เรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา ไฮสคูล นิวซีแลนด์ Study High School in New Zealand

 

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

ระบบการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ จัดได้เป็นว่าเป็นที่ยอมรับว่ามีคุณภาพ ติดอันดับต้นๆ ของโลก นอกจากนี้ ยังมีภูมิประเทศที่สวยงาม เงียบสงบ ปลอดภัย ผู้คนอัธยาศัยดี เหมาะแก่การศึกษาเล่าเรียน โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษา ที่มีผู้ปกครองจากหลากหลายประเทศนิยมส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อ ณ ประเทศแห่งนี้ ด้วยค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนและที่พักอาศัย ไม่สูงมากนัก ประมาณ 650,000 บาท ต่อปี เมื่อเทียบกับโรงเรียนนานาชาติในบ้านเรา

 

โรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาทั่วประเทศนิวซีแลนด์ มีอยู่ประมาณ เกือบ 500 แห่ง โดยแบ่งเป็น

 

ประเภท
Type

ชายล้วน
Boys

หญิงล้วน
Girls

สหศึกษา
Co-Ed

หอพักในโรงเรียน
Boarding/Hostel

โฮมสเตย์
Homestay

โรงเรียนรัฐบาล
(Government Schools)

มี

มี

มี

ต้องสมัครจองล่วงหน้า เพราะมักจะเต็ม

มี

โรงเรียนกึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน
(Integrated Schools)

มี

มี

มี

ต้องสมัครจองล่วงหน้า เพราะมักจะเต็ม

มี

โรงเรียนเอกชน
(Private Schools)

มี

มี

มี

ต้องสมัครจองล่วงหน้า เพราะมักจะเต็ม

มี

 

ซึ่งโรงเรียนทุกประเภทจะมีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ไปในทิศ ทางเดียวกัน ต้องได้รับการรับรองจาก NZQA (New Zealand Qualification Authority)

 

ปีการศึกษาของโรงเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ แบ่งออกเป็น 4 เทอม โดยมีระยะเวลาเรียน 1 เทอม (10 อาทิตย์) และปิดเทอมให้นักเรียนหยุดพัก 2 อาทิตย์

 

ปีการศึกษา 2560 (2017)
เทอม 1 : 30 มกราคม - 13 เมษายน
เทอม 2 : 1 พฤกษภาคม - 7 กรกฎาคม
เทอม 3 : 24 กรกฎาคม - 29 กันยายน
เทอม 4 : 16 ตุลาคม - 14 ธันวาคม

ปีการศึกษา 2561 (2018)
เทอม 1 : 1 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน
เทอม 2 : 2 พฤกษภาคม - 8 กรกฎาคม
เทอม 3 : 25 กรกฎาคม - 23 กันยายน
เทอม 4 : 10 ตุลาคม - 20 ธันวาคม

ปีการศึกษา 2562 (2019)
เทอม 1 : 28 มกราคม - 12 เมษายน
เทอม 2 : 29 เมษายน - 5 กรกฎาคม
เทอม 3 : 22 กรกฎาคม - 27 กันยายน
เทอม 4 : 14 ตุลาคม - 20 ธันวาคม

 

การสมัครเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ สามารถสมัครเข้าเรียนต่อจากชั้นสูงสุด ที่จบจากประเทศไทยได้เลย และสามารถสมัครเข้าเรียนได้ทุกเทอม ส่วนมากจะเป็นเทอม 1 - 3 ซึ่ง ทางโรงเรียนจะพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียน จากผลการเรียน อายุ และพื้นฐานภาษาอังกฤษ (หากนักเรียนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษอ่อน ก็ไม่ต้องกังวลใจ เพราะว่าทางโรงเรียนจะมีหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ ให้เพิ่มเติมด้วย โดยมักรวมอยู่ในค่าเทอมปกติค่ะ) แต่การรับนักเรียนขึ้นอยู่กับ การตัดสินใจของแต่ละโรงเรียน

 

เอกสารการสมัครเรียน

  • สำเนาทรานสคริป/ใบเกรด เป็นภาษาอังกฤษ

  • สำเนาพาสปอร์ต

 

ชั้นเรียน
นิวซีแลนด์

อายุ
ปี

หมายเหตุ

การเลือกวิชาเรียน
โดยเฉลี่ยแล้ว นักเรียนจะเรียนประมาณ 6-8 วิชา ต่อ 1 เทอม

Year 1

5

นักเรียน Year 1-6 (อายุ 5-10 ปี) จะต้องอาศัยอยู่กับพ่อ หรือ แม่ ตลอดระยะเวลาการศึกษา หรือ บางโรงเรียนอาจจะสามารถจัดหาที่พักแบบ โฮมสเตย์ หรือ หอพักของโรงเรียนได้ โดยส่วนมาก นักเรียนจะต้องมีอายุ 9 ปีเป็นต้นไป

