เรียนปริญญาตรี โท เอก จีน Study Degree in China

 

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต http://www.emapsworld.com/images/china-provinces-map.gif

ภาคการศึกษาของจีน แบ่งออกเป็น 2 เทอม

 • เทอมที 1 : กันยายน- มกราคม ควรจะยื่นใบสมัครเรียนก่อน 30 มิถุนายน 

 • เทอมที 2 : ปลายเดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม ควรจะยื่นใบสมัครเรียนก่อน 30 ธันวาคม

 

หลักสูตรยอดนิยมของจีน

 • หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรภาษาจีน จะเป็นการฝึกทักษะ ทั้ง 4 ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
  - โดยรับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 18 ปีเป็นต้นไป
  - ระยะเวลาเรียนเริ่มที่ 1 เทอม ส่วนมากนักเรียนต่างชาติจะนิยมลงทะเบียนเรียน 2 เทอม (1 ปี)
  การสมัครเรียน
  + ใบสมัครพร้อมค่าสมัครเรียน
  + สำเนาพาสปอร์ต
  + วุฒิการศึกษา และทรานสคริป
  + รูปถ่าย 2 นิ้ว
  .

 • หลักสูตรปริญญา (ปริญญาตรี โท และ เอก) เปิดสอนทั้งในหลักสูตรภาษาจีน และ หลักสูตรภาษาอังกฤษ แต่โดยส่วนมากจะเปิดสอนในหลักสูตรจีน

  - ปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) รับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป โดยมีผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK Level 4 เป็นอย่างน้อย
  การสมัครเรียน
  + ใบสมัครพร้อมค่าสมัครเรียน
  + สำเนาพาสปอร์ต
  + วุฒิการศึกษา และทรานสคริป
  + รูปถ่าย 2 นิ้ว
  + Personal Statement และ CV
  + Research Proposal
  + Recommendation Letter จำนวน 2 ฉบับ จากอาจารย์

  - ปริญญาโท (หลักสูตร 2-3 ปี) รับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 20-35 ปี โดยมีผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK Level 5 เป็นอย่างน้อย
  - ปริญญาเอก (หลักสูตร 3-4 ปี) รับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 26-40 ปีขึ้นไป โดยมีผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK Level 6 เป็นอย่างน้อย
  การสมัครเรียน
  + ใบสมัครพร้อมค่าสมัครเรียน
  + สำเนาพาสปอร์ต
  + วุฒิการศึกษา และทรานสคริป
  + รูปถ่าย 2 นิ้ว
  + Personal Statement และ CV
  + Research Proposal
  + Recommendation Letter จำนวน 2 ฉบับ จากอาจารย์

 

หากนักเรียนไม่มีผลคะแนน HSK สามารถลงเรียนหลุกสูตรภาษาจีนในมหาวิทยาลัยนั้นๆ แล้วจึงสอบ "HSK" เพื่อยื่นผลคะแนนให้กับทางมหาวิทยาลัยอีกรอบค่ะ

 

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK

 

คือการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมาตรฐานสากลสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง แบ่งการสอบออกเป็น สอบข้อเขียน และ การพูด การสอบพูด แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต้น, ระดับกลาง, ระดับสูง ผู้ที่สมัครสอบข้อเขียนระดับ 4 ขึ้นไปสามารถสมัครสอบพูดได้ การสมัครสอบข้อเขียนและสอบพูด จะต้องสมัครสอบแยกกัน

 

นักเรียนสามารถสมัครสอบได้ที่


มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ
101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 0-2211-6699 0-2212-5314

เปิดรับสมัครโครงการทุนค่าเล่าเรียนฟรี เมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู ประเทศจีน ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัคร 10 มกราคม - 31 มิถุนายน 2562 (รับสมัครปีละ 1 ครั้งเท่านั้น) เปิดเทอม กันยายน 2562

กรุณาอ่านระเบียบการ เงื่อนไขการรับสมัคร สาขาวิชา รายชื่อมหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่าย ให้เรียบร้อยก่อนทำการสมัครยื่นขอทุนจีนค่ะ

รับสมัครยื่นขอทุน เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

ด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยของรัฐบาลชื่อดัง ในมณฑลเจียงซู ประเทศจีน ได้เปิดโอกาสทางการศึกษา และมอบทุนการศึกษาในปริญญาตรี ภาคภาษาจีน ให้กับนักเรียน นักศึกษาของไทย ที่สนใจไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ณ มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

 

 

1. China Pharmaceutical University (CPU)

 

มหาวิทยาลัยของรัฐบาลจีน ในเมืองนานจิง มณฑลเจียงซู เดิมชื่อว่า National Pharmaceutical School ก่อตั้งเมื่อปี 1936 ถือเป็นสถาบันการศึกษาของเอกชนที่เปิดสอนทางด้านเภสัชศาสตร์ ในเมื่อปี 2008 ได้รับการจัดอันดับ ในลำดับที่ 1 ด้านสาขาเภสัชศาสตร์ และลำดับที่ 3 ด้านเภสัชศาสตร์แผนจีน ปัจจุบันมีนักศีกษาทั้งหมดประมาณ 15,000 คน และมีนักศึกษาต่างชาติ ราวๆ 300 คน

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครทุนเรียนจีน (มีเฉพาะสาขาวิชาที่ระบุไว้เท่านั้น)

ปริญญาตรี (Bachelor Degree) (หลักสูตร 4 ปี)

ปริญญาโท (Master Degree) (หลักสูตร 2-3 ปี)

ภาคภาษาจีน (Chinese Program)

ภาคภาษาอังกฤษ (English Program)

ภาคภาษาจีน (Chinese Program)

ภาคภาษาอังกฤษ (English Program)

- Business Administration

- International Economics and Trade
- Economics

- Marketing
- Pharmaceutical Administration
- Information Management and Information Systems
- Pharmacy (5 Years)
- Bio-Engineering
- Biotechnology
- Bio-Pharmacy
- Clinical Pharmacy (5 Years)
- Pharmaceutical Analysis

- Medical Chemistry
- Pharmaceutical Analysis
- Traditional Chinese Pharmacy
- Environment Science
- Food Quality and Safety
- Pharmaceutical Engineering
- Pharmaceutics of traditional Chinese Medicine
- Resources and Development of Chinese Medicine

- Clinical Phamacy

- International Economics and Trade
- Pharmacy (5 Years)
- Clinical Pharmacy (5 Years)


ต้องมีคะแนน IELTS Academic 6.5 ในสมัครยื่นขอทุนเรียนจีนเท่านั้น

- Business Administration

- International Economics and Trade
- Economics

- Marketing
- Pharmaceutical Administration
- Information Management and Information Systems
- Pharmacy
- Bio-Engineering
- Biotechnology
- Bio-Pharmacy
- Clinical Pharmacy (5 Years)
- Pharmaceutical Analysis

- Medical Chemistry
- Pharmaceutical Analysis
- Traditional Chinese Pharmacy
- Environment Science
- Food Quality and Safety
- Pharmaceutical Engineering
- Pharmaceutics of traditional Chinese Medicine
- Resources and Development of Chinese Medicine

- Clinical Phamacy

ไม่มี

รายละเอียดการรับสมัครขอทุนโครงการ ทุนค่าเรียนฟรี ที่จีน

China Pharmaceutical University (CPU)
ปริญญาตรี (Bachelor Degree)

รายละเอียดการรับสมัครขอทุนโครงการ ทุนค่าเรียนฟรี ที่จีน

China Pharmaceutical University (CPU)
ปริญญาโท (Master Degree)

คุณสมบัติของผู้สมัครขอทุนค่าเรียนจีนฟรี

 • อายุตั้งแต่ 18- 29 ปี

 • กำลังศึกษาอยู่ หรือ จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

 • สัญชาติไทย

 • มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ

 • รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ถ่ายให้เห็นใบหู และคิ้วอย่างชัดเจน ไม่ใส่ต่างหู และเครื่องประดับใดๆ ไม่สวมเสื้อสีขาว)

 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา

 • สำเนาใบเกรด หรือ ทรานสคริป และ ใบวุฒิบัตร จำนวน 1 ฉบับ ฉบับแปลภาษาอังกฤษ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา

 • กรอกใบสมัคร พร้อมระบุชื่อมหาวิทยาลัย และสาขาที่ต้องการจะขอทุนเรียนจีน

 • เขียนเรียงความเป็น ภาษาอังกฤษ  แนะนำตัวเอง พร้อมบอกเหตุผลในการขอทุนค่าเรียนฟรีที่จีน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหลังเรียนจบการศึกษาที่ประเทศจีน

