น
✅ การเรียนการสอน แบ่งเป็น 2 แบบ
✓  เรียนที่แคมปัส (Stittsville Campus - On Campus) เรียนที่ Kanata Academy เพียง 20 นาที จากใจกลางเมือง Ottawa อยู่โฮมสเตย์พร้อมอาหาร
✓  เรียนออนไลน์ที่เมืองไทย (Online Program)
หลักสูตรการเรียน แคนาดา และ ค่าใช้จ่าย แคนาดา
ต่อ 1 ปีการศึกษา

: ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน มีนักเรียนประมาณ 8-10 คน ต่อ ห้อง ทำให้ครูดูแลได้ทั่วถึง โดยสามารถเลือกเรียนได้ 3 แบบ คือ

1. หลักสูตร Kanata Academy (Stittsville Campus - On Campus) - ค่าเรียน+โฮมสเตย์พร้อมอาหาร เริ่มที่ปีละ CAD$ 54,000 (ประมาณ 1,410,000 บาท)
✅ สำหรับนักเรียน Grade 9-12
✅ เรียนที่ Kanata Academy เพียง 20 นาที จากใจกลางเมือง Ottawa อยู่โฮมสเตย์พร้อมอาหาร
✅ เมื่อเรียนจบการศึกษาจะได้วุฒิบัตรจาก Ontario Secondary School Diploma (OSSD)
2. หลักสูตร Kanata Academy Online (Online Program) - มีทุนการศึกษาให้กับน้องๆ ที่เลือกเรียนหลักสูตรออนไลน์ Kanata Academy Online (Online Program) ค่าเรียนปกติ เริ่มที่ ปีละ 544,000 บาท เหลือชำระเพียง 199,000 บาท
✅ สำหรับนักเรียน Grade 9-12
✅ เป็นการเรียนไฮสคูลผ่านระบบออนไลน์ เมื่อเรียนจบการศึกษาจะได้วุฒิบัตรจาก Ontario Secondary School Diploma (OSSD) สามารถนำไปสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ที่ แคนาดา อเมริกา ออสเตรเลีย เป็นต้น เหมือนการเรียนในโรงเรียนตามปกติ
✅ โดยคณะครูอาจารย์จาก Convoy Online School - Markham ย่านใจกลางเมืองโตรอนโต้
✅ มีครูและติวเตอร์ เฉพาะสำหรับนักเรียน
✅ หากปีนี้นักเรียนเลือกเรียนแบบ Kanata Academy Online (Online Program) แล้วในปีถัดไป สามารถเลือกเรียนแบบ Kanata Academy (Stittsville Campus - On Campus) ได้ โดยชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

หมายเหตุ
หากเลือกเรียน Kanata Academy (Stittsville Campus - On Campus) ค่าใช้จ่าย ไม่รวม ค่าพาสปอร์ต, ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าตรวจสุขภาพ, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ, ตลอดระยะเวลาที่เรียนอยู่, ค่าสอบ, ค่าทริปในช่วงปิดเทอม, ค่าเรียนดนตรี เป็นต้น
✅ ค่าใช้จ่ายด้านบนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางโรงเรียนเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
✅ อัตราแลกเปลี่ยน 1 CAD$ ประมาณ 25 บาท ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางธนาคารเป็นผู้กำหนด

หลักเกณฑ์ในการจบการศึกษา : เกณฑ์ในการจบการศึกษาระดับไฮสคูลและได้วุฒิบัตรจาก Ontario Secondary School Diploma (OSSD) เป็นดังนี้
✅ ระบบการเรียนไฮสคูล Grade 9-12 จะมีจำนวนหน่วยกิตทั้งหมด 30 หน่วยกิต (Credits)
✅ โดย 18 หน่วยกิต เป็นวิชาบังคับ (Compulsory Courses) และ อีก 12 หน่วยกิตเป็นวิชาเลือก (Optional Courses)
✅ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 1 วิชา
✅ สอบผ่าน Ontario English Test
✅ เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน อย่างน้อย 40 ชั่วโมง
เทอมการศึกษา แคนาดา : โรงเรียน Kanata Academy (Stittsville Campus - On Campus) (1 ปี มี 2 เทอม)
✅ เทอม 1 : ก.ย. - ธ.ค.
✅ เทอม 2 : ม.ค. - มิ.ย.