Year 7 – 10 : วิชาส่วนใหญ่เป็นวิชาบังคับทั้งหมด และเรียนเหมือนๆ กันทุกคน เช่น ภาษา อังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สุขศึกษา พลศึกษา และอาจจะมีวิชาเลือกเพิ่มเติม เช่น ศิลปะ ดนตรี ภาษาที่สอง (ญี่ปุ่น จีน ฝรั่งเศส เยอรมัน ลาติน สเปน เมารี) และ เทคโนโลยี (งานช่างประเภทต่างๆ คอมพิวเตอร์ )

 

Year 9 -10 : นักเรียนจะต้องเรียนวิชาบังคับ เช่น คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ และ/หรือ วิทยาศาสตร์ และจะมีวิชาเลือกเพิ่มเข้ามาเพื่อให้นักเรียนได้ทดลองเรียนดูว่าถนัด หรือชอบ หรือไม่ ถ้าชอบก็สามารถเลือกเรียนต่อในระดับสูงต่อไปได้ เช่น ดนตรี  คอมพิวเตอร์ ตัดเย็บ ภาษาต่างชาติ  การแสดง  เทคโนโลยี (งานช่างประเภทต่างๆ เช่นงานไม้ เหล็ก เครื่องยนต์ ) ศิลปะ (กราฟฟิคดีไซน์ วาดภาพ งานปั้น การออกแบบเสื้อผ้า ถ่ายภาพ ) สื่อสารมวลชน พื้นฐานด้านกฎหมาย  การบัญชี เศรษฐศาสตร์ ดนตรี พลศึกษาขั้นสูง วิชาการโรงแรม การท่องเที่ยว การทำอาหาร

 

Year 11 : นักเรียนจะต้องเริ่มเลือกสาย หรือคณะที่สนใจ จะเรียนต่อในระดับปริญญาตรี และจะต้องสอบไล่ข้อสอบกลางของประเทศ ซึ่งจัดสอบโดยกระทรวงศึกษาธิการเพื่อรับประกาศนียบัตรที่เรียกว่า NCEA Level 1 เพื่อเก็บ "เครดิต หรือ หน่วยกิต" 

 

Year 12 : นักเรียนต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และเลือกวิชาอื่นๆ อีก 4 หรือ 5 วิชา  เป็นวิชาที่จะเป็นพื้นฐานเมื่อเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา เช่น คณิตศาสตร์ ศิลปะ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ เมื่อเรียนจบ Year 12 ต้องสอบไล่ข้อสอบกลางของประเทศ NCEA Level 2

Year 2

6

Year 3

7

Year 4

8

Year 5

9

Year 6

10

Year 7

11

นักเรียน Year 7-13 (อายุ 11-17 ปี) สามารถพักอยู่กับโฮมสเตย์ หรือ หอพักของทางโรงเรียนได้

Year 8

12

Year 9

13

Year 10

14/15

Year 11

15/16

Year 12

16/17

Year 13

17

 

เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการของไทย ได้ยกเลิกการเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศทุกหลักสูตร ทุกประเทศ ทาง Education Seeds จึงขอแนะนำให้น้องๆ เก็บเครดิตตามเกณฑ์ขั้นต่ำของประเทศนิวซีแลนด์ค่ะ

 

ระดับ และใบประกาศนียบัตรในระดับไฮสคูลของนิวซีแลนด์ (NCEA levels and certificates)

 

สำหรับนักเรียนที่เรียนในระดับไฮสคูล Year 11-13 ของนิวซีแลนด์ จะต้องมีการสอบวัดผลประจำปี หรือที่เรียกว่า NCEA Exam ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการของนิวซีแลนด์นั้น ได้มีการกำหนดเกณฑ์การได้รับใบประกาศนียบัตรในแต่ละระดับดังนี้

 

- NCEA Level 1 (Year 11) จะต้องสอบได้อย่างน้อย 80 เครดิต รวมกันใน Level ใดก็ได้ (level 1, 2 or 3) รวมถึงวิชาภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 10 เครดิต และคณิตศาสตร์ อย่างน้อย 10 เครดิต (literacy and numeracy)

 

- NCEA Level 2 (Year 12) จะต้องสอบได้อย่างน้อย 60 เครดิต ใน Level 2 หรือ Level 3 และอีก 20 เครดิต ใน Level ใดก็ได้ (level 1, 2 or 3) รวมถึง รวมถึงวิชาภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 10 เครดิต และคณิตศาสตร์ อย่างน้อย 10 เครดิต (literacy and numeracy)

 