 

หากต้องการสมัครขอทุนเรียนปริญญาตรี ภาคภาษาจีน (Chinese Program)

 • สำเนาใบคะแนน HSK ระดับ 4 (คะแนนสูงกว่า 220 คะแนน) หรือสูงกว่า จำนวน 1 ฉบับ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา (ถ้ามี) หากไม่มีใบคะแนน HSK หรือคะแนนตั้งแต่ 220 หรือ ต่ำกว่า สามารถลงเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีน (Foundation Language Program) 1 ปี ก่อนเริ่มเรียนปริญญาตรี

 

หากต้องการสมัครขอทุนเรียนปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ (English Program)

 • สำเนาใบคะแนน IELTS 6.5 หรือสูงกว่า จำนวน 1 ฉบับ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา (หากไม่มีผลคะแนน IELTS ไม่สามารถสมัครได้ค่ะ เนื่องจากมหาวิทยาลัย ไม่มีหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ)

คุณสมบัติของผู้สมัครขอทุนค่าเรียนจีนฟรี

 • อายุไม่เกิน 35 ปี

 • กำลังศึกษาอยู่ หรือ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

 • สัญชาติไทย

 • มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ

 • รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ถ่ายให้เห็นใบหู และคิ้วอย่างชัดเจน ไม่ใส่ต่างหู และเครื่องประดับใดๆ ไม่สวมเสื้อสีขาว)

 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา

 • สำเนาใบเกรด หรือ ทรานสคริป และใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ ฉบับแปลภาษาอังกฤษ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา

 • กรอกใบสมัคร พร้อมระบุชื่อมหาวิทยาลัย และสาขาที่ต้องการจะขอทุนเรียนจีน

 • เขียนเรียงความเป็น ภาษาอังกฤษ  แนะนำตัวเอง พร้อมบอกเหตุผลในการขอทุนค่าเรียนฟรีที่จีน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหลังเรียนจบการศึกษาที่ประเทศจีน

 

หากต้องการสมัครขอทุนเรียนปริญญาโท ภาคภาษาจีน (Chinese Program)

 • สำเนาใบคะแนน HSK ระดับ 4 (คะแนนสูงกว่า 220 คะแนน) หรือสูงกว่า จำนวน 1 ฉบับ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา (ถ้ามี) หากไม่มีใบคะแนน HSK หรือคะแนนตั้งแต่ 220 หรือ ต่ำกว่า สามารถลงเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีน (Foundation Language Program) 1 ปี ก่อนเริ่มเรียนปริญญาตรี

ตัวอย่างตารางค่าใช้จ่ายโดยประมาณของโครงการ ทุนค่าเรียนฟรี ที่จีน* China Pharmaceutical University (CPU)

ค่าโครงการ ทุนค่าเรียนฟรีที่จีนปริญญาตรี (Bachelor Degree)

ค่าโครงการ ทุนค่าเรียนฟรีที่จีน ปริญญาโท (Master Degree)

ค่าโครงการ ทุนค่าเรียนฟรีที่จีน (แบ่งชำระ 2 งวด)

- ชำระงวดที่ 1 เมื่อยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร**

- ชำระงวดที่ 2 หลังจากได้รับจดหมายยืนยันจากทางมหาวิทยาลัย***

ยังไม่รวม

- ค่าแปลเอกสาร

- ค่าวีซ่าจีนจากไทย

- ค่าตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลในไทยเพื่อยื่นขอวีซ่า

- ค่าตั๋วเครื่องบิน กทม-จีน แล้วแต่สายการบินที่เลือก

- ข้อแนะนำสำหรับนักเรียน ควรจะซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติมจากเมืองไทยไปด้วยค่ะ

หมายเหตุ

*ค่าใช้จ่ายตารางอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน และนโยบายของมหาวิทยาลัย

** หากทางมหาวิทยาลัยปฏิเสธการให้ทุนค่าเรียนฟรีที่จีน ทางโครงการจะหักค่าดำเนินการ 2,000 บาท และคืนเงินส่วนที่เหลือ 57,000 บาท ให้แก่ผู้สมัครขอทุน

*** ทางโครงการ ทุนค่าเรียนฟรีที่จีน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าโครงการงวดที่ 1 และ 2 หากผู้สมัครขอทุน เปลี่ยนใจไม่ไปเรียนต่อไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

89,000 บาท

(59,000 บาท)

(30,000 บาท)

ค่าโครงการ ทุนค่าเรียนฟรีที่จีน (แบ่งชำระ 2 งวด)

- ชำระงวดที่ 1 เมื่อยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร**

- ชำระงวดที่ 2 หลังจากได้รับจดหมายยืนยันจากทางมหาวิทยาลัย***

ยังไม่รวม

- ค่าแปลเอกสาร

- ค่าวีซ่าจีนจากไทย

- ค่าตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลในไทยเพื่อยื่นขอวีซ่า

- ค่าตั๋วเครื่องบิน กทม-จีน แล้วแต่สายการบินที่เลือก

- ข้อแนะนำสำหรับนักเรียน ควรจะซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติมจากเมืองไทยไปด้วยค่ะ

หมายเหตุ

*ค่าใช้จ่ายตารางอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน และนโยบายของมหาวิทยาลัย

** หากทางมหาวิทยาลัยปฏิเสธการให้ทุนค่าเรียนฟรีที่จีน ทางโครงการจะหักค่าดำเนินการ 2,000 บาท และคืนเงินส่วนที่เหลือ 57,000 บาท ให้แก่ผู้สมัครขอทุน

*** ทางโครงการ ทุนค่าเรียนฟรีที่จีน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าโครงการงวดที่ 1 และ 2 หากผู้สมัครขอทุน เปลี่ยนใจไม่ไปเรียนต่อไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

89,000 บาท

(59,000 บาท)

(30,000 บาท)

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการสมัครโครงการ ทุนค่าเรียนฟรีที่จีน

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการสมัครโครงการ ทุนค่าเรียนฟรีที่จีน

1. ค่าเรียนหลักสูตรเรียนพื้นฐานภาษาจีน (Foundation Language Program) 1 ปี (มูลค่าประมาณ 65,000 บาท)

ฟรี

1. ค่าเรียนหลักสูตรเรียนพื้นฐานภาษาจีน (Foundation Language Program) 1 ปี (มูลค่าประมาณ 65,000 บาท)

ฟรี

2. ค่าเรียนหลักสูตรเรียนปริญญาตรี ปีที่ 1-4 ภาคภาษาจีน (มูลค่าประมาณ 600,000 บาท)

 

นักเรียนจะได้ทุนฟรีค่าเรียนในปีถัดๆ ไป หากสามารถสอบผ่านได้คะแนน 60% ขึ้นไปในปีนั้นๆ

ฟรี

2. ค่าเรียนหลักสูตรเรียนปริญญาโท ปีที่ 1-3 ภาคภาษาจีน (มูลค่าประมาณ 450,000 บาท)

 

นักเรียนจะได้ทุนฟรีค่าเรียนในปีถัดๆ ไป หากสามารถสอบผ่านได้คะแนน 60% ขึ้นไปในปีนั้นๆ

ฟรี

3. ค่าเรียนหลักสูตรเรียนปริญญาตรี ปีที่ 1-4 ภาคภาษาอังกฤษ (มูลค่าประมาณ 800,000 บาท)

นักเรียนต่างชาติที่สนใจเรียนในหลักสูตร ภาษาอังกฤษนักเรียนจะต้องมีผลคะแนน IELTS 6.5 ในการสมัครเนื่องจากทางมหาวิทยาลัย ไม่มีหลักสูตรเรียนพื้นฐานภาษาอังกฤษ

 

นักเรียนจะได้ทุนฟรีค่าเรียนในปีถัดๆ ไป หากสามารถสอบผ่านได้คะแนน 60% ขึ้นไปในปีนั้นๆ

ฟรี

-

-

4. รถไปรับที่สนามบินหนานจิง 1 ครั้ง (เฉพาะครั้งแรก)

ฟรี

4. รถไปรับที่สนามบินหนานจิง 1 ครั้ง (เฉพาะครั้งแรก)

ฟรี

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ทางมหาวิทยาลัย  เรียกเก็บเพิ่มเติม นอกเหนือจากค่าเรียนฟรี