✅ นักเรียนสามารถสมัครเรียน Grade 9-10 ได้ทุกเทอม ยกเว้น Grade 11 เริ่มเรียนได้เฉพาะเทอม 1 เท่านั้น

: หลักสูตร Kanata Academy Online (Online Program)
✅ สามารถสมัครเรียนได้ตลอดเวลา เริ่มเรียนได้ทุกวัน ทุกเวลา ทุกที่ ตลอด 24 ชั่วโมง
การสมัครเรียนแคนาดา ✅ อายุ 15 ปี+
✅ จบ ม. 3 เป็นอย่างน้อย
✅ สำเนาพาสปอร์ต
✅ ใบสมัคร พร้อมค่าสมัคร CAD$ 500 (ประมาณ 12,500 บาท) (ค่าสมัครไม่สามารถขอเงินคืนได้ เมื่อทำการสมัครแล้ว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม)
✅ ใบทรานสคริปต์ หรือ ใบเกรดผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 2 ปีย้อนหลัง
✅ นัดวันและเวลาทำแบบทดสอบ Math and English Placement Test และ Skype Interview
วีดีโอแนะนำโรงเรียน ✅ Kanata Academy Online Program : https://youtu.be/THSgnPaiplI
✅ Kanata Academy Online Program: https://www.youtube.com/watch?v=DOLv5L0m8dU&t=42s
✅ Kanata Academy Online Program Subjects: https://youtu.be/tDId14nNq44
✅ Kanata Academy Online Program condensed program: https://youtu.be/dreIkgFGv-U
✅ Kanata Academy Online Program Orientation Class for students : https://youtu.be/wcZ7l7-K2ds
 

เรียนต่อไฮสคูลแคนาดา (Canada) ค่าเรียนเริ่มที่ปีละ 350,000 บาท
Ottawa Catholic School Board (Ottawa) ออตตาวาเมืองหลวงของประเทศแคนาดา (Canada)

เมือง แคนาดา : เมือง Ottawa เป็นเมืองหลวงของประเทศแคนาดา (Canada) มีสนามบินนานาชาติ เดินทางสะดวก
รับสมัครนักเรียน : นักเรียนชาย-หญิง Grade 9-12 อายุ 14-17 ปี
จุดเด่นโรงเรียน ✅ Ottawa Catholic School Board มีโรงเรียนไฮสคูลของรัฐบาลในเขต Ottawa ทั้งหมด 6 โรงเรียน
✅ โรงเรียนทั้งหมดตั้งอยู่ที่เมือง Ottawa เมืองหลวงของประเทศแคนาดา (Canada)
✅ มีนักเรียนทั้งหมดที่เรียนอยู่ในเขต Ottawa ทั้งหมดประมาณ 16,000 คน และมีนักเรียนต่างชาติให้ความสนใจมาเรียนที่เมืองนี้ 35 ประเทศทั่วโลก และ มีนักเรียนไทยประมาณ 10 คน
✅ แต่ละโรงเรียนไฮสคูลในเขตเมือง Ottawa จะมีฝ่าย International Department สำหรับดูแลนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ
✅ ร่วมมือกับ MLI ในการดูแลและจัดหาโฮมสเตย์ให้กับนักเรียนต่างชาติ มั่นใจได้ว่ามีการคัดสรรมาเป็นอย่างดี
✅ ทางโรงเรียนทำหน้าที่เป็นผู้ปกครอง (Custodian) หากนักเรียนพักอยู่กับโฮมเสตย์ที่โรงเรียนจัดหาให้
✅ ทางโรงเรียนมีจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนอยู่เสมอ เช่น กีฬา ดนตรี ศิลปะ รวมถึงทัศนศึกษา
✅ ใน 1 เทอมการศึกษา นักเรียนจะเรียนประมาณ 6-8 วิชา รวมถึงวิชาบังคับและวิชาเลือก
✅ มีเรียนภาษาอังกฤษเสริม English as a Second Language (ESL) และ English Literacy Development (ELS) สำหรับนักเรียนที่อ่อนภาษาอังกฤษ
✅ นักเรียนไม่จำเป็นต้องใส่ชุดนักเรียน (Uniform)
✅ นักเรียนสามารถมาทดลองเรียนระยะสั้น 1 เทอมได้
รายชื่อโรงเรียนไฮสคูล Ottawa Catholic School Board (Canada)
มี 6 โรงเรียน ได้แก่
โปรแกรมพิเศษ
1. Lester B Pearson Catholic High School
✓ มีหลักสูตร French Immersion
✓ ชั้นเรียน Grade 9-12
✅ English as a Second Language (ESL)
✅ English Literacy Development (ELS)
✅ Specialist High Skills Major (SHSM)
✓ Sports
✓ Transportation
2. Holy Trinity Catholic High School
✓ มีหลักสูตร French Immersion
✓ ชั้นเรียน Grade 9-12
✅ English as a Second Language (ESL)
