เรียนปริญญาตรี โท เอก นิวซีแลนด์ Study Degree in New Zealand

 

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

เรียนต่อในหลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก Bachelor , Graduate Certificate , Graduate Diploma , Postgraduate Certificate , Postgraduate Diploma , Master , PhDในนิวซีแลนด์ สามารถทำงาน part-time หลังเลิกเรียน 20 ชั่วโมง/ 1 อาทิตย์ และ สามารถขอ Open Work Visa ได้ 1 ปี หลังจบการศึกษา


ACG คือกลุ่มสถาบันการศึกษาที่เป็นเจ้าของโรงเรียนเอกชนคุณภาพที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ ด้วยโรงเรียนสหศึกษาห้าแห่งในโอ๊คแลนด์และทารองก้า

 

ACG เปิดสอนในหลักสูตร Foundation Course - Auckland University of Technology (AUT) และ Foundation Course - University of Auckland สำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนต่อในระดับปริญญาตรีที่ Auckland University of Technology (AUT) และ University of Auckland

หลักสูตร

AUT University Certificate in Foundation Studies programme
หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย AUT

University of Auckland Foundation Studies programme

หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์

สถานที่

ACG Norton College

ACG New Zealand International College 

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

► หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย AUT รับประกันเส้นทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัย AUT สำหรับนักเรียนที่ทำคะแนนถึงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

► นับตั้งแต่ปี 2546 นักเรียน 95% ที่จบหลักสูตรนี้ ได้รับหนังสือรับรองการศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัย AUT

► หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย AUT เป็นที่รู้จักและยอมรับจากทุกมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์

► หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย AUT ใช้เวลาเรียน 6 ถึง 15 เดือน (2 ถึง 5 เทอม)

► หลักสูตรเปิดสอน 4 ครั้งต่อปี ในเดือนมกราคม เมษายน/พฤษภาคม กรกฏาคม และ ตุลาคม

► หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย AUT มีสาขาวิชาให้เลือกตั้งแต่เริ่มหลักสูตร

► หลักสูตรรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนาการล่าสุดในสาขาเฉพาะทางต่างๆ

► หลักสูตรประกอบด้วยทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง

► หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์รับประกันเส้นทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์

► หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์เป็นที่รู้จักและยอมรับจากทุกมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์

► หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ใช้เวลาเรียน 8 ถึง 18 เดือน (3 ถึง 6 เทอม) ขึ้นอยู่กับผลการเรียนและผลภาษาอักฤษของผู้สมัคร

► หลักสูตรเปิดสอน 4 ครั้งต่อปี ในเดือนมกราคม พฤษภาคม กรกฏาคม และตุลาคม

► หลักสูตรประกอบด้วยทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง

► นักเรียนเลือกเรียน 4 ถึง 5 วิชา และวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (English for Academic Purposes -EAP)

► วิชาที่มีให้เลือกได้แก่ บัญชี เศรษฐศาสตร์ แคลคูลัส สถิติ เคมี ฟิสิกซ์ ดีไซน์ การถ่ายภาพ วาดเขียน ดนตรี และภูมิศาสตร์

► หลักสูตรพิเศษในการค้นคว้าและการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน
► อายุ 18 ปี เป็นต้นไป จบเทียบเท่า ม. 6
► มีผลคะแนนไอเอล (IELTS) ตามที่สถาบันกำหนด หรือ สอบวัดผลภาษาอังกฤษของสถาบัน หากได้คะแนนไม่ถึง สามารถเรียนภาษาอังกฤษ ก่อนเริ่มเรียนได้

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseedsAuckland Institute of Studeis (AIS) เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน ใน Auckland เปิดสอนในหลักสูตร Certificate, Diploma, Bachelor, Graduate Diploma, MBA

 

Auckland Institute of Studeis (AIS) เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนและทำงานไปพร้อมกัน โดยเป็นการทำงาน part-time หลังเลิกเรียน 20 ชั่วโมง/อาทิตย์ ตั้งแต่เริ่มเรียนจนจบหลักสูตร และเรียน Diploma Level 5 + Diploma Level 6 รวมระยะเวลา 2 ปี สามารถขอ Open Work Visa ได้ 1 ปี หรือเรียน Diploma Level 7 สามารถขอ Open Work Visa ได้ 1 ปี หลังจบการศึกษา

หลักสูตร
(Course)

ระยะเวลา
(Duration)

แคมปัส
(Campus)

ค่าเรียนปี 2016
(2016 Fee)

Business Administration

Postgraduate Diploma in Business Administration

12 months 

Auckland

NZD$ 20,000

Master of Business Administration

18 months 

Auckland

NZD$ 18,,000

International Business

Diploma in International Business (Level 5)

