บริการอื่นๆ ที่น่าสนใจของเรา บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด

 

 

บริการเสริมใหม่จาก Education Seeds หากน้องๆ ต้องการหา โฮมสเตย์ หรือ โฮสแฟมิลี่ ด้วยตนเอง ในต่างประเทศ อาจจะเพื่อไปเที่ยวพักผ่อน ช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือ เรียนต่อต่างประเทศ ที่มีมากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก ก็สามารถทำได้ง่ายๆ โดยคลิกไปที่โลโก้ "Stay with a Host Family" น้องๆ สามารถระบุประเทศ เมือง ที่ต้องการหา โฮมสเตย์ หรือ โฮสแฟมิลี่ ได้ค่ะ

 

โดยบริการเสริมการหา โฮมสเตย์ หรือ โฮสแฟมิลี่ ด้วยตนเอง เหมาะสำหรับน้องๆ ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี เป็นต้นไปค่ะ

 

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาข้อมูลโฮมสเตย์ทั่วโลก

การเดินทางไปท่องเที่ยว หรือ ไปเพื่อศึกษาต่อยังต่างประเทศ สิ่งที่ไม่ควรจะละเลยนั่นก็คือ การซื้อประกันการเดินทาง ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระจากสิ่งที่ไม่คาดฝัน ในะระหว่างการเดินทาง หรือ เจ็บป่วยขณะอยู่ที่ต่างประเทศ ซึ่งคุณสามารถซื้อประกันการเดินทางได้ง่ายๆ เพียงคลิกที่รูป และกรอกรายละเอียด พร้อมชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ได้ง่ายๆ เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถอุ่นใจได้ทุกครั้งที่มีการเดินทางค่ะ

 

คลิกที่นี่เพื่อซื้อประกันเดินทางออนไลน์

 

 

โครงการอบรมสัมนนา

 

Education Seeds มีบริการในการจัดทำโครงการอบรมสัมมนาให้แก่องค์กร หรือ ผู้ที่สนใจ เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ให้กับพนักงานในองค์กรของตน
ทั้งกลุ่มเล็ก และกลุ่มใหญ่ โดยทีมงานอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในการจัดทำโครงการอบรม มากว่า 20 ปี

 

 

 

ลำดับ

ตัวอย่างหัวข้อโครงการอบรมสัมมนา

1

FMEA : Failure Mode and Effect Analysis

2

Mechatronics

3

QC Techniques (QC 7 Tools)

4

Six Sigma

5

SPC Advance (Control Chart)

6

กระบวนการแก้ปัญหาโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูล (Problem Solving by Data Analysis)

7

กระบวนการจากภาพสำหรับงานควบคุม (Image Processing for Control Systems)

8

การแก้ปัญหาทางสถิติสำหรับการผลิต (Statistical Problem Solving for Production)

9

การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและการควบคุม (Electric Drives and Control)

10

การขับเคลื่อนมอเตอร์เชิงเส้นเบื้องต้น (Linear Motor Control Design)

11

การเขียนโปรแกรม Lab View สำหรับงานอุตสาหกรรม (Lab View Programming for Industrial)

12

การเขียนโปรแกรม Visual Basic เบื้องต้น (Introduction to Visual Basic Programming)

13

การเขียนโปรแกรม Visual C++ เบื้องต้น (Introduction to Visual C++ Programming)

14

การควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้าโดยใช้อิเล็กทรอนิกส์กำลัง (Speed Control of Electric Motors using Power Electronics)

15

การควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม (Electrical Motor Control Systems in Industry)

16

การควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้น (Basic Speed Control of Electric Motors)

17

การควบคุมด้วยการมอง (Visual Control)

18

การควบคุมด้วยเครื่องควบคุมแบบโปรแกรมเบื้องต้น (PLC 1)

19

การควบคุมด้วยตัวควบคุมแบบ PID เชิงปฎิบัติการ (Workshop on PID Controller)

20

การควบคุมแบบฟัซซี่เบื้องต้น (Introduction to Fuzzy Control Systems)

21

การจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management)

22

การจ่ายไฟฟ้าอย่างมีคุณภาพ (Power Quality & Surge and Transient Filter in Electrical Distribution System)

23

การใช้ Servo และ Proportional Value ในระบบไฮดรอลิก

24

การใช้มอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อนอย่างประหยัดพลังงาน (Electric Drives for Energy Saving)

25

การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในอุตสาหกรรมเชิงป้องกัน (Industrial Machines Preventive Maintenance)

26

การทำงานของระบบไฟฟ้ากำลังและการควบคุม (Electrical Power Systems Operation and Control)

27

การทำงานเป็นทีม (Team Works)

28

การทำงานและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

29

การบริหารห้องปฏิบัติการสำหรับงานอุตสาหกรรม (Laboratory Management for Industrial)

30

การประหยัดพลังงานด้านแสงสว่าง (Illumination Energy Saving)

31

การประหยัดพลังงานในเครื่องทำความเย็น และปรับอากาศ (Air Conditioning and Refrigerator Energy Saving)