✅ English Literacy Development (ELS)
✅ Specialist High Skills Major (SHSM)
✓ Health and Wellness
✓ Non-Profit
✓ Transportation
3. St. Mother Teresa High School
✓ มีหลักสูตร French Immersion
✓ ชั้นเรียน Grade 9-12
✅ English as a Second Language (ESL)
✅ Specialist High Skills Major (SHSM)
✓ Health and Wellness
✓ Information & Communications Technology
4. St. Patrick's High School
✓ มีหลักสูตร French Immersion
✓ ชั้นเรียน Grade 9-12
✅ English as a Second Language (ESL)
✅ English Literacy Development (ELS)
✅ Specialist High Skills Major (SHSM)
✓ Hospitality & Tourism
✓ Health and Wellness
✓ Information & Communications Technology
5. St. Pius X High School
✓ มีหลักสูตร French Immersion
✓ ชั้นเรียน Grade 9-12
✅ English as a Second Language (ESL)
✅ English Literacy Development (ELS)
✅ Specialist High Skills Major (SHSM)
✓ Arts and Culture
✓ Health and Wellness
✓ Justice, Community Safety & Emergency Services
6. St. Franis Xavier High School
✓ มีหลักสูตร French Immersion
✓ ชั้นเรียน Grade 9-12
✅ English as a Second Language (ESL)
✅ English Literacy Development (ELS)
✅ Specialist High Skills Major (SHSM)
✓ Construction
✓ Transportation
✓ Justice, Community Safety & Emergency Services
หลักเกณฑ์ในการจบการศึกษา : เกณฑ์ในการจบการศึกษาระดับไฮสคูลและได้วุฒิบัตรไฮสคูลเป็นดังนี้
✅ ระบบการเรียนไฮสคูล Grade 9-12 จะมีจำนวนหน่วยกิตทั้งหมด 30 หน่วยกิต (Credits)
✅ สอบผ่าน Ontario Secondary School Literacy Test (OSSLT)
✅ เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน อย่างน้อย 40 ชั่วโมง
เทอมการศึกษา แคนาดา : โรงเรียน (1 ปี มี 2 เทอม)
✅ เทอม 1 : ก.ย. - ม.ค.
✅ เทอม 2 : ก.พ. - มิ.ย.
✅ นักเรียนสามารถสมัครเรียน Grade 9-10 ได้ทุกเทอม ยกเว้น Grade 11 เริ่มเรียนได้เฉพาะเทอม 1 เท่านั้น
การสมัครเรียนแคนาดา ✅ ใบสมัคร พร้อมค่าสมัคร CAD$400 (ประมาณ 10,000 บาท)
✅ สำเนาพาสปอร์ต
✅ ใบทรานสคริปต์ หรือ ใบเกรดผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 2 ปีย้อนหลัง
✅ เขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 1 หน้า
✅ นักเรียนสามารถสมัครเรียน Grade 8-10 ได้ทุกเทอม ยกเว้น Grade 11 เริ่มเรียนได้เฉพาะเทอม 1 เท่านั้น
การเลือกโรงเรียน : Ottawa Catholic School Board (Canada) มี 6 โรงเรียน
✅ น้องๆ สามารถเลือกโรงเรียนในดวงใจได้สูงสุด 3 โรงเรียน จากทั้งหมด 6 โรงเรียน
✅ ทางฝ่ายการศึกษาของเมือง Ottawa จะเป็นผู้แนะนำโรงเรียนที่เหมาะสมที่สุดให้กับน้องๆ โดยดูจากผลการเรียน และเรียงความ รวมถึง ความถนัดความสนใจในด้านอื่นๆ เช่น วิชาการ ดนตรี กีฬา หรือ กิจกรรมเป็นต้น
ค่าใช้จ่าย แคนาดา
ต่อ 1 ปีการศึกษา
: 1 ปีการศึกษา (10 เดือน)
✅ ค่าเล่าเรียน เริ่มที่ CAD$14,000 (ประมาณ 350,000 บาท)
✅ ค่าโฮมสเตย์ รวมอาหาร เริ่มที่ CAD$11,500 (ประมาณ 287,500 บาท)
✅ ค่าใช้จ่าย ไม่รวม ค่าสมัคร ค่ามัดจำ ค่าประกันสุขภาพและการเดินทาง ค่าวีซ่า ค่าแปลเอกสาร ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และอื่นๆ
✅ อัตราแลกเปลี่ยน 1 CAD$ ประมาณ 25 บาท ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางธนาคารเป็นผู้กำหนด
วีดีโอแนะนำโรงเรียน
151005
https://www.youtube.com/watch?v=SY2_v2BbdYk
https://www.youtube.com/watch?v=26EilscsjFw
