เรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา ไฮสคูล อังกฤษ Study High School in UK

 

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

ระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษ จัดได้เป็นว่าเป็นต้นแบบที่มีคุณภาพ ติดอันดับต้นๆ ของโลก จึงทำให้มีผู้ปกครองสนใจส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษายังดินแดนแห่งนี้เป็นจำนวนมาก

 

 

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

การเข้าระบบของโรงเรียน

 

ระบบโรงเรียนประจำของสหราชอาณาจักรแบ่งออกเป็น 3 ระดับ:

 

ประถมศึกษาเป็นการศึกษาสำหรับเด็กอายุ 4 หรือ 5 ปีจนถึงอายุ 11 หรือ 13 ปี ชื่อที่คุณอาจได้ยินคือโรงเรียนประถมศึกษา, โรงเรียนเด็ก, โรงเรียนมัธยมต้น, โรงเรียนก่อนเตรียมและโรงเรียนเตรียม ชื่อ “โรงเรียนก่อนเตรียม” และ “โรงเรียนเตรียม” คือชื่อเรียกที่มีการใช้ทั่วไปมากที่สุดในภาคการศึกษาอิสระ

 

มัธยมศึกษาเป็นการศึกษาสำหรับนักเรียนอายุ 11 ปีหรือ 13 ถึง 16 ปี ชื่อที่คุณอาจได้ยินคือโรงเรียนมัธยมศึกษา, โรงเรียนไฮสคูลและโรงเรียนมัธยมปลาย  “โรงเรียนมัธยมปลาย” คือชื่อที่มีการใช้ทั่วไปมากกว่าในภาคการศึกษาอิสระ

 

Sixth Form เป็นระดับการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีอายุ 16 ถึง 18 ปี

เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 7 ปีสามารถเข้าเรียนโรงเรียนประจำในแบบนักเรียนภาคกลางวัน เมื่ออายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป เด็กสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบภาคกลางวันหรือประจำ การเข้าเรียนในโรงเรียนประจำ นักเรียนไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นที่อายุ 7 ปี นักเรียนนานาชาติส่วนใหญ่จะเข้าเรียนเมื่ออายุ 7, 11, 13, 14 หรือ 16 ปี

 

การขึ้นชั้นเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เป็นการขึ้นชั้นเรียนต่อไปได้ โดยอัตโนมัติ ไปจนถึงอายุ 16 ปี ทางกระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์ของอังกฤษ จะกำหนดให้มีการทดสอบความรู้ความสามารถของเด็ก โดยคณะกรรมการอิสระ ซึ่งผลการทดสอบดังกล่าว จะถูกนำไปใช้พิจารณาเรื่องการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป การสอบนี้มี 2 ระดับ โดยจะสอบประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี คือ

 

1. GCSE (General Certificate of Secondary Education) ประกาศนียบัตรทั่วไประดับมัธยมศึกษาเป็นคุณวุฒิการศึกษาสำหรับนักเรียนอายุ 14-16 ปีในประเทศอังกฤษ, เวลส์และไอร์แลนด์เหนือ นี่คือคุณวุฒิการศึกษาที่พบได้ทั่วไปที่สุดสำหรับนักศึกษาในช่วงอายุนี้ในสหราชอาณาจักร ส่วน International GCSEs (IGCSEs) มีความคล้ายคลึงกันอย่างมากกับคุณวุฒิ GCSEs และเป็นทางเลือกที่ได้รับนิยมในหมู่นักศึกษานานาชาติที่เรียนในต่างประเทศ

การสอบระดับนี้ จะสอบเมื่อเด็กมีอายุประมาณ 16 ปี ขึ้นไป นักเรียนเลือกสอบประมาณ 6-10 วิชา เช่น วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ ศิลป ฯลฯ และผลการสอบจะแบ่งเป็น 7 ระดับ คือ Grade A, B, C, D, E, F, G ผู้ที่สอบได้ Grade C ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน นักเรียนที่สอบ GCSE ได้แล้ว (อย่างน้อย 5 วิชา) หากจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจะต้องศึกษาต่ออีกประมาณ 2 ปี ในระดับ A Level (Advanced Level)

 

2. A Level (Advanced Level) เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการของเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป มีวิชาให้เลือกกว่า 50 วิชา ส่วนใหญ่นักศึกษาในระดับ A Level จะลงเรียนเพียง 2-4 วิชา เพื่อที่จะได้ศึกษาแต่ละวิชาอย่างลึกซึ้งวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียนมักจะ เกี่ยวข้องกับหลักสูตรหรือสาขาที่ต้องการศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี ผลการสอบ A Level มี 5 ระดับ คือ A, B, C, D, E แต่ Grade ที่ได้ทั้ง 5 ถือว่าสอบผ่านทั้งหมด มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่พิจารณารับผู้มีผลการสอบในระดับ C ขึ้นไป บางแห่งอาจรับเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนระดับ A และ B

 

คุณสมบัติขั้นต่ำของการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ส่วนใหญ่จะพิจารณาจากผลการสอบทั้ง 2 ระดับ ดังนี้
วิชา GCSE 3 วิชา และ GCE “A” Level 2 วิชา หรือ
วิชา GCSE 1 วิชา และ GCE “A” Level 3 วิชา

 

หลังจากจบการศึกษาภาคบังคับเมื่ออายุ 16 ปี นักเรียนสามารถเลือกที่จะไม่ศึกษาต่อ หรือจะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้

 

ปีการศึกษามีการแบ่งภาคเรียนอย่างไร?

