ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนต่อประเทศฝรั่งเศส

 

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

ประเทศฝรั่งเศส หรือ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ( République Française) มีประชากรประมาณ 64 ล้านคน เมืองหลวงชื่อปารีส ตั้งอยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันตก มีพรมแดนติดกับประเทศเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี โมนาโก อันดอร์รา และสเปน


มีเทือกเขาที่สำคัญได้แก่ เทือกเขาแอล์ปซึ่งมียอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป คือ ยอดเขามงต์บลองก์ (Mont-Blanc) นอกจากนี้ยังมีชายฝั่งทะเลอยู่ถึง 4 ด้าน (ทะเลเหนือ ช่องแคบอังกฤษ มหาสมุทรแอตแลนติกและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน)

 

ฝรั่งเศสใช้ภาษาฝรั่งเศส เป็นภาษาหลักในการติดต่อสื่อสาร

 

ฝรั่งเศสใช้สกุลเงิน ยูโร (EUR) ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยน 1 EUR ประมาณ 40 บาท

 

สภาพภูมิอากาศ มี 3 แบบ ได้แก่
- แบบชายฝั่งทะเลตะวันตก (บริเวณตะวันตกของประเทศ)
- แบบเมดิเตอร์เรเนียน (ทางตอนใต้ของประเทศ)
- แบบภาคพื้นทวีป (ทางตอนกลางและภาคตะวันออกของประเทศ)

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

ระบบการศึกษาของฝรั่งเศส เริ่มตั้งแต่การศึกษาระดับปฐมวัยก่อนวัยเรียน การศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษา และการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

 

- ปฐมวัยก่อนวัยเรียน (Kindergarten) สำหรับนักเรียนอายุ 2-5 ขวบ
มีเด็กมีอายุตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไป เข้ารับการศึกษา 99% ของจำนวนเด็กทั้งหมดโรงเรียนอนุบาลของรัฐเป็นบริการฟรี แต่ในโรงเรียนเอกชนผู้ปกครองต้องเสียค่าเล่าเรียนเอง
โดยทั่วไปโรงเรียนอนุบาลแยกออกเป็น 3 ชั้นเรียนคือ ชั้นเล็ก (Pettite Section) ชั้นกลาง (Moyenne Section) และชั้นสูง (Grande Section)

 

- ประถมศึกษา (Primary School) สำหรับนักเรียนอายุ ตั้งแต่ 6-10 ปี
เป็นการบริการฟรีและเป็นการศึกษาภาคบังคับ สำหรับเด็กฝรั่งเศส และเด็กต่างชาติในฝรั่งเศส

 

โรงเรียนระดับประถม ประกอบด้วย 5 ชั้น คือ
- ชั้นเตรียมประถมศึกษา (Classe Preparatoire (CP)
- ชั้นประถมศึกษาตอนต้นปีที่ 1 Classe Elementaire 1 (CE1)
- ชั้นประถมศึกษาตอนต้นปีที่ 2 Classe Elementaire 2 (CE2)
- ชั้นประถมศึกษาตอนปลายปีที่ 1 Classe Moyenne 1 (CM1)
- ชั้นประถมศึกษาตอนปลายปีที่ 2 Classe Moyenne 2 (CM2)

 

- มัธยมศึกษา (Secondary School) สำหรับนักเรียนอายุ ตั้งแต่ 11-18 ปี
ยังคงเป็นการบริการฟรี และส่วนหนึ่งยังคงเป็นการศึกษาภาคบังคับ สำหรับเด็กฝรั่งเศส และเด็กต่างชาติในฝรั่งเศส แยกออกเป็น 2 ระดับ คือ

 

- มัธยมศึกษา (11-14 ปี) เป็นการศึกษาระบบเดียวกันทั้งหมด สถานศึกษาเรียกว่า "College" รับเด็กทุกคนที่สำเร็จจาก ชั้นประถมศึกษา ประกอบด้วย 4 ชั้น ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (Sixieme) เรียงลงมาตามลำดับจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (Troisieme) เป็นการเรียนการสอนทั่วไปในวิชาการสายสามัญ โดยยังไม่แยกออกเป็นวิชาเฉพาะด้าน

 

- มัธยมปลาย (15-17ปี) สถานศึกษาเรียกว่า "Lycee" ภายหลังสำเร็จการศึกษา จะได้รับประกาศนียบัตรตามสาขาวิชา ที่เลือกศึกษา ซึ่งเริ่มแยกการศึกษาออกเป็น 2 ระบบ คือ

 

1. โรงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญและทางเทคโนโลยี (Lycee d'enseignement geneal et technologique) ใช้ระยะเวลาศึกษา 3 ปี เพื่อเตรียมสอบรับประกาศนียบัตรสายสามัญ (Baccalaureat general) หรือ ประกาศนียบัตรสายเทคโนโลยี (Baccalaureat technologique) หรือประกาศนียบัตรสายช่างเทคนิค (Brevet de technicien)

 