- NCEA Level 3 (Year 13) จะต้องสอบได้อย่างน้อย 60 เครดิต ใน Level 3 และอีก 20 เครดิต ใน Level 2 หรือ Level 3 รวมถึง รวมถึงวิชาภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 10 เครดิต และคณิตศาสตร์ อย่างน้อย 10 เครดิต (literacy and numeracy)

NCEA คือ การสอบเก็บเครดิต โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ

1. Level 1 (Year 11)
2. Level 2 (Year 12)
3. Level 3 (Year 13)

 

ในการเรียนของแต่ละชั้น Year สามารถเลือกเรียนวิชาที่ Mix ในแต่ละ Level ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถ ของนักเรียนแต่ละคน แต่จุดมุ่งหมายของนักเรียน คือ การได้ใบประกาศนียบัตร (Certficate) ในแต่ละ Level ให้ได้

 

แต่จะทำอย่างไรให้ได้ ใบประกาศนียบัตร (Certficate) ในแต่ละ Level ได้ละ?

 

คำตอบ คือ นักเรียนจะต้องเก็บเครดิตให้ได้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการนิวซีแลนด์กำหนดไว้ โดย

 

นักเรียนจะได้ ใบประกาศนียบัตร (Certficate) NCEA Level 1 ก็ต่อเมื่อ

 

1. จะต้องสอบได้อย่างน้อย 80 เครดิต ใน 5-6 วิชารวมกัน
2. ใน 5-6 วิชารวมกันนั้น จะเป็น Level ใดก็ได้
+ จะเป็น level 1 อย่างเดียวก็ได้ หรือ
+ จะเป็น level 1 + level 2 ก็ได้ หรือ
+ จะเป็น level 1 + level 2 + level 3 ก็ได้
3. จะต้องสอบได้วิชาภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 10 เครดิต และ คณิตศาสตร์ อย่างน้อย 10 เครดิต (literacy and numeracy)

 

นักเรียนจะได้ ใบประกาศนียบัตร (Certficate) NCEA Level 2 ก็ต่อเมื่อ

 

1. จะต้องสอบได้อย่างน้อย 60 เครดิต ใน 5-6 วิชารวมกัน จะเป็น Level 2 หรือ level 3 ก็ได้
2. จะต้องสอบได้ เพิ่มอีก 20 เครดิต ใน Level ใดก็ได้
+ จะเป็น level 1 อย่างเดียวก็ได้ หรือ
+ จะเป็น level 1 + level 2 ก็ได้ หรือ
+ จะเป็น level 1 + level 2 + level 3 ก็ได้
3. จะต้องสอบได้วิชาภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 10 เครดิต และ คณิตศาสตร์ อย่างน้อย 10 เครดิต (literacy and numeracy)

 

นักเรียนจะได้ ใบประกาศนียบัตร (Certficate) NCEA Level 3 ก็ต่อเมื่อ

 

1. จะต้องสอบได้อย่างน้อย 60 เครดิต ในวิชาเฉพาะ Level 3 เท่านั้น
2. จะต้องสอบได้ เพิ่มอีก 20 เครดิต ใน Level 2 + level 3 เท่านั้น
3. จะต้องสอบได้วิชาภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 10 เครดิต และ คณิตศาสตร์ อย่างน้อย 10 เครดิต (literacy and numeracy)

 

การเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้วุฒิการศึกษา นิวซีแลนด์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 ต้นไป สำหรับนักเรียนที่จบชั้น Year 12 หรือสูงกว่า จากประเทศนิวซีแลนด์

1. ตามประกาศกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติมครั้งที่ 3 - 30 ก.ย. 53) นักเรียนต้องจบจากนิวซีแลนด์ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ เพื่อใช้ในการเทียบวุฒิ (นักเรียนจะต้องผ่านคุณสมบัติข้อที่ 1 หรือ ข้อที่ 2)

 

คุณสมบัติที่ 1

คุณสมบัติที่ 2

จบการศึกษาโดยสอบผ่านวิชา New Zealand National Certificate of Educational Achievement (NCEA) จำนวนไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต ประกอบด้วย

 

  • วิชาใน level 2 (Year 12) หรือ สูงกว่า (Year 13) จำนวนไม่ต่ำกว่า 60 หน่วยกิต

  • วิชาใน level 1 (Year 11) หรือ สูงกว่า (Year 12) จำนวนไม่ต่ำกว่า 20 หน่วยกิต

  • มีวิชาบังคับ 2 วิชา คือ คณิตศาสตร์ (Mathematics - Numeracy) ใน level 1 (Year 11) หรือ สูงกว่า อย่างน้อย 10 หน่วยกิต และ ภาษาอังกฤษ (English - literacy) ใน level 1 (Year 11) หรือ สูงกว่า อย่างน้อย 10 หน่วยกิต