✅ Lester B Pearson Catholic High School : https://www.youtube.com/watch?v=fLYXU2ldbbk
✅ St. Patrick's High School : https://www.youtube.com/watch?v=uCEtsSZ_pyM
 

เรียนต่อไฮสคูลแคนาดา (Canada) ค่าเรียนเริ่มที่ปีละ 387,500 บาท
Delta School District (Delta, British Columbia) ประเทศแคนาดา (Canada)

เมือง แคนาดา : เมือง Delta มณฑล British Columbia (BC) ของประเทศแคนาดา (Canada) ห่างจากใจกลางเมือง Vancouver ประมาณ 25 นาที
รับสมัครนักเรียน : นักเรียนชาย-หญิง Grade 8-12 อายุ 13-17 ปี
จุดเด่นโรงเรียน ✅ Delta School District มีโรงเรียนไฮสคูลของรัฐบาลในเขต Delta ทั้งหมด 7 โรงเรียน
✅ โรงเรียนทั้งหมดตั้งอยู่ที่เมือง Delta มณฑล British Columbia (BC) ของประเทศแคนาดา (Canada)
✅ เมือง Delta อยู่ห่างจากใจกลางเมือง Vancouver ประมาณ 25 นาที
✅ มีนักเรียนทั้งหมดที่เรียนอยู่ในเขต Delta ทั้งหมดประมาณ 16,000 คน และมีนักเรียนต่างชาติให้ความสนใจมาเรียนที่เมืองนี้ 35 ประเทศทั่วโลก และ มีนักเรียนไทยประมาณ 10 คน
✅ แต่ละโรงเรียนไฮสคูลในเขตเมือง Delta จะมีฝ่าย International Department สำหรับดูแลนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ
✅ มีฝ่าย Homestay Department ในการดูแลและจัดหาโฮมสเตย์ให้กับนักเรียนต่างชาติ มั่นใจได้ว่ามีการคัดสรรมาเป็นอย่างดี
✅ ทางโรงเรียนทำหน้าที่เป็นผู้ปกครอง (Custodian) หากนักเรียนพักอยู่กับโฮมเสตย์ที่โรงเรียนจัดหาให้
✅ ทางโรงเรียนมีจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนอยู่เสมอ เช่น กีฬา ดนตรี ศิลปะ รวมถึงทัศนศึกษา
✅ ใน 1 เทอมการศึกษา นักเรียนจะเรียนประมาณ 6-8 วิชา รวมถึงวิชาบังคับและวิชาเลือก
✅ มีเรียนภาษาอังกฤษเสริม English Language Learning Support (ELL) สำหรับนักเรียนที่อ่อนภาษาอังกฤษ
✅ นักเรียนไม่จำเป็นต้องใส่ชุดนักเรียน (Uniform)
✅ นักเรียนสามารถมาทดลองเรียนระยะสั้น 1 เทอมได้
รายชื่อโรงเรียนไฮสคูล Delta School District (Canada)
มี 7 โรงเรียนได้แก่
โปรแกรมพิเศษ
1. Burnsview Secondary School
✓ มีหลักสูตร French Immersion
✓ ชั้นเรียน Grade 8-12
✅ Visual Effects Academy
✅ Basketball Academy
2. Delta Secondary School
✓ ชั้นเรียน Grade 8-12
✅ Dance Academy
✅ Performance Academy
✅ Flim Production Academy
✅ Flim Acting Academy
✅ Visual Effects Academy
✅ Basketball Academy
✅ Golf Academy
✅ Softball Academy
3. Delview Secondary School
✓ ชั้นเรียน Grade 8-12
✅ Basketball Academy
4. North Delta Secondary School
✓ ชั้นเรียน Grade 8-12
✅ Basketball Academy
5. Sands Secondary School
✓ ชั้นเรียน Grade 8-12
✅ Visual Effects Academy
✅ Performance Academy
✅ Baseball Academy
✅ Soccor Academy
✅ Basketball Academy
6. Seaquan Secondary School
✓ มีหลักสูตร International Baccalaureate (IB)
✓ ชั้นเรียน Grade 8-12
✅ Visual Effects Academy
✅ Performance Academy
✅ Basketball Academy
✅ Golf Academy
✅ Softball Academy
7. South Delta Secondary School
✓ มีหลักสูตร French Immersion
✓ ชั้นเรียน Grade 8-12
✅ Flim Production Academyy
✅ Flim Acting Academy
✅ Performance Academy
✅ Visual Effects Academy
✅ Soccor Academy
✅ Basketball Academy
✅ Golf Academy
✅ Lacrosse Academy
เทอมการศึกษา แคนาดา : โรงเรียน Delta School District (Canada) (1 ปี มี 3 เทอม)
✅ เทอม 1 : ก.ย. - ธ.ค.
