ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนต่อประเทศมาเลเซีย

 

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

ประเทศมาเลเซีย สามารถแบ่งตามลักษณะภูมิประเทศ ได้แก่ มาเลเซียตะวันตก และ มาเลเซียตะวันออก มีประชากรทั้งหมดประมาณ 30 ล้านคน ประกอบไปด้วย ชาวจีน ชาวมาเลย์ ชาวอินเดีย และอื่นๆ

 

มาเลเซีย มีภาษาทางราชการ คือ ภาษามาเลย์ นอกจากนี้ยังมีภาษาอังกฤษ จีน ทมิฬ และภาษาประจำเผ่า

 

มาเลเซีย ใช้สกุลเงิน ริงกิตมาเลเซีย หรือ MYR ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยน 1MYR ประมาณ 10 บาท

 

ลักษณะภูมิอากาศของมาเลเซีย มีลักษณะภูมิอากาศคล้ายคลึงกับภาคใต้ของประเทศไทย มีฝนตกเกือบตลอดปี

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

ระบบการศึกษาของมาเลเซีย

 

1. ระดับการศึกษาที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ

 

- ระดับเตรียมความพร้อม (Pre-school Education) คือ การศึกษาระดับอนุบาล ที่เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่การศึกษาภาคบังคับ สำหรับเด็กอายุ 4-6 ปี ซึ่งจากแผนแม่บทการศึกษามาเลเซีย เริ่มให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาตั้งแต่ในระดับอนุบาล ด้วยการกำหนดให้การศึกษาระดับอนุบาล เป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาชาติ
ทั้งนี้ ในปี 2012 กระทรวงศึกษาธิการได้ลงประกาศข่าวของกระทรวงฯ ฉบับที่ 2 ว่า เงื่อนไขในการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนในระดับอนุบาล จะต้องเป็นเด็กสัญชาติมาเลย์เท่านั้น และจะทำการคัดเลือกโดยคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ครูใหญ่ ผู้ช่วยครูใหญ่ ครูผู้สอน ครูผู้ช่วยและตัวแทนของชุมชนโดยสาเหตุของการจำกัดสัญชาติในการเข้าเรียนระดับอนุบาลนั้น เนื่องมาจากรัฐบาลมีการสนับสนุนเงินช่วยเหลือในการเล่าเรียน ทั้งค่าเล่าเรียน ค่าอาหาร ค่าช่วยเหลืออื่นๆ และค่าธรรมเนียมตะกาฟุล ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมการประกันตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติของมาเลเซีย

 

- ระดับประถมศึกษา (Primary Education) เป็นการศึกษาภาคบังคับของมาเลเซีย ที่เด็กทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 6-12 ปี จะต้องเรียน โดยใช้เวลาในการเรียน 6 ปี ซึ่งจะแบ่งออกเป็น โรงเรียนประถมของรัฐบาล (National Primary School) ที่จะใช้ภาษามาเลย์เป็นภาษากลางในการเรียนการสอน และ โรงเรียนประถมของเอกชน (Vernacular School) ที่จะใช้ภาษาจีน หรือภาษาทมิฬเป็นภาษากลางในการเรียนการสอน แต่โรงเรียนประถมทั้ง 2 ประเภท จะกำหนดให้มีวิชาภาษาอังกฤษ เป็นวิชาบังคับ
การศึกษาในระดับประถมศึกษา จะแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ประถมต้น (ป.1-3) และประถมปลาย (ป.4-6) ที่นักเรียนจะได้เรียนครบทั้งทักษะการอ่าน เขียน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พลศึกษา ศาสนาอิสลามและศีลธรรม ซึ่งในปีการศึกษาสุดท้าย นักเรียนจะต้องผ่านการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับประถม ที่เรียกว่า Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) ถึงจะเลื่อนชั้นไปเรียนในระดับมัธยมศึกษาได้

 

- ระดับมัธยมศึกษา (Secondary Education) เป็นการศึกษาต่อเนื่องจากระดับประถมศึกษา ที่มีระยะเวลาในการเรียน 5 ปี ซึ่งแบ่งการเรียนออกเป็น 2 ระดับ คือ Lower secondary education (form 1-3) และ Upper secondary education (form 4-5)

 