  • วิชา English for Speakers of other Language (ESOL) สามารถใช้เทียบวุฒิได้

 

ผู้จบการศึกษาจะต้องได้รับประกาศนียบัตร NCEA level 2 ใบแสดงผลการสอบ (Record of Achievement - ROA) และหนังสือรับรองระดับ จำนวนวิชา และจำนวนหน่วยกิตของแต่ละวิชา จาก NCEA (ORN)

 

ทั้งนี้ การพิจารณาตามเกณฑ์ข้อ 1 ดังกล่าว ให้มีผลสำหรับผู้จบการศึกษาในระดับมัธยมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ ประเทศนิวซีแลนด์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553

  • มี Record of Achievement ประกาศนียบัตรระบุรายวิชา จาก NCEA

  • ได้ไม่ต่ำกว่า 60 หน่วยกิต จากวิชาใน (Year 12) หรือ สูงกว่า (Year 13) ในอย่างน้อย 5 วิชา ไม่ซ้ำกัน

  • มีวิชาบังคับ 2 วิชา คือ คณิตศาสตร์ (Mathematics - Numeracy) ใน level 2 หรือ ไม่ต่ำกว่านี้ อย่างน้อย 10 หน่วยกิต และ ภาษาอังกฤษ (English - literacy) ใน level 2 หรือ ไม่ต่ำกว่านี้ อย่างน้อย 10 หน่วยกิต

  • วิชา English for Speakers of other Language (ESOL) ไม่สามารถใช้เทียบวุฒิได้

 

ผู้จบการศึกษาจะต้องได้รับประกาศนียบัตร ใบแสดงผลการสอบ (Record of Achievement - ROA) และหนังสือรับรองระดับ จำนวนวิชา และจำนวนหน่วยกิตของแต่ละวิชา จาก NCEA (ORN)

ทั้งนี้ การพิจารณาตามเกณฑ์ข้อ 2 ดังกล่าว

ให้มีผลสำหรับผู้จบการศึกษาในระดับมัธยมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ ประเทศนิวซีแลนด์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552

 

 

2. นักเรียนจะได้รับ จดหมายจำแนกรายวิชาตามตารางเรียน พร้อม แจ้งจำนวนหน่วยกิตที่ได้ในแต่ละวิชา ที่ได้ในแต่ละวิชาจากโรงเรียน ทั้งนี้จดหมายฉบับนี้จะช่วยยืนยันรายวิชาที่เรียนให้ได้ครบ 5 วิชา (หรือมากกว่า) โดยโรงเรียนจะออกจดหมายตามรูปแบบที่ NZQA ออกไว้ให้

 

3. นักเรียนควรตรวจสอบว่าได้ระบุที่อยู่ในการส่ง National Qualifications Framework (NQF) Result Notice ตัวจริง และ Record of Achievement ตัวจริง ไปที่ที่อยู่ในประเทศไทย หรือ ที่อยู่บ้านพักนิวซีแลนด์ หากส่งไปที่บ้านพักที่นิวซีแลนด์ ควรติดต่อบ้านพักให้ส่งเอกสารดังกล่าวมาที่ประเทศไทยทันทีที่ได้รับ เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการเทียบวุฒิ

 

4.นักเรียนสามารถยื่นเอกสารทั้ง 2 นี้ กับสำนักทดสอบทางการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ โดย

ผลการเรียนที่เป็น NQF Result Notic หรือ Record of Achievement (ROA) ทั้งที่เป็นตัวจริงและที่พิมพ์จากข้อมูลในอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถทำได้โดย นักเรียนสามารถตรวจสอบผลสอบ Online ผ่านทาง www.nzqa.govt.nz โดยใช้ NSN and password ของนักเรียนแต่ละคน ในช่วงประมาณช่วงกลางเดือนมกราคม จดหมายจำแนกรายวิชาตามตารางเรียนจากโรงเรียน ตัวจริง เมื่อทราบผล และตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว และหลักฐานอื่นๆ มายื่นคำร้องที่

 

ฝ่าย ตรวจสอบฯ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชั้น 1 อาคารสพฐ 4 กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ
โทร 02 288 5789-91 (เวลา 8.30-16.30 น. หยุดพักเที่ยง)
โทรสาร 02 282 6837
เวบไซต์ www.bet.obec.go.th

 

5. เมื่อยื่นเอกสารที่ฝ่ายตรวจสอบฯ แล้วนักเรียนจะได้รับเอกสารรับรองวุฒิมัธยม 6 ฉบับชั่วคราว เพื่อนำไปใช้ในการสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัย

 

6. นักเรียนจะได้รับ NQF Result Notice ตัวจริง เพื่อนำไปออกเอกสารรับรองวุฒิมัธยม 6 ฉบับจริงที่ฝ่ายตรวจสอบฯ และพร้อมนำเอกสารตัวจริงอื่นๆ จาก นิวซีแลนด์ นำไปยื่นสมัครกับทางมหาวิทยาลัยต่อไป