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ทางมหาวิทยาลัย  เรียกเก็บเพิ่มเติม นอกเหนือจากค่าเรียนฟรี

1. ค่าเรียนหลักสูตรเรียนพื้นฐานภาษาจีน 1 ปี (มูลค่าประมาณ 65,000 บาท)

ฟรี

1. ค่าเรียนหลักสูตรเรียนพื้นฐานภาษาจีน 1 ปี (มูลค่าประมาณ 65,000 บาท)

ฟรี

2. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา (ชำระครั้งเดียว) ประมาณ

400 หยวน
(ประมาณ 2,000 บาท)

2. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา (ชำระครั้งเดียว) ประมาณ

400 หยวน
(ประมาณ 2,000 บาท)

3. ค่าหอพัก ห้องคู่ (2 คน ต่อ 1 ห้องพัก) 1 ปี ประมาณ (ชำระทุกปีที่ยังเรียนอยู่)

6,000 หรือ 7,200 หรือ 7,800 หยวน
(ประมาณ 30,000 บาท) หรือ
(ประมาณ 36,000 บาท) หรือ
(ประมาณ 39,000 บาท)

3. ค่าหอพัก ห้องคู่ (2 คน ต่อ 1 ห้องพัก) 1 ปี ประมาณ (ชำระทุกปีที่ยังเรียนอยู่)

6,000 หรือ 7,200 หรือ 7,800 หยวน
(ประมาณ 30,000 บาท) หรือ
(ประมาณ 36,000 บาท) หรือ
(ประมาณ 39,000 บาท)

4. ค่าประกันอุบัติเหตุที่จีน 1 ปี ประมาณ (ชำระทุกปีที่ยังเรียนอยู่)

600 หยวน
(ประมาณ 3,000 บาท)

4. ค่าประกันอุบัติเหตุที่จีน 1 ปี ประมาณ (ชำระทุกปีที่ยังเรียนอยู่)

600 หยวน
(ประมาณ 3,000 บาท)

5. ค่าต่อวีซ่าที่จีน 1 ปี ประมาณ (ชำระทุกปีที่ยังเรียนอยู่)

1,000 - 5,000 บาท

5. ค่าต่อวีซ่าที่จีน 1 ปี ประมาณ (ชำระทุกปีที่ยังเรียนอยู่)

1,000 - 5,000 บาท

6. ค่าตรวจร่างกายที่จีน 1 ครั้ง ประมาณ

1,900 - 2,500 บาท

6. ค่าตรวจร่างกายที่จีน 1 ครั้ง ประมาณ

1,900 - 2,500 บาท

รวมโดยประมาณ

37,900 - 46,900 บาท

รวมโดยประมาณ

37,900 - 46,900 บาท

 

 

 

2. Nanjing University of Finance and Economics (NUFE)

 

มหาวิทยาลัยของรัฐบาลจีน ในเมืองนานจิง มณฑลเจียงซู ที่เปิดสอนทางด้านเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจโดยเฉพาะ ที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ สาขาปริญญาตรี ก่อตั้งเมื่อปี 2003 ปัจจุบันมีนักศีกษาทั้งหมดประมาณ 18,000 คน และมีนักศึกษาต่างชาติ ราวๆ 300 คน

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครทุนเรียนจีน (มีเฉพาะสาขาวิชาที่ระบุไว้เท่านั้น)

ปริญญาตรี (Bachelor Degree) (หลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียดการรับสมัครขอทุนโครงการ ทุนค่าเรียนฟรี ที่จีน

Nanjing University of Finance and Economics (NUFE)
ปริญญาตรี (Bachelor Degree)

ภาคภาษาจีน (Chinese Program)

- Accounting

- International Economics and Business

- Marketing

- Tourist Management

- French

- Visual Designing

- English

- Finance

- E-Commerce

- Human Resouce Management

- Advertising

- Logistics Management

- Computer Science and Technology

- Software Engineering

คุณสมบัติของผู้สมัครขอทุนค่าเรียนจีนฟรี

 • อายุตั้งแต่ 18- 29 ปี

 • กำลังศึกษาอยู่ หรือ จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

 • สัญชาติไทย

 • มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ

 • รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ถ่ายให้เห็นใบหู และคิ้วอย่างชัดเจน ไม่ใส่ต่างหู และเครื่องประดับใดๆ ไม่สวมเสื้อสีขาว)

 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา

 • สำเนาใบเกรด หรือ ทรานสคริป และ ใบวุฒิบัตร จำนวน 1 ฉบับ ฉบับแปลภาษาอังกฤษ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา

 • กรอกใบสมัคร พร้อมระบุชื่อมหาวิทยาลัย และสาขาที่ต้องการจะขอทุนเรียนจีน

 • เขียนเรียงความเป็น ภาษาอังกฤษ  แนะนำตัวเอง พร้อมบอกเหตุผลในการขอทุนค่าเรียนฟรีที่จีน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหลังเรียนจบการศึกษาที่ประเทศจีน

 

หากต้องการสมัครขอทุนเรียนปริญญาตรี ภาคภาษาจีน (Chinese Program)

 • ไม่จำเป็นต้องมี สำเนาใบคะแนน HSK ระดับ 4 (คะแนนสูงกว่า 220 คะแนน) หรือสูงกว่า เพราะนักเรียนที่ได้รับทุนทุกคนจะต้องลงทะเบียนเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีน (Foundation Language Program) 1 ปี ก่อนเริ่มเรียนปริญญาตรี โดยไม่มีข้อยกเว้น และจะต้องชำระค่าเรียนเพิ่ม 11,000 หยวน (ประมาณ 55,000 บาท ) ซึ่งค่าเรียนนี้จะรวมค่าหอพักแบบห้องคู่ด้วย

ตัวอย่างตารางค่าใช้จ่ายโดยประมาณของโครงการ ทุนค่าเรียนฟรี ที่จีน* Nanjing University of Finance and Economics (NUFE)

ค่าโครงการ ทุนค่าเรียนฟรีที่จีนปริญญาตรี (Bachelor Degree)

ค่าโครงการ ทุนค่าเรียนฟรีที่จีน (แบ่งชำระ 2 งวด)

- ชำระงวดที่ 1 เมื่อยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร**

- ชำระงวดที่ 2 หลังจากได้รับจดหมายยืนยันจากทางมหาวิทยาลัย***

ยังไม่รวม

- ค่าแปลเอกสาร

- ค่าวีซ่าจีนจากไทย

- ค่าตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลในไทยเพื่อยื่นขอวีซ่า

- ค่าตั๋วเครื่องบิน กทม-จีน แล้วแต่สายการบินที่เลือก

- ข้อแนะนำสำหรับนักเรียน ควรจะซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติมจากเมืองไทยไปด้วยค่ะ

หมายเหตุ

*ค่าใช้จ่ายตารางอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน และนโยบายของมหาวิทยาลัย

** หากทางมหาวิทยาลัยปฏิเสธการให้ทุนค่าเรียนฟรีที่จีน ทางโครงการจะหักค่าดำเนินการ 2,000 บาท และคืนเงินส่วนที่เหลือ 57,000 บาท ให้แก่ผู้สมัครขอทุน

*** ทางโครงการ ทุนค่าเรียนฟรีที่จีน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าโครงการงวดที่ 1 และ 2 หากผู้สมัครขอทุน เปลี่ยนใจไม่ไปเรียนต่อไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

89,000 บาท

(59,000 บาท)

(30,000 บาท)

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการสมัครโครงการ ทุนค่าเรียนฟรีที่จีน

1. ค่าเรียนหลักสูตรเรียนปริญญาตรี ปีที่ 1-4 ภาคภาษาจีน (มูลค่าประมาณ 600,000 บาท)

 

นักเรียนจะได้ทุนฟรีค่าเรียนในปีถัดๆ ไป หากสามารถสอบผ่านได้คะแนน 65% ขึ้นไปในปีนั้นๆ

ฟรี

2. รถไปรับที่สนามบินหนานจิง 1 ครั้ง (เฉพาะครั้งแรก)

ฟรี

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ทางมหาวิทยาลัย  เรียกเก็บเพิ่มเติม นอกเหนือจากค่าเรียนฟรี

1. ค่าเรียนหลักสูตรเรียนพื้นฐานภาษาจีน 1 ปี

11,000 หยวน (ประมาณ 55,000 บาท ) รวมค่าหอพักแบบห้องคู่ มูลค่า 4,000 หยวน (ประมาณ 20,000 บาท)

2. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา (ชำระครั้งเดียว) ประมาณ

400 หยวน (ประมาณ 2,000 บาท)

3. ค่าหอพัก ห้องคู่ (2 คน ต่อ 1 ห้องพัก) 1 ปี ประมาณ (ชำระทุกปีที่ยังเรียนอยู่)

4,000 หยวน (ประมาณ 20,000 บาท)

4. ค่าประกันอุบัติเหตุที่จีน 1 ปี ประมาณ (ชำระทุกปีที่ยังเรียนอยู่)

600 หยวน (ประมาณ 3,000 บาท) เริ่มจ่ายตอนเรียน ปริญญาตรี

5. ค่าต่อวีซ่าที่จีน 1 ปี ประมาณ (ชำระทุกปีที่ยังเรียนอยู่)

1,000 - 5,000 บาท

6. ค่าตรวจร่างกายที่จีน 1 ครั้ง ประมาณ

1,900 - 2,500 บาท

รวมโดยประมาณ

62,900 - 67,500 บาท

 

 

3. Nanjing University of Information Science & Technology (NUIST)

 

มหาวิทยาลัยของรัฐบาลจีน ตั้งอยู่ที่เมืองนานจิง มณฑลเจียงซู ก่อตั้งเมื่อปี 1960 เดิมชื่อว่า Nanjing Institute of Meteorology โดดเด่นด้าน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ไอที ปัจจุบันมีนักศีกษาทั้งหมดประมาณ 20,000 คน และมีนักศึกษาต่างชาติ ราวๆ 1,450 คน

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครทุนเรียนจีน (มีเฉพาะสาขาวิชาที่ระบุไว้เท่านั้น)

ปริญญาโท (Master Degree) (หลักสูตร 2-3 ปี)

ภาคภาษาจีน (Chinese Program)

รายละเอียดการรับสมัครขอทุนโครงการ ทุนค่าเรียนฟรี ที่จีน

Nanjing University of Information Science & Technology (NUIST)
ปริญญาโท (Master Degree)

- Business Administration (MBA)

- Computer Science

คุณสมบัติของผู้สมัครขอทุนค่าเรียนจีนฟรี

 • อายุไม่เกิน 35 ปี

 • กำลังศึกษาอยู่ หรือ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

 • สัญชาติไทย

 • มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ

 • รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ถ่ายให้เห็นใบหู และคิ้วอย่างชัดเจน ไม่ใส่ต่างหู และเครื่องประดับใดๆ ไม่สวมเสื้อสีขาว)

 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา

 • สำเนาใบเกรด หรือ ทรานสคริป และใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ ฉบับแปลภาษาอังกฤษ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา

 • กรอกใบสมัคร พร้อมระบุชื่อมหาวิทยาลัย และสาขาที่ต้องการจะขอทุนเรียนจีน

 • เขียนเรียงความเป็น ภาษาอังกฤษ  แนะนำตัวเอง พร้อมบอกเหตุผลในการขอทุนค่าเรียนฟรีที่จีน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหลังเรียนจบการศึกษาที่ประเทศจีน

 

หากต้องการสมัครขอทุนเรียนปริญญาโท ภาคภาษาจีน (Chinese Program)

 • สำเนาใบคะแนน HSK ระดับ 4 (คะแนนสูงกว่า 220 คะแนน) หรือสูงกว่า จำนวน 1 ฉบับ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา (ถ้ามี) หากไม่มีใบคะแนน HSK หรือคะแนนตั้งแต่ 220 หรือ ต่ำกว่า สามารถลงเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีน (Foundation Language Program) 1 ปี ก่อนเริ่มเรียนปริญญาโท

 

หากต้องการสมัครขอทุนเรียนปริญญาโท ภาคภาษาอังกฤษ (English Program)

 • สำเนาใบคะแนน IELTS 6.0 หรือสูงกว่า จำนวน 1 ฉบับ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา (หากไม่มีผลคะแนน IELTS ไม่สามารถสมัครได้ค่ะ เนื่องจากมหาวิทยาลัย ไม่มีหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ)

ภาคภาษาอังกฤษ (English Program)

- Business Administration (MBA) หลักสูตร 2 ปี


ต้องมีคะแนน IELTS Academic 6.0 ในสมัครยื่นขอทุนเรียนจีนเท่านั้น

ตัวอย่างตารางค่าใช้จ่ายโดยประมาณของโครงการ ทุนค่าเรียนฟรี ที่จีน* Nanjing University of Information Science & Technology (NUIST)

ค่าโครงการ ทุนค่าเรียนฟรีที่จีน ปริญญาโท (Master Degree)

ค่าโครงการ ทุนค่าเรียนฟรีที่จีน (แบ่งชำระ 2 งวด)

- ชำระงวดที่ 1 เมื่อยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร**

- ชำระงวดที่ 2 หลังจากได้รับจดหมายยืนยันจากทางมหาวิทยาลัย***

ยังไม่รวม

- ค่าแปลเอกสาร

- ค่าวีซ่าจีนจากไทย

- ค่าตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลในไทยเพื่อยื่นขอวีซ่า

- ค่าตั๋วเครื่องบิน กทม-จีน แล้วแต่สายการบินที่เลือก

- ข้อแนะนำสำหรับนักเรียน ควรจะซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติมจากเมืองไทยไปด้วยค่ะ

หมายเหตุ

*ค่าใช้จ่ายตารางอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน และนโยบายของมหาวิทยาลัย

** หากทางมหาวิทยาลัยปฏิเสธการให้ทุนค่าเรียนฟรีที่จีน ทางโครงการจะหักค่าดำเนินการ 2,000 บาท และคืนเงินส่วนที่เหลือ 57,000 บาท ให้แก่ผู้สมัครขอทุน

*** ทางโครงการ ทุนค่าเรียนฟรีที่จีน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าโครงการงวดที่ 1 และ 2 หากผู้สมัครขอทุน เปลี่ยนใจไม่ไปเรียนต่อไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

89,000 บาท

(59,000 บาท)

(30,000 บาท)

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการสมัครโครงการ ทุนค่าเรียนฟรีที่จีน

1. ค่าเรียนหลักสูตรเรียนปริญญาโท ปีที่ 1-3 ภาคภาษาจีน (มูลค่าประมาณ 450,000 บาท)

 

นักเรียนจะได้ทุนฟรีค่าเรียนในปีถัดๆ ไป หากสามารถสอบผ่านได้คะแนน 65% ขึ้นไปในปีนั้นๆ

ฟรี

2. ค่าเรียนหลักสูตรเรียนปริญญาโท ปีที่ 1-2 ภาคภาษาอังกฤษ (มูลค่าประมาณ 500,000 บาท)

 

นักเรียนจะได้ทุนฟรีค่าเรียนในปีถัดๆ ไป หากสามารถสอบผ่านได้คะแนน 65% ขึ้นไปในปีนั้นๆ

ฟรี

3. รถไปรับที่สนามบินหนานจิง 1 ครั้ง (เฉพาะครั้งแรก)

ฟรี

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ทางมหาวิทยาลัย  เรียกเก็บเพิ่มเติม นอกเหนือจากค่าเรียนฟรี

1. ค่าเรียนหลักสูตรเรียนพื้นฐานภาษาจีน 1 ปี (หากเรียนภาคภาษาจีน)

8,000 หยวน (ประมาณ 40,000 บาท)

2. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา (ชำระครั้งเดียว) ประมาณ

400 หยวน (ประมาณ 2,000 บาท)

3. ค่าหอพัก ห้องคู่ (2 คน ต่อ 1 ห้องพัก) 1 ปี ประมาณ (ชำระทุกปีที่ยังเรียนอยู่)

4,000 หยวน (ประมาณ 20,000 บาท)

4. ค่าประกันอุบัติเหตุที่จีน 1 ปี ประมาณ (ชำระทุกปีที่ยังเรียนอยู่)

600 หยวน (ประมาณ 3,000 บาท)

5. ค่าต่อวีซ่าที่จีน 1 ปี ประมาณ (ชำระทุกปีที่ยังเรียนอยู่)

1,000 - 5,000 บาท

6. ค่าตรวจร่างกายที่จีน 1 ครั้ง ประมาณ

1,900 - 2,500 บาท

รวมโดยประมาณ

31,900 - 36,500 บาท

 

 

4. Yancheng Teachers University (YCTC)

 