โดยในระดับ Upper secondary นั้นจะแบ่งออกเป็น 3 สาขาวิชา คือ เน้นด้านวิชาการ (Art & Science) เน้นด้านเทคนิค และเน้นด้านวิชาชีพ สำหรับนักเรียนที่เลือกเรียนทางสายวิชาการและสายเทคนิค เมื่อจบแล้ว จะต้องสอบผ่านข้อสอบของรัฐ ที่เรียกว่า Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) ส่วนนักเรียนในสายวิชาชีพ จะต้องสอบผ่าน SPMV หรือ Sijil Pelajaran Malaysia Vakasional

หากสำเร็จการศึกษาในระดับนี้ นักเรียนจะได้รับวุฒิเทียบเท่ากับ GCSE 'O' หรือ General Certificate of Secondary Education ซึ่งเป็นวุฒิการศึกษาที่ใช้แบบแผนการเรียนการสอนระบบอังกฤษ และนักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนต่อในสายวิชาชีพ (Certificate/Diploma) หรือเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา (Higher Education)

 

- ระดับเตรียมอุดมศึกษา (Post-secondary Education) หลังจากจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว นักเรียนที่เลือกเรียนทางสายวิชาการและสายเทคนิค และผ่านเกณฑ์การสอบ SPM แล้ว จะได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนต่อในระดับ Form Six หรือ เตรียมอุดมศึกษา ซึ่งแบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 สาขา คือ Arts, Science และ Technical ใช้เวลาเรียน 1-2 ปี เมื่อจบแล้วจะต้องสอบ Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) ที่เทียบเท่ากับ General Certificate of Education 'A' Levels ของอังกฤษ ซึ่งเป็นคุณวุฒิที่ได้รับการทั้งในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศ
นอกจากนี้ นักเรียนยังสามารถเลือกเรียนหลักสูตร Matriculation ที่ต้องสมัครเรียนโดยตรงกับทางสถาบัน มีระยะเวลาในการเรียน 1 ปี การเรียนการสอนครอบคลุมความรู้พื้นฐานในการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย และเนื้อหาวิชาไม่ซับซ้อน แต่ผลการเรียนในหลักสูตรนี้ จะสามารถใช้เข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาภายในมาเลเซียได้เท่านั้น

 

2. ระดับการศึกษาที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงอุดมศึกษา

 

ระดับอุดมศึกษา (Higher Education) ประกอบด้วยหลักสูตรต่างๆ หลากหลายสาขาวิชา และมีทั้งสถาบันของรัฐบาล และสถาบันของประกอบด้วยหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

 

- หลักสูตร Certificate และหลักสูตร Diploma ซึ่งผู้ที่ต้องการจะเรียนในหลักสูตรนี้ จะต้องสำเร็จวุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ผ่านเกณฑ์การสอบวัดระดับ SPM แล้ว

 

- หลักสูตร First Degree หรือปริญญาตรี ผู้ที่จะเข้าเรียนหลักสูตรนี้ ต้องจบการศึกษาวุฒิเตรียมอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า STPM หรือ GCE 'A' Levels หรือเกณฑ์อื่นๆ ที่ทางสถาบันกำหนดไว้

 

- หลักสูตร Higher Degree หรือระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ตามลำดับ

 

คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศมาเลเซีย ได้ที่

 

หลักสูตรศึกษาต่อประเทศมาเลเซีย

 

- เรียนภาษาอังกฤษ ประเทศมาเลเซีย

 

- เรียนซัมเมอร์ ซัมเมอร์กรุ๊ป ซัมเมอร์คอรส์ ประเทศมาเลเซีย

 

- เรียนประถม เรียนมัธยมต้น เรียนมัธยมปลาย เรียนไฮสคูล ประเทศมาเลเซีย

 

- เรียนวิชาชีพ ประกาศนียบัตร ดิปโพลม่า เรียนพร้อมทำงาน ประเทศมาเลเซีย

 

- เรียนระดับปริญญา เรียนปริญญาตรี เรียนปริญญาโท เรียนปริญญาเอก ประเทศมาเลเซีย

แหล่งที่มา http://www.aecnews.co.th/education_sreport/read/613

บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด ได้จดทะเบียน

ประกอบธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07846
 และ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ ให้เป็นหนึ่งในสมาชิก 100% Pure New Zealand ที่สามารถให้คำแนะนำ ข้อมูลเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์