NCEA results are on-line now and students can log in to get their results - they will need their NSN number and their password to access them. Log in to the Learner Home page, https://secure.nzqa.govt.nz/for-learners/records/login.do (to do this you need your NSN and password/PIN)

 

นักเรียนที่จบชั้น Year 12 จาก New Zealand. นักเรียนควรจดจำ NSN: National Student Number และ PIN หรือระหัส Password เพื่อใช้ในการ Log-on ใน website ข้างบน เพื่อขอผลการเรียน

 

หลักฐานประกอบการขอเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ

1. แบบฟอร์ม คำร้องขอเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ
2. ค่าธรรมเนียม 500 บาท
3. NCEA Level 2, Certificate Record of Achievement (ROA), ORN ตัวจริง พร้อมสำเนา 2 ชุด Report จากโรงเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์
4. ต้นฉบับใบประกาศนียบัตร หรือ ใบเกรด หรือ หนังสือรับรองจากสถานศึกษาสุดท้ายในประเทศไทย ตัวจริง พร้อมสำเนา 2 ชุด
5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่น ไม่สวมหมวก แต่งกายสุภาพ เสื้อคอปก พื้นหลังสีฟ้า หรือ ขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
6. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด
7. ต้นฉบับหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนา 1 ชุด

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว นักเรียนควรเตรียมเอกสารให้ครบ เรียบร้อย และ ไปติดต่อยื่นเอกสารด้วยตนเอง หลังจากยื่นเอกสารแล้ว จะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 อาทิตย์

 

แนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญาตรีหลักสูตรอินเตอร์ในไทย

สำหรับ นักเรียนที่จบจากโรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ สามารถเข้าเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญาตรีหลักสูตรอินเตอร์ (International Program) ในประเทศไทย ในหลากสาขาวิชา เช่น แพทยศาสตร์ วิศวะ วิทยาศาสตร์ บริหาร เศรษศาสตร์ สถาปัตย์ ดีไซน์ เป็นต้น ในมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์ มหิดล เกษตรศาสตร์ ศิลปากร มศว เป็นต้น

 

รายชื่อโรงเรียนประถมนิวซีแลนด์ (Primary School Lists in New Zealand)

 

รายชื่อโรงเรียนประถมศึกษา และ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในเกาะเหนือ ประเทศนิวซีแลนด์
(Primary School Lists in North Island, New Zealand)

นักเรียน Year 1-6 (อายุ 5-10 ปี) จะต้องอาศัยอยู่กับพ่อ หรือ แม่ ตลอดระยะเวลาการศึกษา หรือ
บางโรงเรียนอาจจะสามารถจัดหาที่พักแบบ โฮมสเตย์ หรือ หอพักของโรงเรียนได้ โดยส่วนมาก นักเรียนจะต้องมีอายุ 9 ปีเป็นต้นไป

เลขที่
No.

ชื่อโรงเรียน
School Name List

ชั้นเรียน
Year

เมือง
City

ประเภท
Type

ประเภท
Type

ที่พัก
Accomodation

วิดีโอ
Video

1

Belmont Intermediate

7-8

Auckland

สหศึกษา

รัฐบาล

โฮมสเตย์

 

2

Buckland Beach Intermediate

7-8

Auckland

สหศึกษา

รัฐบาล

โฮมสเตย์

 

3

Campbell Bay School

1-6

Auckland

สหศึกษา

รัฐบาล

โฮมสเตย์

 

4

Devonport Primary School

1-6

Auckland

สหศึกษา

รัฐบาล

โฮมสเตย์

 

5

Glendowie Primary School

1-8

Auckland

สหศึกษา

รัฐบาล

โฮมสเตย์

 

6

Glen Eden Intermediate School

7-8

Auckland

สหศึกษา

รัฐบาล

โฮมสเตย์

7

Murray Bay Intermediate

7-8

Auckland

สหศึกษา

รัฐบาล

โฮมสเตย์

8

Rumuera Primary School

1-6

Auckland

สหศึกษา

รัฐบาล

โฮมสเตย์

 

9

Takapuna Normal Intermediate School

7-8

Auckland

สหศึกษา

รัฐบาล

โฮมสเตย์

 

10

Vauxhall Primary School

1-6

Auckland

สหศึกษา

รัฐบาล

โฮมสเตย์

 

11

Southwell School

1-8

Hamilton

สหศึกษา

เอกชน

โฮมสเตย์

12

Greenpark School

1-6

Tauranga

สหศึกษา

รัฐบาล

โฮมสเตย์

 

