• +66 (0)62 392 5966
  • Level 31, G Tower, Rama 9 Rd., BKK

เรียนต่อมัธยมที่ประเทศแคนาดา

เรียนต่อแคนาดา ใน โรงเรียนประถมศึกษา และ โรงเรียนมัธยม ที่ประเทศแคนาดา

ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ ในระดับประถม มัธยมศึกษา ของประเทศแคนาดา

โรงเรียนมัธยมศึกษาแคนาดา (High School in Canada) สามารถแบ่งได้ ดังนี้

ประเภท (Type) โรงเรียนรัฐบาลแคนาดา
(Government Schools)
โรงเรียนเอกชนแคนาดา
(Private Schools)
รายละเอียด แต่ละโรงเรียนนั้นจะบริหารงานโดยกรรมการการศึกษาของแต่ละมณฑลหรือเมืองนั้นๆ โรงเรียนรัฐบาลในแคนาดาถือว่ามีคุณภาพดีมากเพราะรัฐบาล ถือความสำคัญและคุณภาพของการเรียนการสอนเป็นหลัก เกือบทุกโรงเรียนจะมีทั้งนักเรียนชาวแคนาดา และ นักเรียนต่างชาติรวมกัน โดยสัดส่วนของนักเรียนต่างชาติ จะถูกแบ่งไปในทุกโรงเรียนของเขตการศึกษานั้นๆ เงื่อนไขการรับนักเรียนต่างชาติ ขึ้นอยู่กับนโยบายของกรรมการแต่ละมณฑลที่เป็นผู้กำหนด ทุกโรงเรียนจะมี หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมความพร้อม ให้นักเรียนต่างชาติด้วย โรงเรียนรัฐบาลเกือบทุกโรงเรียนจะป็นโรงเรียนสหศึกษา และนักเรียนต่างชาติพักอยู่กับโฮมสเตย์ที่ทางโรงเรียนเป็นผู้จัดหา ที่จะต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการของแต่ละ มณฑล โดยส่วนใหญ่จะมีหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนเหมือน โรงเรียนรัฐบาล มีทั้งโรงเรียนแบบสหศึกษา หญิงล้วน ชายล้วน โรงเรียนของคาธอลิก โรงเรียนแบบประจำ และแบบไป-กลับ
ชายล้วน ( Boys) - มี
หญิงล้วน (Girls) - มี
สหศึกษา (Co-Ed) มี มี
ประเภทของที่พัก
(Accomodation)
โฮมสเตย์ มีหอพัก และ โฮมสเตย์


ในแต่ละมณฑลจะมีระบบการศึกษาเป็นของตัวเอง แต่ก็มีมาตรฐานกลางที่เชื่อถือได้ว่ามีคุณภาพเหมือนกัน โดยผู้ปกครองและนักเรียน จะต้องเลือกมณฑลหรือเมืองที่สนใจจะส่งบุตรหลานไปเรียนต่อ แล้วทางแต่ละมณฑลหรือเมือง จะเป็นผู้พิจารณาใบสมัครและคุณวุฒิของนักเรียน ก่อนตอบรับเข้าเรียนในโรงเรียนใด โรงเรียนหนึ่ง ในเขตมณฑลหรือเมืองนั้นๆ

สำหรับนักเรียนไทย ที่ต้องการได้รับใบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ควรจะไปเริ่มเรียนใน Grade 10 จนจบการศึกษาในระดับ Grade 12 หากต้องการไปเริ่มเรียนใน Grade 11 ก็สามารถทำได้เช่นกัน เพียงแต่น้องๆ จะต้องขยันมากขึ้นเป็น 2 เท่าเพื่อให้เรียนจนสำเร็จหลักสูตร

ชั้นเรียน
(Grade)
หลักเกณฑ์ในการจบหลักสูตร ในมณฑลบริติช โคลัมเบีย แคนาดา
(British Columbia)
นักเรียนจะต้องสอบผ่านอย่างน้อย 80 เครดิต (Credits) ใน Grade 10, 11 และ 12 โดยต้องมีอย่างน้อย 48 เครดิต (Credits) ในวิชาเหล่านี้
หลักเกณฑ์ในการจบหลักสูตรใน มณฑลอัลเบอร์ต้า แคนาดา
(Alberta)