 มหาวิทยาลัยของรัฐบาลจีน ตั้งอยู่ที่เมือง Yancheng มณฑลเจียงซู เป็นการรวมตัวระหว่าง Yancheng Teachers College และ Yancheng Institute of Education เมื่อปี 1999 โดดเด่นด้าน บริหาธุรกิจ วิทยาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ปัจจุบันมีนักศีกษาทั้งหมด ประมาณ 36,000 คน และมีนักศึกษาต่างชาติ ราวๆ 50 คน

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครทุนเรียนจีน (มีเฉพาะสาขาวิชาที่ระบุไว้เท่านั้น)

ปริญญาตรี (Bachelor Degree) (หลักสูตร 4 ปี)

ภาคภาษาจีน (Chinese Program)

รายละเอียดการรับสมัครขอทุนโครงการ ทุนค่าเรียนฟรี ที่จีน

Yancheng Teachers University (YCTC)
ภาคภาษาจีน (Chinese Program)

- International Trade and Economics

คุณสมบัติของผู้สมัครขอทุนค่าเรียนจีนฟรี

 • อายุตั้งแต่ 18- 29 ปี

 • กำลังศึกษาอยู่ หรือ จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

 • สัญชาติไทย

 • มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ

 • รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ถ่ายให้เห็นใบหู และคิ้วอย่างชัดเจน ไม่ใส่ต่างหู และเครื่องประดับใดๆ ไม่สวมเสื้อสีขาว)

 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา

 • สำเนาใบเกรด หรือ ทรานสคริป และ ใบวุฒิบัตร จำนวน 1 ฉบับ ฉบับแปลภาษาอังกฤษ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา

 • กรอกใบสมัคร พร้อมระบุชื่อมหาวิทยาลัย และสาขาที่ต้องการจะขอทุนเรียนจีน

 • เขียนเรียงความเป็น ภาษาอังกฤษ  แนะนำตัวเอง พร้อมบอกเหตุผลในการขอทุนค่าเรียนฟรีที่จีน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหลังเรียนจบการศึกษาที่ประเทศจีน

 

หากต้องการสมัครขอทุนเรียนปริญญาตรี ภาคภาษาจีน (Chinese Program)

 • สำเนาใบคะแนน HSK ระดับ 4 (คะแนนสูงกว่า 220 คะแนน) หรือสูงกว่า จำนวน 1 ฉบับ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา (ถ้ามี) หากไม่มีใบคะแนน HSK หรือคะแนนตั้งแต่ 220 หรือ ต่ำกว่า สามารถลงเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีน (Foundation Language Program) 1 ปี ก่อนเริ่มเรียนปริญญาตรี ค่าเรียนปรับพื้นฐาน 13,000 หยวน (ประมาณ 65,000 บาท ) รวมค่าหอพักแบบห้องคู่ มูลค่า 4,000 หยวน (ประมาณ 20,000 บาท)

ตัวอย่างตารางค่าใช้จ่ายโดยประมาณของโครงการ ทุนค่าเรียนฟรี ที่จีน* Yancheng Teachers University (YCTC)

ค่าโครงการ ทุนค่าเรียนฟรีที่จีน ปริญญาตรี ภาคภาษาจีน (Chinese Program)

ค่าโครงการ ทุนค่าเรียนฟรีที่จีน (แบ่งชำระ 2 งวด)

- ชำระงวดที่ 1 เมื่อยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร**

- ชำระงวดที่ 2 หลังจากได้รับจดหมายยืนยันจากทางมหาวิทยาลัย***

ยังไม่รวม

- ค่าแปลเอกสาร

- ค่าวีซ่าจีนจากไทย

- ค่าตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลในไทยเพื่อยื่นขอวีซ่า

- ค่าตั๋วเครื่องบิน กทม-จีน แล้วแต่สายการบินที่เลือก

- ข้อแนะนำสำหรับนักเรียน ควรจะซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติมจากเมืองไทยไปด้วยค่ะ

หมายเหตุ

*ค่าใช้จ่ายตารางอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน และนโยบายของมหาวิทยาลัย

** หากทางมหาวิทยาลัยปฏิเสธการให้ทุนค่าเรียนฟรีที่จีน ทางโครงการจะหักค่าดำเนินการ 2,000 บาท และคืนเงินส่วนที่เหลือ 57,000 บาท ให้แก่ผู้สมัครขอทุน

*** ทางโครงการ ทุนค่าเรียนฟรีที่จีน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าโครงการงวดที่ 1 และ 2 หากผู้สมัครขอทุน เปลี่ยนใจไม่ไปเรียนต่อไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

89,000 บาท

(59,000 บาท)

(30,000 บาท)

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการสมัครโครงการ ทุนค่าเรียนฟรีที่จีน

1. ค่าเรียนหลักสูตรเรียนปริญญาตรี ปีที่ 1-4 ภาคภาษาจีน (มูลค่าประมาณ 600,000 บาท)

 

นักเรียนจะได้ทุนฟรีค่าเรียนในปีถัดๆ ไป หากสามารถสอบผ่านได้คะแนน 60% ขึ้นไปในปีนั้นๆ

ฟรี

2. รถไปรับที่สนามบินหนานจิง 1 ครั้ง (เฉพาะครั้งแรก)

ฟรี

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ทางมหาวิทยาลัย  เรียกเก็บเพิ่มเติม นอกเหนือจากค่าเรียนฟรี

1. ค่าเรียนหลักสูตรเรียนพื้นฐานภาษาจีน 1 ปี

13,000 หยวน (ประมาณ 65,000 บาท ) รวมค่าหอพักแบบห้องคู่ มูลค่า 4,000 หยวน (ประมาณ 20,000 บาท)

2. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา (ชำระครั้งเดียว) ประมาณ

400 หยวน (ประมาณ 2,000 บาท)

3. ค่าหอพัก ห้องคู่ (2 คน ต่อ 1 ห้องพัก) 1 ปี ประมาณ (ชำระทุกปีที่ยังเรียนอยู่)

4,000 หยวน (ประมาณ 20,000 บาท)

4. ค่าประกันอุบัติเหตุที่จีน 1 ปี ประมาณ (ชำระทุกปีที่ยังเรียนอยู่)

600 หยวน (ประมาณ 3,000 บาท)

5. ค่าต่อวีซ่าที่จีน 1 ปี ประมาณ (ชำระทุกปีที่ยังเรียนอยู่)

1,000 - 5,000 บาท

6. ค่าตรวจร่างกายที่จีน 1 ครั้ง ประมาณ

1,900 - 2,500 บาท

รวมโดยประมาณ

72,900 - 77,500 บาท

 

 

5. Anhui University of Finance and Economics (AUFE)

 

มหาวิทยาลัยของรัฐบาลจีน ตั้งอยู่ที่เมือง

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครทุนเรียนจีน (มีเฉพาะสาขาวิชาที่ระบุไว้เท่านั้น)

ปริญญาโท (Master Degree) (หลักสูตร 2-3 ปี)

ภาคภาษาจีน (Chinese Program)

รายละเอียดการรับสมัครขอทุนโครงการ ทุนค่าเรียนฟรี ที่จีน

Anhui University of Finance and Economics (AUFE)
ปริญญาโท (Master Degree)

- International Trade and Economics หลักสูตร 2 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัครขอทุนค่าเรียนจีนฟรี

 • อายุไม่เกิน 35 ปี

 • กำลังศึกษาอยู่ หรือ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

 • สัญชาติไทย

 • มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ

 • รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ถ่ายให้เห็นใบหู และคิ้วอย่างชัดเจน ไม่ใส่ต่างหู และเครื่องประดับใดๆ ไม่สวมเสื้อสีขาว)

 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา

 • สำเนาใบเกรด หรือ ทรานสคริป และใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ ฉบับแปลภาษาอังกฤษ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา

 • กรอกใบสมัคร พร้อมระบุชื่อมหาวิทยาลัย และสาขาที่ต้องการจะขอทุนเรียนจีน

 • เขียนเรียงความเป็น ภาษาอังกฤษ  แนะนำตัวเอง พร้อมบอกเหตุผลในการขอทุนค่าเรียนฟรีที่จีน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหลังเรียนจบการศึกษาที่ประเทศจีน

 

หากต้องการสมัครขอทุนเรียนปริญญาโท ภาคภาษาจีน (Chinese Program)

 • สำเนาใบคะแนน HSK ระดับ 4 (คะแนนสูงกว่า 200 คะแนน) หรือสูงกว่า จำนวน 1 ฉบับ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา (ถ้ามี) หากไม่มีใบคะแนน HSK หรือคะแนนตั้งแต่ 200 หรือ ต่ำกว่า สามารถลงเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีน (Foundation Language Program) 1 ปี ก่อนเริ่มเรียนปริญญาโท