13

Tauranga Intermediate School

7-8

Tauranga

สหศึกษา

รัฐบาล

โฮมสเตย์

14

Otumoetai Intermediate School

7-8

Tauranga

สหศึกษา

รัฐบาล

โฮมสเตย์

 

15

Carncot School

1-8

Palmerston North

สหศึกษา

เอกชน

โฮมสเตย์

 

16

Huntley School

1-8

Marton

ชายล้วน

กึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน

โฮมสเตย์/หอพัก

 

17

Reignier Catholic School

1-6

Napier

สหศึกษา

รัฐบาล

โฮมสเตย์

 

18

Chilton Saint James School

1-6

Wellington

หญิงล้วน

เอกชน

โฮมสเตย์

19

Samuel Marsden Collegiate

1-6

Wellington

หญิงล้วน

เอกชน

โฮมสเตย์

20

Scots College

1-6

Wellington

ชายล้วน

เอกชน

โฮมสเตย์

 

รายชื่อโรงเรียนประถมศึกษา และ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์
(Primary School Lists in South Island, New Zealand)

นักเรียน Year 1-6 (อายุ 5-10 ปี) จะต้องอาศัยอยู่กับพ่อ หรือ แม่ ตลอดระยะเวลาการศึกษา หรือ
บางโรงเรียนอาจจะสามารถจัดหาที่พักแบบ โฮมสเตย์ หรือ หอพักของโรงเรียนได้ โดยส่วนมาก นักเรียนจะต้องมีอายุ 9 ปีเป็นต้นไป

เลขที่
No.

ชื่อโรงเรียน
School Name List

ชั้นเรียน
Year

เมือง
City

ประเภท
Type

ประเภท
Type

ที่พัก
Accomodation

วิดีโอ
Video

1

Casebrook Intermediate School

7-8

Christchurch

สหศึกษา

รัฐบาล

โฮมสเตย์

 

2

Chisnallwood Intermediate

7-8

Christchurch

สหศึกษา

รัฐบาล

โฮมสเตย์

3

Christchurch South Intermediate

7-8

Christchurch

สหศึกษา

รัฐบาล

โฮมสเตย์

4

Cobham Intermediate School

7-8

Christchurch

สหศึกษา

รัฐบาล

โฮมสเตย์

5

Fendalton School

1-6

Christchurch

สหศึกษา

รัฐบาล

โฮมสเตย์

 

6

Halswell School

1-8

Christchurch

สหศึกษา

รัฐบาล

โฮมสเตย์

 

7

Kirkwood Intermediate School

7-8

Christchurch

สหศึกษา

รัฐบาล

โฮมสเตย์

8

Merrin School

1-8

Christchurch

สหศึกษา

รัฐบาล

โฮมสเตย์

 

9

Ashburton Borough School

1-8

Ashburton

สหศึกษา

รัฐบาล

โฮมสเตย์

 

10

Queenstown Primary School

1-6

Queenstown

สหศึกษา

รัฐบาล

โฮมสเตย์

 

11

Waihopai School

1-6

Invercargill

สหศึกษา

รัฐบาล

โฮมสเตย์

 

\

รายชื่อโรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ (High School Lists in New Zealand)

 

รายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเกาะเหนือ ประเทศนิวซีแลนด์
(High School Lists in North Island, New Zealand)

ลำดับ
No.

ชื่อโรงเรียน
School Name Lists

ชั้นเรียน
Year

เมือง
City

ประเภท
Type

ประเภท
Type

ที่พัก
Accomodation

วิดีโอ
Video

1

Kerikeri High School

7-13

Kerikeri

สหศึกษา

รัฐบาล

โฮมสเตย์

2

ACG Parnell College

1-13

Auckland

สหศึกษา

เอกชน

โฮมสเตย์

3

ACG Senior College

11-13

Auckland

สหศึกษา

เอกชน

โฮมสเตย์

4

ACG Strathallan

1-13

Auckland

สหศึกษา

เอกชน

โฮมสเตย์

5

ACG Sunderland

1-13

Auckland

สหศึกษา

เอกชน

โฮมสเตย์

6

ACG Tauranga

1-13

Tauranga

สหศึกษา

เอกชน

โฮมสเตย์

 

7

Albany Junion High School

7-10

Auckland

สหศึกษา

เอกชน

โฮมสเตย์

 

8

Auckland Grammar School

9-13

Auckland

ชายล้วน

รัฐบาล

โฮมสเตย์

9

Epsom Girls Grammar School

9-13

Auckland

หญิงล้วน

รัฐบาล

โฮมสเตย์

10

Lynfield College

9-13

Auckland

สหศึกษา

รัฐบาล

โฮมสเตย์

11

Selwyn College

9-13

Auckland

สหศึกษา

รัฐบาล

โฮมสเตย์

12

Takapuna Grammar School

9-13

Auckland

สหศึกษา

รัฐบาล

โฮมสเตย์

13

Waitakere College

9-13

Auckland

สหศึกษา

รัฐบาล

โฮมสเตย์

14

Sacred Heart College (Auckland)