 นักเรียนจะต้องสอบผ่านอย่างน้อย 100 เครดิต (Credits) จาก
Grade 10 ✓  English 10 (4 credits)
✓  Math 10 (4 credits)
✓  Science 10 (4 credits)
✓  Social Studies 10 (4 credits)
✓  Physical Education 10 (4 credits)
✓  Planning 10 (4 credits)
35 credits ในวิชาเหล่านี้
✓  Social Studies 30-1 or English 30-2
✓  Math 20-1 or Math 20-2 or Math 20-3
✓  Science 20 or 24 or Biology 20 or Chemistry 20 or Physics 20
✓  Physical Education 10 (3 credits)
✓  Career and Life Management (CALM) 20 (3 credits)
Grade 11 ✓  English 11 (4 credits)
✓  Math 11 (4 credits)
✓  Science 11 or 12 (4 credits)
✓  Social Studies 11 (4 credits)
35 credits อีก 10 เครดิต รวมกัน จากวิชาเหล่านี้:
✓  Career and Technology Studies (CTS)
✓  Fine Arts
✓  Second Languages (French, Spanish, etc.)
✓  Physical Education 20 and/or 30
Grade 12

✓  English 12 (4 credits)
✓  Fine Arts and/or Applied Skills 10, 11, 12 (4 credits)

Students must also:
✓  Earn 4 Graduation Portfolio Assessment credits. The Portfolio is a paper-based or electronic collection of students’ work or other records of achievement. It focuses on: information technology, community involvement, personal health, employability skills, education and career planning, and art and design.
✓  Complete a minimum of 28 elective credits.
✓  Five Graduation Program Exams in Grade 10-12 are required for graduation, including a Grade 12 English exam.

30 credits อีก 10 เครดิต ในลีเวล 30 รวมถึง
✓  English 30-1 หรือ 30-2 และ
✓  Social Studies 30-1 หรือ 30-2

โรงเรียนประถมแคนาดา และ โรงเรียนมัธยมแคนาดา สามารถแบ่งชั้นเรียนตามอายุได้เป็น

โรงเรียนแคนาดา ชั้นเรียน (Grade) อายุ (ปี) เทอมการศึกษาของโรงเรียนแคนาดา
Elementary / Primary School
นักเรียน Year 1-6
จะต้องอาศัยอยู่กับพ่อ หรือ แม่ ตลอดระยะเวลาการศึกษา
K 5 โดยส่วนใหญ่ แบ่งเป็น 2 เทอม ต่อ 1 ปี
หากนักเรียนมีความประสงค์ที่จะต้องการเรียนในเทอมที่ 1 จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือน พฤษภาคม ของทุกปี
เนื่องจากจะต้องทำการสมัครไปยังโรงเรียน การเลือกวิชาเรียนที่ต้องการ เพื่อป้องกันความผิดหวังค่ะ

เทอม 1 : Fall Term

เดือน กันยายน - มกราคม

เทอม 2 : Spring Term
เดือน กุมภาพันธ์ - มิถุนายน
1 6
2 7
3 8
4 9
5 10
6 11
Junior High School
นักเรียน Year 7-9
พักอยู่กับโฮมสเตย์ หรือ หอพักของทางโรงเรียนได้
7 12
8 13
9 14
Senior High School
นักเรียน Year 10-12
พักอยู่กับโฮมสเตย์ หรือ หอพักของทางโรงเรียนได้
10 15
11 16
12 17
เอกสารการสมัครเรียนในโรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา
✓ เตรียมเอกสารพาสปอร์ต และทรานสคริป/ใบเกรด ย้อนหลัง 3 ปี รวมผลการเรียนปัจจุบันด้วย เป็นภาษาอังกฤษ
✓ ชำระค่าใบสมัคร CAD$200
✓ นัดหมายเพื่อทำแบบทดสอบ English (Reading/Writing/Listening) และ Math
✓ ในบางโรงเรียนอาจจะมีนัดหมายเพื่อทำการสัมภาษณ์ (Skype Interview)
✓ ถ้าคะแนนผ่านเกณฑ์ จะสามารถทำการสมัครเรียนได้


แนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญาตรีหลักสูตรอินเตอร์ในไทย สำหรับ นักเรียนที่จบจากโรงเรียนมัธยมในแคนาดาสามารถเข้าเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญาตรีหลักสูตรอินเตอร์ (International Program) ในประเทศไทย ในหลากสาขาวิชา เช่น แพทยศาสตร์ วิศวะ วิทยาศาสตร์ บริหาร เศรษศาสตร์ สถาปัตย์ ดีไซน์ เป็นต้น ในมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์ มหิดล เกษตรศาสตร์ ศิลปากร มศว เป็นต้น

Convoy International Secondary Academy (Toronto, Canada) - ค่าเรียนเริ่มที่ ปีละ 300,000 บาท