โรงเรียนในสหราชอาณาจักรจะทำการสอน 3 ภาคเรียน โดยแต่ละโรงเรียนจะกำหนดวันเปิดปิดภาคเรียนของตนเอง แต่โดยทั่วไปจะแบ่งภาคเรียนดังนี้:

 

  • ภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง: เดือนกันยายนถึงกลางเดือนธันวาคม วันหยุดกลางภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงมีระยะเวลา 1 หรือ 2 สัปดาห์ในช่วงปลายเดือนตุลาคม

  • ภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ: ต้นเดือนมกราคมถึงช่วงเทศกาลอีสเตอร์ วันหยุดกลางภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิมีระยะเวลา 1 สัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์

  • ภาคเรียนฤดูร้อน: หลังเทศกาลอีสเตอร์ถึงต้นเดือนกรกฎาคม วันหยุดกลางภาคเรียนฤดูร้อนมีระยะเวลา 1 สัปดาห์ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม

 

ปีการศึกษาของโรงเรียนมัธยมที่อังกฤษ แบ่งออกเป็น 3 เทอม ใน 1 ปี โดยแต่ละโรงเรียนมัธยมอังกฤษจะมีวันเปิดเรียนที่ใกล้เคียงกัน จะต้องตรวจสอบวันเปิดเรียนที่แน่นอนอีกครั้งหนึ่ง

 

ปีการศึกษา

Fall Term

Spring Term

Summer Term

2015-2016

2015 (2558)

2016 (2559)

2016 (2559)

2016-2017

2016 (2559)

2017 (2560)

2017 (2560)

2017-2018

2017 (2560)

2018 (2561)

2018 (2561)

Term Starts:
Half Term:
Term Ends:

ต้นเดือน กันยายน
ปลายเดือน ตุลาคม (1 อาทิตย์)
กลางเดือน ธันวาคม

ต้นเดือน มกราคม
กลางเดือน กุมภาพันธ์ (1 อาทิตย์)
ปลายเดือน มีนาคม

กลางเดือน เมษายน
ปลายเดือน พฤษภาคม (1 อาทิตย์)
ปลายเดือน กรกฏาคม

 

เอกสารการสมัครเรียนในโรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

  • เตรียมเอกสารพาสปอร์ต และทรานสคริป เป็นภาษาอังกฤษ

  • กรอกใบสมัคร และ ชำระค่าสมัครเรียน

  • นัดหมายเพื่อทำแบบทดสอบ English (Reading/Writing/Listening) และ/หรือ Math

  • นัดหมายเพื่อทำการสัมภาษณ์ (Skype Interview)

  • หากนักเรียนผ่านการทดสอบทางโรงเรียน ทางโรงเรียนจะส่งเอกสารตอบรับเข้าเรียน แต่ถ้าหากไม่ผ่าน ทางโรงเรียนไม่คืนค่าสมัครเรียน

 

ข้อมูลจาก www.educationuk.org

 

แนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญาตรีหลักสูตรอินเตอร์ในไทย

สำหรับ นักเรียนที่จบจากโรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ สามารถเข้าเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญาตรีหลักสูตรอินเตอร์ (International Program) ในประเทศไทย ในหลากสาขาวิชา เช่น แพทยศาสตร์ วิศวะ วิทยาศาสตร์ บริหาร เศรษศาสตร์ สถาปัตย์ ดีไซน์ เป็นต้น ในมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์ มหิดล เกษตรศาสตร์ ศิลปากร มศว เป็นต้น

 

รายชื่อโรงเรียนมัธยมอังกฤษ (High School Lists in UK)

 

รายชื่อโรงเรียนเตรียมความพร้อมมัธยมอังกฤษ (High School Lists in UK)

เป็นโรงเรียนของเอกชน ที่เปิดหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนต่างชาติ ที่ต้องการเรียนจบหลักสูตรมัธยมในประเทศอังกฤษ ไม่ต้องใส่ยูนิฟอร์ม
หลักสูตรที่เปิดสอนเช่น GCSE, A-Level

ลำดับ
No.