✅ เทอม 2 : ม.ค. - มี.ค.
✅ เทอม 3 : มี.ค. - มิ.ย.
✅ นักเรียนสามารถสมัครเรียน Grade 8-10 ได้ทุกเทอม ยกเว้น Grade 11 เริ่มเรียนได้เฉพาะเทอม 1 เท่านั้น
การสมัครเรียนแคนาดา ✅ ใบสมัคร พร้อมค่าสมัคร CAD$200 (ประมาณ 5,000 บาท)
✅ สำเนาพาสปอร์ต
✅ ใบทรานสคริปต์ หรือ ใบเกรดผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 2 ปีย้อนหลัง
✅ เขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 1 หน้า
✅ นักเรียนสามารถสมัครเรียน Grade 8-10 ได้ทุกเทอม ยกเว้น Grade 11 เริ่มเรียนได้เฉพาะเทอม 1 เท่านั้น
การเลือกโรงเรียน : Delta School District (Canada) มี 7 โรงเรียน
✅ น้องๆ สามารถเลือกโรงเรียนในดวงใจได้สูงสุด 3 โรงเรียน จากทั้งหมด 7 โรงเรียน
✅ ทางฝ่ายการศึกษาของเมือง Delta จะเป็นผู้แนะนำโรงเรียนที่เหมาะสมที่สุดให้กับน้องๆ โดยดูจากผลการเรียน และเรียงความ รวมถึง ความถนัดความสนใจในด้านอื่นๆ เช่น วิชาการ ดนตรี กีฬา หรือ กิจกรรมเป็นต้น
ค่าใช้จ่าย แคนาดา
ต่อ 1 ปีการศึกษา
: 1 ปีการศึกษา (10 เดือน)
✅ เฉพาะค่าเล่าเรียน เริ่มที่ CAD$15,500 (ประมาณ 387,500 บาท)
✅ ค่าใช้จ่าย ต่อ 1 ปีการศึกษา เริ่มที่ CAD$25,900* (ประมาณ 647,500 บาท)
✅ *ค่าใช้จ่าย รวม ค่าเรียน ค่าโฮมสเตย์พร้อมอาหาร ค่าจัดหาที่พัก ค่าการ์เดี้ยน ค่ารถไปรับสน
ามบิน
✅ ค่าใช้จ่าย ไม่รวม ค่าสมัคร ค่ามัดจำ ค่าประกันสุขภาพและการเดินทาง ค่าวีซ่า ค่าแปลเอกสาร ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และอื่นๆ
✅ อัตราแลกเปลี่ยน 1 CAD$ ประมาณ 25 บาท ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางธนาคารเป็นผู้กำหนด
วีดีโอแนะนำโรงเรียน
1505
https://www.youtube.com/watch?v=hZ2JGFmn0Hk
https://www.youtube.com/watch?v=j6pPQEAEp6o
https://www.youtube.com/watch?v=z4nHSC_2GCs
https://www.youtube.com/watch?v=g65f3EBcMKI
https://www.youtube.com/watch?v=nGCDUHrSpEY
 

เรียนต่อไฮสคูลแคนาดา (Canada) ค่าเรียนเริ่มที่ปีละ 387,500 บาท
Langley School District (Langley, British Columbia) ประเทศแคนาดา (Canada)

เมือง แคนาดา : เมือง Langley มณฑล British Columbia (BC) ของประเทศแคนาดา (Canada) ห่างจากใจกลางเมือง Vancouver ประมาณ 45 กิโลเมตร
รับสมัครนักเรียน : นักเรียนชาย-หญิง Grade 8-12 อายุ 13-17 ปี
จุดเด่นโรงเรียน ✅ Langley School District มีโรงเรียนไฮสคูลของรัฐบาลในเขต Langley ทั้งหมด 8 โรงเรียน
✅ โรงเรียนทั้งหมดตั้งอยู่ที่เมือง Langley มณฑล British Columbia (BC) ของประเทศแคนาดา (Canada)
✅ เมือง Langley อยู่ห่างจากใจกลางเมือง Vancouver ประมาณ 45 กิโลเมตร เป็นเมืองที่ชาวแคนาเดี้ยนแท้ๆ เลือกพักอาศัย
✅ มีนักเรียนทั้งหมดที่เรียนอยู่ในเขต Langley ทั้งหมดประมาณ 24,000 คน และมีนักเรียนต่างชาติให้ความสนใจมาเรียนที่เมืองนี้ 35 ประเทศทั่วโลก และ มีนักเรียนไทยประมาณ 1-2 คน
✅ ในแต่ละโรงเรียน จะมีการจำกัดจำนวนนักเรียนต่างชาติ ไม่เกิน 5% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด เพื่อให้นักเรียนต่างชาติได้เข้าถึงวัฒนธรรมแคนาเดี้ยนอย่างแท้จริง