ตัวอย่างตารางค่าใช้จ่ายโดยประมาณของโครงการ ทุนค่าเรียนฟรี ที่จีน* Anhui University of Finance and Economics (AUFE)

ค่าโครงการ ทุนค่าเรียนฟรีที่จีน ปริญญาโท (Master Degree)

ค่าโครงการ ทุนค่าเรียนฟรีที่จีน (แบ่งชำระ 2 งวด)

- ชำระงวดที่ 1 เมื่อยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร**

- ชำระงวดที่ 2 หลังจากได้รับจดหมายยืนยันจากทางมหาวิทยาลัย***

ยังไม่รวม

- ค่าแปลเอกสาร

- ค่าวีซ่าจีนจากไทย

- ค่าตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลในไทยเพื่อยื่นขอวีซ่า

- ค่าตั๋วเครื่องบิน กทม-จีน แล้วแต่สายการบินที่เลือก

- ข้อแนะนำสำหรับนักเรียน ควรจะซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติมจากเมืองไทยไปด้วยค่ะ

หมายเหตุ

*ค่าใช้จ่ายตารางอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน และนโยบายของมหาวิทยาลัย

** หากทางมหาวิทยาลัยปฏิเสธการให้ทุนค่าเรียนฟรีที่จีน ทางโครงการจะหักค่าดำเนินการ 2,000 บาท และคืนเงินส่วนที่เหลือ 57,000 บาท ให้แก่ผู้สมัครขอทุน

*** ทางโครงการ ทุนค่าเรียนฟรีที่จีน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าโครงการงวดที่ 1 และ 2 หากผู้สมัครขอทุน เปลี่ยนใจไม่ไปเรียนต่อไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

89,000 บาท

(59,000 บาท)

(30,000 บาท)

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการสมัครโครงการ ทุนค่าเรียนฟรีที่จีน

1. ค่าเรียนหลักสูตรเรียนพื้นฐานภาษาจีน 1 ปี (มูลค่าประมาณ 100,000 บาท)

 

นักเรียนจะได้ทุนฟรีค่าเรียนในปีถัดๆ ไป หากสามารถสอบผ่านได้คะแนน 65% ขึ้นไปในปีนั้นๆ

ฟรี

2. ค่าเรียนหลักสูตรเรียนปริญญาโท ปีที่ 1-3 ภาคภาษาจีน (มูลค่าประมาณ 450,000 บาท)

 

นักเรียนจะได้ทุนฟรีค่าเรียนในปีถัดๆ ไป หากสามารถสอบผ่านได้คะแนน 65% ขึ้นไปในปีนั้นๆ

ฟรี

3. รถไปรับที่สนามบินหนานจิง 1 ครั้ง (เฉพาะครั้งแรก)

ฟรี

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ทางมหาวิทยาลัย  เรียกเก็บเพิ่มเติม นอกเหนือจากค่าเรียนฟรี

1. ค่าเรียนหลักสูตรเรียนพื้นฐานภาษาจีน 1 ปี

ฟรี

2. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา (ชำระครั้งเดียว) ประมาณ

400 หยวน (ประมาณ 2,000 บาท)

3. ค่าหอพัก ห้องคู่ (2 คน ต่อ 1 ห้องพัก) 1 ปี ประมาณ (ชำระทุกปีที่ยังเรียนอยู่)

4,000 หยวน (ประมาณ 20,000 บาท)

หากผู้สมัครขอทุนมีสำเนาใบคะแนน HSK ระดับ 4 (คะแนนสูงกว่า 200 คะแนน) หรือสูงกว่า สามารถอยู่หอพักได้ฟรี 1 ปี (เฉพาะปีแรก)

4. ค่าประกันอุบัติเหตุที่จีน 1 ปี ประมาณ (ชำระทุกปีที่ยังเรียนอยู่)

600 หยวน (ประมาณ 3,000 บาท)

5. ค่าต่อวีซ่าที่จีน 1 ปี ประมาณ (ชำระทุกปีที่ยังเรียนอยู่)

1,000 - 5,000 บาท

6. ค่าตรวจร่างกายที่จีน 1 ครั้ง ประมาณ

1,900 - 2,500 บาท

รวมโดยประมาณ

5,900 - 32,500 บาท

 

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

 

GIST International College เป็นวิทยาลัยของเอกชน ตั้งอยู่ที่เมืองซูโจว (Suzhou) ประเทศจีน ห่างจากเมืองเซี่ยงไฮ้เพียง 20 นาที ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1992 โดยความร่วมมือทางการศึกษาของเขตเมืองซูโจว (Suzhou) และ Staffordshire University (UK) ซึ่งวิทยาเขตตั้งอยู่ในพื้นที่ Suzhou Industrial Park (SIP) ที่เป็นโครงการความร่วมมือพัฒนาเขตเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลจีน และรัฐบาลสิงคโปร์ เพื่อดึงดูดกลุ่มธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีจากทั่วโลก ให้มาลงทุนในเขตนี้

GIST International College เป็นวิทยาลัยของเอกชน ตั้งอยู่ที่เมืองซูโจว (Suzhou) ประเทศจีน ห่างจากเมืองเซี่ยงไฮ้เพียง 20 นาที ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1992 โดยความร่วมมือทางการศึกษาของเขตเมืองซูโจว (Suzhou) และ Staffordshire University (UK) ซึ่งวิทยาเขตตั้งอยู่ในพื้นที่ Suzhou Industrial Park (SIP) ที่เป็นโครงการความร่วมมือพัฒนาเขตเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลจีน และรัฐบาลสิงคโปร์ เพื่อดึงดูดกลุ่มธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีจากทั่วโลก ให้มาลงทุนในเขตนี้

 

GIST International College มีนักศึกษาราว 300 คน มีนักศึกษาจากต่างชาติราว 40% และมีนักเรียนไทยจำนวน 1 คน กำลังศึกษาอยู่ที่นี่

 

GIST International College มอบทุนส่วนลดการศึกษา 30% จากค่าเรียนปกติ เฉพาะปีแรก ให้กับนักเรียนไทยที่สนใจจะไปเรียน ในเทอม กันยายน 2016 และทุนส่วนลดการศึกษาสูงสุด 50% จากค่าเรียนปกติ เฉพาะปีแรก ให้กับนักเรียนไทยที่มีผลการเรียนดีเด่น

 

หลักสูตร ภาคภาษาอังกฤษ

ระยะเวลาเรียน

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

Pre-University Studies

- International Foundation Programme

1 ปี

USD$ 4,900 (ประมาณ 162,000 บาท)

Staffordshire University Bachelor Degree - Business & Management

- BA (Hons) Accounting & Finance

- BA (Hons) Business Management

- BA (Hons) Business Management & Entrepreneurship

- BA (Hons) International Business Management

- BA (Hons) Marketing Managment

3 ปี

ปีที่ 1 USD$ 5,600 (ประมาณ 185,000 บาท)

ปีที่ 2 USD$ 6,200 (ประมาณ 210,000 บาท)

ปีที่ 3 USD$ 6,600 (ประมาณ 220,000 บาท)

Staffordshire University Bachelor Degree - Computing & Technology

- BSc (Hons) Business Information Technology

- BSc (Hons) Computing Science

- BSc (Hons) Software Engineering

- BSc (Hons) Web Development

3 ปี

ปีที่ 1 USD$ 5,600 (ประมาณ 185,000 บาท)

ปีที่ 2 USD$ 6,200 (ประมาณ 210,000 บาท)

ปีที่ 3 USD$ 6,600 (ประมาณ 220,000 บาท)

Language Programme

- English for Higher Education

- Chinese Culture and Language

.

1 ปี

รวมอยู่ในหลักสูตร ป.ตรี

 

.