2. โรงเรียนมัธยมศึกษาสายวิชาชีพ (Lycee Professionnel) เพื่อเตรียมสอบรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP) หรือประกาศนียบัตรอาชีวศึกษา Brevet d'Etudes Professionnelles (BEP) และประกาศนียบัตรมัธยมปลายสายอาชีพ (Baccalaureat professionnel) ประกาศนียบัตร Baccalaureat เป็นกุญแจสำคัญสู่การศึกษา ต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งประกาศนียบัตรดังกล่าวนี้จะต้อง เป็นประกาศนียบัตรแห่งชาติ ที่ได้มาจากผลการสอบทั่วไป โดยข้อสอบกลางของรัฐ ไม่ใช่ประกาศนียบัตรของสถานศึกษา ซึ่งเป็นปัญหากับนักศึกษาไทย เพราะระบบการมอบ ประกาศนียบัตรแตกต่างกัน จึงทำให้ไม่สามารถนำประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ออกให้โดยสถานศึกษาในประเทศไทย ไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการเข้ารับการศึกษา ในระดับ อุดมศึกษาของฝรั่งเศสได้ จึงต้องไปเรียนใหม่ในฝรั่งเศส และสอบ ให้ได้ Baccalaureatf สาขาใดสาขาหนึ่งก่อน หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือ ต้องลงทะเบียน เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยก่อน เพื่อใช้เป็นหลักฐานว่า สามารถเข้ารับการศึกษาในระดับ อุดมศึกษาได้แล้ว จึงย้ายสถานศึกษาเข้าไปเรียนต่อใน มหาวิทยาลัยฝรั่งเศส

 

การศึกษาระดับอุดมศึกษา (Higher Education System)


สาธารณรัฐฝรั่งเศสมีประวัติทางการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่ยาวนาน มหาวิทยาลัยแห่งแรกก่อตั้งขึ้นเมื่อศตวรรษที่12-13 เช่น มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง "ลา ซอร์บอนน์ (La Sorbonne)" ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี ค.ศ. 1257 หรือ พ.ศ. 1800 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของฝรั่งเศสส่วนมากเป็นของรัฐ มีมหาวิทยาลัยของรัฐ 89 แห่ง มหาวิทยาลัยคาทอลิก 5 แห่ง สถาบันโปรเตสแตนต์ 3 แห่ง และอื่น ๆ อีก 4 แห่ง


สถาบันการศึกษา แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ประเภทดังนี้

 

1. มหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งเปิดรับผู้ได้รับประกาศนียบัตร Baccalaureat (หรือเทียบเท่า) ทุกคนโดยไม่มีการสอบคัดเลือก เว้นแต่ในด้านการศึกษาสายแพทย์ และเภสัชกร และ สถาบัน IUT หรือ IUP มหาวิทยาลัยของรัฐเหล่านี้ให้การศึกษาอย่างกว้างขวาง หลากหลายสาขาวิชา ซึ่งแบ่งออกเป็นการให้ความรู้ทั้งด้านที่เป็นหลักการทางทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ

 

2. สถาบันที่เรียกว่า โรงเรียน (Ecole) ซึ่งมีทั้งที่เป็นของรัฐและของเอกชน ส่วนใหญ่เป็น หน่วยงานของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ให้การศึกษาเพื่อความมุ่งหมายด้านวิชาชีพ

หลักสูตรโรงเรียนชั้นสูง ("Grandes Ecoles" Curriculum)

 

โรงเรียนชั้นสูง Grandes Ecoles เป็นระบบการศึกษาเฉพาะ ของฝรั่งเศส ซึ่งประเทศอื่น ๆ ไม่มีระบบการศึกษานี้ ถือว่าเป็นระบบการ ศึกษาที่จัดขึ้นมาสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษโดยเฉพาะ (ผู้มีปัญญาเลิศ) Grandes ecoles มีหลักสูตรที่เปิดทำการสอน 3 ด้าน คือ

 

1. Business and management
2. Engineering
3. Political science

 

คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศฝรั่งเศส ได้ที่

 

หลักสูตรศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส

 

- เรียนภาษาฝรั่งเศส ประเทศฝรั่งเศส

 

- เรียนซัมเมอร์ ซัมเมอร์กรุ๊ป ซัมเมอร์คอรส์ ประเทศฝรั่งเศส

 

- เรียนประถม เรียนมัธยมต้น เรียนมัธยมปลาย เรียนไฮสคูล ประเทศฝรั่งเศส

 

- เรียนวิชาชีพ ประกาศนียบัตร ดิปโพลม่า เรียนพร้อมทำงาน ประเทศฝรั่งเศส

 

- เรียนระดับปริญญา เรียนปริญญาตรี เรียนปริญญาโท เรียนปริญญาเอก ประเทศฝรั่งเศส

 

แหล่งที่มา สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 15 พ.ค. 2551

 

 

บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด ได้จดทะเบียน

ประกอบธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07846
 และ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ ให้เป็นหนึ่งในสมาชิก 100% Pure New Zealand ที่สามารถให้คำแนะนำ ข้อมูลเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์