✅ แต่ละโรงเรียนไฮสคูลในเขตเมือง Langley จะมีฝ่าย International Department สำหรับดูแลนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ
✅ มีฝ่าย Homestay Department ในการดูแลและจัดหาโฮมสเตย์ให้กับนักเรียนต่างชาติ มั่นใจได้ว่ามีการคัดสรรมาเป็นอย่างดี
✅ ทางโรงเรียนทำหน้าที่เป็นผู้ปกครอง (Custodian) หากนักเรียนพักอยู่กับโฮมเสตย์ที่โรงเรียนจัดหาให้
✅ ทางโรงเรียนมีจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนอยู่เสมอ เช่น กีฬา ดนตรี ศิลปะ รวมถึงทัศนศึกษา
✅ ใน 1 เทอมการศึกษา นักเรียนจะเรียนประมาณ 6-8 วิชา รวมถึงวิชาบังคับและวิชาเลือก
✅ มีเรียนภาษาอังกฤษเสริม English Language Learning Support (ELL) สำหรับนักเรียนที่อ่อนภาษาอังกฤษ
✅ นักเรียนไม่จำเป็นต้องใส่ชุดนักเรียน (Uniform)
✅ นักเรียนสามารถมาทดลองเรียนระยะสั้น 1 เทอมได้
รายชื่อโรงเรียนไฮสคูล Langley School District (Canada)
มี 8 โรงเรียนได้แก่
โปรแกรมพิเศษ
1. Aldergrove Secondary School (ACSS)
✓ ชั้นเรียน Grade 9-12
✅ Advanced Placement (AP) Program
✅ Hockey Canada Skills Academy
2. Brookswood Community Secondary School (BSS)
✓ ชั้นเรียน Grade 8-12
✅ Advanced Placement (AP) Program
3. D.W. Poppy Secondary School (DWP)
✓ ชั้นเรียน Grade 8-12
✅ Advanced Placement (AP) Program
✅ Music Teatre Academy
4. Langley Fine Arts School (LFAS)
✓ ชั้นเรียน Grade 8-12
✅ Fine Arts Program
5. Langley Fundamental Middle & Secondary School (LFMS)
✓ ชั้นเรียน Grade 8-12
✅ Advanced Placement (AP) Program
✅ Fundamental Program
6. Langley Secondary School (LSS)
✓ ชั้นเรียน Grade 9-12
✅ Sports Academy
7. R.E. Mountain Secondary School (REMSS)
✓ ชั้นเรียน Grade 9-12
✅International Baccalaureate (IB) program
8. Walnut Grove Secondary School (WGSS)
✓ ชั้นเรียน Grade 8-12
✅ Advanced Placement (AP) Program
เทอมการศึกษา แคนาดา : โรงเรียน (1 ปี มี 2 เทอม)
✅ เทอม 1 : ก.ย. - ม.ค.
✅ เทอม 2 : ก.พ. - มิ.ย.
✅ นักเรียนสามารถสมัครเรียน Grade 8-10 ได้ทุกเทอม ยกเว้น Grade 11 เริ่มเรียนได้เฉพาะเทอม 1 เท่านั้น
การสมัครเรียนแคนาดา ✅ ใบสมัคร พร้อมค่าสมัคร CAD$200 (ประมาณ 5,000 บาท)
✅ สำเนาพาสปอร์ต
✅ ใบทรานสคริปต์ หรือ ใบเกรดผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 2 ปีย้อนหลัง
✅ มีการสัมภาษณ์ (Online Interview) สำหรับนักเรียนที่เลือกเรียน IB และ Langley Fine Arts School
✅ นักเรียนสามารถสมัครเรียน Grade 8-10 ได้ทุกเทอม ยกเว้น Grade 11 เริ่มเรียนได้เฉพาะเทอม 1 เท่านั้น
การเลือกโรงเรียน : Langley School District (Canada) มี โรงเรียน
✅ น้องๆ สามารถเลือกโรงเรียนในดวงใจได้สูงสุด 3 โรงเรียน จากทั้งหมด 8 โรงเรียน
✅ ทางฝ่ายการศึกษาของเมือง Langley จะเป็นผู้แนะนำโรงเรียนที่เหมาะสมที่สุดให้กับน้องๆ โดยดูจากผลการเรียน และเรียงความ รวมถึง ความถนัดความสนใจในด้านอื่นๆ เช่น วิชาการ ดนตรี กีฬา หรือ กิจกรรมเป็นต้น
✅ โดยมากทางฝ่ายการศึกษาของเมือง Langley จะเลือกโรงเรียนอับดับ 1 ที่น้องๆ ต้องการ หากโรงเรียนนั้นมีจำนวนนักเรียนต่างชาติ ไม่เต็มโควต้า 5%