32

การประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม (Energy Saving in Industries)

33

การปลูกจิตสำนักอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Conservation Awareness)

34

การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง (Electrical Power Protection)

35

การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า (Electromechanical Energy Conversion)

36

การผลิตแบบ (ทันเวลา) พอดี JIT: Just in Time

37

การพัฒนาความเป็นผู้นำ (Leader Development)

38

การพัฒนาคุณภาพชีวิต (Quality of Life Development)

39

การพัฒนาบุคลากรและโรงงาน (Employees and Factory Development)

40

การพัฒนาวิทยากรฝึกอบรมทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 1 (Train the Trainers in Electrical Engineering 1)

41

การพัฒนาวิทยากรฝึกอบรมทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 2 (Train the Trainers in Electrical Engineering 2)

42

การเรียนรู้จากการทำงาน (Learning by Doing)

43

การสื่อสารในที่ทำงาน (Communication in Workplace)

44

การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม (Energy Conservation in Industry)

45

การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร (Energy Conservation in Building)

46

การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม (Participated-based Energy Conservation)

47

การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม (Electrical Energy Conservation in Industries)

48

การออกแบบระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-based Control Systems Design)

49

การออกแบบระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม (Control Systems Design in Industry)

50

การออกแบบหุ่นยนต์เชิงพฤติกรรมเบื้องต้น (Behavior-Based Robotics Design)

51

กิจกรรม 5 ส.

52

กิจกรรมไคเซน (Kaizen Activity)

53

ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม (Safety in Factory)

54

เซนเซอรและการประยุกต์ใช้งาน (Sensors and Applications)

55

เทคนิคการจัดมาตรฐานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต (เชิงปฏิบัติ)

56

เทคนิคการบังคับบัญชา

57

เทคนิคการสอนงาน (OJT)

58

เทคนิคการสอนงานเชิงปฏิบัติการโดยใช้การสังเกตุ (On the Job Training by Observation)

59

เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานแบบบูรณาการ (Integrated-based Energy Conservation)

60

เทคนิควิธีการขจัดความสูญเปล่า

61

เทคโนโลยี่การควบคุมการเคลื่อนไหว (Motion Control Technology)

62

เทคโนโลยี่การควบคุมอัตโนมัติ (Automation Technology)

63

เทคโนโลยีและการออกแบบ Clean room (Clean room design and Technology)

64

แนวคิดพื้นฐานทางสถิติ (The basic concept of Statistic: Test of Hypothesis)

65

ผู้นำในการพัฒนา

66

พื้นฐานทางสถิติสำหรับปรับปรุงคุณภาพ (Basic Statistical for Quality Improvement)

67

ไฟฟ้าโรงงานเบื้องต้น  (Introduction to Industrial Electrical)

68

มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน

69

มอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motors)

70

ระบบการควบคุมกระบวนการ (Process Control Systems)

71

ระบบการควบคุมอัตโนมัติ (Automation Control Systems)

72

ระบบการผลิตแบบ Lean Manufacturing

73

ระบบควบคุมแบบอัจฉริยะ (Intelligent Control Systems) 

74

ระบบควบคุมและการซ่อมบำรุงมอเตอร์ไฟฟ้าในอุตสาหกรรม (Electrical Motor Control and Maintenance in Industry)

75

ระบบควบคุมอัตโนมัติในอนาคต (Automatics Control Systems in the Future) 

76

ระบบบริหารจัดการพลังงาน (Substainable Energy Management System) 

77

ระบบปรับและกรองอากาศในห้อง Clean room (Air Conditioning Filtration in Clean room)

78

วิศวกรรมหุ่นยนต์ (Robotics Engineering) 

79

องค์กรการเรียนรู้ (Learning Organization)

80

อะคูสติกส์ (Acoustics)

81

อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (Introduction to Electronics)

82

อิเล็คทรอนิกส์เลเซอร์ (Electronics Laser)

83

อุปกรณ์วัดสำหรับงานควบคุม (Sensors for Control Systems)

84

การพัฒนาสมรรถนะ (Competency Development)

85

การวิเคราะห์ธุรกิจด้วยแผนภาพ Business Model Canvas (BMC for Organization Overview) - 3 ชั่วโมง

86

การวิเคราะห์ธุรกิจด้วยแผนภาพ Business Model Canvas (BMC for Effective Organization) - 1 วัน

87

One on One Coaching & Consulting by Business Model Canvas
A: Online Basic: 1 hour/week
B: Online Strategic Management with team Coach: 2 hours/week
C: Consulting & Online Coaching
- Online coaching: 2 times/2 hours/week
- Face to face meeting: 2 times/2 hours/week
D: Consulting & Coaching for Creativity Business Development:
- Face to face meeting: 2 hours/week

88

หลักสูตร ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถยก ( ForkLift )

 

 

 

บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด ได้จดทะเบียน

ประกอบธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07846
 และ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ ให้เป็นหนึ่งในสมาชิก 100% Pure New Zealand ที่สามารถให้คำแนะนำ ข้อมูลเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์