USD$ 2,000 (ประมาณ 66,000 บาท)

ฟรี

 

เทอมการศึกษา GIST International College จีน

► มีนาคม
► กันยายน

 

การสมัครเรียน GIST International College จีน

► จบ ม. 6
► มีผลคะแนน IELTS 6.0 เรียนต่อ หลักสูตร ปริญญาตรี 3 ปีได้เลย
► มีผลคะแนน IELTS 4.5 สมัครเรียน หลักสูตร International Foundation Programme 1 ปี ก่อนเรียนต่อปริญญาตรีอีก 3 ปี
► ไม่มีผลคะแนน IELTS สมัครเรียน หลักสูตร เตรียมพร้อมด้านภาษาอังกฤษ + International Foundation Programme 1 ปี ก่อนเรียนต่อปริญญาตรีอีก 3 ปี

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

Dongbei University of Finance and Economics (DUFE) มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1952 และตั้งอยู่ในเมือง ต้าเหลียน (Dalian) เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุด ของประเทศจีน มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใจกลางเมืองของไฮเทคโซน ล้อมรอบไปด้วยสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคของบริษัทชั้นนำ ที่ติด Top 500 มากกว่า 50 แห่ง มหาวิทยาลัย Dongbei University of Finance and Economics (DUFE)เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ ที่มีชื่อเสียงทางด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ และธุรกิจ

 

Dongbei University of Finance and Economics (DUFE) มีนักศึกษาไทย เรียนอยู่ที่นี่ราว 20 คน จากนักศึกษาทั้งหมด 20,000 คน

 

เมือง ต้าเหลียน (Dalian) มีค่าครองชีพไม่สูงมากนัก ค่าหอพักห้องคู่ในมหาวิทยาลัย ประมาณ 5,500 บาท / เดือน ค่าอาหารมื้อละประมาณ 60-100 บาท

หลักสูตร ภาคภาษาอังกฤษ

ระยะเวลาเรียน

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

วันสิ้นสุดการรับสมัคร

เปิดเรียน

ปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ

BSc of Business Management

4 ปี

¥35,000 / 1 ปี (ประมาณ 175,000 บาท)

ภายใน 31 กรกฎาคม ของทุกปี

กันยายน ของทุกปี

ปริญญาโท ภาคภาษาอังกฤษ

MSc of International Business Management

2.5 ปี

¥35,000 / 1 ปี (ประมาณ 175,000 บาท)

ภายใน 31 กรกฎาคม ของทุกปี

กันยายน ของทุกปี

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ

Foundation of English Language (Communication and Cultural Skills)

- เริ่มเรียนกลางเดือน มีนาคม

- เริ่มเรียนกลางเดือน พฤษภาคม

- เริ่มเรียนกลางเดือน มิถุนายน

.

.

16 อาทิตย์

8 อาทิตย์

8 อาทิตย์

.

.

¥15,000 (ประมาณ 75,000 บาท)

¥8,000 (ประมาณ 40,000 บาท)

¥8,000 (ประมาณ 40,000 บาท)

สมัครเรียนล่วงหน้า

ก่อนเปิดเรียน 2 เดือน

.

.

กลางเดือน มีนาคม

กลางเดือน พฤษภาคม

กลางเดือน มิถุนายน

 

การสมัครเรียน หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ Dongbei University of Finance and Economics (DUFE) จีน

► สัญชาติไทย มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ

► จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปริญญาตรี

 

การสมัครเรียน ปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ Dongbei University of Finance and Economics (DUFE) จีน

► อายุตั้งแต่ 18- 29 ปี สัญชาติไทย มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ

► กำลังศึกษาอยู่ หรือ จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
► มีผลคะแนน IELTS 5.5* (*If you received your education in English you may be exempt from this)
► หากไม่มีผลคะแนน IELTS ผู้สมัครจะต้องผ่านการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ผ่าน Skype Interview โดย Professor จากมหาวิทยาลัย เพื่อประเมินว่าจะต้องเรียนภาษาเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าหากจะต้องเรียน จะต้องเรียนกี่สัปดาห์

 

การสมัครเรียน ปริญญาโท ภาคภาษาอังกฤษ Dongbei University of Finance and Economics (DUFE) จีน

► อายุไม่เกิน 35 ปีี สัญชาติไทย มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ

► กำลังศึกษาอยู่ หรือ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี

► จดหมายรับรองจากอาจารย์ 2 ฉบับ
► มีผลคะแนน IELTS 5.5* (*If you received your education in English you may be exempt from this)
► หากไม่มีผลคะแนน IELTS ผู้สมัครจะต้องผ่านการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ผ่าน Skype Interview โดย Professor จากมหาวิทยาลัย เพื่อประเมินว่าจะต้องเรียนภาษาเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าหากจะต้องเรียน จะต้องเรียนกี่สัปดาห์


 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

Harbin Institute of Technology (HIT) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่มีชื่อเสียง ที่เมืองฮาร์บิน ประเทศจีน

Harbin Institute of Technology (HIT) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่มีชื่อเสียง ในด้านวิศวกรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อีกด้วย ที่เมืองฮาร์บิน ประเทศจีน เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ทั้งหลักสูตรภาษาจีนและภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น ภาษาจีนระยะยาว


หลักสูตรเรียนภาษาจีน ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
Harbin Institute of Technology (HIT) ฮาร์บิน จีน

 

หลักสูตรภาษาจีน (Chinese Languge Program)

สาขาวิชา

ระยะเวลา

คุณสมบัติการสมัครเรียน

ค่าเรียน

ภาษาจีนระยะสั้น

1 เดือน

- อายุ 18 ปีขึ้นไป
- สำเนาพาสปอร์ต

CNY 2,800

ภาษาจีนระยะยาว

1 เทอม

- อายุ 18 ปีขึ้นไป
- สำเนาพาสปอร์ต

CNY 7,300

หลักสูตรเตรียมปริญญา (Chinese Foundation Program)

สาขาวิชา

ระยะเวลา

คุณสมบัติการสมัครเรียน

ค่าเรียน

เตรียมปริญญา

1 ปี

- อายุ 18 ปีขึ้นไป
- สำเนาพาสปอร์ต
- จบ ม. 6 เกรด 2.00+
- ใบทรานสคริป
- ใบวุฒิการศึกษา ม. 6
- รูปถ่ายสี 2 นิ้ว

CNY 18,000

หลักสูตรปริญญา ภาคภาษาจีน (Degree Programs - Fully taught in Chinese)

สาขาวิชา

ระยะเวลา

คุณสมบัติการสมัครเรียน

ค่าเรียน / ปี

หลักสูตรปริญญาตรี ภาษาจีน
- School of Astronautics
- School of Electronics and Information Engineering
- School of Mechanical and Electrical Engineering
- School of Materials Science and Engineering
- School of Energy Science and Engineering
- School of Electrical Engineering and Automation
- School of Science
- School of Economics

4 ปี

- อายุ 18-30 ปี
- สำเนาพาสปอร์ต
- จบ ม. 6 เกรด 2.00+
- ใบทรานสคริป
- ใบวุฒิการศึกษา ม. 6
- รูปถ่ายสี 2 นิ้ว
- มีผลคะแนน HSK ระดับ 4

CNY 20,000

หลักสูตรปริญญาโท ภาษาจีน
- School of Astronautics
- School of Electronics and Information Engineering
- School of Mechanical and Electrical Engineering
- School of Materials Science and Engineering
- School of Energy Science and Engineering
- School of Electrical Engineering and Automation
- School of Science
- School of Economics

2-2.5 ปี

- อายุไม่เกิน 35 ปี
- สำเนาพาสปอร์ต
- จบปริญญาตรี
- ใบทรานสคริป
- ใบวุฒิการศึกษา
- รูปถ่ายสี 2 นิ้ว
- มีผลคะแนน HSK ระดับ 4
- จดหมายแนะนำ

CNY 28,000

หลักสูตรปริญญาเอก ภาษาจีน
- School of Astronautics
- School of Electronics and Information Engineering
- School of Mechanical and Electrical Engineering
- School of Materials Science and Engineering
- School of Energy Science and Engineering
- School of Electrical Engineering and Automation
- School of Science
- School of Economics

4-5 ปี

- อายุไม่เกิน 40 ปี
- สำเนาพาสปอร์ต
- จบปริญญาตรี
- ใบทรานสคริป
- ใบวุฒิการศึกษา
- รูปถ่ายสี 2 นิ้ว
- มีผลคะแนน HSK ระดับ 4
- จดหมายแนะนำ

CNY 36,000

หลักสูตรปริญญา ภาคภาษาอังกฤษ (Degree Programs - Fully taught in English)

สาขาวิชา

ระยะเวลา

คุณสมบัติการสมัครเรียน

ค่าเรียน / ปี

หลักสูตรปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ
- Business Administration
- Civil Engineering
- Chemical Engineering and Technology

4 ปี

- อายุ 18-30 ปี
- สำเนาพาสปอร์ต
- จบ ม. 6 เกรด 2.00+
- ใบทรานสคริป
- ใบวุฒิการศึกษา ม. 6
- รูปถ่ายสี 2 นิ้ว
- มีผลคะแนน IELTS 5.5 / TOFEL 550