ค่าใช้จ่าย แคนาดา
ต่อ 1 ปีการศึกษา
: 1 ปีการศึกษา (10 เดือน)
✅ ค่าเรียน CAD$ 15,500 (ประมาณ 387,500 บาท)
✅ ค่าโฮมสเตย์ CAD$ 9,500 (ประมาณ 237,500 บาท)
✅ ค่าใช้จ่าย ไม่รวม ค่าสมัคร ค่ามัดจำ ค่าประกันสุขภาพและการเดินทาง ค่าวีซ่า ค่ารถไปรับที่สนามบิน ค่าแปลเอกสาร ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และอื่นๆ
✅ อัตราแลกเปลี่ยน 1 CAD$ ประมาณ 25 บาท ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางธนาคารเป็นผู้กำหนด
วีดีโอแนะนำโรงเรียน
15
https://www.youtube.com/watch?v=zO6zAOMVOiU
 

เรียนต่อไฮสคูลแคนาดา (Canada) ค่าเรียนเริ่มที่ปีละ 331,250 บาท
Nanaimo-Ladysmith School District (Vancouver Island, British Columbia) ประเทศแคนาดา (Canada)

เมือง แคนาดา : ตั้งอยู่บนเกาะ Vacouver Island ห่างใจกลางเมือง Vancouver 90 นาทีโดยเรือเฟอรี่ หรือ 30 นาทีโดยเครื่องบินจากสนามบิน Vancouver
รับสมัครนักเรียน : นักเรียนชาย-หญิง Grade 8-12 อายุ 13-17 ปี
จุดเด่นโรงเรียน ✅ Nanaimo-Ladysmith School District มีโรงเรียนไฮสคูลของรัฐบาลบนเกาะ Vancouver Island ทั้งหมด 5 โรงเรียน
✅ โรงเรียนทั้งหมดตั้งอยู่ที่เมือง Nanaimo-Ladysmith มณฑล British Columbia (BC) ของประเทศแคนาดา (Canada)
✅ เกาะ Vacouver Island ห่างใจกลางเมือง Vancouver 90 นาทีโดยเรือเฟอรี่ หรือ 30 นาทีโดยเครื่องบินจากสนามบิน Vancouver เป็นเมืองที่ชาวแคนาเดี้ยนแท้ๆ เลือกพักอาศัย
✅ มีนักเรียนทั้งหมดที่เรียนอยู่ในเขต Nanaimo-Ladysmith ทั้งหมดประมาณ 15,000 คน และมีนักเรียนต่างชาติให้ความสนใจมาเรียนที่เมืองนี้ 300 คนจากทั่วโลก และ มีนักเรียนไทยประมาณ 10-12 คน
✅ ในแต่ละโรงเรียน จะมีการจำกัดจำนวนนักเรียนต่างชาติ ไม่เกิน 5% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด เพื่อให้นักเรียนต่างชาติได้เข้าถึงวัฒนธรรมแคนาเดี้ยนอย่างแท้จริง
✅ แต่ละโรงเรียนไฮสคูลในเขตเมือง Nanaimo-Ladysmith จะมีฝ่าย International Department สำหรับดูแลนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ
✅ มีฝ่าย Homestay Department ในการดูแลและจัดหาโฮมสเตย์ให้กับนักเรียนต่างชาติ มั่นใจได้ว่ามีการคัดสรรมาเป็นอย่างดี
✅ ทางโรงเรียนทำหน้าที่เป็นผู้ปกครอง (Custodian) หากนักเรียนพักอยู่กับโฮมเสตย์ที่โรงเรียนจัดหาให้
✅ ทางโรงเรียนมีจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนอยู่เสมอ เช่น กีฬา ดนตรี ศิลปะ รวมถึงทัศนศึกษา
✅ ใน 1 เทอมการศึกษา นักเรียนจะเรียนประมาณ 6-8 วิชา รวมถึงวิชาบังคับและวิชาเลือก
✅ มีเรียนภาษาอังกฤษเสริม English Language Learning Support (ELL) สำหรับนักเรียนที่อ่อนภาษาอังกฤษ
✅ นักเรียนไม่จำเป็นต้องใส่ชุดนักเรียน (Uniform)
✅ นักเรียนสามารถมาทดลองเรียนระยะสั้น 1 เทอมได้
รายชื่อโรงเรียนไฮสคูล Nanaimo-Ladysmith School District (Canada)
มี 5 โรงเรียนได้แก่
โปรแกรมพิเศษ
1.Dover Bay Secondary
✓ ชั้นเรียน Grade 8-12
✅ Advanced Placement in selected academics
✅ Performing Arts Academy
✅ Career trades: automotive, woodworking, computers
