ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนต่อประเทศสิงคโปร์

 

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

ประเทศสิงคโปร์ หรือ สาธารณรัฐสิงคโปร์ มีประชากรทั้งหมดประมาณ 4.2 ล้านคน ประกอบไปด้วย ชาวจีน ชาวมาเลย์ ชาวอินเดีย และอื่นๆ

 

สิงคโปร์มีภาษาทางราชการ คือ ภาษามาเลย์ จีนกลาง ทมิฬ และอังกฤษ สิงคโปร์ส่งเสริมให้ประชาชนพูด 2 ภาษา โดยเฉพาะจีนกลาง ในขณะที่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่องานและในชีวิตประจำวัน

 

สิงคโปร์ ใช้สกุลเงิน ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD) ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยน 1SGD ประมาณ 25 บาท

 

ลักษณะภูมิอากาศของสิงคโปร์ คล้ายกับประเทศไทย คือ ร้อนชื้น มีฝนตกตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ย 26.8 องศาเซลเซียส

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

ระบบการศึกษาของสิงคโปร์ เริ่มตั้งแต่การศึกษาระดับปฐมวัยก่อนวัยเรียน การศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษา และการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

 

- ปฐมวัยก่อนวัยเรียน (Kindergarten) สำหรับนักเรียนอายุ 2-5 ขวบ

 

- ประถมศึกษา (Primary School) สำหรับนักเรียนอายุ ตั้งแต่ 6 ปี ประถมศึกษาของสิงคโปร์แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่

 

- ป.1-ป.4 เรียกว่า Foundation Stage และ
- ป.5-ป.6 เรียกว่า Orientation Stage ชั้นประถมต้นจะเรียน 3 วิชาหลัก คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาแม่ และคณิตศาสตร์

 

นอกจากนั้น จะมีวิชาดนตรี ศิลปหัตถกรรม หน้าที่พลเมือง สุขศึกษา สังคม และพลศึกษา แต่ในช่วงประถมปลาย หรือ Orientation Stage นั้น นักเรียนจะถูกแยกออกเป็น 3 กลุ่มทางภาษา คือ EM 1. EM 2. และ EM 3. การแยกนักเรียนเข้ากลุ่มทางภาษานั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถทางภาษาของแต่ละคน เมื่อจบ ป.6 แล้วจะมีการสอบที่เรียกว่า Primary School Leaving Examination (PSLE) เพื่อที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาต่อไป ผลการเข้าสอบมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา

 

- มัธยมศึกษา (Secondary School) จะมี 3 หลักสูตรให้เลือกตามความสามารถ และความสนใจ โดยใช้เวลา 4-5 ปี หลักสูตรในระดับมัธยมศึกษา ได้แก่

 

- หลักสูตรพิเศษ (Special Course)
- หลักสูตรเร่งรัด (Express Course)
- หลักสูตรปกติ (Normal Course)

 

เมื่อจบหลักสูตรจะมีการสอบ โดยหลักสูตรพิเศษ และหลักสูตรเร่งรัดจะต้องผ่านประกาศนียบัตร GCB (General Certificate of Education) ในระดับ “O” Level ส่วนหลักสูตรปกติจะต้องผ่าน GCB “N” Level แต่ถ้าต้องศึกษาต่อในระดับเตรียมอุดมศึกษา ก็ต้องสอบให้ผ่าน GCB “O” Level เช่นเดียวกัน

 

เมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาแล้ว ผู้ที่สนใจเรียนสายวิชาชีพเทคนิค หรืออาชีวศึกษา ก็สามารถแยกไปเรียนตามสถาบันต่างๆ ได้ ส่วนผู้ที่จะเรียนต่อในมหาวิทยาลัยก็จะเข้าศึกษาต่อใน Junior College อีก 2 ปี เมื่อจบแล้วจะต้องสอบ GCE “A” Level เพื่อนำผลคะแนนไปตัดสินการเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย ผู้ที่เข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ก็อาจศึกษาในสายอาชีพ หรือหางานทำต่อไป

 

ปีการศึกษาของสิงคโปร์ จะแบ่งออกเป็น 4 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 10 สัปดาห์ เริ่มเปิดการศึกษาตั้งแต่วันที่ 2 มกราคมของทุกปี ช่วงระหว่างภาคเรียนที่ 1 กับที่ 2 และที่ 3 กับที่ 4 จะมีการหยุด 1 สัปดาห์ ระหว่างภาคเรียนที่ 2 กับที่ 3 หยุด 4 สัปดาห์ และมีช่วงหยุด 6 สัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา

 

- การศึกษาระดับอุดมศึกษา (Higher Education System)


มหาวิทยาลัยในสิงคโปร์มี 3 แห่ง คือ
1. National University of Singapore (NUS)
2. Nanyang Technological University
3. Singapore Management University (SMU)

 

โดยมหาวิทยาลัย NUS จะให้การศึกษาครอบคลุมเกือบทุกสาขาวิชา ทั้งแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ กฎหมาย ศิลปะศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม และการบริหารธุรกิจ ส่วนมหาวิทยาลัย Nanyang จะเน้นการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ รวมทั้งวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และสาขาธุรกิจ และการบัญชี สำหรับมหาวิทยาลัย SMU จะเน้นเรื่องธุรกิจการจัดการ

 

วิทยาลัยเทคนิค (Polytechnic) ของสิงคโปร์มี 4 แห่งได้แก่
1. Singapore Polytechnic
2. Ngee Ann Polytechnic
3. Temasek Polytechnic
4. Nanyang Polytechnic

 

ส่วนวิทยาลัยผลิตครูของสิงคโปร์มีอยู่เพียงแห่งเดียว คือ National Institute of Education นอกจากนี้ ยังมี Institute of Technical Education : ITE เป็นสถาบันที่จัดการศึกษาสำหรับผู้ต้องการทักษะทางช่าง และช่างผีมือ

 

คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศสิงคโปร์ ได้ที่

 

หลักสูตรศึกษาต่อประเทศสิงคโปร์

 

- เรียนภาษาอังกฤษ ประเทศสิงคโปร์

 

- เรียนซัมเมอร์ ซัมเมอร์กรุ๊ป ซัมเมอร์คอรส์ ประเทศสิงคโปร์

 

- เรียนประถม เรียนมัธยมต้น เรียนมัธยมปลาย เรียนไฮสคูล ประเทศสิงคโปร์

 

- เรียนวิชาชีพ ประกาศนียบัตร ดิปโพลม่า เรียนพร้อมทำงาน ประเทศสิงคโปร์

 

- เรียนระดับปริญญา เรียนปริญญาตรี เรียนปริญญาโท เรียนปริญญาเอก ประเทศสิงคโปร์


แหล่งที่มา สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด ได้จดทะเบียน

ประกอบธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07846
 และ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ ให้เป็นหนึ่งในสมาชิก 100% Pure New Zealand ที่สามารถให้คำแนะนำ ข้อมูลเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์