CNY 26,000

หลักสูตรปริญญาโท ภาษาอังกฤษ
- Management
- Civil Engineering
- Material Science
- Mechanical Engineering
- Electronics

2-2.5 ปี

- อายุไม่เกิน 35 ปี
- สำเนาพาสปอร์ต
- จบปริญญาตรี
- ใบทรานสคริป
- ใบวุฒิการศึกษา
- รูปถ่ายสี 2 นิ้ว
- มีผลคะแนน IELTS 5.5 / TOFEL 50
- จดหมายแนะนำ

CNY 34,000

หลักสูตรปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ
- ทุกสาขาวิชา

4-5 ปี

- อายุไม่เกิน 40 ปี
- สำเนาพาสปอร์ต
- จบปริญญาตรี
- ใบทรานสคริป
- ใบวุฒิการศึกษา
- รูปถ่ายสี 2 นิ้ว
- มีผลคะแนน IELTS 5.5 / TOFEL 50
- จดหมายแนะนำ

CNY 42,000


เทอมการศึกษา Harbin Institute of Technology (HIT) ฮาร์บิน จีน

► เทอมที 1 : ต้นเดือน กันยายน- มกราคม (ยื่่นใบสมัครก่อนสิ้นเดือน มิถุนายน)
► เทอมที 2 : กลางเดือน กุมภาพันธ์- ปลายเดือน มิถุนายน (ยื่่นใบสมัครก่อนสิ้นเดือน มกราคม)
► เทอมที 3 (Summer): ต้นเดือน กรกฏาคม - ปลายเดือน กรกฎาคม (ยื่่นใบสมัครก่อนสิ้นเดือน มกราคม)

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

The Sino-British College (SCB), USST เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

The Sino-British College (SCB), USST เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยใช้หลักสูตรจากประเทศอังกฤษ สอนเป็นภาษาอังกฤษ เมื่อเรียนจบการศึกษาจะได้รับวุฒิจากมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ เช่น

 

► University of Bradford
► University of Huddersfield
► University of Leeds
► University of Salford
► University of Sheffield
► Leeds Metropolitan University
► Liverpool John Moores University
► Manchester Metropolitan University
► Sheffield Hallam University

 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ทั้งที่แคมปัสเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน จนจบการศึกษา 4 ปี (SCB Foundation 1 Year + SCB Bachelor 3 Years) หรือ มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษตามรายชื่อด้านบนได้ ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่นักศึกษาเลือกเรียน เช่น

 

- SCB Foundation 1 Year + SCB Bachelor 1 Year + UK Bachelor 2 Years
- SCB Foundation 1 Year + SCB Bachelor 2 Years + UK Bachelor 1 Year

 

หลักสูตรปริญญาตรี

► School of Business and Communication
- Department of Business Management
- Department of Events Management

► School of Engineering
- Department of Electronic and Electrical Engineering
- Department of Mechanical Engineering

เทอมการศึกษา

► เทอมที 1 : กันยายน- มกราคม
► เทอมที 2 : ปลายเดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม

การสมัครเรียน

► เรียนจบ ม. 6  GPA 2.00+
► มีผลคะแนน IELTS 5.0 (หากไม่มีผลคะแนนไอเอล สามารถทำ English Placement Test (Writing Grammar + Speaking) ของทางสถาบันได้ ฟรี!) หากมีผลคะแนนที่ต่ำกว่าที่ทางสถาบันกำหนด สามารถลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (Summer) ของสถาบัน ก่อนเปิดเทอมได

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

► ค่าเล่าเรียน CNY 80,000  ต่อ ปี
► ค่าที่พัก CNY 8,800-36,000 (Shared/Single) ต่อ ปี
► ค่าใช้จ่ายส่วนตัว CNY 20-30,000  ต่อ ปี

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds


Zhejiang University of Finance & Economics เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่มีชื่อเสียง ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ และหางโจว ประเทศจีน

Zhejiang University of Finance & Economics เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่มีชื่อเสียง ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ และหางโจว ประเทศจีน เปิดสอนในระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท ภาษาจีนระยะสั้น ภาษาจีนระยะยาว หลักสูตรพื้นฐานเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนปริญญา (Foundation Program)

 

หลักสูตรเรียนภาษาจีน Intensive Chinese Programs
Zhejiang University of Finance & Economics เซี่ยงไฮ้ หางโจว จีน

โปรแกรม

ระยะเวลา

เวลาเรียน

ระดับ

รองรับวีซ่า

ค่าเรียน

A

4 เดือน

จันทร์-ศุกร์
09.30 - 12.15 น.
14.00-16.45 น.
3 classes/day

Beginner
Elementary
Intermediate
Advanced

6 เดือน

US$1,500/semester

B

1-12 เดือน

จันทร์-ศุกร์
09.30 - 12.15 น.
14.00-16.45 น.
3 classes/day

Beginner
Elementary
Intermediate
Advanced

ใช่

US$125/week

หลักสูตร General Chinese, Business Chinese, HSK Preparation รับนักเรียนอายุ 16 ปีเป็นต้นไป


หลักสูตรเรียนภาษาจีน 3 เดือน พร้อมฝึกงานที่จีน 3 เดือน
(Chinese Study + Internship Program (3+3 program)
Zhejiang University of Finance & Economics เซี่ยงไฮ้ หางโจว จีน

รายละเอียดหลักสูตร

ระยะเวลา

คุณสมบัติ

ค่าเรียน

- เรียนภาษาจีน
- ฝึกงาน

3 เดือน
3 เดือน

- อายุอย่างน้อย 16 ปี
- จบ ม. 6 เกรด 2.00+ แต่ควรจะเรียนอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท หรือ มีประสบการณ์ทำงานมาบ้าง จะดีมาก

US$1,500/semester


หลักสูตรพื้นฐานเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนปริญญา (Foundation Program)
Zhejiang University of Finance & Economics เซี่ยงไฮ้ หางโจว จีน

รายละเอียดหลักสูตร

ระยะเวลา

วันเริ่มเรียน

คุณสมบัติ

ค่าเรียน

- Chinese Language Study
- Chinese Culture Classes

1-2 ปี

ม.ค., มี.ค., พ.ค.,
ก.ค., ก.ย., พ.ย.

- อายุอย่างน้อย 16 ปี
- จบ ม. 6 เกรด 2.00+

US$1,600/semester

เมื่อจบการศึกษาแล้ว นักศึกษาสามารถสมัครเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาตรีในหลักสูตรภาษาจีนได้ แต่จะต้องมีผลคะแนน HSK 4 ก่อนทำการสมัคร


หลักสูตรปริญญาตรี และ ปริญญาโท ภาคภาษาอังกฤษ (Degree Programs - Fully taught in English)
Zhejiang University of Finance & Economics หางโจว จีน

หลักสูตร

ระยะเวลา

คุณสมบัติ

ค่าเรียน

หลักสูตรปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ
- Bachelor of International Economics and Trade
- Bachelor of Teaching Chinese as Foreign Language
- Bachelor of Business Administration
- Bachelor of Finance and Economics

4 ปี

- อายุอย่างน้อย 16 ปี
- จบ ม. 6 เกรด 2.00+
- ไม่จำเป็นต้องมีผลไอเอล

US$1,550/semester

หลักสูตรปริญญาโท ภาษาอังกฤษ
- Master of Business Administration (MBA)

2.5 ปี

- จบ ปริญญาตรี
- ไม่จำเป็นต้องมีผลไอเอล

US$1,550/semester

 

เทอมการศึกษา Zhejiang University of Finance & Economics เซี่ยงไฮ้ หางโจว จีน

► เทอมที 1 : กันยายน- มกราคม
► เทอมที 2 : มีนาคม - กรกฎาคม

 

สถานที่ติดต่อโครงการฯ 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่  213 / 4 – 5 ชั้น 4 (อาคารภัตตาคารปักกิ่งสาขาสุทธิสาร) ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ทางออก4 
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทร.02 – 2754459, 083 - 0371919 อีเมล์ info@educationseeds.com เวบไซต์ www.educationseeds.com ไลน์ ไอดี educationseeds

บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีดส์ จำกัด ได้จดทะเบียน

ประกอบธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07846
 และ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ ให้เป็นหนึ่งในสมาชิก 100% Pure New Zealand ที่สามารถให้คำแนะนำ ข้อมูลเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์