ชื่อโรงเรียน
School Name Lists

อายุ
Age

เมือง
City

ประเภท
Type

ที่พัก
Accomodation

วิดีโอ
Video

1

Abbey College

16-18

Cambridge

สหศึกษา

โฮมสเตย์ / หอพัก

2

Bellerbys College

มีหลักสูตรเตรียมพร้อมเข้า Oxford และ Cambridge (Oxford and Cambridge preparation) และ หลักสูตรเตรียมพร้อมเข้าคณะแพทย์ (Medical school preparation)

13-18

Brighton, Cambridge, London, Oxford

สหศึกษา

โฮมสเตย์ / หอพัก

3

Brooke House College

14-18

Leicestershire

สหศึกษา

โฮมสเตย์ / หอพัก

4

CATS College
มีหลักสูตร หลักสูตรเตรียมพร้อมเข้าคณะแพทย์ (Medics Preparation Programme) และ หลักสูตรเตรียมพร้อมเข้า Oxford และ Cambridge (Oxbridge Preparation Programme)

14-18

Cambridge, Cantebury, London

สหศึกษา

หอพัก

5

Cardiff Sixth Form College

14-18

Cardiff

สหศึกษา

หอพัก

6

Gloucestershire College

16-18

Cheltenham

สหศึกษา

โฮมสเตย์ / หอพัก

 

7

International College Sherborne

11-16

Sherbourne

สหศึกษา

หอพัก

8

King Edward VI College

16-18

West Midlands

สหศึกษา

หอพัก

9

Oldfeld International School

15-18

Dorset 

สหศึกษา

หอพัก

 

10

Shrewsbury Sixth Form College

16-18

Shrewsbury

สหศึกษา

หอพัก

 

 

รายชื่อโรงเรียนมัธยมอังกฤษ (British Boarding School Lists in UK)

เป็นโรงเรียนเอกชนแบบประจำ อยู่หอพักของโรงเรียน ที่ต้องใส่ยูนิฟอร์ม และปฏิบัติตามกฏระเบียบของโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอนเช่น GCSE, A-Level

ลำดับ
No.

ชื่อโรงเรียน
School Name Lists

อายุ
Age

เมือง
City

ประเภท
Type

ที่พัก
Accomodation

วิดีโอ
Video

1

ACS Cobham International School

12-18

Cobham, London

สหศึกษา

หอพัก

2

Adcote School for Girls

4-18

Shropshire

หญิงล้วน

หอพัก

3

Alexanders College

11-18

Suffolk

สหศึกษา

หอพัก

 

4

Bethany School

11-18

Kent

สหศึกษา

หอพัก

5

Concord College

13-18

Shropshire

สหศึกษา

หอพัก

 

6

Ellesmere College

7-18

Shropshire

สหศึกษา

หอพัก

7

Gordonstoun School

8-18

Moray

สหศึกษา

หอพัก

 

8

Gosfield School

4-18

Essex

สหศึกษา

หอพัก

9

Harrogate Ladies' College

11-18

North Yorkshire

หญิงล้วน

หอพัก

 

10

Kelly College

11-18

Devon

สหศึกษา

หอพัก

 

11

King's Ely

11-18

Cambridge

สหศึกษา

หอพัก

 

12

LVS Ascot (Licensed Victuallers' School)

4-18

Berkshire

สหศึกษา

หอพัก

 

13

Moreton Hall

11-18

Shropshire

หญิงล้วน

หอพัก

 

14

Myddelton College

11-18

Denbigh

สหศึกษา

หอพัก

 

15

Oswestry College

11-18

Shropshire

สหศึกษา

หอพัก

 

16

Queen Anne's School

11-18

West Berkshire

หญิงล้วน

หอพัก

 

17

Queen Ethelburga's Collegiate

5-18

York

สหศึกษา

หอพัก

18

Roedean School

11-18

Brighton

หญิงล้วน

หอพัก

 

19

The Mount, Mill Hill International

13-18

London

สหศึกษา

หอพัก

 

20

The Royal School Wolverhampton

10-18

West Midlands

สหศึกษา

หอพัก

 

21

Royal Russell School

11-18

Surrey

สหศึกษา

หอพัก

 

22

Saint Michael's College

14-18

Worcestershire

สหศึกษา

หอพัก

23

St. Edmund's College

3-18

Herts

สหศึกษา

หอพัก

24

Stranthallan School

9-18

Perthshire

สหศึกษา

หอพัก

25

Trent College

11-18

Nottingham

สหศึกษา

หอพัก

26

Woodbridge School

13-18

Suffolk

สหศึกษา

หอพัก

 

27

Wrekin College

11-18

Wrekin

สหศึกษา

หอพัก

 

 

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

 

 

บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด ได้จดทะเบียน

ประกอบธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07846
 และ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ ให้เป็นหนึ่งในสมาชิก 100% Pure New Zealand ที่สามารถให้คำแนะนำ ข้อมูลเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์