โรงเรียนไฮสคูลเอกชนสหศึกษา Grade 9-12 ตั้งอยู่ที่ Ontario ประเทศแคนาดา (Canada) สามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบ On Campus (Markham City Campus และ Essa School) หรือ Online เรียนที่บ้าน พร้อมรับวุฒิบัตรจาก Ontario Secondary School Diploma (OSSD) ประเทศแคนาดา (Canada) เทียบเท่ากับการไปเรียนแบบ On Campus
วุฒิบัตรที่ได้รับสามารถนำไปสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ที่ แคนาดา อเมริกา ออสเตรเลีย เป็นต้น
เมือง แคนาดา : Toronto (Ontario)
รับสมัครนักเรียน : อายุ 14/15-17 ปี (Grade 9-12) ชาย-หญิง
หลักสูตรการเรียน แคนาดา : ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน มีนักเรียนประมาณ 8-10 คน ต่อ ห้อง ทำให้ครูดูแลได้ทั่วถึง โดยสามารถเลือกเรียนได้ 3 แบบ คือ
หลักสูตร ชั้นเรียน สถานที่เรียน ที่พัก
On Campus Grade 9-12 Markham Campus - ย่านใจกลางเมืองโตรอนโต้ โฮมสเตย์
On Campus Grade 9-12 Essa School - 1 ชั่วโมงจากใจกลางเมืองโตรอนโต หอพักประจำของโรงเรียน (ห้องละ 2 คน)
Online - OSSD Virtual Program Grade 9-12 เรียนผ่านระบบออนไลน์ได้จากที่บ้านไนไทย บ้านในเมืองไทย
Online - English Virtual Course - เรียนผ่านระบบออนไลน์ได้จากที่บ้านไนไทย บ้านในเมืองไทย
หมายเหตุ
✓  หากนักเรียนเลือกเรียนแบบ Online - OSSD Virtual Program แล้วไปปีถัดไป สามารถเลือกเรียนแบบ On Campus ได้ โดยชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
เทอมการศึกษา แคนาดา : แต่ละแคมปัสมีเทอมการศึกษาดังนี้
เทอมที่ On Campus - Markham Campus On Campus - Essa School Online - OSSD Virtual Program
1 Sep-Nov Sep- Dec Sep-Nov
2 Dec-Mar Jan-Jun Dec-Mar
3 Mar-Jun - Mar-Jun
Summer Jul & Aug - Jul & Aug
การสมัครเรียน แคนาดา ✓  อายุ 15 ปี+
✓  จบ ม. 3 เป็นอย่างน้อย
✓  สำเนาพาสปอร์ต
✓  ใบสมัคร พร้อมค่าสมัคร CAD$ 500 (ประมาณ 12,500 บาท) (ค่าสมัครไม่สามารถขอเงินคืนได้ เมื่อทำการสมัครแล้ว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม)
✓  ใบทรานสคริปต์ หรือ ใบเกรดผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 2 ปีย้อนหลัง
✓  นัดวันและเวลาทำแบบทดสอบ Math and English Placement Test และ Skype Interview
ค่าใช้จ่าย แคนาดา
ต่อ 1 ปีการศึกษา
: ค่าใช้จ่าย สามารถแบ่งจ่ายเป็นรายเทอมได้ค่ะ
หลักสูตร ค่าใช้จ่าย เริ่มที่ประมาณ
CAD$ บาท
On Campus - Markham Campus
- ค่าเรียน 16,000 400,000
- ค่าโฮมสเตย์ พร้อมอาหาร 9,000-16,000 225,000-400,000
On Campus - Essa School
- ค่าเรียน หลักสูตรปกติ (Excellence Program ) 29,800 745,000
- ค่าเรียน หลักสูตรติวเข้ม (Elite Program)* 39,800 995,000
- ค่าหอพัก พร้อมอาหาร 12,000 - 16,000 300,000 - 400,000
Online - OSSD Virtual Program 12,000 300,000
Online - English Virtual Course (1 คอรส์ - 4 อาทิตย์) 800 20,000
หมายเหตุ

ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ รวม ค่าสมัครเรียน, ค่าที่พัก พร้อมอาหาร, ค่าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ค่าใช้จ่าย ไม่รวม ค่าพาสปอร์ต, ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าตรวจสุขภาพ, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ, ตลอดระยะเวลาที่เรียนอยู่, ค่ารถไปรับสนามบิน, ค่าสอบ, ค่าทริปในช่วงปิดเทอม, ค่าเรียนดนตรี เป็นต้น
✓  *หลักสูตรติวเข้ม (Elite Program) เป็นหลักสูตรการันตีเข้าเรียนต่อ University of Toronto ในระดับปริญญาตรี หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้ ทางโรงเรียนจะคืนเงิน จำนวน CAD$ 10,000
✓  ค่าใช้จ่ายด้านบนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางโรงเรียนเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
✓  อัตราแลกเปลี่ยน 1 CAD$ ประมาณ 25 บาท ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางธนาคารเป็นผู้กำหนด

Kanata Academy (Ottawa, Canada) - ค่าเรียนเริ่มที่ ปีละ 195,000 บาท

โรงเรียนไฮสคูลเอกชนสหศึกษา Grade 9-12 ตั้งอยู่ที่ Ottawa ประเทศแคนาดา (Canada) สามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบ On Campus (Stittsville Campus) หรือ Online เรียนที่บ้าน
พร้อมรับวุฒิบัตรจาก Ontario Secondary School Diploma (OSSD) ประเทศแคนาดา (Canada) เทียบเท่ากับการไปเรียนแบบ On Campus ที่แคนาดา
วุฒิบัตรที่ได้รับสามารถนำไปสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ที่ แคนาดา อเมริกา ออสเตรเลีย เป็นต้น
เมือง แคนาดา : Ottawa ห่างจาก Montreal ประมาณ 2 ชั่วโมง
รับสมัครนักเรียน : อายุ 14/15-17 ปี (Grade 9-12) ชาย-หญิง
หลักสูตรการเรียน แคนาดา
: ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน มีนักเรียนประมาณ 8-10 คน ต่อ ห้อง ทำให้ครูดูแลได้ทั่วถึง โดยสามารถเลือกเรียนได้ 3 แบบ คือ
หลักสูตร ชั้นเรียน สถานที่เรียน ที่พัก
On Campus Grade 9-12 Stittsville Campus - 20 นาทีจากใจกลางเมืองออตตาวา โฮมสเตย์
Online - Kanata Academy Online Grade 9-12 เรียนผ่านระบบออนไลน์ได้จากที่บ้านไนไทย บ้านที่เมืองไทย
Online - English Virtual Course - เรียนผ่านระบบออนไลน์ได้จากที่บ้านไนไทย บ้านที่เมืองไทย
หมายเหตุ
- หากนักเรียนเลือกเรียนแบบ Online - Kanata Academy Online สามารถเลือกเรียนตามสาขาวิชาที่สนใจได้ เช่น
✓  Science Pathway
✓  Business Pathway
✓  General Education Pathway
✓  Course Health Pathway
✓  Computer Science
เทอมการศึกษา แคนาดา : แต่ละแคมปัสมีเทอมการศึกษาดังนี้
เทอมที่ On Campus - Stittsville Campus Kanata Academy Online
1 Sep- Dec สามารถสมัครเรียนได้ตลอดเวลา เริ่มเรียนได้ทุกวัน ทุกเวลา ทุกที่ ตลอด 24 ชั่วโมง
2 Jan-Jun
Summer -
การสมัครเรียนแคนาดา ✓  อายุ 15 ปี+
✓  จบ ม. 3 เป็นอย่างน้อย
✓  สำเนาพาสปอร์ต
✓  ใบสมัคร พร้อมค่าสมัคร CAD$ 500 (ประมาณ 12,500 บาท) (ค่าสมัครไม่สามารถขอเงินคืนได้ เมื่อทำการสมัครแล้ว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม)
✓  ใบทรานสคริปต์ หรือ ใบเกรดผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 2 ปีย้อนหลัง
✓  นัดวันและเวลาทำแบบทดสอบ Math and English Placement Test และ Skype Interview
ค่าใช้จ่าย แคนาดา
ต่อ 1 ปีการศึกษา
หลักสูตร ค่าใช้จ่าย เริ่มที่ประมาณ
CAD$ บาท
On Campus - Stittsville Campus
✓  ค่าเรียน - -
✓  ค่าโฮมสเตย์ พร้อมอาหาร - -
Online - Kanata Academy Online 7,800 195,000
Online - English Virtual Course (1 คอรส์ - 4 อาทิตย์) - -
หมายเหตุ

ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ รวม ค่าสมัครเรียน, ค่าที่พัก พร้อมอาหาร, ค่าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ค่าใช้จ่าย ไม่รวม ค่าพาสปอร์ต, ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าตรวจสุขภาพ, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ, ตลอดระยะเวลาที่เรียนอยู่, ค่ารถไปรับสนามบิน, ค่าสอบ, ค่าทริปในช่วงปิดเทอม, ค่าเรียนดนตรี เป็นต้น
✓  ค่าใช้จ่ายด้านบนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางโรงเรียนเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
✓  อัตราแลกเปลี่ยน 1 CAD$ ประมาณ 25 บาท ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางธนาคารเป็นผู้กำหนด

รายชื่อโรงเรียนมัธยมรัฐบาลแคนาดา (High School Lists in Canada)

ลำดับ
No.
ชื่อโรงเรียน
School Name Lists
ชั้นเรียน
Grade
ประเภท
Type
เมือง
City
ที่พัก
Accomodation
Golden Hills School Division #75 - รัฐ Alberta
1 Crowther Memorial Junior 7-9 สหศึกษา Calgary โฮมสเตย์
2 Strathmore High School 10-12 สหศึกษา Strathmore โฮมสเตย์
3 Trinity Lutheran Christian 1-9 สหศึกษา Strathmore โฮมสเตย์
4 Drumheller Vallery 7-12 สหศึกษา Strathmore โฮมสเตย์
5 Three Hills School 1-12 สหศึกษา Drumheller โฮมสเตย์
6 Trochu Valley School 1-12 สหศึกษา Three Hills โฮมสเตย์
7 Prairie Christian Academy 1-12 สหศึกษา Three Hills โฮมสเตย์
Abbotsford School District - รัฐ British Columbia (BC)
1 Crowther Memorial Junior 9-12 สหศึกษา Abbotsford โฮมสเตย์
2 Rick Hansen Secondary 9-12 สหศึกษา Abbotsford โฮมสเตย์
3 Robert Bateman Secondary 9-12 สหศึกษา Abbotsford โฮมสเตย์
4 W.J. Mouat Secondary 9-12 สหศึกษา Abbotsford โฮมสเตย์
5 Yale Secondary 9-12 สหศึกษา Abbotsford โฮมสเตย์
Burnaby School District - รัฐ British Columbia (BC)
1 Crowther Memorial Junior 8-12 สหศึกษา Burnaby โฮมสเตย์
2 Burnaby Central Secondary 8-12 สหศึกษา Burnaby โฮมสเตย์
3 Burnaby Moutain Secondary 8-12 สหศึกษา Burnaby โฮมสเตย์
4 Burnaby Noth Secondary 8-12 สหศึกษา Burnaby โฮมสเตย์
5 Burnaby South Secondary 8-12 สหศึกษา Burnaby โฮมสเตย์
6 Burnaby Creek Secondary 8-12 สหศึกษา Burnaby โฮมสเตย์
7 Cariboo Hill Secondary 8-12 สหศึกษา Burnaby โฮมสเตย์
8 Mosceop Secondary 8-12 สหศึกษา Burnaby โฮมสเตย์
Coquitlam School District - รัฐ British Columbia (BC)
1 Centennial Secondary 9-12 สหศึกษา Coquitlam โฮมสเตย์
2 Dr. Charles Best Secondary 9-12 สหศึกษา Coquitlam โฮมสเตย์
3 Gleneagle Secondary 9-12 สหศึกษา Coquitlam โฮมสเตย์
4 Heritage Woods Secondary 9-12 สหศึกษา Coquitlam โฮมสเตย์
5 Pinetree Secondary 9-12 สหศึกษา Coquitlam โฮมสเตย์
6 Port Moody Secondary 9-12 สหศึกษา Coquitlam โฮมสเตย์
7 Riverside Secondary 9-12 สหศึกษา Coquitlam โฮมสเตย์
8 Terry Fox Secondary 9-12 สหศึกษา Coquitlam โฮมสเตย์
Vernon School District #22 - รัฐ British Columbia (BC)
1 Centennial Secondary 8-12 สหศึกษา Lumby โฮมสเตย์
2 Clarence Fulton Secondary 8-12 สหศึกษา Vernon โฮมสเตย์
3 Kalamalka Secondary 8-12 สหศึกษา Coldstram โฮมสเตย์
4 Vernon Secondary 8-12 สหศึกษา Vernon โฮมสเตย์
5 Vernon Secondary 8-12 สหศึกษา Vernon โฮมสเตย์

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไปเรียนต่อต่างประเทศ บริการยื่นวีซ่าต่างประเทศ จัดกรุ๊ปทัวร์ซัมเมอร์แคมป์ กรุ๊ปทัวร์ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกันสุขภาพและการเดินทางต่างประเทศ