3 semesters (1 Year)

Auckland

NZ$17,080 per 7 courses

Diploma in International Business (Level 6)

5-6 semesters

Auckland

NZ$17,080 per 7 courses

Bachelor of International Business

7-9 semesters

Auckland

NZ$17,080 per 7 courses

Graduate Diploma in International Business

3 semesters (1 Year)

Auckland

NZ$18,080 per 7 courses

Hospitality Management

Diploma in Hospitality Operations (Level 5)

3 semesters (1 Year)

Auckland

NZ$17,080 per 7 courses

Diploma in Hospitality Operations Management (Level 6)

5-6 semesters

Auckland

NZ$17,080 per 7 courses

Bachelor of Hospitality Management

7-9 semesters

Auckland

NZ$17,080 per 7 courses

Graduate Diploma in Hospitality Management

3 semesters (1 Year)

Auckland

NZ$18,080 per 7 courses

Information Technology

Diploma in Information Technology (Level 5)

3 semesters (1 Year)

Auckland

NZ$16,840 per 8 courses

Diploma in Information Technology (Level 6)

5-6 semesters

Auckland

NZ$16,840 per 8 courses

Bachelor of Information Technology

7-9 semesters

Auckland

NZ$16,840 per 8 courses

Graduate Diploma in Information Technology

3 semesters (1 Year)

Auckland

NZ$17,840

Tourism Management

Diploma in Tourism Management (Level 5)

3 semesters (1 Year)

Auckland

NZ$17,080 per 7 courses

Diploma in Tourism Management (Level 6)

5-6 semesters

Auckland

NZ$17,080 per 7 courses

Bachelor of Tourism Management

7-9 semesters

Auckland

NZ$17,080 per 7 courses

Graduate Diploma in Tourism Management

3 semesters (1 Year)

Auckland

NZ$18,080 per 7 courses


คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

► อายุ 18 ปี เป็นต้นไป
► มีผลคะแนนไอเอล (IELTS) ตามที่สถาบันกำหนด หรือ สอบวัดผลภาษาอังกฤษของสถาบัน หากได้คะแนนไม่ถึง สามารถเรียนภาษาอังกฤษ ก่อนเริ่มเรียน Diploma ได้
► เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับสมัครเรียนหลักสูตร Diploma Level 5
► เรียนจบ Diploma Level 5 สำหรับสมัครเรียนหลักสูตร Diploma Level 6
► เรียนจบ Diploma Level 6 หรือ ปริญญาตรี สำหรับสมัครเรียนหลักสูตร Diploma Level 7

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseedsWhitecliffe College of Arts & Design เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน ใน Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ เปิดสอนในหลักสูตร Hospitality, Adventure Tourism

 

Whitecliffe College of Arts & Design เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนและทำงานไปพร้อมกัน โดยเป็นการทำงาน part-time หลังเลิกเรียน 20 ชั่วโมง/อาทิตย์ ตั้งแต่เริ่มเรียนจนจบหลักสูตร และ สามารถขอ Open Work Visa ได้ 1 ปี หลังจบการศึกษา

 

หลักสูตร

ลีเวล

แคมปัส

ระยะเวลา

ค่าเรียน ปี 2016

Foundation Certificate of Arts and Design

4

Auckland

18 weeks

NZ$12,000

One Year Foundation Bridging Programme

4

Auckland

1 year

NZ$24.000

Bachelor of Fine Arts

- Fine Arts

- Photo Media

- Fashion Design

- Graphic Design

7

Auckland

4 years

NZ$27,000 / year

Postgraduate Diploma in Asrts Therapy

8

Auckland

1 year

NZ$27,000 / year

Postgraduate Diploma in Arts Management

8

Auckland

1 year

NZ$27,000 / year

Master of Fine Arts

9

Auckland

2 years

NZ$27,000 / year

Master of Fine Arts in Arts Management

9

Auckland

2 years

NZ$27,000 / year

Master of Arts in Arts Therapy (Clinical)

9

Auckland

2 years

NZ$27,000 / year

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

► จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับสมัครเรียน Foundation Certificate, Bachelor
► ปริญญญาตรี สำหรับสมัครเรียน Postgraduate Diploma หรือ Master Level 8, 9
► มีระดับภาษาอังกฤษตามที่แต่ละโปรแกรมกำหนด หากไม่มีผลภาษาอังกฤษ IELTS สามารถทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษของสถาบันได้ค่ะ

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

 

บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด ได้จดทะเบียน

ประกอบธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07846
 และ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ ให้เป็นหนึ่งในสมาชิก 100% Pure New Zealand ที่สามารถให้คำแนะนำ ข้อมูลเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์