9-13

Auckland

ชายล้วน

กึ่งรัฐกึ่งเอกชน

โฮมสเตย์/หอพัก

 

15

Pukekohe High School

9-13

Pukekohe

สหศึกษา

รัฐบาล

โฮมสเตย์

 

16

Hamilton Boys' High School

9-13

Hamilton

ชายล้วน

รัฐบาล

โฮมสเตย์/หอพัก

 

17

Sacred Heart Girls' College

9-13

Hamilton

หญิงล้วน

กึ่งรัฐกึ่งเอกชน

โฮมสเตย์

18

St. John's College

9-13

Hamilton

ชายล้วน

กึ่งรัฐกึ่งเอกชน

โฮมสเตย์

19

St Paul Collegiate School

9-13

Hamilton

สหศึกษา

เอกชน

โฮมสเตย์/หอพัก

20

Cambridge High School

9-13

Cambridge

สหศึกษา

รัฐบาล

โฮมสเตย์

21

St. Peter School (Cambridge)

9-13

Cambridge

สหศึกษา

เอกชน

โฮมสเตย์/หอพัก

22

Mount Maunganui College

9-13

Mt Maunganui

สหศึกษา

รัฐบาล

โฮมสเตย์

 

23

Bethlehem College

1-13

Bethlehem

สหศึกษา

กึ่งรัฐกึ่งเอกชน

โฮมสเตย์

 

24

Tauranga Boys' College

9-13

Napier

ชายล้วน

รัฐบาล

โฮมสเตย์

 

25

Tauranga Girls' College

9-13

Napier

หญิงล้วน

รัฐบาล

โฮมสเตย์

 

26

Otumoetai College

9-13

Tauranga

สหศึกษา

รัฐบาล

โฮมสเตย์

 

27

Te Puke High School

9-13

Te Puke

สหศึกษา

รัฐบาล

โฮมสเตย์

 

28

Thames High School

9-13

Thames

สหศึกษา

รัฐบาล

โฮมสเตย์

 

29

Napier Boys' High School

9-13

Napier

ชายล้วน

รัฐบาล

โฮมสเตย์

30

Napier Girls' High School

9-13

Napier

หญิงล้วน

รัฐบาล

โฮมสเตย์/หอพัก

 

31

Iona College

7-13

Havelock North

หญิงล้วน

กึ่งรัฐกึ่งเอกชน

หอพัก

 

32

St John's College (Hastings)

9-13

Hasting

ชายล้วน

กึ่งรัฐกึ่งเอกชน

โฮมสเตย์

 

33

Francis Douglas Memorial College

7-13

New Plymouth

ชายล้วน

กึ่งรัฐกึ่งเอกชน

โฮมสเตย์/หอพัก

 

34

Freyberg High School

9-13

Palmerston North

สหศึกษา

รัฐบาล

โฮมสเตย์

 

35

Rathkeale College

9-13

Masterton

ชายล้วน

กึ่งรัฐกึ่งเอกชน

หอพัก

36

St Matthew's Collegiate School

9-13

Masterton

หญิงล้วน

กึ่งรัฐกึ่งเอกชน

หอพัก

37

Heretaunga College

9-13

Wellington

สหศึกษา

รัฐบาล

โฮมสเตย์

38

Newlands College

9-13

Wellington

สหศึกษา

รัฐบาล

โฮมสเตย์

 

39

Onslow College

9-13

Wellington

สหศึกษา

รัฐบาล

โฮมสเตย์

40

St Patrick's College (Kilbirnie)

9-13

Wellington

ชายล้วน

กึ่งรัฐกึ่งเอกชน

โฮมสเตย์

 

41

Upper Hutt College

9-13

Wellington

สหศึกษา

รัฐบาล

โฮมสเตย์

42

Wellington College

9-13

Wellington

ชายล้วน

รัฐบาล

โฮมสเตย์

43

Wellington Girls' College

9-13

Wellington

หญิงล้วน

รัฐบาล

โฮมสเตย์

44

Chilton Saint James School

7-13

Wellington

หญิงล้วน

เอกชน

โฮมสเตย์/หอพัก

45

Samuel Marsden Collegiate

7-13

Wellington

หญิงล้วน

เอกชน

โฮมสเตย์

46

Scots College

7-13

Wellington

ชายล้วน

เอกชน

โฮมสเตย์/หอพัก

 

รายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์
(High School Lists in South Island, New Zealand)

ลำดับ
No.