✅ Technology Education (including aerodynamics)
✅ Entrepreneurship (with practical experience)
✅ Film and Television
2. Nanaimo District Secondary
✓ มีหลักสูตร French Immersion
✓ ชั้นเรียน Grade 8-12
✅ Soccer Academy
✅ Lacrosse Academy
✅ Valleyball Academy
✅ Hockey Canada Skills Academy
3. John Barsby Secondary
✓ ชั้นเรียน Grade 8-12
✅ Performing Arts Academy
✅ Chef Training and Cafeteria Program
✅ Performance and Leadership in Athletics
✅ American Football
✅ ELL – Early Langauge Learner
✅ Theatre Production
✅ Clothing and Textiles
✅ Digital Photography Arts
4. Ladysmith Secondary
✓ ชั้นเรียน Grade 8-12
✅ Improvisational Theatre
✅ Musical Theatre
✅ Chef Training and Cafeteria Program
✅ First Nations Studies
✅ Outdoor Education
✅ Land and Language (Indigenous Education)
✅ Student Council
✅ Journalism Club
✅ Dungeons & Dragons
5. Wellington Secondary
✓ ชั้นเรียน Grade 8-12
✅ Jazz Academy
✅ Fashion Design
✅ Outdoor Education in Physical Education 12
✅ Technology Education (including robotics)
✅ Dance
✅ English Language Learners
เทอมการศึกษา แคนาดา : โรงเรียน Nanaimo-Ladysmith School District (Canada) (1 ปี มี 2 เทอม)
✅ เทอม 1 : ก.ย. - ม.ค.
✅ เทอม 2 : ก.พ. - มิ.ย.
✅ นักเรียนสามารถสมัครเรียน Grade 8-10 ได้ทุกเทอม ยกเว้น Grade 11 เริ่มเรียนได้เฉพาะเทอม 1 เท่านั้น
การสมัครเรียนแคนาดา ✅ ใบสมัคร พร้อมค่าสมัคร CAD$200 (ประมาณ 5,000 บาท)
✅ สำเนาพาสปอร์ต
✅ ใบทรานสคริปต์ หรือ ใบเกรดผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 2 ปีย้อนหลัง
✅ นัดทำแบบทดสอบ English Online Test
✅ นักเรียนสามารถสมัครเรียน Grade 8-10 ได้ทุกเทอม ยกเว้น Grade 11 เริ่มเรียนได้เฉพาะเทอม 1 เท่านั้น
การเลือกโรงเรียน : Nanaimo-LadysmithSchool District (Canada) มี โรงเรียน
✅ น้องๆ สามารถเลือกโรงเรียนในดวงใจได้สูงสุด 3 โรงเรียน จากทั้งหมด 7 โรงเรียน
✅ ทางฝ่ายการศึกษาของเมือง Nanaimo-Ladysmith จะเป็นผู้แนะนำโรงเรียนที่เหมาะสมที่สุดให้กับน้องๆ โดยดูจากผลการเรียน และเรียงความ รวมถึง ความถนัดความสนใจในด้านอื่นๆ เช่น วิชาการ ดนตรี กีฬา หรือ กิจกรรมเป็นต้น
ค่าใช้จ่าย แคนาดา
ต่อ 1 ปีการศึกษา
: 1 ปีการศึกษา (10 เดือน)
✅ ค่าเรียน CAD$ 13,250 (ประมาณ 331,250 บาท)
✅ ค่าโฮมสเตย์ CAD$ 9,520 (ประมาณ 231,250 บาท)
✅ ค่าใช้จ่าย ไม่รวม ค่าสมัคร ค่ามัดจำ ค่าประกันสุขภาพและการเดินทาง ค่าวีซ่า ค่าแปลเอกสาร ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และอื่นๆ
✅ อัตราแลกเปลี่ยน 1 CAD$ ประมาณ 25 บาท ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางธนาคารเป็นผู้กำหนด
วีดีโอแนะนำโรงเรียน
1505
https://vimeo.com/167006791

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไปเรียนต่อต่างประเทศ บริการยื่นวีซ่าต่างประเทศ จัดกรุ๊ปทัวร์ซัมเมอร์แคมป์ กรุ๊ปทัวร์ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกันสุขภาพและการเดินทางต่างประเทศ