ชื่อโรงเรียน
School Name Lists

ชั้นเรียน
Year

เมือง
City

ประเภท
Type

ประเภท
Type

ที่พัก
Accomodation

วิดีโอ
Video

1

Nelson College

9-13

Nelson

ชายล้วน

รัฐบาล

หอพัก/โฮมสเตย์

 

2

Nelson College for Girls

9-13

Nelson

หญิงล้วน

รัฐบาล

หอพัก/โฮมสเตย์

 

3

Avonside Girls' High School

9-13

Christchurch

หญิงล้วน

รัฐบาล

โฮมสเตย์

4

Burnside High School

9-13

Christchurch

สหศึกษา

รัฐบาล

โฮมสเตย์

5

Cashmere High School

9-13

Christchurch

สหศึกษา

รัฐบาล

โฮมสเตย์

6

Christchurch Boys' High School

9-13

Christchurch

ชายล้วน

รัฐบาล

โฮมสเตย์

 

7

Christchurch Girls' High School

9-13

Christchurch

หญิงล้วน

รัฐบาล

โฮมสเตย์

8

Hillmorton High School

9-13

Christchurch

สหศึกษา

รัฐบาล

โฮมสเตย์

 

9

Lincoln High School

9-13

Christchurch

สหศึกษา

รัฐบาล

โฮมสเตย์

10

Middleton Grange School

1-13

Christchurch

สหศึกษา

กึ่งรัฐกึ่งเอกชน

โฮมสเตย์

11

Papanui High School

9-13

Christchurch

สหศึกษา

รัฐบาล

โฮมสเตย์

12

Rangiora High School

9-13

Christchurch

สหศึกษา

รัฐบาล

โฮมสเตย์

13

Rangi Ruru Girls School

7-13

Christchurch

หญิงล้วน

เอกชน

โฮมสเตย์/หอพัก

 

14

Riccarton High School

9-13

Christchurch

สหศึกษา

รัฐบาล

โฮมสเตย์

15

Shirley Boys' High School

9-13

Christchurch

ชายล้วน

รัฐบาล

โฮมสเตย์

 

16

St Bede's College

9-13

Christchurch

ชายล้วน

กึ่งรัฐกึ่งเอกชน

โฮมสเตย์/หอพัก

 

17

St Margaret's College

1-13

Christchurch

หญิงล้วน

เอกชน

โฮมสเตย์/หอพัก

 

18

Villa Maria College

7-13

Christchurch

หญิงล้วน

กึ่งรัฐกึ่งเอกชน

โฮมสเตย์

19

Rangiora New Life School

1-13

Rangiora

สหศึกษา

รัฐบาล

โฮมสเตย์

 

20

Kaiapoi High School

9-13

Kaiapoi

สหศึกษา

รัฐบาล

โฮมสเตย์

21

Darfield High School

7-13

Darfield

สหศึกษา

รัฐบาล

โฮมสเตย์

22

Oxford Area School

1-13

Oxford

สหศึกษา

รัฐบาล

โฮมสเตย์

23

Ashburton College

9-13

Ashburton

สหศึกษา

รัฐบาล

โฮมสเตย์

 

24

Mount Hutt College

7-13

Methven

สหศึกษา

รัฐบาล

โฮมสเตย์

25

Craighead Diocesan School

7-13

Timaru

หญิงล้วน

กึ่งรัฐกึ่งเอกชน

โฮมสเตย์/หอพัก

 

26

Roncalli College

9-13

Timaru

สหศึกษา

กึ่งรัฐกึ่งเอกชน

โฮมสเตย์

 

27

Columba College

7-13

Dunedin

หญิงล้วน

กึ่งรัฐกึ่งเอกชน

โฮมสเตย์/หอพัก

 

28

John McGlashan College

7-13

Dunedin

ชายล้วน

กึ่งรัฐกึ่งเอกชน

โฮมสเตย์/หอพัก

29

Kavanah College

7-13

Dunedin

สหศึกษา

กึ่งรัฐกึ่งเอกชน

โฮมสเตย์

 

30

King's High School

9-13

Dunedin

ชายล้วน

รัฐบาล

โฮมสเตย์

31

St Hilda's Collegiate School

7-13

Dunedin

หญิงล้วน

กึ่งรัฐกึ่งเอกชน

โฮมสเตย์/หอพัก

32

Mount Aspiring College

7-13

Wanaka

สหศึกษา

รัฐบาล

โฮมสเตย์

 

33

Wakatipu High School

7-13

Queenstown

สหศึกษา

รัฐบาล

โฮมสเตย์

 

 

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

 

 

บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด ได้จดทะเบียน

ประกอบธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07846
 และ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ ให้เป็นหนึ่งในสมาชิก 100% Pure New Zealand ที่สามารถให้คำแนะนำ ข้อมูลเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์